Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Julkaistu: 17.03.2018

Tiedote 17.3.2018

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo arvioi kokoo­muk­sen onnis­tu­neen toteut­ta­maan linjaansa nykyi­sessä halli­tuk­sessa hyvin ja laaja-alai­sesti. Kokoo­mus julkaisi Tampe­reella Tule­vai­suus­päi­viensä yhtey­dessä Lisää tekoja Suomen hyväksi -koos­teen halli­tuk­sen työn tähä­nas­ti­sista tulok­sista. Kooste on jatkoa vuosi sitten julkais­tulle arviolle.

- Erityi­sesti puolue­ken­tän vasem­malta puolis­kolta halli­tuk­sen poli­tii­kan linjaa on arvos­teltu liian kokoo­mus­lai­seksi. Sen kritii­kin otan mielel­läni vastaan. Työn, yrit­tä­jyy­den ja tarkan julkis­ta­lou­den linja tuot­taa tulok­sia. Sen todis­ta­vat vahvis­tuva työl­li­syys, vetävä vienti ja piene­nevä velan­o­ton tarve. Tähän olemme mielel­lämme syyl­li­siä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan kokoo­muk­sen linja näkyy talous­po­li­tii­kan lisäksi kaikilla muil­la­kin alueilla. Lisää tekoja -julkai­sussa on myös esimerk­kejä hyväk­sy­tyistä puolue­ko­kous­aloit­teista, joiden ehdot­ta­mia toimen­pi­teitä kokoo­mus on halli­tuk­sessa edis­tä­nyt. Laajan kokoo­mus­ken­tän määrit­tä­mää isoa linjaa on Orpon mukaan helppo olla toteut­ta­massa.

- Kokoo­mus voi halli­tuk­sessa luot­taa itseensä. Tiedämme, että isolle linjalle on kent­tä­väen vahva tuki. Voimme olla tyyty­väi­siä siihen, että arvomme näky­vät konkreet­ti­sina tulok­sina.

Orpo painot­taa, että kokoo­muk­sen aatteen lähtö­koh­tana on luot­ta­mus ihmi­seen ja vapau­teen. Tällä halli­tus­kau­della on muun muassa vapau­tettu kaup­po­jen aukio­loa­jat ja uudis­tettu alko­ho­li­lain­sää­dän­töä sekä yrit­tä­jiä että kulut­ta­jia hyödyt­tä­vällä tavalla.

- Olemme helpot­ta­neet raken­ta­mista, tuoneet kilpai­lua julki­seen liiken­tee­seen ja vahvis­ta­neet perin­teistä ja laajaa turval­li­suutta. Ihmi­siä ja yrityk­siä rasit­ta­vaa normi­taak­kaa on keven­netty, koulu­tusta uudis­tettu ja katkaistu liiken­ne­ver­kon korjaus­ve­lan kasvu. Ihmis­ten fyysistä koske­mat­to­muutta louk­kaa­vien rikos­ten rangais­tuk­sia ollaan koven­ta­massa, ja soten valin­nan­va­paus­lait­kin on juuri saatu edus­kun­taan, Orpo luet­te­lee.

Orpo muis­tut­taa kuiten­kin, että uudis­ta­mi­sen vauh­din ei saisi antaa hiipua, vaan halli­tuk­sen on käytet­tävä jäljellä oleva kausi ohjel­mansa toteut­ta­mi­seen. Myös uusia refor­meja ehtisi vielä käyn­nis­tää tai panna valmis­te­luun.

- Työl­li­syys­ta­voit­tee­seen olemme näillä näky­min luul­ta­vasti pääse­mässä, mutta se pitää ottaa vain väli­ta­voit­teena. Puhuin jo vuosi sitten, että tavoite pitää olla 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teessa, vain se turvaa julki­sen talou­den kestä­vyy­den. Meillä on reip­paasti matkaa sellai­seen työl­li­syy­den tasoon, jolla tule­vai­suu­dessa pysty­tään turvaa­maan kaikille toimi­van yhteis­kun­nan turva ja palve­lut, Orpo sanoo.

Lisää tekoja Suomen hyväksi on julkaistu verkossa osoit­teessa: https://issuu.com/kokoomus/docs/tekoja_suomen_puolesta_060318_issuu