Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 07.01.2020

Juho Mäki-Lohi­luoma on aloit­ta­nut euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sessa erityi­sesti liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­taa, pk-yritys­sek­to­ria, digi­taa­li­saa­tiota ja työn murrosta koske­vista asioista.

Mäki-Lohi­luoma on valmis­tu­nut oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja viimeis­te­lee kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rin tutkin­toa Åbo Akade­milla. Hän siir­tyy Virk­kusen MEP-toimis­toon laki­mies­teh­tä­vistä yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Mäki-Lohi­luoma on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Ajatus­paja Toivon poliit­ti­sena analyy­tik­kona ja toimit­ta­jana.

Virk­kusen avus­ta­jina Brys­se­lissä jatka­vat poliit­ti­nen avus­taja Meeri Heino­nen ja vies­tin­tä­koor­di­naat­tori Janiika Vilkuna.

Meeri Heino­nen vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta erityi­sesti teol­li­suus-, ener­gia- ja tutki­mus­va­lio­kun­taa sekä Green Deal -ohjel­maa koske­vissa asioissa sekä Brys­se­lissä järjes­tet­tä­vistä tapaa­mi­sista. Heino­nen on valmis­tu­nut euroop­pa­lai­sen julkis­hal­lin­non mais­te­riksi (Master of Euro­pean Public Affairs) Maastrich­tin yliopis­tosta. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. ener­gia-alan edun­val­von­ta­teh­tä­vissä Brys­se­lissä.
Janiika Vilkuna vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta vies­tin­nässä. Vilkuna on opis­kel­lut vies­tin­tää Jyväs­ky­län yliopis­tossa sekä Vrije Univer­si­teit -yliopis­tossa Brys­se­lissä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt tiedot­ta­jana yksi­tyi­sellä ja julki­sella sekto­rilla.

Virk­kusen koti­maan avus­ta­jaksi on siir­ty­nyt Sarianna Kankare. Hän on aiem­min toimi­nut Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Kankare on valmis­tu­nut mais­te­riksi (Master of Euro­pean Studies) belgia­lai­sesta KU Leuven -yliopis­tosta. Kankare vastaa Virk­kusen Suomen tapah­tu­mista ja koti­maan poli­tii­kasta.

Korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jana Virk­kusen Brys­se­lin toimis­tossa työs­ken­te­lee kevään ajan valtio­tie­tei­den kandi­daatti Laura Kuok­ka­nen. Kuok­ka­nen opis­ke­lee poli­tii­kan ja orga­ni­saa­tioi­den tutki­muk­sen mais­te­rioh­jel­massa Helsin­gin yliopis­tossa.