Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Pihla Keto-Huovinen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pihla Keto-Huovi­nen: Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos

Pihla Keto-Huovi­nen: Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pihla Keto-Huovi­nen muis­tut­taa, että koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos, joka voi johtaa koiran tuskal­li­seen kuole­maan.

“Kesä­hel­teistä naut­ties­samme emme saa unoh­taa niiden aiheut­ta­mia vaaroja mukana matkaa­ville koiril­lemme. Auto­jen sisäilma nousee todella helposti eläi­mille hengen­vaa­ral­li­siin luke­miin, vaikka ulkona asteet olisi­vat­kin kahdessa kympissä tai aurin­gon ollessa pilvessä. Näinä heinä­kui­sina helle­päi­vinä riskit lämpö­hal­vauk­seen tai meneh­ty­mi­seen ovat siis vielä huomat­ta­vasti korkeam­malla, eikä ikku­nan raol­laan pitä­mi­nen tai auton park­kee­raa­mi­nen varjoon riitä”, Keto-Huovi­nen muis­tut­taa.

Ihmi­sen hikoil­lessa koirat viilen­tä­vät itse­ään läähät­tä­mällä, mikä ei auta enää lämpö­ti­lan nous­tessa liian korkeaksi. Tämä voi johtaa lämpö­hal­vauk­seen, josta voi oireina seurata vapi­naa, kouris­tuk­sia, oksen­te­lua, ripu­loin­tia ja pahim­mil­laan tämä johtaa tuskal­li­seen kuole­maan.

Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia.

“Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos ja on täysin käsit­tä­mä­töntä, kuinka vuosi toisensa jälkeen heltei­den lähes­tyessä eri ilta­päi­vä­leh­tien otsi­koissa joudu­taan muis­tut­ta­maan, että ethän tee rikosta. Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia”, Keto-Huovi­nen tuhah­taa.

”Täytyy myös muis­taa, että lämpö­hal­vauk­sen vaara vaanii myös esimer­kiksi lenkillä. Itse lenki­tän koirat kuumalla joko aikai­sin aamulla tai myöhään illalla. Mielui­ten paikassa, jossa saan uitet­tua koiria myös viilen­nyk­senä. Lisäksi repussa on aina mukana vettä koirille”, Keto-Huovi­nen päät­tää.

Pihla Keto-Huovi­nen on aiem­min Vantaan kihla­kun­nan­vi­ras­ton syyt­tä­jä­osas­tolla työs­ken­nel­les­sään hoita­nut mm. eläin­suo­je­lu­ri­ko­s­asioita. Tämän lisäksi hänellä on taus­taa Kennel­lii­tosta ja Suomen tans­kan­dog­giyh­dis­tyk­sestä. Hän aikoo myös lähteä aktii­vi­sesti mukaan edus­kun­nan eläin­suo­je­lu­ryh­mään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content