Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Julkaistu: 19.12.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­tei­den mais­teri Pirre Seppä­nen. Seppä­sen vastuulla on mm. sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan seuranta. Seppä­nen siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon esikun­nasta, aiem­min hän on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja Suomen yliop­pi­las­kun­tien liiton halli­tuk­sen jäse­nenä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi osa-aikai­seksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi on valittu filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­berg. Thune­berg aloit­taa tehtä­vässä 1.2.2017. Thune­berg jatkaa osa-aikai­sesti kansan­edus­taja Wille Rydma­nin avus­ta­jana. Osa-aikai­sen vies­tin­tä­sih­tee­rin tehtävä on uusi.

Edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­nen sihteeri Lauri Katte­lus toimii ajalla 1.1.207-28.2.2017 edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Katte­lus sijais­taa tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuor­nosta tämän toimiessa ko. ajan­jak­son ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Maalis­kuun alusta Katte­lus sijais­taa vanhem­pain­va­paalle jäävää ympä­ris­tö­po­liit­tista sihtee­riä Pirita Lindel­liä.