Kokoo­muk­sen Orpo: Halli­tuk­sen puoli­tet­tava lämmi­tyk­sen pääs­töt – koti­ta­louk­sia on autet­tava öljy­läm­mi­tyk­sen korvaa­mi­sessa

Julkaistu: 01.02.2020

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo lähet­tää Lappeen­ran­nasta tervei­set halli­tus­puo­lueille, jotka kokoon­tu­vat maanan­taina ilmas­to­ko­kouk­seen pohti­maan keinoja pääs­tö­jen hillit­se­mi­seksi. Orpon mukaan lämmön tuotan­nossa on valit­ta­vana useita fossii­li­va­paita tuotan­to­ta­poja, kun erilai­set maaläm­pö­rat­kai­sut teke­vät läpi­mur­toa.

Tästä­kin huoli­matta lämmi­tyk­sen pääs­töt ovat edel­leen lähes kaksin­ker­tai­set yksi­tyi­sau­toi­lun pääs­töi­hin verrat­tuna. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui Lappeen­ran­nassa lauan­taina.

Kokoo­mus kannus­taisi öljy­läm­mit­tei­siä kiin­teis­töjä irrot­tau­tu­maan fossii­li­sista polt­toai­neista. Maaläm­pöön vaih­ta­mi­nen maksaa itsensä takai­sin, mutta monien on vaikea saada inves­toin­nin rahoi­tusta kasaan. Orpo puhuu­kin käde­no­jen­nuk­sesta öljy­läm­mit­tä­jille.

”Me haluamme auttaa suoma­lai­sia irtau­tu­maan kasva­vista lämmi­tys­las­kuista. Koti­ta­lous­vä­hen­nys olisi syytä laajen­taa määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin. Tämä edel­lyt­tää, että koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­te­tut leik­kauk­set peru­taan. Lisäksi valtion on syytä taata kaikille talo­yh­tiöille ja koti­ta­louk­sille mahdol­li­suus hakea laina ener­giain­ves­toin­tei­hin eril­li­sellä lainaoh­jel­malla. Pide­tään kaikki mukana”, Orpo ehdot­taa.

”Muutos on mahdol­li­nen ilman kohtuut­to­mia elämän­ta­pa­muu­tok­sia tai pysy­viä kustan­nuk­sia. Ilmas­to­kes­kus­te­lua on hallin­nut ääri­päi­den pelot­telu. Toisaalla sano­taan, että poliit­ti­set päät­tä­jät eivät pysty teke­mään riit­tä­västi ja toisaalla pelo­tel­laan sillä, että ihmis­ten arki muut­tuu kohtuut­to­man vaikeaksi”, Orpo jatkaa.

Halli­tuk­sen toimien ja tavoit­tei­den välillä on niin suuri pääs­tö­kuilu, että se vastaa yli kolman­nesta maamme vuosit­tai­sista pääs­töistä. Orpo vaatii­kin halli­tuk­selta vaikut­ta­via ilmas­to­te­koja alku­vii­kon kokouk­sesta. Kokoo­mus myös tarjoaa halli­tuk­selle omat ehdo­tuk­sensa.

Orpon mukaan Suomella on kasvun mahdol­li­suuk­sia eten­kin uusiu­tu­van ener­gian ja älyk­käi­den ener­gia­rat­kai­su­jen saralla.

”Selvi­tyk­siin ja tiekart­toi­hin vetoa­mi­nen on tiensä päässä. Kokoo­mus olisi valmis leik­kaa­maan ympä­ris­tölle haital­li­sia tukia lähes puolella miljar­dilla. Tuki­simme puhtai­den tekno­lo­gioi­den tuote­ke­hi­tystä ja tutki­musta. Lisäksi kokoo­mus vauh­dit­taisi teol­li­suu­den sähköis­ty­mistä. Odotamme nyt halli­tuk­selta rohkeutta ja viisautta”, Orpo summaa.

Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja