Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sivu 13

Puheet

28.11.2017

Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

Petteri Orpon puhe Atlantti-seuran syys­ko­kouk­sessa Hyvät Atlantti-seuran jäse­net, kiitos kutsusta tulla puhu­maan syys­ko­kouk­seenne. Matkus­tin loka­kuussa Washing­to­niin Kansain­vä­li­sen valuut­ta­ra­has­ton ja Maail­man­pan­kin

26.11.2017

Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

Sisäi­sen turval­li­suu­den stra­te­giassa suurim­maksi sisäi­sen turval­li­suu­den uhkaksi tunnis­te­taan syrjäy­ty­mi­nen, mikä näkyy esimer­kiksi rikol­li­suu­dessa. - Turval­li­suu­den edis­tä­mi­sestä on tulossa yksi maakun­tien

22.11.2017

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus ajan­koh­tai­sista EU-asioista, kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 22.11.2017, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen Arvoisa puhe­mies, Euroo­pan unioni on pohjim­mil­taan yhteisö, joka vaalii rauhaa, vakautta,

20.11.2017

Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

EU:n komis­sion järjes­tä­män tapah­tu­man teemana tänä vuonna on nais­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­nen yhteis­kun­nassa.  – Kynnyk­sen ilmoit­taa rikol­li­sesta tai asiat­to­masta käytök­sestä tulisi olla

10.11.2017

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia. Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin

28.10.2017

Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

Arvoi­sat puolue­val­tuusto, hyvät ystä­vät, Olemme tänään koolla poik­keuk­sel­li­sen isolla joukolla. Hienoa nähdä teidät kaikki kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­to­jen edus­ta­jat täällä! Jo eilen

30.9.2017

Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko (kok.) sanoo halli­tuk­sen edis­tä­vän yrit­tä­jyyttä kaikilla rinta­milla. Risi­kon mukaan erityi­sesti kasvu­yrit­tä­jien saami­nen Suomeen on tällä hetkellä liian

2.9.2017

Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

Halli­tus päätti viime tors­taina ensi vuoden budje­tista. Halli­tus sopi muun muassa maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riön määrä­ra­ho­jen uudel­leen­koh­den­ta­mi­sesta luon­non­hait­ta­kor­vauk­seen ja vien­nin edis­tä­mi­seen.

31.8.2017

Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

Halli­tus sopi perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta jo tällä halli­tus­kau­della. Se on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite ja lapsi­per­heille erit­täin tärkeä uudis­tus, iloit­see opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen

9.8.2017

Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen painot­taa, että työn vero­tusta on tarpeen keven­tää kaikissa tulo­luo­kissa, ei vain ylim­missä. ”Kokoo­muk­selle on

Skip to content