Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­seksi avus­ta­jaksi on valittu YTM Emma Hanno­nen. Hanno­sen vastuu­alu­eena Brys­se­lissä on teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kunta ITRE. Hanno­nen siir­tyy tehtä­vään sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä. Hanno­nen on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. erityi­sa­vus­ta­jana ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä ja sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä poliit­ti­sena sihtee­rinä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen MMM Tiina Ryti­län. Rytilä vastaa eten­kin sisä­mi­nis­teri Risi­kon seuran­ta­vas­tuista Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä: maata­lous- ja metsä­po­li­tii­kasta sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kasta. Rytilä on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana Suomen Metsäyh­dis­tyk­sessä, valtio­sih­tee­rinä ja erityi­sa­vus­ta­jana maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä sekä eri edun­val­von­nan tehtä­vissä Brys­se­lissä.

Sisä­mi­nis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana sisä­mi­nis­te­riössä jatkaa VTM Juuso Rönn­holm.

Hanno­nen ja Rytilä aloit­ta­vat tehtä­vis­sään touko­kuun alussa.

Lisä­tie­toja:

Emma Hanno­nen, puh. 050 574 0736

Tiina Rytilä, puh. 040 566 6649

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content