Kokoo­mus­lainen Aura Salla nimitetty Junckerin strate­giayk­sikköön – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­lainen Aura Salla nimitetty Junckerin strate­giayk­sikköön

Kokoo­mus­lainen Aura Salla nimitetty Junckerin strate­giayk­sikköön

Julkaistu: 05.09.2016 Uncategorized

Euroopan komission varapu­heen­johtaja Jyrki Kataisen kabinetin jäsen VTM Aura Salla on kutsuttu komission puheen­johtaja Jean-Claude Junckerin strate­giayk­sikön palve­lukseen.

Sallan uusi tehtävä sijoittuu European Policy Strategy Centeriin, joka on komission sisällä, suoraan puheen­joh­tajan alaisuu­dessa toimiva neuvo­nan­ta­jayk­sikkö. Sallan vastuu­alueena on strate­gia­kes­kuksen viestin­tä­tiimi sekä yhteistyön koordi­nointi ja kehit­tä­minen komission ulkopuo­listen yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioiden kanssa.

Salla on aiemmin työsken­nellyt viestin­tä­toi­mis­tossa EU-asioista vastaavana projek­ti­pääl­likkönä ja eduskun­nassa kansan­edus­tajien avustajana. Hän on myös Kokoo­muksen europar­la­ment­ti­ryhmän toisella varasi­jalla.

Salla aloittaa uudessa tehtä­vässään Junckerin strate­giayk­si­kössä 1.10.

 

Lisätietoa strate­giayk­si­köstä http://ec.europa.eu


Kokoomus.fi