Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Julkaistu:

Ilmas­to­po­li­tii­kassa on nyt teko­jen aika. Selvi­tyk­siin ja tiekart­toi­hin vetoa­mi­nen on tiensä päässä. Toivomme halli­tuk­selta rohkeutta ja päät­tä­väi­syyttä ilmas­to­rii­heen 3.–4. helmi­kuuta. Tarjoamme myös ratkai­suja hyödyn­net­tä­viksi.

Kokoo­muk­sen mielestä ilmas­to­kes­kus­te­lussa on tähän saakka ollut liian vähän sijaa toivolle. Keskus­te­lua on hallin­nut pelko: joko siitä, että poliit­ti­set päät­tä­jät eivät pysty teke­mään riit­tä­västi ilmas­to­te­koja tai siitä, että ne muut­ta­vat ihmis­ten arjen kohtuut­to­man vaikeaksi.

Toivon ilmas­to­po­li­tiikka tarkoit­taa talou­den valjas­ta­mista ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­seen työhön. Muutos on mahdol­li­nen ilman kohtuut­to­mia elämän­ta­pa­muu­tok­sia tai pysy­viä kustan­nuk­sia. Voimme vähen­tää pääs­töjä ilman, että talous­kasvu hiipuu. Olemme jo kyen­neet lisää­mään uusiu­tu­van ener­gian osuutta merkit­tä­västi ener­gia­tuo­tan­nossa. Esimer­kiksi tuuli­voi­maa raken­ne­taan nyt ennä­tyk­sel­li­sellä tahdilla, vaikka uusi tuuli­voima ei saa valtion­tu­kea. Tuotimme sähköä viime vuonna enem­män tuuli­voi­malla kuin hiilellä ja tuuli­voi­man osuus on 20-kertais­tu­nut viimei­sen kymme­nen vuoden aikana.

Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja.

Suomella on kasvun mahdol­li­suuk­sia uusiu­tu­van ener­gian ja älyk­käi­den ener­gia­rat­kai­su­jen saralla. Kokoo­muk­sen mielestä ilmas­to­po­li­tii­kan on oltava reilua ja teho­kasta. Haluamme tarjota ratkai­suja avuksi halli­tuk­selle.
Tiuken­tuva pääs­tö­kauppa, kasva­vat mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set ja kulut­ta­jien tietoi­suus ovat ohjan­neet yrityk­siä huomioi­maan vastuul­li­suu­den tuomat talou­del­li­set edut yhä vahvem­min. Meidän lain­sää­tä­jien on pysyt­tävä tässä muutok­sessa kiinni.

Pääs­tö­jen laske­mi­nen luo parhaim­mil­laan uusia työpaik­koja ja varmis­taa perin­tei­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn. Monin­ker­tais­tamme työmme panok­sen myymällä insi­nöö­rio­saa­mi­semme puhtai­den ratkai­su­jen osalta Kiinaan ja Intian kokoi­sille mark­ki­noille.

Suoma­lai­set halua­vat toimia ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi. Me haluamme puoles­taan antaa työka­lut arjen kestä­viin valin­toi­hin. Eniten korjat­ta­vaa on tällä hetkellä asumi­sen lämmi­tys­pääs­töissä. Julki­sessa keskus­te­lussa hämär­tyy usein se tosia­sia, että lämmi­tyk­sen pääs­töt ovat lähes kaksi kertaa suurem­mat kuin yksi­tyi­sau­toi­lun pääs­töt.
Suomen ilmas­to­pa­neeli on arvioi­nut, että halli­tuk­sen ilmas­to­ta­voit­tei­den ja jo sovit­tu­jen toimien välillä on yli 19 miljoo­nan tonnin kuilu. Pääs­tö­kuilu on niin iso, että se vastaa yli kolman­nesta Suomen vuosit­tai­sista pääs­töistä.

Kokoo­mus on kuun­nel­lut asian­tun­ti­joi­den suosi­tuk­sia. Olemme valmiita suun­ta­maan yritys­tu­kien pain­opis­teen kohti tuote­ke­hi­tystä ja tutki­musta, joilla edis­te­tään pääs­töt­tö­miä ratkai­suja. Nyt on teko­jen aika.

Ilmas­to­teot, jotka kokoo­mus toteut­taisi heti:

Ympä­ris­tölle haital­lis­ten ja kilpai­lua vääris­tä­vien tukien leik­kaus vähin­tään puolella miljar­dilla.

Puhtai­den tekno­lo­gioi­den tuote­ke­hi­tyk­sen ja tutki­mus­toi­min­nan mittava tuke­mi­nen.

Teol­li­suu­den sähköis­ty­mi­sen ja pääs­tö­jen vähen­ty­mi­sen kiih­dyt­tä­mi­nen.

Esitimme vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme muun muassa ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den ener­gia­ve­ron palau­tus­jär­jes­tel­mästä luopu­mista, viih­de­me­ren­ku­lun miehis­tö­tuen leik­kausta ja maata­lou­den ener­gia­ve­ron palau­tuk­sen pois­toa fossii­lis­ten polt­toai­nei­den osalta.

Kokoo­mus kohden­taisi yritys­tu­ki­leik­kauk­sista saaduista varoista pysy­västi 140 miljoona tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan. Suun­tai­simme vaali­kau­den aikana 24 miljoo­nan euron koko­nais­pa­nos­tuk­sen pieny­din­voi­ma­loi­den tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Alen­tai­simme lisäksi teol­li­suu­den sähkö­ve­ro­luokka II:n kohti EU:n salli­maa mini­mi­ta­soa.

Suomessa tarvi­taan kaik­ki­aan vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tus, jossa vero­tuk­sen pain­opiste siir­re­tään työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta hait­to­jen vero­tuk­seen.

Lämmi­tyk­sen pääs­tö­jen puolit­ta­mi­nen

Aute­taan korvaa­maan öljy, hiili ja turve puhtailla ja edul­li­silla ratkai­suilla. Sähkö­tuo­tan­tomme pääs­töt­tö­myys nousee Olki­luoto 3:n myötä 85 prosent­tiin. Nyt meidän on kohdis­tet­tava katseemme lämmi­tyk­sen pääs­tö­jen laske­mi­seen. Lämmön tuotan­nossa on valit­ta­vana useita fossii­li­va­paita tuotan­to­ta­poja, kun erilai­set maaläm­pö­rat­kai­sut teke­vät läpi­mur­toa. Kivi­hii­lelle on asetettu jo eräpäivä. Seuraa­vaksi voimme ryhtyä ajamaan turpeen veroe­tua asteit­tain alas.

Uudet ener­gia­rat­kai­sut ovat mahdol­li­suus jokai­selle. Tämän vuosi­kym­me­nen ytimessä ovat hyöty­suh­det­taan kasvat­ta­neet yhä suurem­mat lämpö­pum­put sekä teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen hukka­läm­möt. Ottai­simme myös pieny­rit­tä­jät yhä tiiviim­min mukaan lämpö­verk­ko­jen tuot­ta­jiksi. Myös koti­ta­lou­det voivat muut­tua kulut­ta­jista tuot­ta­jiksi.

Tehdään Suomesta pieny­din­voi­ma­loi­den malli­maan. Pieny­din­voi­malla voi olla merkit­tävä rooli kauko­läm­mön tuotan­non pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä. Ener­gia­teol­li­suu­dessa selvi­te­tään­kin jo pien­ten modu­laa­ris­ten reak­to­rei­den kilpai­lu­ky­kyä kauko­läm­mön­tuo­tan­nossa. Nykyi­nen lain­sää­däntö on kuiten­kin hidaste uuden tekno­lo­gian voit­to­ku­lun tiellä.

Fossii­li­set polt­toai­neet muut­tu­vat kalliim­maksi. Ener­gia­re­mont­tien aika on nyt. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että öljyllä eril­lis­läm­mi­te­tyt talot ja kiin­teis­töt siir­ty­vät pääs­töt­tö­mäm­piin ratkai­sui­hin 2020-luvun aikana. Ratkai­su­jen yleis­ty­mi­nen tarvit­see pikaista käde­no­jen­nusta. Pien­ta­lo­jen ener­gia­re­mon­tit ovat järkevä tapa tukea arjen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää elämää. Esimer­kiksi maaläm­pö­pumppu pienen­tää lämmi­tys­ku­luja ja maksaa itsensä nopeasti takai­sin jo muuta­massa vuodessa.

Muutos on tuotava jokai­sen kotiin. Ottai­simme käyt­töön laina­ta­kauk­set ja katta­vam­man koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, jotta muutos olisi jokai­sen ulot­tu­villa. Perui­simme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­te­tut leik­kauk­set ja korot­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä muun muassa yli 75-vuotiai­den osalta. Uudis­tuk­silla varmis­te­taan, että inves­toin­tien takai­sin­mak­sua­jat lyhe­ne­vät merkit­tä­västi. Näin pidämme kaikki mukana.

Koko­nai­suus sisäl­tää seuraa­vat teot:

Noste­taan lämmi­tys­polt­toai­nei­den vero­tusta 150 miljoo­nalla eurolla. Muutos sisäl­tää kivi­hii­len, öljyn, maakaa­sun sekä turpeen vero­tuk­sen muutok­sen.

Kannus­te­taan öljy­läm­mit­tei­siä kiin­teis­töjä siir­ty­mään muihin lämmi­tys­muo­toi­hin. Koti­ta­lous­vä­hen­nys laajen­ne­taan määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin.

ARA:n ener­gia-avus­tuk­set kohdis­te­taan erityi­sesti pieni­tu­loi­sille. Lisäksi avus­tus­ten E-luku­jen kertoi­met tarkistetaan.Luodaan vihreä lainaoh­jelma, jolla taataan kaik­kien talo­yh­tiöi­den ja koti­ta­louk­sien mahdol­li­suus saada laina ener­giain­ves­toin­tei­hin.

Lämpö­pump­pu­jen sähkö­vero laske­taan EU-mini­miin niissä kohteissa, joissa ne luovut­ta­vat lämpöä kauko­läm­pö­verk­koon.

Ydin­e­ner­gia­laki päivi­te­tään siten, että ydin­e­ner­gia­lai­tos­ten suun­nit­telu, raken­ta­mi­nen ja lupa­jär­jes­tel­mät mahdol­lis­ta­vat pieny­din­voi­man edis­tä­mi­sen.

Kauko­läm­pö­ver­kot avataan niin, että ulko­puo­li­silla tuot­ta­jilla on helppo pääsy lämpömarkkinoille.Tehdään kaavoi­tus­vaa­ti­mus­ten muutos, jolla mahdol­lis­te­taan lämpö­kai­vo­jen viis­to­po­raa­mi­nen julki­sessa omis­tuk­sessa olevien raken­ta­mat­to­mien maiden alle.

Kauko­läm­pö­ver­kon uusien osien on toimit­tava 60 asteella, jotta niihin voidaan kytkeä lämmön­läh­teitä, jotka eivät yllä nykyi­siin lämpö­ti­la­vaa­ti­muk­siin.

Pure­taan esteet uusien geoter­mistä lämmön­tuo­tan­non tieltä.

Raken­nus­mää­räyk­siä muute­taan niin, että hukka­läm­mön varas­toin­nit otetaan huomioon korjaus­ra­ken­ta­mi­sen yhtey­dessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä