Paula Risikko: Nyt suoraa selkää, halli­tus!

Julkaistu: 18.12.2019

Paula Risikko perään­kuu­lutti halli­tuk­selta suora­sel­käistä vastuun­kan­ta­mista, avoi­muutta tehdyistä päätök­sistä sekä ryhdik­kyyttä päätös­ten toteut­ta­mi­sessa.

Muutama viikko sitten jätimme Kokoo­muk­sen johdolla halli­tuk­selle väli­ky­sy­myk­sen, kun Rinteen halli­tus sekoili Postin kanssa. Väli­ky­sy­mys pakotti halli­tuk­sen totuu­teen. Rinteen halli­tus menetti luot­ta­muk­sen ja kaatui.

Nyt oppo­si­tio jätti väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­selle, joka on jatka­nut Rinteen halli­tuk­sen sotkua al-Holin leirillä olevien Suomen kansa­lais­ten tai Suomesta sinne pääty­nei­den Isis-perhei­den kotiut­ta­mi­sesta.

Kokoo­mus on teke­mässä väli­ky­sy­mystä, koska halli­tuk­sen toiminta on vaka­vassa asiassa ollut seka­vaa ja halli­tuk­sen linja on ollut epäselvä.

Väli­ky­sy­myk­sellä edel­ly­tämme, että halli­tus selvit­tää aikaan­saa­maansa tilan­teen ja kantaa sille kuulu­van vastuun.

Tilanne al-Holin leirillä on vakava ja on ollut jo kauan. Kokoo­mus on pitkään vaati­nut halli­tuk­selta selkeää linjaa asian ratkai­se­mi­seksi.

Halli­tuk­sen toiminta ei ole herät­tä­nyt luot­ta­musta, päin­vas­toin.

Syksyn mittaan on ollut vuodet­tuja suun­ni­tel­mia, lausun­toja ja tiedo­tus­ti­lai­suuk­sia. Aina uuden tiedon myötä tarina on muut­tu­nut, ja edel­li­set väit­teet paljas­tu­neet jopa epäto­tuuk­siksi.

Olette vedon­neet ilta­kou­lussa käytyyn keskus­te­luun ja hiljai­sen hyväk­syn­nän anta­mi­seen minis­teri Haavis­ton linjauk­sille. Kun on kysytty, mitkä ne linjauk­set ovat, ei kukaan ole osan­nut kertoa.

Halli­tuk­sen poliit­ti­sesta linjasta ei todella ole saanut selkoa.

Kaiken huippu on, että näin vaka­vassa ja herkässä aiheessa vastuu on yritetty sälyt­tää yksit­täi­selle virka­mie­helle.

On näyt­tä­nyt siltä, että vastuuta ei halua ottaa kukaan.

Eilen halli­tus sitten viimein­kin linjasi asiasta. Nämä linjauk­set ovat kuiten­kin edel­leen epäsel­viä – myös näkö­jään halli­tus­puo­luei­den jäse­nille. Halli­tus­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat ovat täysin eri mieltä siitä mitä eilen on linjattu.

Keskus­tan edus­ta­jien mukaan aikui­sia ei Suomeen tuoda. Vihrei­den ja vasem­mis­to­lii­ton kansan­edus­ta­jien mukaan aikui­sia tuodaan.

Kyllä nyt näyt­tää siltä, että olette pääty­neet siihen, että myös palaa­maan haluk­kaita aikui­sia tuodaan Suomeen valtion toimesta.

Kokoo­muk­sen kanta on selkeä: Suomella on velvol­li­suus tehdä kaik­kensa suoma­lais­ten lasten autta­mi­seksi. Lapset eivät ole itse valin­neet kohta­lo­aan tai olosuh­tei­taan. Lapsia tulee aina suojella.

Aikui­sia ei sen sijaan tule auttaa palaa­maan. He ovat omalla päätök­sel­lään päät­tä­neet lähteä tuke­maan järjes­töä, joka on syyl­lis­ty­nyt syyt­tö­mien ja viat­to­mien sivii­lien murhiin ja muihin julmiin tekoi­hin.

Suoje­lu­po­lii­sin mukaan Irakin ja Syyrian konflik­tia­lu­eelta palaa­vat henki­löt lisäi­si­vät Suomeen kohdis­tu­vaa terro­ris­min uhkaa, koska he toden­nä­köi­sesti jatkai­si­vat terro­ris­tista toimin­taa.

Oikeus­kans­leri Pöys­ti­kin on toden­nut, että viran­omais­ten velvol­li­suuk­siin kuuluu mene­tellä toimin­nas­saan niin, että Suomessa asuvien ja oles­ke­le­vien turval­li­suus ei vaarannu.

Sipi­län halli­tuk­sen linja oli selkeä: lapsia aute­taan, aikui­sia ei auteta. Jos olisitte alusta lähtien toimi­neet tämän linjauk­sen mukai­sesti, olisimme jo voineet saada lapsia pelas­tet­tua.

Sen sijaan halli­tuk­sen kyvyt­tö­myys tehdä poliit­ti­sia päätök­siä on johta­nut kansa­lais­ten poliit­tista päätök­sen­te­koa kohtaan tunte­man luot­ta­muk­sen edel­leen mure­ne­mi­seen – ja mahdol­li­sesti al-Holin leirillä olevien lasten pitkit­ty­nee­seen kärsi­myk­seen.

Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on jatket­tava neuvot­te­luja kurdi­vi­ran­omais­ten kanssa, jotta lapset voidaan tuoda turval­li­sesti Suomeen.

Viran­omais­ten on myös edel­leen monin tavoin varau­dut­tava siihen, että leiriltä saavu­taan omatoi­mi­sesti Suomeen, paluuseen on lain suoma oikeus.

Siksi­kin myös terro­ris­min vastai­sen lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­nen on ajan­koh­taista. Muun muassa kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den käyn­nis­tä­mät ja nyky­hal­li­tuk­sen torp­paa­mat laki­hank­keet on saatava heti takai­sin valmis­te­luun.

Kokoo­mus edel­lyt­tää halli­tuk­selta suora­sel­käistä vastuun­kan­ta­mista eli punnit­tuja ja selkeitä päätök­siä, avoi­muutta tehdyistä päätök­sistä sekä ryhdik­kyyttä päätös­ten toteut­ta­mi­sessa.

Tämä on halli­tuk­sen tehtävä, oli kyseessä kuinka vaikea asia tahansa.

Esitän seuraa­vaa epäluot­ta­mus­lausetta: edus­kunta toteaa, että ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toiminta on al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten suhteen ollut salai­le­vaa, risti­rii­taista ja seka­vaa. Ulko­mi­nis­teri on myös toimi­nut ilman valtio­neu­vos­ton varsi­naista päätöstä. Halli­tus on salai­lul­laan ja halut­to­muu­del­laan linjata asiaa horjut­ta­nut suoma­lais­ten turval­li­suu­den tunnetta sekä tuhlan­nut arvo­kasta aikaa löytää keinot suoma­lais­ten lasten pelas­ta­mi­seksi. Edellä mainit­tu­jen seik­ko­jen vuoksi ulko­mi­nis­teri ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Paula Risi­kon puhe edus­kun­nassa 17.12.2019, muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia