Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Julkaistu:

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. 

Siksi hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä on oltava lähtö­koh­tana nykyistä vahvem­min ihmis­ten erilai­set tarpeet.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on ollut monelle senio­rille toimiva tuki arjessa tarvit­ta­vien palve­lui­den hank­ki­mi­seksi. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyt­tä­jistä yli 40 prosent­tia on eläke­läi­siä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sellä ihmi­nen voi itse valita tarvit­se­mansa palve­lut, jotka kuulu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin.

Edus­kun­ta­ryh­mämme on esit­tä­nyt nykyi­sen halli­tuk­sen teke­män koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja vähen­nyk­sen tuplaa­mista. Lisäksi esitämme senio­reille tarkoi­tet­tua koro­tet­tua koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Olen tehnyt asiasta lakia­loit­teen ja nimen­nyt vähen­nyk­sen senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seksi.

Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­mal­lissa vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin. Nykyi­nen 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen. Koti­ta­lous­vä­hen­nys olisi pieni­tu­loi­sille suoran tuen ja vero­huo­jen­nuk­sen yhdis­telmä.

Mallia on valmis­tel­lut Sitra. Heidän esityk­ses­sään super­vä­hen­nys suun­nat­tiin yli 75- vuotiaille. Mallin taus­talla on Sitran teet­tä­mät perus­teel­li­set laskel­mat. Malli on Sitran arvion mukaan sisäi­sesti kustan­nus­neut­raali.

Esimer­kiksi 40 euron tunti­tak­salla koti­pal­ve­lun hinta olisi halli­tuk­sen mallilla 27 euroa ja kokoo­muk­sen mallilla 12 euroa tunti. Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys toisi nykyistä parem­man mahdol­li­suu­den tukea senio­rei­den kotona asumista, hyvää arkea ja itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Mallista voisi­vat hyötyä kaikki yli 75-vuoti­aat, myös pieni­tu­loi­set eläke­läi­set, joiden eläk­keestä maksa­mat verot eivät ole aiem­min riit­tä­neet vähen­nyk­sen teke­mi­seen. On selvää, että lain valmis­te­lussa Sitran esit­tä­mää ikära­jaa on syytä arvioida.

Uudis­tus vauh­dit­taisi ihmis­ten parem­man arjen lisäksi yrit­tä­jyyttä ja toisi uusia työpaik­koja sekä vero­tu­loja. Ikäih­mis­ten kotona asumi­sen tuke­mi­nen on tärkeää aina kun se on turval­lista ja ihmi­sen oman tahdon mukaista.

Halli­tuk­sen on tärkeää kuulla myös eläke­läis­jär­jes­töjä asiassa.

Vastaa­no­tin viime syksynä kokoo­muk­sen puolesta Eläke­läis­liit­to­jen etujär­jestö EETU ry:n kaikille edus­kun­ta­ryh­mille luovut­ta­man kannan­o­ton. Kaikki eläke­lii­tot, myös vasem­mis­to­puo­luei­den, vaati­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaa­mi­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tet­tua vähen­nystä tuke­maan itse­näistä selviy­ty­mistä kotona.

Koro­nae­pi­de­mian takia eten­kin ja jo pidem­piai­kai­sen tutki­mus­näy­tön perus­teella kuntou­tuk­sen ja liikun­nan edis­tä­mi­seen tarvi­taan uusia keinoja. Teho­kas toimen­pide on laajen­taa koti­ta­lous­vä­hen­nys koske­maan fysio­te­ra­pia- ja toimin­ta­te­ra­piay­ri­tyk­sien sekä amma­tin­har­joit­ta­jay­rit­tä­jien tuot­ta­maa lääkin­näl­listä koti­kun­tou­tusta sekä liikun­nan ohjausta.

Kun kerran siivous ja omasta kodista huoleh­ti­mi­nen ovat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piirissä, niin miksi ei sitten omasta kunnosta huoleh­ti­mi­nen. Usein sairau­den tai kivun takia on hyvä saada tukea ja neuvoja sopi­vaan tapaan aloit­taa liikunta. Liikunta on usein parasta lääkettä.

Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista vain yksi kolmas­osa johtuu vanhe­ne­mista ja kaksi kolmas­osaa liikun­nan puut­teesta. Liikunta on tärkeää kaike­ni­käi­sille. Ikään­ty­ville liikunta on elin­tär­keää.

Liikunta on siitä usko­ma­ton asia, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloit­taa. Kaiken ikäis­ten voima- ja tasa­paino para­ne­vat harjoit­te­lulla.

Voit seurata edus­kun­nan tapah­tu­mia ja työtäni kansan­edus­ta­jana vastaa­not­ta­malla edus­kun­ta­ter­vei­seni, joissa kerron ajan­koh­tai­sista poli­tii­kan kuulu­mi­sista. Kirjeen voit tilata lähet­tä­mällä minulle sähkö­pos­tia sari.sarkomaa@eduskunta.fi. Tai soit­ta­malla 050 511 3033.

Ajatuk­set ja tervei­set ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Sari Sarko­maa

Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja, kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja sekä tervey­den­huol­lon mais­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content