Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Risto Artjoen Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi.

Artjoki aloit­taa tehtä­väs­sään lauan­taina 15.10.

Artjoki, 52, on toimi­nut maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä osas­to­pääl­lik­könä vuodesta 2014 alkaen. Hänen vastuu­alu­ee­naan on ollut minis­te­riön ruoka­po­liit­ti­nen osasto, jolle kuuluu erityi­sesti maata­lous­po­li­tiik­kaan ja elin­tar­vi­ke­sek­to­riin liit­ty­vät asiat.

Artjoki on toimi­nut päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sessa Jari Koski­sen valtio­sih­tee­rinä sekä päämi­nis­teri Stub­bin halli­tuk­sessa Petteri Orpon valtio­sih­tee­rinä. Hän on myös Kauniais­ten kaupun­gin­val­tuu­tettu

Artjoella on pitkä koke­mus Brys­se­lissä eri EU-tehtä­vissä kuten esimer­kiksi Euroo­pan komis­sion talous- ja raha­po­liit­ti­sista asioista vastaa­van komis­saari Olli Rehnin kabi­ne­tissa ja myös Rehnin esikun­nassa tämän toimiessa laajen­tu­mis­ko­mis­saa­rina. Artjoki on myös työs­ken­nel­lyt Suomen pysy­vässä EU-edus­tus­tossa sekä MTK:n Brys­se­lin toimis­tossa.

Valtio­sih­tee­rin tehtä­vät vapau­tui­vat Olli-Pekka Heino­sen siir­tyessä Opetus­hal­li­tuk­sen pääjoh­ta­jaksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content