• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

  Julkaistu: 25.11.2016 Rekry-uutisia

  Poliit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan tunte­musta.

  Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan tunte­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa sekä valmiutta osal­lis­tua Kokoo­muk­sen poliit­tis­ten kannan­ot­to­jen valmis­te­luun.

  Odotamme haki­jalta korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Tarjoamme mielen­kiin­toi­sen ja haas­ta­van työn poli­tii­kan näkö­ala­pai­kalla.

  Toivomme, että valit­tava henkilö voi aloit­taa tehtä­väs­sään tammi­kuussa 2017. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen sijai­suus 30.11.2017 saakka.

  Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa viimeis­tään tors­taina 8.12.2016 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi

  Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa edus­kun­ta­ryh­män pääsih­teeri Laura Rissa­nen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. 041-540 4505