Politiikka

1.9.2016

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja ja perua maksu­ko­ro­tuk­set. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen on tyyty­väi­nen saavu­tet­tuun ratkai­suun. “Varhais­kas­va­tuk­sen maksu­jen alen­ta­mi­nen

14.7.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä avauk­sia työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. ideoita halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi. Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ketti 2.0 on keskus­te­lu­na­vaus keinoista, joilla halli­tuk­sen tavoit­te­le­maa työl­li­syy­sas­teen

16.6.2016

Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Juhana Vartiai­nen kiit­tä­vät halli­tusta tors­taina 16.6.2016 anne­tusta pake­tista työso­pi­mus­lain muutok­sia. Niillä tavoi­tel­laan erityi­sesti työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen

3.6.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­teli perjan­taina 3.6. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man, jossa käydään läpi maata­lou­den nyky­ti­laa ja tule­vai­suutta. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man esit­te­li­vät maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan

6.5.2016

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla. Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan

4.5.2016

Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen muis­tut­taa, että Turkin ongel­mia ei saa unoh­taa

Kokoo­mus­meppi Henna Virk­ku­nen muis­tut­taa, että komis­sion anta­mat kritee­rit tulee täyt­tää ennen viisu­mi­va­pau­den myön­tä­mistä Turkille. Turkin kanssa on tärkeää tehdä yhteis­työtä

3.5.2016

Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Vuoden päästä pidet­tä­vissä kunta­vaa­leissa vali­taan kunta­päät­tä­jät seuraa­ville neljälle vuodelle. Kokoo­mus vaatii, että nuoret huomioi­daan jo ehdo­kas­a­set­te­lussa. “Kunnissa pääte­tään niiden asuk­kai­den

1.5.2016

Paula Risikko: Suomeen halli­tus­kau­det ylit­tävä liiken­ne­po­liit­ti­nen suun­ni­telma

Edus­kun­nan 2. vara­pu­he­mies Paula Risikko vaatii pitkä­jän­tei­syyttä liiken­ne­jär­jes­tel­män suun­nit­te­luun. Risikko ehdot­taa, että Suomelle laadit­tai­siin parla­men­taa­ri­sessa yhteis­työssä 12-vuoti­­nen liiken­ne­po­liit­ti­nen suun­ni­telma. Suun­ni­telma

23.4.2016

Paula Risikko: Koti­ta­lous­vä­hen­nystä kohden­net­tava enem­män ikäih­mi­sille

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko esit­tää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laajem­paa kohden­ta­mista ikäih­mi­sille. Risikko puhui Eläke­lii­ton Lehti­mäen yhdis­tyk­sen 40-vuotis­­juh­­lassa lauan­taina Lehti­mäellä. ”Palve­lui­den, jotka

19.4.2016

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Julki­sen talou­den suun­ni­telma vuosille 2017-2020

Valtio­neu­vos­ton selon­teko julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2017-2020 Lähe­te­kes­kus­telu 19.4.2016 Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro 7 minuut­tia /​​ Ed. Kai Mykkä­nen Muutos­va­rauk­sin, julki­nen puhut­taessa