Haku päällä: Viestin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naattori – kokoomus.fi
MENU
Haku päällä: Viestin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naattori

Haku päällä: Viestin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naattori

Julkaistu: 19.12.2016 Rekry-uutisia

Kansal­linen Kokoomus on keskus­ta­oi­keis­to­lainen kansan­puolue, jonka aatteessa yhdis­tyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdol­li­suuksien tasa-arvo, sivistys, kannus­tavuus, suvait­se­vaisuus ja välit­tä­minen. 

Kokoomus tarjoaa työntekoa arvos­ta­ville ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille mielen­kiin­toisen, haastavan ja tavoi­te­ha­kuisen työym­pä­ristön.


Viestin­tä­pääl­li­kömme siirtyessä urallaan eteenpäin haemme puolue­toi­miston innos­tu­neeseen, nuorek­kaaseen ja hyvähen­kiseen porukkaan suoma­laisen päätök­senteon näköala­pai­kalle uutta

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ

Viestin­tä­pääl­likkön tehtävä on koordi­noida Kokoo­muksen viestintää. Työ tapahtuu yhdessä muiden puolue­toi­miston työnte­ki­jöiden sekä eduskun­ta­ryhmän ja minis­te­ri­ryhmän kanssa puolue­sih­teerin ohjauk­sessa.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, hyvää suullista ja kirjal­lista esitys­taitoa, sujuvaa sosiaa­lisen median ja verkko­vies­tinnän hallintaa sekä vahvaa organi­soin­ti­kykyä. Kyky hahmottaa yhteis­kunnan ja median trendit ja muutokset on tehtä­vässä onnis­tu­mi­seksi välttä­mä­töntä.

Eduksi laskemme tehtävään sopivan koulu­tuksen lisäksi kokemuksen yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­minnan tunte­muksen. Toimen hoita­minen edellyttää mutkat­tomia vuoro­vai­ku­tus­taitoja ja haluk­kuutta työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.


Kunta­vaalit järjes­tetään koko maassa 9.4.2017 

Haemme vaalityön ajaksi 1.1.-30.4.2017 puolue­toi­miston innos­tu­nutta, nuore­kasta ja hyvähen­kistä porukkaa vahvis­tamaan

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Projek­ti­kor­di­naat­torin tehtävänä on tukea puolueen kampan­ja­ryhmän, kampan­ja­pääl­likön ja kenttä­toi­mi­joiden vaali­työtä sekä toimeen­panna kampan­ja­johdon päätöksiä.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tel­mäl­li­syyttä sekä kykyä tarttua toimeen ja viedä asiat loppuun. Hyvä suullinen ja kirjal­linen esitys­taito sekä sosiaa­lisen median ja verkko­vies­tinnän hallinta auttavat onnis­tumaan tehtä­vässä.

Eduksi laskemme tehtävään sopivan koulu­tuksen lisäksi kokemuksen vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­min­nasta. Toimen hoita­minen edellyttää mutkat­tomia vuoro­vai­ku­tus­taitoja ja haluk­kuutta työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.


HAE MEILLE:

Jos arvostat työntekoa ja nopeasti muuttuvia tilan­teita, niin lähetä kirjal­linen hakemus (otsikoi haetta­valla nimik­keellä) + cv palkka­toi­vo­muk­sineen 5.1.2017 mennessä ville.blom@kokoomus.fi tai osoit­teeseen Kansal­linen Kokoomus rp, Ville Blom, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaa joulun jälkeen 27.12. – 30.12. klo 10-11 hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh 050 511 8293

 


Kokoomus.fi