Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Maaseutupolitiikan verkosto / Avauk­sia Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nalta

Avauk­sia Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nalta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto (maaseu­tu­val­tuus­kunta) on avoin toimin­ta­foo­rumi kokoo­mus­lai­sille maa- ja metsä­ta­lou­desta sekä muista maaseu­tuun liit­ty­vistä aiheista kiin­nos­tu­neille. Verkosto on koon­nut ehdo­tuk­sia Suomen maaseu­dun mahdol­li­suuk­sien hyödyn­tä­mi­seksi ratkai­suina sekä Suomen että maail­man monen­lai­siin haas­tei­siin. 


Maaseutu luo Suomelle menes­tystä

Suomen maaseu­dun asuk­kaat, elin­kei­not ja luon­non­va­rat tarjoa­vat ratkai­suja moniin globaa­lei­hin tule­vai­suu­den ongel­miin. Ilmas­ton­muu­tosta voidaan hillitä ja puhtaan ruoan saata­vuus voidaan turvata panos­ta­malla suoma­lai­seen maaseu­tuun kokoo­muk­sen arvoi­hin perus­tuen. Meidän on hyödyn­net­tävä voimak­kaam­min maaseu­dun luon­non- ja voima­va­roja. Tähän uskal­luk­seen liit­tyy luot­ta­mus maaseu­dun kykyyn löytää oikeat ratkai­sut, mutta myös vastuu antaa maaseu­dun menes­tyä. Maaseu­dulla työn teke­mi­seen ja yrit­tä­jyy­teen on monia luon­tai­sia edel­ly­tyk­siä. Sääntö-Suomen rajoit­teita on karsit­tava kovalla kädellä. Maaseutu on tule­vai­suu­dessa Suomen menes­tyk­sen kivi­jalka, tuoden miljar­deja euroja paikal­lis­ta­lou­teen. Kokoo­muk­sen on nostet­tava maaseu­dun menes­tys yhdeksi avain­ta­voit­teek­seen.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan avauk­set tiivis­ty­vät kolmeen tavoit­tee­seen:

Maaseu­dun tulot nousuun

Kasvua metsästä

Maaseutu poli­tii­kan ytimeen.

Maata­lou­den tulot nousuun

Maata­lou­den kannat­ta­vuus on heiken­ty­nyt vuosia, vaikka kulut­ta­jat arvos­ta­vat ja käyt­tä­vät koti­mai­sia raaka-aineita. Suomessa tuote­taan elin­tar­vik­keita erityi­sesti koti­mark­ki­noille, mutta Suoma­lai­sella ruualla on maail­man­laa­jui­sesti yliver­tai­sia vahvuuk­sia ja tule­vai­suu­den menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Ilman maata­lou­den tulo­jen kasvua ja moni­puo­lis­tu­mista ei esimer­kiksi koti­maista huol­to­var­muutta voida turvata. Tule­vina vuosina maaseu­tu­po­liit­ti­sen päätök­sen­teon kärki­ta­voit­teen tulee olla maata­lou­den kannat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen ja alan uusiu­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen.

Suomen maata­lous aute­taan kannat­ta­vuus­krii­sin yli varmis­ta­malla, ettei alalle tule uusia meno­li­säyk­siä tai veron­ki­ris­tyk­siä.

Koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non toimin­ta­mah­dol­li­suu­det varmis­te­taan kaikissa tilan­teissa, huomioi­den huol­to­var­muus­ky­sy­myk­set.

Elin­tar­vi­ke­vien­tiin panos­te­taan ja suoma­lai­nen ruoka brän­dä­tään kulut­ta­jia kiin­nos­ta­vaksi. Mark­ki­nao­saa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi raken­ne­taan yhteis­työtä muiden pohjois­mais­ten toimi­joi­den kanssa.

Suoma­lai­sen ruoka­ket­jun kustan­nuk­sia alen­ne­taan esimer­kiksi säätä­mällä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den erilai­set hallin­nol­li­set maksut kilpai­li­ja­maita edul­li­sem­miksi.

EU:n yhtei­sellä maata­lous­po­li­tii­kalla edis­te­tään aktii­vista ja kehit­ty­vää vilje­lyä sekä tuetaan raken­ne­muu­tosta. Uuden EU- kauden alku tehdään tuot­ta­jien kannalta suju­vaksi.

Suomessa tehdään tarvit­ta­vat toimen­pi­teet mark­ki­noi­den toimi­vuu­den paran­ta­mi­seksi ja vilje­li­jän tulo-osuu­den kasvat­ta­mi­seksi.

Suoma­lai­set pellot pide­tään puhtaina ja vesis­tö­jen suoje­lu­toi­met elin­kei­non kannalta tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sina. Pellon­rai­vausta tulee voida harjoit­taa koko Suomessa. Luodaan edel­ly­tyk­set sille, että peltoa ei tarvit­sisi raivata lannan levit­tä­mistä varten.

Maaseu­dun yrit­tä­jien hyvin­voin­nista, lomi­tus­jär­jes­tel­mästä sekä tuotan­nosta luopu­mi­seen liit­ty­vistä asioista huoleh­di­taan.

Maata­lou­den ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den ympä­rille luodaan elin­voi­maa vahvis­ta­via osaa­misklus­te­reita tuot­ta­jien, teol­li­suu­den ja oppi­lai­tos­ten välille.

Kasvua metsästä

Suoma­lais­ten metsien aktii­vi­nen ja lisään­tyvä käyttö antaa työka­lut ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­seen ja Suomen talou­den kehit­tä­mi­seen. Kiis­tat­to­mien hyöty­jen tunnus­ta­mi­sen asemasta metsien käyt­töön asete­taan jatku­vasti uusia rajoi­tuk­sia, eikä alan poten­ti­aa­lia hyödyn­netä. Tule­vina vuosina sekä koti­maan että EU-poli­tii­kan on tarjot­tava mahdol­li­suuk­sia metsien kestä­vän käytön lisää­mi­seen. Metsästä saata­vat uudet tuot­teet ja palve­lut tuovat uusia mahdol­li­suuk­sia Suomen vien­nille.

Suoma­lais­ten metsien kestä­viä lisä­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia ei heiken­netä uusilla säädök­sillä

Koti­mai­nen ja EU-poli­tiikka edis­tä­vät metsien käytön hallit­tua, kestä­vää kasvua. Suomen metsä­po­li­tiikka on pidet­tävä kansal­li­sessa päätös­val­lassa.

Ilmas­ton­muu­tosta hilli­tään vahvis­ta­malla Suomen metsien kasvua metsien hoito-ohjel­malla.

Metsien ja soiden suoje­lua lisä­tään vapaa­eh­toi­silla keinoilla Metso-ohjel­man kautta, lisäksi ympä­ris­tö­hait­toi­hin luodaan toimi­vat kompen­saa­tio­mal­lit.

Metsien kestä­vää käyt­töä lisää­viä inves­toin­teja edis­te­tään.

Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuutta edis­te­tään jatka­malla tilus­jär­jes­te­lyjä.

Maaseutu poli­tii­kan ytimeen

Raja­pinta maaseu­dun ja kaupun­kien välillä on hälve­ne­mässä. Hallin­nol­li­set refor­mit, kuten kunta­lii­tok­set, ovat edis­tä­neet tätä omalta osal­taan. Monien kaupun­kien ympä­rille on synty­nyt kaupun­ki­ra­ken­tee­seen kuuluva tiivis maaseutu. Tilanne vaatii panos­tuk­sia sekä maaseu­dun infraan että kaupun­kien kehit­tä­mi­seen. Menes­tys vaatii keski­näistä kunnioi­tusta, ominais­piir­tei­den ja mahdol­li­suuk­sien ymmär­tä­mistä. Suhde on enem­män kuin yhteis­työtä se on keski­näistä symbioosia.Maaseudun ja kaupun­kien väli­sen symbioo­sin merki­tystä selven­ne­tään kulut­ta­jille sekä päät­tä­jille.

Liiken­ne­ver­kon korjaus- ja digi­ver­kon inves­toin­ti­vel­kaa pienen­ne­tään pitkä­jän­tei­sellä suun­nit­te­lulla ja korjaus­oh­jel­malla.

Työl­lis­tä­mistä ja työpai­kan vastaa­not­ta­mista maaseu­dun elin­kei­noi­hin helpo­te­taan.

Hallin­to­uu­dis­tuk­sissa varmis­te­taan palve­lu­jen saata­vuus myös maaseu­dulla.

Alue­ke­hit­tä­mi­sellä ja aluei­den käytön suun­nit­te­lulla varmis­te­taan maaseu­dun menes­ty­mis­mah­dol­li­suu­det.

Maaseu­tue­lin­kei­no­jen säädök­siä keven­ne­tään esimer­kiksi yksin­ker­tais­ta­malla maksa­tusta.

Työvoi­man ja koulu­tuk­sen saata­vuus maaseu­dulla työl­lis­tä­viin ammat­tei­hin varmis­te­taan.

Maaseu­dun kone­re­surs­sien uusiu­tu­mista, käyt­töä ja huol­to­var­muutta edis­te­tään jaka­mis­ta­lou­den mallien avulla.

Maano­mis­ta­jaa koskee perus­tus­laissa turvattu yksi­tyi­so­mai­suu­den suoja, kuten myös perus­tus­laissa säädetty vastuu ympä­ris­töstä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content