Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­mus­lai­nen Aura Salla nimi­tetty Junc­ke­rin stra­te­giayk­sik­köön

Kokoo­mus­lai­nen Aura Salla nimi­tetty Junc­ke­rin stra­te­giayk­sik­köön

Julkaistu:

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­sen kabi­ne­tin jäsen VTM Aura Salla on kutsuttu komis­sion puheen­joh­taja Jean-Claude Junc­ke­rin stra­te­giayk­si­kön palve­luk­seen.

Sallan uusi tehtävä sijoit­tuu Euro­pean Policy Stra­tegy Cente­riin, joka on komis­sion sisällä, suoraan puheen­joh­ta­jan alai­suu­dessa toimiva neuvo­nan­ta­jayk­sikkö. Sallan vastuu­alu­eena on stra­te­gia­kes­kuk­sen vies­tin­tä­tiimi sekä yhteis­työn koor­di­nointi ja kehit­tä­mi­nen komis­sion ulko­puo­lis­ten yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioi­den kanssa.

Salla on aiem­min työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­toi­mis­tossa EU-asioista vastaa­vana projek­ti­pääl­lik­könä ja edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jien avus­ta­jana. Hän on myös Kokoo­muk­sen euro­par­la­ment­ti­ryh­män toisella vara­si­jalla.

Salla aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään Junc­ke­rin stra­te­giayk­si­kössä 1.10.

Lisä­tie­toa stra­te­giayk­si­köstä http://ec.europa.eu

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content