Henrik Vuornos ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Henrik Vuornos ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Henrik Vuornos ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 14.12.2016 Rekry-uutisia

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkänen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen valtio­tieteen yliop­pilas Henrik Vuornoksen. Vuornos hoitaa tehtävää erityi­sa­vustaja Tuomas Rautasen virka­vapaan ajan 1.1.-28.2.2017.

Vuornos siirtyy ulkomi­nis­te­riöön kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mästä tiedo­tus­sih­teerin tehtä­västä. Siellä hänen vastuillaan ovat muun muassa olleet eduskun­ta­ryhmän viestintä, lehdis­tö­suhteet sekä liikenne- ja viestin­tä­po­li­tiikka.

Vuornos vastaa tehtä­vässään erityi­sesti ympäris­tö­mi­nis­teriön, liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön sekä työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön energia-asioiden seuran­nasta.

Vuornos on aikai­semmin työsken­nellyt opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­terin eduskunta-avustajana ja finans­sia­lalla. Hän toimii myös kaupun­gin­val­tuu­tettuna Espoossa.

 

Lisätietoja: Henrik Vuornos, puh. 044 253 4444


Kokoomus.fi