Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

Julkaistu: 19.12.2016

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen. 

Kokoo­mus tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­ville ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen, haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.


Vies­tin­tä­pääl­li­kömme siir­tyessä ural­laan eteen­päin haemme puolue­toi­mis­ton innos­tu­nee­seen, nuorek­kaa­seen ja hyvä­hen­ki­seen poruk­kaan suoma­lai­sen päätök­sen­teon näkö­ala­pai­kalle uutta

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ

Vies­tin­tä­pääl­lik­kön tehtävä on koor­di­noida Kokoo­muk­sen vies­tin­tää. Työ tapah­tuu yhdessä muiden puolue­toi­mis­ton työn­te­ki­jöi­den sekä edus­kun­ta­ryh­män ja minis­te­ri­ryh­män kanssa puolue­sih­tee­rin ohjauk­sessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, suju­vaa sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä. Kyky hahmot­taa yhteis­kun­nan ja median tren­dit ja muutok­set on tehtä­vässä onnis­tu­mi­seksi vält­tä­mä­töntä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­min­nan tunte­muk­sen. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää mutkat­to­mia vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.


Kunta­vaa­lit järjes­te­tään koko maassa 9.4.2017 

Haemme vaali­työn ajaksi 1.1.-30.4.2017 puolue­toi­mis­ton innos­tu­nutta, nuore­kasta ja hyvä­hen­kistä poruk­kaa vahvis­ta­maan

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Projek­ti­kor­di­naat­to­rin tehtä­vänä on tukea puolu­een kampan­ja­ryh­män, kampan­ja­pääl­li­kön ja kent­tä­toi­mi­joi­den vaali­työtä sekä toimeen­panna kampan­ja­joh­don päätök­siä.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tel­mäl­li­syyttä sekä kykyä tart­tua toimeen ja viedä asiat loppuun. Hyvä suul­li­nen ja kirjal­li­nen esitys­taito sekä sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallinta autta­vat onnis­tu­maan tehtä­vässä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen vaali­työstä sekä järjes­tö­toi­min­nasta. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää mutkat­to­mia vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.


HAE MEILLE:

Jos arvos­tat työn­te­koa ja nopeasti muut­tu­via tilan­teita, niin lähetä kirjal­li­nen hake­mus (otsi­koi haet­ta­valla nimik­keellä) + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 5.1.2017 mennessä ville.blom@kokoomus.fi tai osoit­tee­seen Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Ville Blom, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa joulun jälkeen 27.12. – 30.12. klo 10-11 hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh 050 511 8293