Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Anssi Kujala minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi, Elisa Tarkiai­nen Orpon EU-asioista vastaa­vaksi erityi­sa­vus­ta­jaksi.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Anssi Kuja­lan Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi. Kujala aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10.

Kujala, 44, on toimi­nut Suomen Yrit­tä­jien vara­toi­mi­tus­joh­ta­jana ja järjes­tön omis­ta­man Sypoint Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana vuodesta 2011 lähtien. Hänen vastuu­alu­eel­laan on ollut mm. järjes­tön kunta- ja alue­vai­kut­ta­mi­nen sekä vies­tintä. Vuosina 2006-2011 Kujala toimi Helsin­gin Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jana.

Kokoo­musyh­tei­sössä Kujala työs­ken­teli vuosien 1994–2006 väli­senä aikana mm. jäsen­lii­ton pääsih­tee­rinä, piiri­jär­jes­tön toimin­nan­joh­ta­jana, puolu­een suun­nit­te­lu­pääl­lik­könä ja vt. puolue­sih­tee­rinä.  Hän on opis­kel­lut hallin­to­tie­teitä Tampe­reen yliopis­tossa.

Orpo on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vään Elisa Tarkiai­sen, 26. Myös Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10. Maail­man­po­li­tii­kan tutki­musta Helsin­gin yliopis­tossa opis­ke­leva Tarkiai­nen avus­taa minis­teri Orpoa erityi­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa EU- ja kansain­vä­li­sissä asioissa.

Tarkiai­nen siir­tyy tehtä­vään Suomen Lukio­lais­ten Liiton pääsih­tee­rin paikalta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­teh­tä­vissä moni­kan­sal­li­sessa pörs­siyh­tiössä ja vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vät vapau­tui­vat Joonas Turusen siir­ryt­tyä toisen työnan­ta­jan palve­luk­seen ja Laura Åval­lin jäätyä äitiys­va­paalle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Skip to content