Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Ympäristöpolitiikan verkosto / Kokoomuksen ilmastopolitiikan ytimessä kannusteet, edistyksellinen teknologia ja kansainvälinen yhteistyö, ei pelottelu, kiellot ja verot

Kokoo­muk­sen ilmas­to­po­li­tii­kan ytimessä kannus­teet, edis­tyk­sel­li­nen tekno­lo­gia ja kansain­vä­li­nen yhteis­työ, ei pelot­telu, kiel­lot ja verot

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto on ollut aktii­vi­sesti valmis­te­le­massa puolu­een ympä­ris­tö­ta­voit­teita, jotka päivi­tet­tiin viimeksi syys­kuun puolue­ko­kouk­sessa (tavoi­teoh­jelma). Koska maailma, ja ympä­ristö sen mukana, muut­tuu jatku­vasti, käymme myös me jatku­vasti keskus­te­lua ympä­ris­tön tilasta ja toimista sen paran­ta­mi­seksi.

Emme voi kiel­tää sitä, että ihmi­sen nykyi­nen toiminta on monella tavalla uhka ympä­ris­tölle ja varsin­kin ilmas­tolle. Kokoo­muk­sen rooli on toimi­vien ja tehok­kai­den ratkai­su­jen etsi­mi­nen ja toteut­ta­mi­nen. Kokoo­mus­lai­nen näke­mys ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tii­kassa kitey­tyy vapau­den ja vastuun erot­ta­mat­to­muu­teen. Ilmas­ton­muu­tos on torjut­ta­vissa elin­ta­somme säilyt­täen, kunhan emme kiellä sitä, vaan muutamme toimin­taamme ja vähen­nämme kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jämme.

On hienoa, jos jokai­nen meistä voi ottaa toimin­nas­saan huomioon pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen, mutta pelot­te­lulla ja kiel­loilla ei kovin paljon voida muut­taa laajo­jen masso­jen käyt­täy­ty­mistä. Ihmis­ten on voitava elää ja yrit­tää. Meidän on raken­net­tava parem­paa tekno­lo­giaa, jolla ympä­ris­tö­hait­toja voidaan pienen­tää ja kannus­tet­tava uuden tekno­lo­gian käyt­töön järke­vällä sään­te­lyllä ja vero­jär­jes­tel­män oikean­lai­sella virit­tä­mi­sellä.

Monet ympä­ris­tö­on­gel­mat, kuten ilmas­ton­muu­tos, eivät noudata valtioi­den rajoja, eikä huonosti asiansa hoita­van maan pidä saada etua ympä­ris­tön pilaa­mi­sesta. Siksi ympä­ris­tö­po­li­tii­kan on oltava laajasti kansain­vä­listä. Kun hoidamme asiat hyvin koti­maassa, voimme vaatia toimia myös muilta ja saamme mahdol­li­suuk­sia viedä ympä­ris­töys­tä­väl­listä tekno­lo­gi­aamme muualle, mikä luo uutta yritys­toi­min­taa, työpaik­koja ja vien­ti­tu­loja.

Kiina on äsket­täin aset­ta­nut rohkeat pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet. Juuri nyt odotamme USA:n palaa­van uuden presi­den­tin myötä kansain­vä­li­siin pöytiin, ennen muuta Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­seen. Tämä antaa toivoa parem­masta. Voimme odot­taa, että meidän ympä­ris­töys­tä­väl­li­selle tekno­lo­gial­lemme löytyy lisää vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia näihin molem­piin suun­tiin. EU on ollut tien­rai­vaaja pääs­tö­kau­pan kehit­tä­mi­sessä ja sen tuella voidaan rahoit­taa uuden tekno­lo­gian kehit­tä­mistä. EU:n hiili­tul­leja tarvi­taan, ettei­vät huonom­malla tekno­lo­gialla muualla tuote­tut tuot­teet saa täällä mark­ki­nae­tua.

Liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä tarvi­taan erilai­sia ratkai­suja maaseu­dulle ja kaupun­kei­hin. Maaseu­dulla liik­ku­mi­nen perus­tuu edel­leen autoi­hin, joihin tarvi­taan pääs­tö­töntä tekno­lo­giaa. Auto­kan­nan on uudis­ta­mista on tuet­tava, jotta vanhasta tekno­lo­giasta pääs­tään nopeam­min vähä­pääs­töi­sem­pään ja pääs­töt­tö­mään. Kaupun­geissa ja kaupun­kien välille voidaan kehit­tää jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­suja kuten esimer­kiksi nopeita juna­vuo­roja. Lento­mat­kus­ta­mista tarvi­taan edel­leen. Sen pääs­töjä voidaan vähen­tää tekno­lo­gian kehi­tyk­sen ja uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den avulla.

Asun­to­jen lämmi­tyk­seen tarvi­taan polt­ta­mi­seen perus­tu­vien kivi­hii­len, turpeen ja öljyn tilalle pääs­töt­tö­miä ener­gia­läh­teitä, kuten bioener­giaa, maalämpö- ja ilma-vesi­läm­pö­pump­puja ja pääs­tö­töntä sähköä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen kannus­taisi asun­no­no­mis­ta­jia siir­ty­mään vähä­pääs­töi­seen lämmi­ty­se­ner­gi­aan. Samalla se lisäisi työl­li­syyttä.

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto seuraa kehi­tystä alalla ja järjes­tää keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia asian­tun­tija-alus­tus­ten pohjalta nyt korona-aikana Team­sissa. Verkos­ton face­book-sivuille jokai­nen jäsen voi linkit­tää mielen­kiin­toi­siksi katso­mi­aan asian­tun­ti­ja­kir­joi­tuk­sia ja näke­myk­si­ään, ja verkosto voi keskus­tella niiden pohjalta. Vaikka tässä blogissa on keski­tytty tämän hetken suurim­paan kysy­myk­seen, eli ilmas­ton­muu­tok­seen, käsit­te­lemme tilai­suuk­sis­samme myös mm. vesis­tö­jen tilaa ja luon­non moni­muo­toi­suutta.

Martti Esala
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.11.2021

SAIRAUSVAKUUTUKSEN KELA - KORVAUKSIEN NITISTÄMINEN ON TULELLA LEIKKIMISTÄ

Sote-uudis­­tuk­­sen osana on parhail­laan käyn­nissä sen rahoi­tuk­sen työs­tä­mi­nen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purkua valmis­te­le­vassa parla­men­taa­ri­sessa työryh­mässä. Rahoi­tus­mal­lin yhdeksi päämää­räksi näyt­tää monella taholla nous­seen jo

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin