Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muksen linja näkyy halli­tuksen aikaan­saan­nok­sissa – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muksen linja näkyy halli­tuksen aikaan­saan­nok­sissa

Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muksen linja näkyy halli­tuksen aikaan­saan­nok­sissa

Julkaistu: 17.03.2018 Puheet

Tiedote 17.3.2018

Julkai­su­vapaa heti

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo arvioi kokoo­muksen onnis­tuneen toteut­tamaan linjaansa nykyi­sessä halli­tuk­sessa hyvin ja laaja-alaisesti. Kokoomus julkaisi Tampe­reella Tulevai­suus­päi­viensä yhtey­dessä Lisää tekoja Suomen hyväksi -koosteen halli­tuksen työn tähänas­ti­sista tulok­sista. Kooste on jatkoa vuosi sitten julkais­tulle arviolle.

- Erityi­sesti puolue­kentän vasem­malta puolis­kolta halli­tuksen politiikan linjaa on arvos­teltu liian kokoo­mus­lai­seksi. Sen kritiikin otan mielelläni vastaan. Työn, yrittä­jyyden ja tarkan julkis­ta­louden linja tuottaa tuloksia. Sen todis­tavat vahvistuva työllisyys, vetävä vienti ja pienenevä velanoton tarve. Tähän olemme mielel­lämme syyllisiä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan kokoo­muksen linja näkyy talous­po­li­tiikan lisäksi kaikilla muillakin alueilla. Lisää tekoja -julkai­sussa on myös esimerkkejä hyväk­sy­tyistä puolue­ko­kous­aloit­teista, joiden ehdot­tamia toimen­pi­teitä kokoomus on halli­tuk­sessa edistänyt. Laajan kokoo­mus­kentän määrit­tämää isoa linjaa on Orpon mukaan helppo olla toteut­ta­massa.

- Kokoomus voi halli­tuk­sessa luottaa itseensä. Tiedämme, että isolle linjalle on kenttäväen vahva tuki. Voimme olla tyyty­väisiä siihen, että arvomme näkyvät konkreet­tisina tuloksina.

Orpo painottaa, että kokoo­muksen aatteen lähtö­kohtana on luottamus ihmiseen ja vapauteen. Tällä halli­tus­kau­della on muun muassa vapau­tettu kauppojen aukio­loajat ja uudis­tettu alkoho­li­lain­sää­däntöä sekä yrittäjiä että kulut­tajia hyödyt­tä­vällä tavalla.

- Olemme helpot­taneet raken­ta­mista, tuoneet kilpailua julkiseen liiken­teeseen ja vahvis­taneet perin­teistä ja laajaa turval­li­suutta. Ihmisiä ja yrityksiä rasit­tavaa normi­taakkaa on keven­netty, koulu­tusta uudis­tettu ja katkaistu liiken­ne­verkon korjaus­velan kasvu. Ihmisten fyysistä koske­mat­to­muutta loukkaavien rikosten rangais­tuksia ollaan koven­ta­massa, ja soten valin­nan­va­paus­laitkin on juuri saatu eduskuntaan, Orpo luettelee.

Orpo muistuttaa kuitenkin, että uudis­ta­misen vauhdin ei saisi antaa hiipua, vaan halli­tuksen on käytettävä jäljellä oleva kausi ohjel­mansa toteut­ta­miseen. Myös uusia reformeja ehtisi vielä käynnistää tai panna valmis­teluun.

- Työlli­syys­ta­voit­teeseen olemme näillä näkymin luulta­vasti pääse­mässä, mutta se pitää ottaa vain välita­voit­teena. Puhuin jo vuosi sitten, että tavoite pitää olla 75 prosentin työlli­syy­sas­teessa, vain se turvaa julkisen talouden kestä­vyyden. Meillä on reippaasti matkaa sellaiseen työlli­syyden tasoon, jolla tulevai­suu­dessa pystytään turvaamaan kaikille toimivan yhteis­kunnan turva ja palvelut, Orpo sanoo.

Lisää tekoja Suomen hyväksi on julkaistu verkossa osoit­teessa: https://issuu.com/kokoomus/docs/tekoja_suomen_puolesta_060318_issuu


Kokoomus.fi