Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nok­sen. Vuor­nos hoitaa tehtä­vää erityi­sa­vus­taja Tuomas Rauta­sen virka­va­paan ajan 1.1.-28.2.2017.

Vuor­nos siir­tyy ulko­mi­nis­te­ri­öön kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mästä tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­västä. Siellä hänen vastuil­laan ovat muun muassa olleet edus­kun­ta­ryh­män vies­tintä, lehdis­tö­suh­teet sekä liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tiikka.

Vuor­nos vastaa tehtä­väs­sään erityi­sesti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ener­gia-asioi­den seuran­nasta.

Vuor­nos on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin edus­kunta-avus­ta­jana ja finans­sia­lalla. Hän toimii myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Espoossa.

 

Lisä­tie­toja: Henrik Vuor­nos, puh. 044 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Skip to content