Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Julkaistu:

Tiedote 17.3.2018

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo arvioi kokoo­muk­sen onnis­tu­neen toteut­ta­maan linjaansa nykyi­sessä halli­tuk­sessa hyvin ja laaja-alai­sesti. Kokoo­mus julkaisi Tampe­reella Tule­vai­suus­päi­viensä yhtey­dessä Lisää tekoja Suomen hyväksi -koos­teen halli­tuk­sen työn tähä­nas­ti­sista tulok­sista. Kooste on jatkoa vuosi sitten julkais­tulle arviolle.

- Erityi­sesti puolue­ken­tän vasem­malta puolis­kolta halli­tuk­sen poli­tii­kan linjaa on arvos­teltu liian kokoo­mus­lai­seksi. Sen kritii­kin otan mielel­läni vastaan. Työn, yrit­tä­jyy­den ja tarkan julkis­ta­lou­den linja tuot­taa tulok­sia. Sen todis­ta­vat vahvis­tuva työl­li­syys, vetävä vienti ja piene­nevä velan­o­ton tarve. Tähän olemme mielel­lämme syyl­li­siä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan kokoo­muk­sen linja näkyy talous­po­li­tii­kan lisäksi kaikilla muil­la­kin alueilla. Lisää tekoja -julkai­sussa on myös esimerk­kejä hyväk­sy­tyistä puolue­ko­kous­aloit­teista, joiden ehdot­ta­mia toimen­pi­teitä kokoo­mus on halli­tuk­sessa edis­tä­nyt. Laajan kokoo­mus­ken­tän määrit­tä­mää isoa linjaa on Orpon mukaan helppo olla toteut­ta­massa.

- Kokoo­mus voi halli­tuk­sessa luot­taa itseensä. Tiedämme, että isolle linjalle on kent­tä­väen vahva tuki. Voimme olla tyyty­väi­siä siihen, että arvomme näky­vät konkreet­ti­sina tulok­sina.

Orpo painot­taa, että kokoo­muk­sen aatteen lähtö­koh­tana on luot­ta­mus ihmi­seen ja vapau­teen. Tällä halli­tus­kau­della on muun muassa vapau­tettu kaup­po­jen aukio­loa­jat ja uudis­tettu alko­ho­li­lain­sää­dän­töä sekä yrit­tä­jiä että kulut­ta­jia hyödyt­tä­vällä tavalla.

- Olemme helpot­ta­neet raken­ta­mista, tuoneet kilpai­lua julki­seen liiken­tee­seen ja vahvis­ta­neet perin­teistä ja laajaa turval­li­suutta. Ihmi­siä ja yrityk­siä rasit­ta­vaa normi­taak­kaa on keven­netty, koulu­tusta uudis­tettu ja katkaistu liiken­ne­ver­kon korjaus­ve­lan kasvu. Ihmis­ten fyysistä koske­mat­to­muutta louk­kaa­vien rikos­ten rangais­tuk­sia ollaan koven­ta­massa, ja soten valin­nan­va­paus­lait­kin on juuri saatu edus­kun­taan, Orpo luet­te­lee.

Orpo muis­tut­taa kuiten­kin, että uudis­ta­mi­sen vauh­din ei saisi antaa hiipua, vaan halli­tuk­sen on käytet­tävä jäljellä oleva kausi ohjel­mansa toteut­ta­mi­seen. Myös uusia refor­meja ehtisi vielä käyn­nis­tää tai panna valmis­te­luun.

- Työl­li­syys­ta­voit­tee­seen olemme näillä näky­min luul­ta­vasti pääse­mässä, mutta se pitää ottaa vain väli­ta­voit­teena. Puhuin jo vuosi sitten, että tavoite pitää olla 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teessa, vain se turvaa julki­sen talou­den kestä­vyy­den. Meillä on reip­paasti matkaa sellai­seen työl­li­syy­den tasoon, jolla tule­vai­suu­dessa pysty­tään turvaa­maan kaikille toimi­van yhteis­kun­nan turva ja palve­lut, Orpo sanoo.

Lisää tekoja Suomen hyväksi on julkaistu verkossa osoit­teessa: https://issuu.com/kokoomus/docs/tekoja_suomen_puolesta_060318_issuu

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content