Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Juho Mäki-Lohi­luoma on aloit­ta­nut euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sessa erityi­sesti liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­taa, pk-yritys­sek­to­ria, digi­taa­li­saa­tiota ja työn murrosta koske­vista asioista.

Mäki-Lohi­luoma on valmis­tu­nut oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja viimeis­te­lee kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rin tutkin­toa Åbo Akade­milla. Hän siir­tyy Virk­kusen MEP-toimis­toon laki­mies­teh­tä­vistä yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Mäki-Lohi­luoma on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Ajatus­paja Toivon poliit­ti­sena analyy­tik­kona ja toimit­ta­jana.

Virk­kusen avus­ta­jina Brys­se­lissä jatka­vat poliit­ti­nen avus­taja Meeri Heino­nen ja vies­tin­tä­koor­di­naat­tori Janiika Vilkuna.

Meeri Heino­nen vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta erityi­sesti teol­li­suus-, ener­gia- ja tutki­mus­va­lio­kun­taa sekä Green Deal -ohjel­maa koske­vissa asioissa sekä Brys­se­lissä järjes­tet­tä­vistä tapaa­mi­sista. Heino­nen on valmis­tu­nut euroop­pa­lai­sen julkis­hal­lin­non mais­te­riksi (Master of Euro­pean Public Affairs) Maastrich­tin yliopis­tosta. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. ener­gia-alan edun­val­von­ta­teh­tä­vissä Brys­se­lissä.
Janiika Vilkuna vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta vies­tin­nässä. Vilkuna on opis­kel­lut vies­tin­tää Jyväs­ky­län yliopis­tossa sekä Vrije Univer­si­teit -yliopis­tossa Brys­se­lissä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt tiedot­ta­jana yksi­tyi­sellä ja julki­sella sekto­rilla.

Virk­kusen koti­maan avus­ta­jaksi on siir­ty­nyt Sarianna Kankare. Hän on aiem­min toimi­nut Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Kankare on valmis­tu­nut mais­te­riksi (Master of Euro­pean Studies) belgia­lai­sesta KU Leuven -yliopis­tosta. Kankare vastaa Virk­kusen Suomen tapah­tu­mista ja koti­maan poli­tii­kasta.

Korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jana Virk­kusen Brys­se­lin toimis­tossa työs­ken­te­lee kevään ajan valtio­tie­tei­den kandi­daatti Laura Kuok­ka­nen. Kuok­ka­nen opis­ke­lee poli­tii­kan ja orga­ni­saa­tioi­den tutki­muk­sen mais­te­rioh­jel­massa Helsin­gin yliopis­tossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content