Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Julkaistu:

Ilmas­to­po­li­tii­kassa on nyt teko­jen aika. Selvi­tyk­siin ja tiekart­toi­hin vetoa­mi­nen on tiensä päässä. Toivomme halli­tuk­selta rohkeutta ja päät­tä­väi­syyttä ilmas­to­rii­heen 3.–4. helmi­kuuta. Tarjoamme myös ratkai­suja hyödyn­net­tä­viksi.

Kokoo­muk­sen mielestä ilmas­to­kes­kus­te­lussa on tähän saakka ollut liian vähän sijaa toivolle. Keskus­te­lua on hallin­nut pelko: joko siitä, että poliit­ti­set päät­tä­jät eivät pysty teke­mään riit­tä­västi ilmas­to­te­koja tai siitä, että ne muut­ta­vat ihmis­ten arjen kohtuut­to­man vaikeaksi.

Toivon ilmas­to­po­li­tiikka tarkoit­taa talou­den valjas­ta­mista ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­seen työhön. Muutos on mahdol­li­nen ilman kohtuut­to­mia elämän­ta­pa­muu­tok­sia tai pysy­viä kustan­nuk­sia. Voimme vähen­tää pääs­töjä ilman, että talous­kasvu hiipuu. Olemme jo kyen­neet lisää­mään uusiu­tu­van ener­gian osuutta merkit­tä­västi ener­gia­tuo­tan­nossa. Esimer­kiksi tuuli­voi­maa raken­ne­taan nyt ennä­tyk­sel­li­sellä tahdilla, vaikka uusi tuuli­voima ei saa valtion­tu­kea. Tuotimme sähköä viime vuonna enem­män tuuli­voi­malla kuin hiilellä ja tuuli­voi­man osuus on 20-kertais­tu­nut viimei­sen kymme­nen vuoden aikana.

Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja.

Suomella on kasvun mahdol­li­suuk­sia uusiu­tu­van ener­gian ja älyk­käi­den ener­gia­rat­kai­su­jen saralla. Kokoo­muk­sen mielestä ilmas­to­po­li­tii­kan on oltava reilua ja teho­kasta. Haluamme tarjota ratkai­suja avuksi halli­tuk­selle.
Tiuken­tuva pääs­tö­kauppa, kasva­vat mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set ja kulut­ta­jien tietoi­suus ovat ohjan­neet yrityk­siä huomioi­maan vastuul­li­suu­den tuomat talou­del­li­set edut yhä vahvem­min. Meidän lain­sää­tä­jien on pysyt­tävä tässä muutok­sessa kiinni.

Pääs­tö­jen laske­mi­nen luo parhaim­mil­laan uusia työpaik­koja ja varmis­taa perin­tei­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn. Monin­ker­tais­tamme työmme panok­sen myymällä insi­nöö­rio­saa­mi­semme puhtai­den ratkai­su­jen osalta Kiinaan ja Intian kokoi­sille mark­ki­noille.

Suoma­lai­set halua­vat toimia ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi. Me haluamme puoles­taan antaa työka­lut arjen kestä­viin valin­toi­hin. Eniten korjat­ta­vaa on tällä hetkellä asumi­sen lämmi­tys­pääs­töissä. Julki­sessa keskus­te­lussa hämär­tyy usein se tosia­sia, että lämmi­tyk­sen pääs­töt ovat lähes kaksi kertaa suurem­mat kuin yksi­tyi­sau­toi­lun pääs­töt.
Suomen ilmas­to­pa­neeli on arvioi­nut, että halli­tuk­sen ilmas­to­ta­voit­tei­den ja jo sovit­tu­jen toimien välillä on yli 19 miljoo­nan tonnin kuilu. Pääs­tö­kuilu on niin iso, että se vastaa yli kolman­nesta Suomen vuosit­tai­sista pääs­töistä.

Kokoo­mus on kuun­nel­lut asian­tun­ti­joi­den suosi­tuk­sia. Olemme valmiita suun­ta­maan yritys­tu­kien pain­opis­teen kohti tuote­ke­hi­tystä ja tutki­musta, joilla edis­te­tään pääs­töt­tö­miä ratkai­suja. Nyt on teko­jen aika.

Ilmas­to­teot, jotka kokoo­mus toteut­taisi heti:

Ympä­ris­tölle haital­lis­ten ja kilpai­lua vääris­tä­vien tukien leik­kaus vähin­tään puolella miljar­dilla.

Puhtai­den tekno­lo­gioi­den tuote­ke­hi­tyk­sen ja tutki­mus­toi­min­nan mittava tuke­mi­nen.

Teol­li­suu­den sähköis­ty­mi­sen ja pääs­tö­jen vähen­ty­mi­sen kiih­dyt­tä­mi­nen.

Esitimme vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme muun muassa ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den ener­gia­ve­ron palau­tus­jär­jes­tel­mästä luopu­mista, viih­de­me­ren­ku­lun miehis­tö­tuen leik­kausta ja maata­lou­den ener­gia­ve­ron palau­tuk­sen pois­toa fossii­lis­ten polt­toai­nei­den osalta.

Kokoo­mus kohden­taisi yritys­tu­ki­leik­kauk­sista saaduista varoista pysy­västi 140 miljoona tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan. Suun­tai­simme vaali­kau­den aikana 24 miljoo­nan euron koko­nais­pa­nos­tuk­sen pieny­din­voi­ma­loi­den tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Alen­tai­simme lisäksi teol­li­suu­den sähkö­ve­ro­luokka II:n kohti EU:n salli­maa mini­mi­ta­soa.

Suomessa tarvi­taan kaik­ki­aan vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tus, jossa vero­tuk­sen pain­opiste siir­re­tään työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta hait­to­jen vero­tuk­seen.

Lämmi­tyk­sen pääs­tö­jen puolit­ta­mi­nen

Aute­taan korvaa­maan öljy, hiili ja turve puhtailla ja edul­li­silla ratkai­suilla. Sähkö­tuo­tan­tomme pääs­töt­tö­myys nousee Olki­luoto 3:n myötä 85 prosent­tiin. Nyt meidän on kohdis­tet­tava katseemme lämmi­tyk­sen pääs­tö­jen laske­mi­seen. Lämmön tuotan­nossa on valit­ta­vana useita fossii­li­va­paita tuotan­to­ta­poja, kun erilai­set maaläm­pö­rat­kai­sut teke­vät läpi­mur­toa. Kivi­hii­lelle on asetettu jo eräpäivä. Seuraa­vaksi voimme ryhtyä ajamaan turpeen veroe­tua asteit­tain alas.

Uudet ener­gia­rat­kai­sut ovat mahdol­li­suus jokai­selle. Tämän vuosi­kym­me­nen ytimessä ovat hyöty­suh­det­taan kasvat­ta­neet yhä suurem­mat lämpö­pum­put sekä teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen hukka­läm­möt. Ottai­simme myös pieny­rit­tä­jät yhä tiiviim­min mukaan lämpö­verk­ko­jen tuot­ta­jiksi. Myös koti­ta­lou­det voivat muut­tua kulut­ta­jista tuot­ta­jiksi.

Tehdään Suomesta pieny­din­voi­ma­loi­den malli­maan. Pieny­din­voi­malla voi olla merkit­tävä rooli kauko­läm­mön tuotan­non pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä. Ener­gia­teol­li­suu­dessa selvi­te­tään­kin jo pien­ten modu­laa­ris­ten reak­to­rei­den kilpai­lu­ky­kyä kauko­läm­mön­tuo­tan­nossa. Nykyi­nen lain­sää­däntö on kuiten­kin hidaste uuden tekno­lo­gian voit­to­ku­lun tiellä.

Fossii­li­set polt­toai­neet muut­tu­vat kalliim­maksi. Ener­gia­re­mont­tien aika on nyt. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että öljyllä eril­lis­läm­mi­te­tyt talot ja kiin­teis­töt siir­ty­vät pääs­töt­tö­mäm­piin ratkai­sui­hin 2020-luvun aikana. Ratkai­su­jen yleis­ty­mi­nen tarvit­see pikaista käde­no­jen­nusta. Pien­ta­lo­jen ener­gia­re­mon­tit ovat järkevä tapa tukea arjen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää elämää. Esimer­kiksi maaläm­pö­pumppu pienen­tää lämmi­tys­ku­luja ja maksaa itsensä nopeasti takai­sin jo muuta­massa vuodessa.

Muutos on tuotava jokai­sen kotiin. Ottai­simme käyt­töön laina­ta­kauk­set ja katta­vam­man koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, jotta muutos olisi jokai­sen ulot­tu­villa. Perui­simme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­te­tut leik­kauk­set ja korot­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä muun muassa yli 75-vuotiai­den osalta. Uudis­tuk­silla varmis­te­taan, että inves­toin­tien takai­sin­mak­sua­jat lyhe­ne­vät merkit­tä­västi. Näin pidämme kaikki mukana.

Koko­nai­suus sisäl­tää seuraa­vat teot:

Noste­taan lämmi­tys­polt­toai­nei­den vero­tusta 150 miljoo­nalla eurolla. Muutos sisäl­tää kivi­hii­len, öljyn, maakaa­sun sekä turpeen vero­tuk­sen muutok­sen.

Kannus­te­taan öljy­läm­mit­tei­siä kiin­teis­töjä siir­ty­mään muihin lämmi­tys­muo­toi­hin. Koti­ta­lous­vä­hen­nys laajen­ne­taan määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin.

ARA:n ener­gia-avus­tuk­set kohdis­te­taan erityi­sesti pieni­tu­loi­sille. Lisäksi avus­tus­ten E-luku­jen kertoi­met tarkistetaan.Luodaan vihreä lainaoh­jelma, jolla taataan kaik­kien talo­yh­tiöi­den ja koti­ta­louk­sien mahdol­li­suus saada laina ener­giain­ves­toin­tei­hin.

Lämpö­pump­pu­jen sähkö­vero laske­taan EU-mini­miin niissä kohteissa, joissa ne luovut­ta­vat lämpöä kauko­läm­pö­verk­koon.

Ydin­e­ner­gia­laki päivi­te­tään siten, että ydin­e­ner­gia­lai­tos­ten suun­nit­telu, raken­ta­mi­nen ja lupa­jär­jes­tel­mät mahdol­lis­ta­vat pieny­din­voi­man edis­tä­mi­sen.

Kauko­läm­pö­ver­kot avataan niin, että ulko­puo­li­silla tuot­ta­jilla on helppo pääsy lämpömarkkinoille.Tehdään kaavoi­tus­vaa­ti­mus­ten muutos, jolla mahdol­lis­te­taan lämpö­kai­vo­jen viis­to­po­raa­mi­nen julki­sessa omis­tuk­sessa olevien raken­ta­mat­to­mien maiden alle.

Kauko­läm­pö­ver­kon uusien osien on toimit­tava 60 asteella, jotta niihin voidaan kytkeä lämmön­läh­teitä, jotka eivät yllä nykyi­siin lämpö­ti­la­vaa­ti­muk­siin.

Pure­taan esteet uusien geoter­mistä lämmön­tuo­tan­non tieltä.

Raken­nus­mää­räyk­siä muute­taan niin, että hukka­läm­mön varas­toin­nit otetaan huomioon korjaus­ra­ken­ta­mi­sen yhtey­dessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content