Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Rekry-uutisia

10.10.2016

Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Risto Artjoen Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi. Artjoki aloit­taa tehtä­väs­sään lauan­taina 15.10. Artjoki, 52, on toimi­nut maa-

5.10.2016

Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Anssi Kujala minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi, Elisa Tarkiai­nen Orpon EU-asioista vastaa­vaksi erityi­sa­vus­ta­jaksi. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Anssi Kuja­lan Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi.

24.9.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Janne Peso­nen, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi sään­tö­mää­räi­sessä kokouk­ses­saan puolue­sih­teeri Janne Peso­sen jatka­maan seuraa­van kaksi­vuo­tis­kau­den ajan. Sään­tö­jen mukaan puolue­val­tuusto valit­see puolue­sih­tee­rin puolue­ko­kouk­sen jälkeen järjes­tet­tä­vässä

5.9.2016

Kokoo­mus­lai­nen Aura Salla nimi­tetty Junc­ke­rin stra­te­giayk­sik­köön

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­sen kabi­ne­tin jäsen VTM Aura Salla on kutsuttu komis­sion puheen­joh­taja Jean-Claude Junc­ke­rin stra­te­giayk­si­kön palve­luk­seen. Sallan uusi

31.8.2016

Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Arto Sato­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juha Kirs­ti­län, 42. Kirs­tilä siir­tyy tehtä­vään ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jan

11.2.2016

Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nos on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi. Hän siir­tyy tehtä­vään opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­sen edus­­kunta-avus­­ta­­jan paikalta. Vuor­nos

4.2.2013

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan aamu­päi­vällä edus­kun­nassa. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään. Puheen­joh­ta­jana jatkaa turku­lai­nen Petteri Orpo ja ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana

1.2.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uutena tiedo­tus­sih­tee­rinä aloitti 1.2.2013 Juuso Rönn­holm. Rönn­holm (28) on toimi­nut aiem­min edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa

9.11.2012

Jan Vapaa­vuori elin­kei­no­mi­nis­te­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on päät­tä­nyt valita Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen esityk­sestä uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuo­ren. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä

Skip to content