Anssi Kujala ja Elisa Tarkiainen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Anssi Kujala ja Elisa Tarkiainen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Anssi Kujala ja Elisa Tarkiainen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 05.10.2016 Uncategorized

Anssi Kujala minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vus­ta­jaksi, Elisa Tarkiainen Orpon EU-asioista vastaa­vaksi erityi­sa­vus­ta­jaksi.

Valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo on kutsunut Anssi Kujalan Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vus­ta­jaksi. Kujala aloittaa tehtä­vässään maanan­taina 17.10.

Kujala, 44, on toiminut Suomen Yrittäjien varatoi­mi­tus­joh­tajana ja järjestön omistaman Sypoint Oy:n toimi­tus­joh­tajana vuodesta 2011 lähtien. Hänen vastuu­alu­eellaan on ollut mm. järjestön kunta- ja aluevai­kut­ta­minen sekä viestintä. Vuosina 2006-2011 Kujala toimi Helsingin Yrittäjien toimi­tus­joh­tajana.

Kokoo­musyh­tei­sössä Kujala työskenteli vuosien 1994–2006 välisenä aikana mm. jäsen­liiton pääsih­teerinä, piiri­jär­jestön toimin­nan­joh­tajana, puolueen suunnit­te­lu­pääl­likkönä ja vt. puolue­sih­teerinä.  Hän on opiskellut hallin­to­tie­teitä Tampereen yliopis­tossa.

Orpo on kutsunut erityi­sa­vus­tajan tehtävään Elisa Tarkiaisen, 26. Myös Tarkiainen aloittaa tehtä­vässään maanan­taina 17.10. Maail­man­po­li­tiikan tutki­musta Helsingin yliopis­tossa opiskeleva Tarkiainen avustaa ministeri Orpoa erityi­sesti valtio­va­rain­mi­nis­teriön toimialaan kuulu­vissa EU- ja kansain­vä­li­sissä asioissa.

Tarkiainen siirtyy tehtävään Suomen Lukio­laisten Liiton pääsih­teerin paikalta. Aiemmin hän on työsken­nellyt viestin­tä­teh­tä­vissä monikan­sal­li­sessa pörssiyh­tiössä ja viestin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiainen on koulu­tuk­seltaan Bachelor of Arts (Hons) ja hän on suorit­tanut tutkinnon Englan­nissa.

Erityi­sa­vus­tajan tehtävät vapau­tuivat Joonas Turusen siirryttyä toisen työnan­tajan palve­lukseen ja Laura Åvallin jäätyä äitiys­va­paalle.


Kokoomus.fi