• FI
 • SV
 • MENU
  Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa
  Twiittaa

  Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

  Julkaistu: 09.03.2017 Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote

  Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­seksi avus­ta­jaksi on valittu YTM Emma Hanno­nen. Hanno­sen vastuu­alu­eena Brys­se­lissä on teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kunta ITRE. Hanno­nen siir­tyy tehtä­vään sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä. Hanno­nen on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. erityi­sa­vus­ta­jana ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä ja sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä poliit­ti­sena sihtee­rinä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä.

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen MMM Tiina Ryti­län. Rytilä vastaa eten­kin sisä­mi­nis­teri Risi­kon seuran­ta­vas­tuista Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä: maata­lous- ja metsä­po­li­tii­kasta sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kasta. Rytilä on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana Suomen Metsäyh­dis­tyk­sessä, valtio­sih­tee­rinä ja erityi­sa­vus­ta­jana maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä sekä eri edun­val­von­nan tehtä­vissä Brys­se­lissä.

  Sisä­mi­nis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana sisä­mi­nis­te­riössä jatkaa VTM Juuso Rönn­holm.

  Hanno­nen ja Rytilä aloit­ta­vat tehtä­vis­sään touko­kuun alussa.

  Lisä­tie­toja:

  Emma Hanno­nen, puh. 050 574 0736

  Tiina Rytilä, puh. 040 566 6649