Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Anssi Kujala minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi, Elisa Tarkiai­nen Orpon EU-asioista vastaa­vaksi erityi­sa­vus­ta­jaksi.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Anssi Kuja­lan Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi. Kujala aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10.

Kujala, 44, on toimi­nut Suomen Yrit­tä­jien vara­toi­mi­tus­joh­ta­jana ja järjes­tön omis­ta­man Sypoint Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana vuodesta 2011 lähtien. Hänen vastuu­alu­eel­laan on ollut mm. järjes­tön kunta- ja alue­vai­kut­ta­mi­nen sekä vies­tintä. Vuosina 2006-2011 Kujala toimi Helsin­gin Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jana.

Kokoo­musyh­tei­sössä Kujala työs­ken­teli vuosien 1994–2006 väli­senä aikana mm. jäsen­lii­ton pääsih­tee­rinä, piiri­jär­jes­tön toimin­nan­joh­ta­jana, puolu­een suun­nit­te­lu­pääl­lik­könä ja vt. puolue­sih­tee­rinä.  Hän on opis­kel­lut hallin­to­tie­teitä Tampe­reen yliopis­tossa.

Orpo on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vään Elisa Tarkiai­sen, 26. Myös Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään maanan­taina 17.10. Maail­man­po­li­tii­kan tutki­musta Helsin­gin yliopis­tossa opis­ke­leva Tarkiai­nen avus­taa minis­teri Orpoa erityi­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa EU- ja kansain­vä­li­sissä asioissa.

Tarkiai­nen siir­tyy tehtä­vään Suomen Lukio­lais­ten Liiton pääsih­tee­rin paikalta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­teh­tä­vissä moni­kan­sal­li­sessa pörs­siyh­tiössä ja vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vät vapau­tui­vat Joonas Turusen siir­ryt­tyä toisen työnan­ta­jan palve­luk­seen ja Laura Åval­lin jäätyä äitiys­va­paalle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content