Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Juho Mäki-Lohi­luoma on aloit­ta­nut euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sessa erityi­sesti liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­taa, pk-yritys­sek­to­ria, digi­taa­li­saa­tiota ja työn murrosta koske­vista asioista.

Mäki-Lohi­luoma on valmis­tu­nut oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja viimeis­te­lee kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rin tutkin­toa Åbo Akade­milla. Hän siir­tyy Virk­kusen MEP-toimis­toon laki­mies­teh­tä­vistä yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Mäki-Lohi­luoma on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Ajatus­paja Toivon poliit­ti­sena analyy­tik­kona ja toimit­ta­jana.

Virk­kusen avus­ta­jina Brys­se­lissä jatka­vat poliit­ti­nen avus­taja Meeri Heino­nen ja vies­tin­tä­koor­di­naat­tori Janiika Vilkuna.

Meeri Heino­nen vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta erityi­sesti teol­li­suus-, ener­gia- ja tutki­mus­va­lio­kun­taa sekä Green Deal -ohjel­maa koske­vissa asioissa sekä Brys­se­lissä järjes­tet­tä­vistä tapaa­mi­sista. Heino­nen on valmis­tu­nut euroop­pa­lai­sen julkis­hal­lin­non mais­te­riksi (Master of Euro­pean Public Affairs) Maastrich­tin yliopis­tosta. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. ener­gia-alan edun­val­von­ta­teh­tä­vissä Brys­se­lissä.
Janiika Vilkuna vastaa Virk­kusen avus­ta­mi­sesta vies­tin­nässä. Vilkuna on opis­kel­lut vies­tin­tää Jyväs­ky­län yliopis­tossa sekä Vrije Univer­si­teit -yliopis­tossa Brys­se­lissä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt tiedot­ta­jana yksi­tyi­sellä ja julki­sella sekto­rilla.

Virk­kusen koti­maan avus­ta­jaksi on siir­ty­nyt Sarianna Kankare. Hän on aiem­min toimi­nut Virk­kusen poliit­ti­sena avus­ta­jana Brys­se­lissä. Kankare on valmis­tu­nut mais­te­riksi (Master of Euro­pean Studies) belgia­lai­sesta KU Leuven -yliopis­tosta. Kankare vastaa Virk­kusen Suomen tapah­tu­mista ja koti­maan poli­tii­kasta.

Korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jana Virk­kusen Brys­se­lin toimis­tossa työs­ken­te­lee kevään ajan valtio­tie­tei­den kandi­daatti Laura Kuok­ka­nen. Kuok­ka­nen opis­ke­lee poli­tii­kan ja orga­ni­saa­tioi­den tutki­muk­sen mais­te­rioh­jel­massa Helsin­gin yliopis­tossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content