Politiikka

4.2.2017

Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko pitää henki­lö­koh­taista budjet­tia hyvänä keinona toteut­taa valin­nan­va­pautta paljon palve­luja tarvit­se­vien, kuten ikään­ty­nei­den ja vammais­ten henki­löi­den palve­luissa. “Tuleva

29.1.2017

Halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015

Kokoo­mus on työn­teon puolue. Työn­teko, yrit­tä­mi­nen ja niiden verot­ta­mi­nen sopi­vassa suhteessa muodos­ta­vat yhteis­kun­nan ja hyvin­voin­nin perus­tan. Työ ja yrit­tä­mi­nen elät­tä­vät

21.1.2017

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto asetti reunaeh­toja liiken­ne­ver­kon uudis­tuk­selle

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui Helsin­gissä lauan­taina 21.1.2017. Puolue­val­tuusto käsit­teli kokouk­ses­saan liiken­teen ja liiken­ne­ver­kon uudis­ta­mista. Puolue­val­tuusto asetti tehtä­välle uudis­tuk­selle tiet­tyjä reunaeh­toja. Puolue­val­tuusto

21.1.2017

Petteri Orpo: Suomi on maail­man vakain ja turval­li­sin maa

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 21.1. Suomen itse­näis­tyessä vuonna 1917 Suomi oli kovin toisen­lai­nen maa kuin nyt. Tuol­loin synty­nyt tyttö

21.12.2016

Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

Halli­tuk­sen refor­mi­mi­nis­te­ri­työ­ryh­män jäse­net, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen pitä­vät hienona, että valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö lähtee pian lausun­to­kier­rok­selle. Minis­te­rien

8.12.2016

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi. Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti

30.11.2016

Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

Ruot­sin ja Suomen Kokoo­­mus-johta­­jat Anna Kinberg Batra ja Petteri Orpo usko­vat Pohjois­mai­den, Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen suhtei­den jatku­van tiiviinä jatkos­sa­kin. Orpo

18.11.2016

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa. Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan

17.11.2016

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasva­nut

Tarve Euroo­pan yhtei­sen puolus­tus­po­li­tii­kan tiivis­tä­mi­seen on kasva­nut Venä­jän aggres­sioi­den myötä, sanoo Henna Virk­ku­nen. Hän muis­tut­taa, että tarvi­taan sekä lisää yhteistä

25.10.2016

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt. Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän