Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 14.12.2016

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nok­sen. Vuor­nos hoitaa tehtä­vää erityi­sa­vus­taja Tuomas Rauta­sen virka­va­paan ajan 1.1.-28.2.2017.

Vuor­nos siir­tyy ulko­mi­nis­te­ri­öön kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mästä tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­västä. Siellä hänen vastuil­laan ovat muun muassa olleet edus­kun­ta­ryh­män vies­tintä, lehdis­tö­suh­teet sekä liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tiikka.

Vuor­nos vastaa tehtä­väs­sään erityi­sesti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ener­gia-asioi­den seuran­nasta.

Vuor­nos on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin edus­kunta-avus­ta­jana ja finans­sia­lalla. Hän toimii myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Espoossa.

 

Lisä­tie­toja: Henrik Vuor­nos, puh. 044 253 4444