Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Anssi Kujala minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi, Elisa Tarkiai­nen Orpon EU-asioista vastaa­vaksi erityi­sa­vus­ta­jaksi.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Anssi Kuja­lan Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi. Kujala aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10.

Kujala, 44, on toimi­nut Suomen Yrit­tä­jien vara­toi­mi­tus­joh­ta­jana ja järjes­tön omis­ta­man Sypoint Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana vuodesta 2011 lähtien. Hänen vastuu­alu­eel­laan on ollut mm. järjes­tön kunta- ja alue­vai­kut­ta­mi­nen sekä vies­tintä. Vuosina 2006-2011 Kujala toimi Helsin­gin Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jana.

Kokoo­musyh­tei­sössä Kujala työs­ken­teli vuosien 1994–2006 väli­senä aikana mm. jäsen­lii­ton pääsih­tee­rinä, piiri­jär­jes­tön toimin­nan­joh­ta­jana, puolu­een suun­nit­te­lu­pääl­lik­könä ja vt. puolue­sih­tee­rinä.  Hän on opis­kel­lut hallin­to­tie­teitä Tampe­reen yliopis­tossa.

Orpo on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vään Elisa Tarkiai­sen, 26. Myös Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10. Maail­man­po­li­tii­kan tutki­musta Helsin­gin yliopis­tossa opis­ke­leva Tarkiai­nen avus­taa minis­teri Orpoa erityi­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa EU- ja kansain­vä­li­sissä asioissa.

Tarkiai­nen siir­tyy tehtä­vään Suomen Lukio­lais­ten Liiton pääsih­tee­rin paikalta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­teh­tä­vissä moni­kan­sal­li­sessa pörs­siyh­tiössä ja vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vät vapau­tui­vat Joonas Turusen siir­ryt­tyä toisen työnan­ta­jan palve­luk­seen ja Laura Åval­lin jäätyä äitiys­va­paalle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content