Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen. 

Kokoo­mus tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­ville ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen, haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.


Vies­tin­tä­pääl­li­kömme siir­tyessä ural­laan eteen­päin haemme puolue­toi­mis­ton innos­tu­nee­seen, nuorek­kaa­seen ja hyvä­hen­ki­seen poruk­kaan suoma­lai­sen päätök­sen­teon näkö­ala­pai­kalle uutta

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ

Vies­tin­tä­pääl­lik­kön tehtävä on koor­di­noida Kokoo­muk­sen vies­tin­tää. Työ tapah­tuu yhdessä muiden puolue­toi­mis­ton työn­te­ki­jöi­den sekä edus­kun­ta­ryh­män ja minis­te­ri­ryh­män kanssa puolue­sih­tee­rin ohjauk­sessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, suju­vaa sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä. Kyky hahmot­taa yhteis­kun­nan ja median tren­dit ja muutok­set on tehtä­vässä onnis­tu­mi­seksi vält­tä­mä­töntä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­min­nan tunte­muk­sen. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää mutkat­to­mia vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.


Kunta­vaa­lit järjes­te­tään koko maassa 9.4.2017 

Haemme vaali­työn ajaksi 1.1.-30.4.2017 puolue­toi­mis­ton innos­tu­nutta, nuore­kasta ja hyvä­hen­kistä poruk­kaa vahvis­ta­maan

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Projek­ti­kor­di­naat­to­rin tehtä­vänä on tukea puolu­een kampan­ja­ryh­män, kampan­ja­pääl­li­kön ja kent­tä­toi­mi­joi­den vaali­työtä sekä toimeen­panna kampan­ja­joh­don päätök­siä.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tel­mäl­li­syyttä sekä kykyä tart­tua toimeen ja viedä asiat loppuun. Hyvä suul­li­nen ja kirjal­li­nen esitys­taito sekä sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallinta autta­vat onnis­tu­maan tehtä­vässä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­min­nasta. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää mutkat­to­mia vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.


HAE MEILLE:

Jos arvos­tat työn­te­koa ja nopeasti muut­tu­via tilan­teita, niin lähetä kirjal­li­nen hake­mus (otsi­koi haet­ta­valla nimik­keellä) + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 5.1.2017 mennessä ville.blom@kokoomus.fi tai osoit­tee­seen Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Ville Blom, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa joulun jälkeen 27.12. – 30.12. klo 10-11 hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh 050 511 8293

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content