Henki­lös­tö­muu­toksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kabine­tissa – kokoomus.fi
MENU
Henki­lös­tö­muu­toksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kabine­tissa

Henki­lös­tö­muu­toksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kabine­tissa

Julkaistu: 09.03.2017 Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote

Europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen poliit­ti­seksi avusta­jaksi on valittu YTM Emma Hannonen. Hannosen vastuu­alueena Brysse­lissä on teollisuus-, tutkimus- ja energia­va­lio­kunta ITRE. Hannonen siirtyy tehtävään sisämi­nisteri Paula Risikon erityi­sa­vus­tajan tehtä­vistä. Hannonen on aiemmin työsken­nellyt mm. erityi­sa­vus­tajana ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä ja sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä poliit­tisena sihteerinä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mässä.

 

Sisämi­nisteri Paula Risikko on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen MMM Tiina Rytilän. Rytilä vastaa etenkin sisämi­nisteri Risikon seuran­ta­vas­tuista Kokoo­muksen minis­te­ri­ryh­mässä: maatalous- ja metsä­po­li­tii­kasta sekä sosiaali- ja terveys­po­li­tii­kasta. Rytilä on aiemmin työsken­nellyt mm. Päättäjien Metsä­aka­temian johtajana Suomen Metsäyh­dis­tyk­sessä, valtio­sih­teerinä ja erityi­sa­vus­tajana maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä sekä eri edunval­vonnan tehtä­vissä Brysse­lissä.

 

Sisämi­nisteri Risikon toisena erityi­sa­vus­tajana sisämi­nis­te­riössä jatkaa VTM Juuso Rönnholm.

 

Hannonen ja Rytilä aloit­tavat tehtä­vissään toukokuun alussa.

 

Lisätietoja:

Emma Hannonen, puh. 050 574 0736

Tiina Rytilä, puh. 040 566 6649


Kokoomus.fi