Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Taustakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Lasten seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön torjunta verkossa - yhteis­työtä ja tietoi­suutta

Lasten seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön torjunta verkossa - yhteis­työtä ja tietoi­suutta

Julkaistu:

Oikeus­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​ Pihla Keto-Huovi­nen ja Jere­mias Nurmela, verkos­ton puheen­joh­ta­jat

Lapset viet­tä­vät nykyi­sin paljon aikaa verkossa, ja koro­nan myötä näyt­tö­päät­teen edessä vietetty aika on vain kasva­nut. Inter­net ja tekno­lo­gian kehi­tys ovat luoneet meille monia mahdol­li­suuk­sia, mutta tällä kaikella on myös pimeä kään­tö­puo­lensa. Lasten ja nuor­ten netissä vietet­tyyn aikaan liit­tyy uhkia, joista jokai­sen lapsen, nuoren ja hänen vanhem­pansa on syytä olla tietoi­nen.

Elämämme siir­ryt­tyä enene­vässä määrin verk­koon myös rikol­li­set ovat siir­ty­neet sinne. Faca­book, Momio, TikTok ja Brawl Stars ovat lastemme joka­päi­väistä elämää, mutta monelle meistä vanhem­mista kovin vieraita. Kaikki verkossa ei ole todel­la­kaan sitä miltä näyt­tää, mikä meidän kaik­kien on hyvä muis­taa. Lapset ovat altiina monille vaaroille verkossa: kiusaa­mi­selle, groo­min­gille, seksu­aa­li­selle hyväk­si­käy­tölle jne. Lasten seksu­aa­li­nen hyväk­si­käyttö verkossa onkin ollut jatku­vasti kasvava rikos­muoto. Ilmoi­tus määrät Suomessa lasten seksu­aa­lista hyväk­si­käyt­töä koske­vasta mate­ri­aa­lista verkossa ovat kasva­neet kolmen viime vuoden aikana 1000 ilmoi­tuk­sesta 5000 ilmoi­tuk­seen.

Lapsien turval­li­suus verkossa vaatii­kin valp­pautta niin vanhem­milta kuin viran­omai­silta. Lasten seksu­aa­li­nen hyväk­si­käyttö verkossa on niin järkyt­tävä ja vasten­mie­li­nen rikos, ettei moni halua koko asiaa oikein edes ajatella. Lasten hyväk­si­käyt­tö­ma­te­ri­aa­lista puhut­taessa on muis­tet­tava, että kaikissa niissä kuvissa ja videoissa on kuiten­kin jokai­sessa seksu­aa­li­sesti hyväk­si­käy­tetty lapsi, joka ansait­see tulla löyde­tyksi ja aute­tuksi. Aiheen vasten­mie­li­syy­destä huoli­matta on tärkeää lisätä vanhem­pien tietoi­suutta ja löytää uusia tehok­kaam­pia keinoja rikos­ten ehkäi­syyn ja teki­jöi­den saat­ta­mi­seen vastuuseen.
Yksi­kin pelas­tettu lapsi on kaiken työn arvoista.

Suoma­lai­nen polii­si­työ lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kok­sien estä­mi­sessä ja teki­jöi­den vastuuseen saat­ta­mi­sessa on otta­nut valta­via harp­pauk­sia ja kansain­vä­li­nen viran­omai­syh­teis­työ erityi­sesti Inter­po­lin kautta tuot­taa tulok­sia. Myös kesä­kuussa 2019 käyn­nis­te­tyn Barna­hus -hank­keen tavoit­teena on kerätä ja jakaa parhaita yhtei­siä käytän­töjä sekä vahvis­taa moniam­ma­til­lista yhteis­työtä lapsiin kohdis­tu­vien
seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­ko­se­päi­ly­jen torjun­nassa.

Seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön saami­sessa nyky­ai­kaan meillä on kuiten­kin vielä tehtä­vää. Suoma­lai­sen seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tuk­sesta on kulu­nut jo 20 vuotta ja lain­sää­dän­nön uudis­tus­tarve on ilmei­nen, jotta viran­omai­set voisi­vat tehok­kaam­min puut­tua seksu­aa­li­ri­kok­siin ja uhrit saisi­vat oikeutta ja apua.

Seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön (rikos­lain 20 luku) uudis­tus­työ on tällä hetkellä käyn­nissä, ja toivot­ta­vasti se saadaan maaliin tällä edus­kun­ta­kau­della. Rikos­lain 20 luvun lisäksi meidän on uudis­tet­tava ja saatava nyky­päi­vään myös rikos­lain 17 luvussa olevat lasten seksu­aa­lista hyväk­si­käyt­töä koske­van mate­ri­aa­lin hallus­sa­pi­toa ja levit­tä­mistä koske­vat rangais­tus­sään­nök­set, jotka ovat käytän­nössä ajalta ennen Inter­ne­tiä.

Viran­omai­set teke­vät joka päivä kaik­kensa suojel­lak­seen lapsia, mutta meillä vanhem­milla on myös oma osamme lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten estä­mi­sessä. Lapsen elämässä on tärkeää olla mukana myös verkossa. Samoin kun on hyvä tietää missä kave­ri­po­ru­kassa oma lapsi liik­kuu, tulisi verkossa olla perillä siitä, mitä siellä tehdään. Jo se, että ymmär­tää lapsensa verk­koe­lä­mästä, on iso askel. Vanhem­mille on myös tukea tarjolla, ja mm. Pelas­ta­kaa lapset ry ja Kyber­tur­val­li­suus­kes­kus ovat julkais­seet turval­li­sesti netissä -oppaat vanhem­mille. On jo lain tasolla viran­omais­ten vastuulla huoleh­tia lasten oikeuk­sien toteu­tu­mi­sesta. Jokai­sella vanhem­malla on kuiten­kin mahdol­li­suus auttaa omalta osal­taan huoleh­ti­maan kaik­kein tärkeim­mästä, lapsis­tamme.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content