Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nok­sen. Vuor­nos hoitaa tehtä­vää erityi­sa­vus­taja Tuomas Rauta­sen virka­va­paan ajan 1.1.-28.2.2017.

Vuor­nos siir­tyy ulko­mi­nis­te­ri­öön kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mästä tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­västä. Siellä hänen vastuil­laan ovat muun muassa olleet edus­kun­ta­ryh­män vies­tintä, lehdis­tö­suh­teet sekä liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tiikka.

Vuor­nos vastaa tehtä­väs­sään erityi­sesti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ener­gia-asioi­den seuran­nasta.

Vuor­nos on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin edus­kunta-avus­ta­jana ja finans­sia­lalla. Hän toimii myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Espoossa.

 

Lisä­tie­toja: Henrik Vuor­nos, puh. 044 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content