Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Inno­vaa­tioita kiih­dy­tet­tävä korkea­kou­lu­jen ja yritys­ten välistä yhteis­työtä tiivis­tä­mällä

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Inno­vaa­tioita kiih­dy­tet­tävä korkea­kou­lu­jen ja yritys­ten välistä yhteis­työtä tiivis­tä­mällä

Julkaistu:

Korkea­kou­lu­jär­jes­telmä on viime vuosina ollut lukuis­ten uudis­tus­ten kohteena. Sekä yliopis­to­jen, että ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tus­mal­leja – jonka kautta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön perus­ra­hoi­tus korkea­kou­luille määräy­tyy – on uudis­tettu useaan ottee­seen. Viimei­sim­mässä uudis­tuk­sessa rahoi­tus­mal­liin tuotiin elini­käi­sen oppi­mi­sen kannus­ti­met. Rahoi­tuk­sen ja tutki­mus­po­li­tii­kan muutok­set ovat tuoneet omia haas­tei­taan.

Korkea­kou­lu­jen tehtä­viin kuuluu opetus ja tutki­mus ja niin sanot­tuna kolman­tena tehtä­vänä yhteis­kun­nal­li­nen vuoro­vai­ku­tus, johon laske­taan myös tutki­mus­tu­los­ten ja uusien ideoi­den kaupal­li­nen hyödyn­tä­mi­nen eli inno­vaa­tio­toi­minta. Inno­vaa­tio­toi­minta perus­tuu laaduk­kaalle tutki­muk­selle, mutta keskiössä ovat kuiten­kin yrityk­set, jotka kanta­vat talou­del­li­sen riskin ideoi­den tai tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mi­sesta.

Ei liene tarpeen koros­taa, että Suomi pienenä vien­ti­ve­toi­sena maana elää inno­vaa­tioista. Mitä suju­vam­min yhteis­työ korkea­kou­lu­jen, tutki­mus­lai­tos­ten ja yritys­ten välillä toimii, sitä varmem­min meillä on mahdol­li­suuk­sia luoda kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­siä tuot­teita ja palve­luita.

Vastak­kai­na­set­te­lua vapaan tieteel­li­sen tutki­muk­sen ja ”lyhyen tähtäi­men talous­int­res­sien ohjaa­man” tutki­muk­sen välille on turha luoda. Keskiössä tulee olla laatu: laadu­kas perus­tut­ki­mus vie tiedettä ja sivis­tystä eteen­päin. Laadu­kas tutki­mus kiin­nos­taa yrityk­siä ja työelä­mää, oli ne sitten Suomesta tai muualta.

4 prosen­tin tutki­mus- ja kehit­tä­mis­me­no­jen bkt-tavoi­tetta ei luon­nol­li­ses­ti­kaan saavu­teta pelkän julki­sen rahoi­tuk­sen varassa. Suomella on paikat­ta­va­naan Nokian matka­pu­he­lin­lii­ke­toi­min­nan jättämä aukko. Tavoit­teen saavut­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taa tekee yhä useampi yritys ja orga­ni­saa­tio, nykyi­set tutki­musin­ten­sii­vi­set toimi­jat lisää­vät tutki­mus­taan ja Suomeen mahdol­li­sesti etabloi­tuu tutki­musta teke­viä kansain­vä­li­siä yrityk­siä.

Mahdol­li­set toimen­pi­teet yhteis­työn vauh­dit­ta­mi­seksi voidaan hahmot­taa seuraa­valla tavalla:

Julki­sen tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen on tuet­tava korkea­kou­lu­jen ja tutki­mus­lai­tos­ten sekä yritys­ten välistä yhteis­työtä. Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaalioh­jel­mas­saan asteit­taista 300 miljoo­nan euron taso­ko­ro­tusta tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­pa­nos­tuk­siin. Jos rahoi­tus ohja­taan oikein, kannus­taa se myös yrityk­sien omien panos­tus­ten lisää­mi­seen.

Korkea­kou­lu­jen rahoi­tus­mal­lia voitai­siin tule­vai­suu­dessa kehit­tää palkit­se­maan korkea­kou­luja myös yrity­syh­teis­työstä tai tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mi­sesta.

Tulee panos­taa laatuun ja houkut­te­le­vuu­teen. Tarvit­semme kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­siä osaa­mis­kes­kit­ty­miä, jotta niin suoma­lais­ten kuin kansain­vä­lis­ten yritys­ten halu tehdä yhteis­työtä korkea­kou­lu­jen kanssa lisään­tyy. Merkit­tä­viä lisä­pa­nos­tuk­sia koko korkea­kou­lu­ver­kos­ton osalta ei ole odotet­ta­vissa, joten laatua pitää voida paran­taa verkos­ton raken­teita uusi­malla. Lisäksi muun toimin­taym­pä­ris­tön (vero­tus, infra, maahan­muut­to­po­li­tiikka jne.) pitää olla kunnossa, jotta yrityk­set halua­vat inves­toida uusien tuot­tei­den ja palve­lui­den kehit­tä­mi­seen Suomessa.

Myös yksi keskus­te­lun aihe, eli yritys­ten vero­kan­nus­ti­met tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan nousee usein tässä yhtey­dessä esille. Suomi on kansain­vä­li­sesti poik­keuk­sel­li­ses­ti­kin suosi­nut suoria tukia (Tekes, Busi­ness Finland) vero­kan­nus­ti­mien sijaan. Suomessa oli voimassa vuonna 2013 ja 2014 t&k -toimin­nan vero­tuki, joka salli yritys­ten vähen­tää t&k-palkkamenot yhtiö­ve­ron alai­sesta tulosta tietyin ehdoin kaksin­ker­tai­sina. ETLA:n arvion mukaan tuki­ko­keilu ei lisän­nyt merkit­tä­västi t&k -toimin­taa. Vero­kan­nus­tin sovel­tuu myös huonom­min yhteis­työn lisää­mi­seen kuin suorat tuet, joissa on usein ehtona myös yhteis­työ yritys­ten ja korkea­kou­lu­jen tai tutki­mus­lai­tos­ten kanssa.

Jari Kont­ti­nen

Elin­kei­no­po­liit­ti­nen asian­tun­tija, PALTA

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content