Pihla Keto-Huovi­nen: Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos

Julkaistu: 25.07.2019

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pihla Keto-Huovi­nen muis­tut­taa, että koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos, joka voi johtaa koiran tuskal­li­seen kuole­maan.

“Kesä­hel­teistä naut­ties­samme emme saa unoh­taa niiden aiheut­ta­mia vaaroja mukana matkaa­ville koiril­lemme. Auto­jen sisäilma nousee todella helposti eläi­mille hengen­vaa­ral­li­siin luke­miin, vaikka ulkona asteet olisi­vat­kin kahdessa kympissä tai aurin­gon ollessa pilvessä. Näinä heinä­kui­sina helle­päi­vinä riskit lämpö­hal­vauk­seen tai meneh­ty­mi­seen ovat siis vielä huomat­ta­vasti korkeam­malla, eikä ikku­nan raol­laan pitä­mi­nen tai auton park­kee­raa­mi­nen varjoon riitä”, Keto-Huovi­nen muis­tut­taa.

Ihmi­sen hikoil­lessa koirat viilen­tä­vät itse­ään läähät­tä­mällä, mikä ei auta enää lämpö­ti­lan nous­tessa liian korkeaksi. Tämä voi johtaa lämpö­hal­vauk­seen, josta voi oireina seurata vapi­naa, kouris­tuk­sia, oksen­te­lua, ripu­loin­tia ja pahim­mil­laan tämä johtaa tuskal­li­seen kuole­maan.

Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia.

“Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos ja on täysin käsit­tä­mä­töntä, kuinka vuosi toisensa jälkeen heltei­den lähes­tyessä eri ilta­päi­vä­leh­tien otsi­koissa joudu­taan muis­tut­ta­maan, että ethän tee rikosta. Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia”, Keto-Huovi­nen tuhah­taa.

”Täytyy myös muis­taa, että lämpö­hal­vauk­sen vaara vaanii myös esimer­kiksi lenkillä. Itse lenki­tän koirat kuumalla joko aikai­sin aamulla tai myöhään illalla. Mielui­ten paikassa, jossa saan uitet­tua koiria myös viilen­nyk­senä. Lisäksi repussa on aina mukana vettä koirille”, Keto-Huovi­nen päät­tää.

Pihla Keto-Huovi­nen on aiem­min Vantaan kihla­kun­nan­vi­ras­ton syyt­tä­jä­osas­tolla työs­ken­nel­les­sään hoita­nut mm. eläin­suo­je­lu­ri­ko­s­asioita. Tämän lisäksi hänellä on taus­taa Kennel­lii­tosta ja Suomen tans­kan­dog­giyh­dis­tyk­sestä. Hän aikoo myös lähteä aktii­vi­sesti mukaan edus­kun­nan eläin­suo­je­lu­ryh­mään.