Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko: Nyt suoraa selkää, halli­tus!

Paula Risikko: Nyt suoraa selkää, halli­tus!

Julkaistu:

Paula Risikko perään­kuu­lutti halli­tuk­selta suora­sel­käistä vastuun­kan­ta­mista, avoi­muutta tehdyistä päätök­sistä sekä ryhdik­kyyttä päätös­ten toteut­ta­mi­sessa.

Muutama viikko sitten jätimme Kokoo­muk­sen johdolla halli­tuk­selle väli­ky­sy­myk­sen, kun Rinteen halli­tus sekoili Postin kanssa. Väli­ky­sy­mys pakotti halli­tuk­sen totuu­teen. Rinteen halli­tus menetti luot­ta­muk­sen ja kaatui.

Nyt oppo­si­tio jätti väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­selle, joka on jatka­nut Rinteen halli­tuk­sen sotkua al-Holin leirillä olevien Suomen kansa­lais­ten tai Suomesta sinne pääty­nei­den Isis-perhei­den kotiut­ta­mi­sesta.

Kokoo­mus on teke­mässä väli­ky­sy­mystä, koska halli­tuk­sen toiminta on vaka­vassa asiassa ollut seka­vaa ja halli­tuk­sen linja on ollut epäselvä.

Väli­ky­sy­myk­sellä edel­ly­tämme, että halli­tus selvit­tää aikaan­saa­maansa tilan­teen ja kantaa sille kuulu­van vastuun.

Tilanne al-Holin leirillä on vakava ja on ollut jo kauan. Kokoo­mus on pitkään vaati­nut halli­tuk­selta selkeää linjaa asian ratkai­se­mi­seksi.

Halli­tuk­sen toiminta ei ole herät­tä­nyt luot­ta­musta, päin­vas­toin.

Syksyn mittaan on ollut vuodet­tuja suun­ni­tel­mia, lausun­toja ja tiedo­tus­ti­lai­suuk­sia. Aina uuden tiedon myötä tarina on muut­tu­nut, ja edel­li­set väit­teet paljas­tu­neet jopa epäto­tuuk­siksi.

Olette vedon­neet ilta­kou­lussa käytyyn keskus­te­luun ja hiljai­sen hyväk­syn­nän anta­mi­seen minis­teri Haavis­ton linjauk­sille. Kun on kysytty, mitkä ne linjauk­set ovat, ei kukaan ole osan­nut kertoa.

Halli­tuk­sen poliit­ti­sesta linjasta ei todella ole saanut selkoa.

Kaiken huippu on, että näin vaka­vassa ja herkässä aiheessa vastuu on yritetty sälyt­tää yksit­täi­selle virka­mie­helle.

On näyt­tä­nyt siltä, että vastuuta ei halua ottaa kukaan.

Eilen halli­tus sitten viimein­kin linjasi asiasta. Nämä linjauk­set ovat kuiten­kin edel­leen epäsel­viä – myös näkö­jään halli­tus­puo­luei­den jäse­nille. Halli­tus­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat ovat täysin eri mieltä siitä mitä eilen on linjattu.

Keskus­tan edus­ta­jien mukaan aikui­sia ei Suomeen tuoda. Vihrei­den ja vasem­mis­to­lii­ton kansan­edus­ta­jien mukaan aikui­sia tuodaan.

Kyllä nyt näyt­tää siltä, että olette pääty­neet siihen, että myös palaa­maan haluk­kaita aikui­sia tuodaan Suomeen valtion toimesta.

Kokoo­muk­sen kanta on selkeä: Suomella on velvol­li­suus tehdä kaik­kensa suoma­lais­ten lasten autta­mi­seksi. Lapset eivät ole itse valin­neet kohta­lo­aan tai olosuh­tei­taan. Lapsia tulee aina suojella.

Aikui­sia ei sen sijaan tule auttaa palaa­maan. He ovat omalla päätök­sel­lään päät­tä­neet lähteä tuke­maan järjes­töä, joka on syyl­lis­ty­nyt syyt­tö­mien ja viat­to­mien sivii­lien murhiin ja muihin julmiin tekoi­hin.

Suoje­lu­po­lii­sin mukaan Irakin ja Syyrian konflik­tia­lu­eelta palaa­vat henki­löt lisäi­si­vät Suomeen kohdis­tu­vaa terro­ris­min uhkaa, koska he toden­nä­köi­sesti jatkai­si­vat terro­ris­tista toimin­taa.

Oikeus­kans­leri Pöys­ti­kin on toden­nut, että viran­omais­ten velvol­li­suuk­siin kuuluu mene­tellä toimin­nas­saan niin, että Suomessa asuvien ja oles­ke­le­vien turval­li­suus ei vaarannu.

Sipi­län halli­tuk­sen linja oli selkeä: lapsia aute­taan, aikui­sia ei auteta. Jos olisitte alusta lähtien toimi­neet tämän linjauk­sen mukai­sesti, olisimme jo voineet saada lapsia pelas­tet­tua.

Sen sijaan halli­tuk­sen kyvyt­tö­myys tehdä poliit­ti­sia päätök­siä on johta­nut kansa­lais­ten poliit­tista päätök­sen­te­koa kohtaan tunte­man luot­ta­muk­sen edel­leen mure­ne­mi­seen – ja mahdol­li­sesti al-Holin leirillä olevien lasten pitkit­ty­nee­seen kärsi­myk­seen.

Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on jatket­tava neuvot­te­luja kurdi­vi­ran­omais­ten kanssa, jotta lapset voidaan tuoda turval­li­sesti Suomeen.

Viran­omais­ten on myös edel­leen monin tavoin varau­dut­tava siihen, että leiriltä saavu­taan omatoi­mi­sesti Suomeen, paluuseen on lain suoma oikeus.

Siksi­kin myös terro­ris­min vastai­sen lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­nen on ajan­koh­taista. Muun muassa kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den käyn­nis­tä­mät ja nyky­hal­li­tuk­sen torp­paa­mat laki­hank­keet on saatava heti takai­sin valmis­te­luun.

Kokoo­mus edel­lyt­tää halli­tuk­selta suora­sel­käistä vastuun­kan­ta­mista eli punnit­tuja ja selkeitä päätök­siä, avoi­muutta tehdyistä päätök­sistä sekä ryhdik­kyyttä päätös­ten toteut­ta­mi­sessa.

Tämä on halli­tuk­sen tehtävä, oli kyseessä kuinka vaikea asia tahansa.

Esitän seuraa­vaa epäluot­ta­mus­lausetta: edus­kunta toteaa, että ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toiminta on al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten suhteen ollut salai­le­vaa, risti­rii­taista ja seka­vaa. Ulko­mi­nis­teri on myös toimi­nut ilman valtio­neu­vos­ton varsi­naista päätöstä. Halli­tus on salai­lul­laan ja halut­to­muu­del­laan linjata asiaa horjut­ta­nut suoma­lais­ten turval­li­suu­den tunnetta sekä tuhlan­nut arvo­kasta aikaa löytää keinot suoma­lais­ten lasten pelas­ta­mi­seksi. Edellä mainit­tu­jen seik­ko­jen vuoksi ulko­mi­nis­teri ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Paula Risi­kon puhe edus­kun­nassa 17.12.2019, muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content