Kokoo­mus­lai­nen Aura Salla nimi­tetty Junc­ke­rin stra­te­giayk­sik­köön

Julkaistu: 05.09.2016

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­sen kabi­ne­tin jäsen VTM Aura Salla on kutsuttu komis­sion puheen­joh­taja Jean-Claude Junc­ke­rin stra­te­giayk­si­kön palve­luk­seen.

Sallan uusi tehtävä sijoit­tuu Euro­pean Policy Stra­tegy Cente­riin, joka on komis­sion sisällä, suoraan puheen­joh­ta­jan alai­suu­dessa toimiva neuvo­nan­ta­jayk­sikkö. Sallan vastuu­alu­eena on stra­te­gia­kes­kuk­sen vies­tin­tä­tiimi sekä yhteis­työn koor­di­nointi ja kehit­tä­mi­nen komis­sion ulko­puo­lis­ten yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioi­den kanssa.

Salla on aiem­min työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­toi­mis­tossa EU-asioista vastaa­vana projek­ti­pääl­lik­könä ja edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jien avus­ta­jana. Hän on myös Kokoo­muk­sen euro­par­la­ment­ti­ryh­män toisella vara­si­jalla.

Salla aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään Junc­ke­rin stra­te­giayk­si­kössä 1.10.

Lisä­tie­toa stra­te­giayk­si­köstä http://ec.europa.eu