Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / 12 ehdo­tusta: Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö

12 ehdo­tusta: Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ehdo­tus hädä­na­lai­siin keskit­ty­väksi ja halli­tuksi turva­paik­ka­po­li­tii­kaksi

Turva­paik­ka­jär­jes­tel­män tarkoi­tus on tarjota turvaa maail­man hädä­na­lai­sille. Tässä tehtä­väs­sään Suomen turva­paik­ka­po­li­tiikka palveli pitkään hyvin. Vuoden 2015 turva­pai­kan­ha­ki­ja­kriisi kuiten­kin osoitti, ettei nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä vastaa tämän päivän haas­tei­siin. Kokoo­mus haluaa päivit­tää Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan 2020-luvulle. Kokoo­muk­sen turva­paik­ka­po­li­tiikka raken­tuu ajatuk­selle turva­paik­ka­po­li­tii­kan pitkän aika­vä­lin kestä­vyy­destä ja avun aidosti hädä­na­lai­sille kohden­ta­vasta vali­koi­vuu­desta.

Kokoo­muk­sen turva­paik­ka­po­li­tiikka perus­tuu kokoo­mus­lai­siin arvoi­hin hädä­na­lais­ten autta­mi­sesta, kansain­vä­li­sestä yhteis­työstä, turval­li­suu­den takaa­mi­sesta ja länsi­mais­ten arvo­jen puolus­ta­mi­sesta. Kokoo­mus­lai­suutta on myös vastuun kanta­mi­nen sään­tö­pe­rus­tei­sesta kansain­vä­li­sestä järjes­tyk­sestä.

Kokoo­mus haluaa mini­moida rajan ylit­tä­mi­seen ja turva­pai­kan hake­mi­seen kohde­maan sisällä perus­tu­van turva­pai­kan­haun. Haluamme siir­tyä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien vali­koin­tiin mahdol­li­sim­man lähellä lähtö­maita ja mahdol­li­sim­man suurelta osin kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta. Kokoo­mus haluaa tehos­taa Suomen turva­pai­kan­ha­ku­jär­jes­tel­mää ja turvata sen laadun. Kenen­kään etu ei ole se, että turva­paik­kaa odote­taan vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa vuosi­kausia. Kiel­tei­sen päätök­sen saaneet on palau­tet­tava lähtö­mai­hin mahdol­li­sim­man nopeasti.

Kokoo­mus kunnioit­taa ja edis­tää perus- ja ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista maail­man­laa­jui­sesti. Jokai­sella on oikeus hakea ja saada kansain­vä­listä suoje­lua kohda­tes­saan vainoa alku­pe­ränsä, uskon­tonsa, kansal­li­suu­tensa, yhteis­kun­nal­li­sen ryhmänsä tai poliit­tis­ten mieli­pi­tei­densä johdosta. Nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä on kuiten­kin altis erilai­sille väärin­käy­tök­sille ja lieveil­miöille. Suomen turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa on jämä­köi­tet­tävä siten, että järjes­tel­män kautta tarjot­tava apu kohden­tuu kaikista hädä­na­lai­sim­mille.

Kokoo­muk­sen 12 ehdo­tusta hädä­na­lai­siin keskit­ty­vään ja hallit­tuun turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan:

1. Turva­pai­kat on ohjat­tava haavoit­tu­vim­massa ja hädä­na­lai­sim­massa asemassa oleville apua todella tarvit­se­ville. Nais­ten, lasten ja perhei­den on oltava turva­paik­ka­po­li­tii­kan painopisteinä.Vuosina 2016-2018 alle puolet Suomesta turva­paik­kaa hake­neista ulko­maa­lai­sista sai myön­tei­sen päätök­sen. Tämä tarkoit­taa, että enem­mistö turva­pai­kan­ha­ki­joista ei ollut kansain­vä­li­sen suoje­lun tarpeessa. Turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä ei tule hyväk­syä. On varmis­tet­tava, että turva­pai­kat ohjau­tu­vat kaik­kein hädä­na­lai­sim­massa asemassa oleville naisille, lapsille ja perheille.

2. Rajo­jen ylit­tä­mi­seen ja turva­pai­kan hake­mi­seen kohde­maan sisällä perus­tuva meka­nismi on mini­moi­tava ja siir­ryt­tävä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien vali­koin­tiin mahdol­li­sim­man läheltä lähtömaita.EU:n on siir­ryt­tävä järjes­tel­mään, jossa kansain­vä­li­sen suoje­lun tarjoa­mi­nen tapah­tuu ensi­si­jai­sesti nouta­malla suoraan krii­sia­lueilta rajat ylit­tä­vän turva­pai­kan­haun sijaan. Näin turva­paik­ka­jär­jes­telmä lähe­nee luon­teel­taan tarkoi­tus­taan hyvin toteut­ta­vaa kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mää. EU:n ulko­ra­joille itse hakeu­tu­vat turva­pai­kan­ha­ki­jat on käsi­tel­tävä ja pidet­tävä hakua­jan ulko­ra­ja­kes­kuk­sissa, jotka on resur­soi­tava riit­tä­vän nopeasti kulloi­sen­kin tilan­teen vaati­malla tavalla.

3. Suomessa on otet­tava käyt­töön kansal­li­nen raja­me­net­tely, jossa kansain­vä­listä suoje­lua koskeva hake­mus voidaan tarpeen mukaan käsi­tellä ja ratkaista raja­vyö­hyk­keellä tai sen lähei­syy­dessä pääs­tä­mättä henki­löä menet­te­lyn aikana maahan.Rajanmenettelyn käyt­töön­otto perus­tuu voimassa olevaan turva­paik­ka­me­net­te­ly­di­rek­tii­vin. Muutos vaikeut­taa turva­paik­ka­jär­jes­tel­män käyt­tä­mistä henki­löi­den terro­ris­ti­sessa tarkoi­tuk­sessa maahan solut­ta­mi­sen väylänä.

4. Suomeen on luotava valmius rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perusteella.On realis­ti­sesti tunnus­tet­tava, ettei turva­pai­kan­haku ole aina spon­taa­nia. Suomella ei ole kaikissa kuvi­tel­ta­vissa olevissa tilan­teissa mahdol­li­suutta käsi­tellä suurta määrää yhtä­ai­kai­sia maahan­tu­li­joita ilman, että kansal­li­nen turval­li­suus vaaran­tuu. Valmius­lain­sää­dän­töön on lisät­tävä mahdol­li­suus rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella.

5. Säilöön­o­ton mahdol­li­suutta perus­tel­lusta syystä on laajen­net­tava ja sään­nöl­li­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen velvol­li­suus on otet­tava käyt­töön palau­tus­pää­tös­ten alai­sille henkilöille.Henkilön säilöön­otto ylei­sen järjes­tyk­sen ja turval­li­suu­den perus­teella ja säilöön­o­ton jatka­mi­nen 12 kuukau­den ajan nykyi­sen 6 kuukau­den sijaan on mahdol­lis­tet­tava. Lain­voi­mai­sen kään­ny­tys­pää­tök­sen saaneita, vastaan­ot­to­pal­ve­lu­jen piiristä pois­tet­tuja henki­löitä koskeva ilmoi­tus­vel­vol­li­suus on otet­tava käyt­töön. Muutok­silla vaikeu­te­taan laitonta maahan jäämistä ja lain­voi­mai­sen palau­tuk­sen vält­tä­mistä.

6. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ai­koja on lyhen­net­tävä ja uusin­ta­ha­ke­mus­ten käyttö viivy­tys­tar­koi­tuk­sessa minimoitava.Käsittelyaikoja on lyhen­net­tävä lisää­mällä maahan­muut­to­vi­ras­ton, hallinto-oikeuk­sien ja korkeim­man hallinto-oikeu­den resurs­seja ja suju­voit­ta­malla proses­seja. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten uusi­mis­kierre pitkit­tää ulko­maa­lai­sen maas­sao­loa ja epävar­muutta tule­vai­suu­den suhteen sekä rasit­taa turva­paik­ka­jär­jes­tel­mää.

7. Kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneet on palau­tet­tava lähtö­mai­hin nopeasti.Ein täytyy tarkoit­taa ei. Mikäli lain­voi­mai­sen kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saanei­den salli­taan tosia­sial­li­sesti jäädä maahan, vie se pohjaa pois turva­paik­ka­jär­jes­tel­män toimi­vuu­delta ja uskot­ta­vuu­delta. Luvat­to­man ulko­mai­sen työvoi­man käytön rangais­tusas­teik­koa on kiris­tet­tävä siten, että luvat­to­man ulko­mai­sen työvoi­man käyttö tehdään työnan­ta­jalle kannat­ta­mat­to­maksi.

8. Suomen talou­del­li­nen tuki merkit­tä­vien haki­ja­mää­rien lähtö­maille on ehdol­lis­tet­tava siihen, että ne vastaa­not­ta­vat kiel­tei­sen päätök­sen saaneet kansa­lai­sensa kansain­vä­li­sen oikeu­den mukaisesti.On kestä­mä­töntä, että Euroo­pan maat tuke­vat esimer­kiksi Irakin jälleen­ra­ken­nusta ja turval­li­suus­ra­ken­teita miljar­deilla euroilla vuodessa, mutta samalla Irak on enene­västi vaikeut­ta­nut sitou­mus­tensa mukaista omien kansa­lais­tensa vastaan­ot­toa.

9. Kansain­vä­li­sen suoje­lun on oltava luon­teel­taan väliai­kaista siten, että suoje­lua­sema lakkau­te­taan suoje­lun tarpeen lakat­tua olemasta tai, jos henkilö syyl­lis­tyy Suomessa törke­ään rikok­seen. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö on ollut perus­tel­lusti huoles­tu­nut siitä, mahdol­lis­taako järjes­tel­mämme tilan­teet, joissa turvaa Suomesta hakeva muodos­tuu­kin turvat­to­muu­den aiheut­ta­jaksi eikä järjes­tel­mämme pysty vastaa­maan tilan­tee­seen tehok­kaasti.

10. Pysy­vän oles­ke­lu­lu­van ja kansa­lai­suu­den on perus­tut­tava työhön ja opis­ke­luun Suomessa.Työikäisiltä on vaadit­tava usean vuoden opis­kelu- tai työhis­to­riaa Suomessa oles­ke­lun ajalta. Kansain­vä­li­sen suoje­lun perus­teella Suomessa oles­ke­le­valta on edel­ly­tet­tävä ennen oles­ke­lu­lu­van pysy­väksi muut­ta­mista myös kohtuul­lista suomen tai ruot­sin taitoa sekä sitä, että hän ei ole syyl­lis­ty­nyt törkei­siin rikok­siin. Kansa­lai­suu­den saami­sen edel­ly­tyk­siä on kiris­tet­tävä otta­malla käyt­töön ihmis­ten koske­mat­to­muutta ja yhden­ver­tai­suu­den kunnioit­ta­mista käsit­te­le­vän suoma­lai­sen yhteis­kun­nan perus­kurs­sin ja kurs­si­ko­keen hyväk­sytty suorit­ta­mi­nen sekä piden­tä­mällä asumi­sai­ka­vaa­ti­musta. Kansa­lai­suu­den edel­ly­tys­ten arvioin­nissa on asumi­sa­jaksi hyväk­syt­tävä vain oles­ke­lu­lu­valla tapah­tu­nut oles­kelu.

11. Suomen on kotou­tet­tava töihin, ei työttömäksi.Työ on parasta kotou­tu­mista. Työn­ha­kua ja työn vastaa­not­ta­mista koske­vien velvoit­tei­den on astut­tava voimaan heti oles­ke­lu­lu­van saami­sen jälkeen, eivätkä ne saa katketa kotou­tu­mis­jak­solla tarjot­ta­vien palve­lui­den ajaksi. Kotou­tu­mis­kou­lu­tus on uudis­tet­tava siten, että lähtö­koh­tana on kielen oppi­mi­sen integroi­mi­nen työhön eikä päin­vas­toin. Työmark­ki­na­tu­keen on sisäl­ly­tet­tävä kielen opis­ke­luun kannus­tava kieli­lisä, jolla kieli­tai­tonsa osoit­ta­malla voi nostaa työmark­ki­na­tu­kensa nykyi­sen perus­päi­vä­ra­han tasolle.

12. Huma­ni­taa­ri­sen avun kautta on lievi­tet­tävä ihmis­ten hätää krii­si­ti­lan­teissa paikan päällä. Lisäksi pitkä­jän­tei­sen kehi­ty­syh­teis­työn keinoin on vaiku­tet­tava pako­lai­suu­den juurisyihin.Humanitaarisen avun tarve maail­massa on nyt ennä­tys­suuri. Pako­lais­ten määrä maail­massa on nous­sut korkeim­malle tasolle koskaan. Heistä vain pieni osa on turva­pai­kan­ha­ki­joita. Globaa­liin pako­lais­ti­lan­tee­seen on löydet­tävä kansain­vä­li­set ratkai­sut. Pitkä­jän­tei­sen kehi­ty­syh­teis­työn kautta voidaan vaikut­taa kasva­van pako­lai­suu­den juuri­syi­hin. Kehi­ty­syh­teis­työssä on vahvis­tet­tava nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien pain­opis­tettä. Kump­pa­nuuk­sien kautta voidaan edis­tää koulu­tusta ja puhtaan veden saata­vuutta ja yksi­tyi­sen sekto­rin vahvis­tu­mista. Meillä on velvol­li­suus auttaa hädä­na­lai­sia.

Tämä on tiivis­telmä 6.3.2020 julkais­tusta Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, väärin­käyttö mini­miin -asia­kir­jasta, joka on luet­ta­vissa täällä.

Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, väärin­käyttö mini­miin -asia­kir­jan taus­talla ovat Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­mässä hyväk­sytty Kokoo­muk­sen visio parem­masta turva­paik­ka­po­li­tii­kasta (19.2.2019) ja sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen johdolla valmis­teltu Seksu­aa­li­ri­kol­li­suu­den ennal­taeh­käisy ja torjunta -ohjelma (20.2.2019).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content