Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut Risto Artjoen Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi.

Artjoki aloit­taa tehtä­väs­sään lauan­taina 15.10.

Artjoki, 52, on toimi­nut maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä osas­to­pääl­lik­könä vuodesta 2014 alkaen. Hänen vastuu­alu­ee­naan on ollut minis­te­riön ruoka­po­liit­ti­nen osasto, jolle kuuluu erityi­sesti maata­lous­po­li­tiik­kaan ja elin­tar­vi­ke­sek­to­riin liit­ty­vät asiat.

Artjoki on toimi­nut päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sessa Jari Koski­sen valtio­sih­tee­rinä sekä päämi­nis­teri Stub­bin halli­tuk­sessa Petteri Orpon valtio­sih­tee­rinä. Hän on myös Kauniais­ten kaupun­gin­val­tuu­tettu

Artjoella on pitkä koke­mus Brys­se­lissä eri EU-tehtä­vissä kuten esimer­kiksi Euroo­pan komis­sion talous- ja raha­po­liit­ti­sista asioista vastaa­van komis­saari Olli Rehnin kabi­ne­tissa ja myös Rehnin esikun­nassa tämän toimiessa laajen­tu­mis­ko­mis­saa­rina. Artjoki on myös työs­ken­nel­lyt Suomen pysy­vässä EU-edus­tus­tossa sekä MTK:n Brys­se­lin toimis­tossa.

Valtio­sih­tee­rin tehtä­vät vapau­tui­vat Olli-Pekka Heino­sen siir­tyessä Opetus­hal­li­tuk­sen pääjoh­ta­jaksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content