Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­tei­den mais­teri Pirre Seppä­nen. Seppä­sen vastuulla on mm. sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan seuranta. Seppä­nen siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon esikun­nasta, aiem­min hän on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja Suomen yliop­pi­las­kun­tien liiton halli­tuk­sen jäse­nenä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi osa-aikai­seksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi on valittu filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­berg. Thune­berg aloit­taa tehtä­vässä 1.2.2017. Thune­berg jatkaa osa-aikai­sesti kansan­edus­taja Wille Rydma­nin avus­ta­jana. Osa-aikai­sen vies­tin­tä­sih­tee­rin tehtävä on uusi.

Edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­nen sihteeri Lauri Katte­lus toimii ajalla 1.1.207-28.2.2017 edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Katte­lus sijais­taa tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuor­nosta tämän toimiessa ko. ajan­jak­son ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Maalis­kuun alusta Katte­lus sijais­taa vanhem­pain­va­paalle jäävää ympä­ris­tö­po­liit­tista sihtee­riä Pirita Lindel­liä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content