Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­seksi avus­ta­jaksi on valittu YTM Emma Hanno­nen. Hanno­sen vastuu­alu­eena Brys­se­lissä on teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kunta ITRE. Hanno­nen siir­tyy tehtä­vään sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä. Hanno­nen on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. erityi­sa­vus­ta­jana ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä ja sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä poliit­ti­sena sihtee­rinä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen MMM Tiina Ryti­län. Rytilä vastaa eten­kin sisä­mi­nis­teri Risi­kon seuran­ta­vas­tuista Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä: maata­lous- ja metsä­po­li­tii­kasta sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kasta. Rytilä on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana Suomen Metsäyh­dis­tyk­sessä, valtio­sih­tee­rinä ja erityi­sa­vus­ta­jana maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä sekä eri edun­val­von­nan tehtä­vissä Brys­se­lissä.

Sisä­mi­nis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana sisä­mi­nis­te­riössä jatkaa VTM Juuso Rönn­holm.

Hanno­nen ja Rytilä aloit­ta­vat tehtä­vis­sään touko­kuun alussa.

Lisä­tie­toja:

Emma Hanno­nen, puh. 050 574 0736

Tiina Rytilä, puh. 040 566 6649

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content