Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Ympäristöpolitiikan verkosto / Kokoo­muk­sen ilmas­to­po­li­tii­kan ytimessä kannus­teet, edis­tyk­sel­li­nen tekno­lo­gia ja kansain­vä­li­nen yhteis­työ, ei pelot­telu, kiel­lot ja verot

Kokoo­muk­sen ilmas­to­po­li­tii­kan ytimessä kannus­teet, edis­tyk­sel­li­nen tekno­lo­gia ja kansain­vä­li­nen yhteis­työ, ei pelot­telu, kiel­lot ja verot

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto on ollut aktii­vi­sesti valmis­te­le­massa puolu­een ympä­ris­tö­ta­voit­teita, jotka päivi­tet­tiin viimeksi syys­kuun puolue­ko­kouk­sessa (tavoi­teoh­jelma). Koska maailma, ja ympä­ristö sen mukana, muut­tuu jatku­vasti, käymme myös me jatku­vasti keskus­te­lua ympä­ris­tön tilasta ja toimista sen paran­ta­mi­seksi.

Emme voi kiel­tää sitä, että ihmi­sen nykyi­nen toiminta on monella tavalla uhka ympä­ris­tölle ja varsin­kin ilmas­tolle. Kokoo­muk­sen rooli on toimi­vien ja tehok­kai­den ratkai­su­jen etsi­mi­nen ja toteut­ta­mi­nen. Kokoo­mus­lai­nen näke­mys ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tii­kassa kitey­tyy vapau­den ja vastuun erot­ta­mat­to­muu­teen. Ilmas­ton­muu­tos on torjut­ta­vissa elin­ta­somme säilyt­täen, kunhan emme kiellä sitä, vaan muutamme toimin­taamme ja vähen­nämme kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jämme.

On hienoa, jos jokai­nen meistä voi ottaa toimin­nas­saan huomioon pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen, mutta pelot­te­lulla ja kiel­loilla ei kovin paljon voida muut­taa laajo­jen masso­jen käyt­täy­ty­mistä. Ihmis­ten on voitava elää ja yrit­tää. Meidän on raken­net­tava parem­paa tekno­lo­giaa, jolla ympä­ris­tö­hait­toja voidaan pienen­tää ja kannus­tet­tava uuden tekno­lo­gian käyt­töön järke­vällä sään­te­lyllä ja vero­jär­jes­tel­män oikean­lai­sella virit­tä­mi­sellä.

Monet ympä­ris­tö­on­gel­mat, kuten ilmas­ton­muu­tos, eivät noudata valtioi­den rajoja, eikä huonosti asiansa hoita­van maan pidä saada etua ympä­ris­tön pilaa­mi­sesta. Siksi ympä­ris­tö­po­li­tii­kan on oltava laajasti kansain­vä­listä. Kun hoidamme asiat hyvin koti­maassa, voimme vaatia toimia myös muilta ja saamme mahdol­li­suuk­sia viedä ympä­ris­töys­tä­väl­listä tekno­lo­gi­aamme muualle, mikä luo uutta yritys­toi­min­taa, työpaik­koja ja vien­ti­tu­loja.

Kiina on äsket­täin aset­ta­nut rohkeat pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet. Juuri nyt odotamme USA:n palaa­van uuden presi­den­tin myötä kansain­vä­li­siin pöytiin, ennen muuta Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­seen. Tämä antaa toivoa parem­masta. Voimme odot­taa, että meidän ympä­ris­töys­tä­väl­li­selle tekno­lo­gial­lemme löytyy lisää vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia näihin molem­piin suun­tiin. EU on ollut tien­rai­vaaja pääs­tö­kau­pan kehit­tä­mi­sessä ja sen tuella voidaan rahoit­taa uuden tekno­lo­gian kehit­tä­mistä. EU:n hiili­tul­leja tarvi­taan, ettei­vät huonom­malla tekno­lo­gialla muualla tuote­tut tuot­teet saa täällä mark­ki­nae­tua.

Liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä tarvi­taan erilai­sia ratkai­suja maaseu­dulle ja kaupun­kei­hin. Maaseu­dulla liik­ku­mi­nen perus­tuu edel­leen autoi­hin, joihin tarvi­taan pääs­tö­töntä tekno­lo­giaa. Auto­kan­nan on uudis­ta­mista on tuet­tava, jotta vanhasta tekno­lo­giasta pääs­tään nopeam­min vähä­pääs­töi­sem­pään ja pääs­töt­tö­mään. Kaupun­geissa ja kaupun­kien välille voidaan kehit­tää jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­suja kuten esimer­kiksi nopeita juna­vuo­roja. Lento­mat­kus­ta­mista tarvi­taan edel­leen. Sen pääs­töjä voidaan vähen­tää tekno­lo­gian kehi­tyk­sen ja uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den avulla.

Asun­to­jen lämmi­tyk­seen tarvi­taan polt­ta­mi­seen perus­tu­vien kivi­hii­len, turpeen ja öljyn tilalle pääs­töt­tö­miä ener­gia­läh­teitä, kuten bioener­giaa, maalämpö- ja ilma-vesi­läm­pö­pump­puja ja pääs­tö­töntä sähköä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen kannus­taisi asun­no­no­mis­ta­jia siir­ty­mään vähä­pääs­töi­seen lämmi­ty­se­ner­gi­aan. Samalla se lisäisi työl­li­syyttä.

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto seuraa kehi­tystä alalla ja järjes­tää keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia asian­tun­tija-alus­tus­ten pohjalta nyt korona-aikana Team­sissa. Verkos­ton face­book-sivuille jokai­nen jäsen voi linkit­tää mielen­kiin­toi­siksi katso­mi­aan asian­tun­ti­ja­kir­joi­tuk­sia ja näke­myk­si­ään, ja verkosto voi keskus­tella niiden pohjalta. Vaikka tässä blogissa on keski­tytty tämän hetken suurim­paan kysy­myk­seen, eli ilmas­ton­muu­tok­seen, käsit­te­lemme tilai­suuk­sis­samme myös mm. vesis­tö­jen tilaa ja luon­non moni­muo­toi­suutta.

Martti Esala
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content