Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

Julkaistu: 25.11.2016 Rekry-uutisia

Poliit­tinen sihteeri työsken­telee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti sosiaali- ja terveys­po­li­tiikan tunte­musta.

Edelly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Odotamme hakijalta korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässään tammi­kuussa 2017. Tehtävä on määrä­ai­kainen sijaisuus 30.11.2017 saakka.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään torstaina 8.12.2016 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi

Lisätietoja tehtä­västä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. 041-540 4505


Kokoomus.fi