Taustakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta verkossa – yhteistyötä ja tietoisuutta

Lasten seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön torjunta verkossa - yhteis­työtä ja tietoi­suutta

Julkaistu:

Oikeus­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​ Pihla Keto-Huovi­nen ja Jere­mias Nurmela, verkos­ton puheen­joh­ta­jat

Lapset viet­tä­vät nykyi­sin paljon aikaa verkossa, ja koro­nan myötä näyt­tö­päät­teen edessä vietetty aika on vain kasva­nut. Inter­net ja tekno­lo­gian kehi­tys ovat luoneet meille monia mahdol­li­suuk­sia, mutta tällä kaikella on myös pimeä kään­tö­puo­lensa. Lasten ja nuor­ten netissä vietet­tyyn aikaan liit­tyy uhkia, joista jokai­sen lapsen, nuoren ja hänen vanhem­pansa on syytä olla tietoi­nen.

Elämämme siir­ryt­tyä enene­vässä määrin verk­koon myös rikol­li­set ovat siir­ty­neet sinne. Faca­book, Momio, TikTok ja Brawl Stars ovat lastemme joka­päi­väistä elämää, mutta monelle meistä vanhem­mista kovin vieraita. Kaikki verkossa ei ole todel­la­kaan sitä miltä näyt­tää, mikä meidän kaik­kien on hyvä muis­taa. Lapset ovat altiina monille vaaroille verkossa: kiusaa­mi­selle, groo­min­gille, seksu­aa­li­selle hyväk­si­käy­tölle jne. Lasten seksu­aa­li­nen hyväk­si­käyttö verkossa onkin ollut jatku­vasti kasvava rikos­muoto. Ilmoi­tus määrät Suomessa lasten seksu­aa­lista hyväk­si­käyt­töä koske­vasta mate­ri­aa­lista verkossa ovat kasva­neet kolmen viime vuoden aikana 1000 ilmoi­tuk­sesta 5000 ilmoi­tuk­seen.

Lapsien turval­li­suus verkossa vaatii­kin valp­pautta niin vanhem­milta kuin viran­omai­silta. Lasten seksu­aa­li­nen hyväk­si­käyttö verkossa on niin järkyt­tävä ja vasten­mie­li­nen rikos, ettei moni halua koko asiaa oikein edes ajatella. Lasten hyväk­si­käyt­tö­ma­te­ri­aa­lista puhut­taessa on muis­tet­tava, että kaikissa niissä kuvissa ja videoissa on kuiten­kin jokai­sessa seksu­aa­li­sesti hyväk­si­käy­tetty lapsi, joka ansait­see tulla löyde­tyksi ja aute­tuksi. Aiheen vasten­mie­li­syy­destä huoli­matta on tärkeää lisätä vanhem­pien tietoi­suutta ja löytää uusia tehok­kaam­pia keinoja rikos­ten ehkäi­syyn ja teki­jöi­den saat­ta­mi­seen vastuuseen.
Yksi­kin pelas­tettu lapsi on kaiken työn arvoista.

Suoma­lai­nen polii­si­työ lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kok­sien estä­mi­sessä ja teki­jöi­den vastuuseen saat­ta­mi­sessa on otta­nut valta­via harp­pauk­sia ja kansain­vä­li­nen viran­omai­syh­teis­työ erityi­sesti Inter­po­lin kautta tuot­taa tulok­sia. Myös kesä­kuussa 2019 käyn­nis­te­tyn Barna­hus -hank­keen tavoit­teena on kerätä ja jakaa parhaita yhtei­siä käytän­töjä sekä vahvis­taa moniam­ma­til­lista yhteis­työtä lapsiin kohdis­tu­vien
seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­ko­se­päi­ly­jen torjun­nassa.

Seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön saami­sessa nyky­ai­kaan meillä on kuiten­kin vielä tehtä­vää. Suoma­lai­sen seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tuk­sesta on kulu­nut jo 20 vuotta ja lain­sää­dän­nön uudis­tus­tarve on ilmei­nen, jotta viran­omai­set voisi­vat tehok­kaam­min puut­tua seksu­aa­li­ri­kok­siin ja uhrit saisi­vat oikeutta ja apua.

Seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön (rikos­lain 20 luku) uudis­tus­työ on tällä hetkellä käyn­nissä, ja toivot­ta­vasti se saadaan maaliin tällä edus­kun­ta­kau­della. Rikos­lain 20 luvun lisäksi meidän on uudis­tet­tava ja saatava nyky­päi­vään myös rikos­lain 17 luvussa olevat lasten seksu­aa­lista hyväk­si­käyt­töä koske­van mate­ri­aa­lin hallus­sa­pi­toa ja levit­tä­mistä koske­vat rangais­tus­sään­nök­set, jotka ovat käytän­nössä ajalta ennen Inter­ne­tiä.

Viran­omai­set teke­vät joka päivä kaik­kensa suojel­lak­seen lapsia, mutta meillä vanhem­milla on myös oma osamme lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten estä­mi­sessä. Lapsen elämässä on tärkeää olla mukana myös verkossa. Samoin kun on hyvä tietää missä kave­ri­po­ru­kassa oma lapsi liik­kuu, tulisi verkossa olla perillä siitä, mitä siellä tehdään. Jo se, että ymmär­tää lapsensa verk­koe­lä­mästä, on iso askel. Vanhem­mille on myös tukea tarjolla, ja mm. Pelas­ta­kaa lapset ry ja Kyber­tur­val­li­suus­kes­kus ovat julkais­seet turval­li­sesti netissä -oppaat vanhem­mille. On jo lain tasolla viran­omais­ten vastuulla huoleh­tia lasten oikeuk­sien toteu­tu­mi­sesta. Jokai­sella vanhem­malla on kuiten­kin mahdol­li­suus auttaa omalta osal­taan huoleh­ti­maan kaik­kein tärkeim­mästä, lapsis­tamme.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.9.2021

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

11.1.2021

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.

18.10.2020

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton puheen­joh­taja, profes­sori, TkT Veli-Pekka Nurmi Verkos­to­ra­ken­teen uudis­tuk­sessa syntyi uusi