Risto Artjoki Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän valtio­sih­tee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Risto Artjoki Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän valtio­sih­tee­riksi

Risto Artjoki Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän valtio­sih­tee­riksi

Julkaistu: 10.10.2016 Uncategorized

Valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo on kutsunut Risto Artjoen Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän valtio­sih­tee­riksi.

Artjoki aloittaa tehtä­vässään lauan­taina 15.10.

Artjoki, 52, on toiminut maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä osasto­pääl­likkönä vuodesta 2014 alkaen. Hänen vastuu­alu­eenaan on ollut minis­teriön ruoka­po­liit­tinen osasto, jolle kuuluu erityi­sesti maata­lous­po­li­tiikkaan ja elintar­vi­ke­sek­toriin liittyvät asiat.

Artjoki on toiminut päämi­nisteri Kataisen halli­tuk­sessa Jari Koskisen valtio­sih­teerinä sekä päämi­nisteri Stubbin halli­tuk­sessa Petteri Orpon valtio­sih­teerinä. Hän on myös Kauniaisten kaupun­gin­val­tuu­tettu

Artjoella on pitkä kokemus Brysse­lissä eri EU-tehtä­vissä kuten esimer­kiksi Euroopan komission talous- ja rahapo­liit­ti­sista asioista vastaavan komis­saari Olli Rehnin kabine­tissa ja myös Rehnin esikun­nassa tämän toimiessa laajen­tu­mis­ko­mis­saarina. Artjoki on myös työsken­nellyt Suomen pysyvässä EU-edustus­tossa sekä MTK:n Brysselin toimis­tossa.

Valtio­sih­teerin tehtävät vapau­tuivat Olli-Pekka Heinosen siirtyessä Opetus­hal­li­tuksen pääjoh­ta­jaksi.


Kokoomus.fi