Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / 12 ehdo­tusta: Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö

12 ehdo­tusta: Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ehdo­tus hädä­na­lai­siin keskit­ty­väksi ja halli­tuksi turva­paik­ka­po­li­tii­kaksi

Turva­paik­ka­jär­jes­tel­män tarkoi­tus on tarjota turvaa maail­man hädä­na­lai­sille. Tässä tehtä­väs­sään Suomen turva­paik­ka­po­li­tiikka palveli pitkään hyvin. Vuoden 2015 turva­pai­kan­ha­ki­ja­kriisi kuiten­kin osoitti, ettei nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä vastaa tämän päivän haas­tei­siin. Kokoo­mus haluaa päivit­tää Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan 2020-luvulle. Kokoo­muk­sen turva­paik­ka­po­li­tiikka raken­tuu ajatuk­selle turva­paik­ka­po­li­tii­kan pitkän aika­vä­lin kestä­vyy­destä ja avun aidosti hädä­na­lai­sille kohden­ta­vasta vali­koi­vuu­desta.

Kokoo­muk­sen turva­paik­ka­po­li­tiikka perus­tuu kokoo­mus­lai­siin arvoi­hin hädä­na­lais­ten autta­mi­sesta, kansain­vä­li­sestä yhteis­työstä, turval­li­suu­den takaa­mi­sesta ja länsi­mais­ten arvo­jen puolus­ta­mi­sesta. Kokoo­mus­lai­suutta on myös vastuun kanta­mi­nen sään­tö­pe­rus­tei­sesta kansain­vä­li­sestä järjes­tyk­sestä.

Kokoo­mus haluaa mini­moida rajan ylit­tä­mi­seen ja turva­pai­kan hake­mi­seen kohde­maan sisällä perus­tu­van turva­pai­kan­haun. Haluamme siir­tyä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien vali­koin­tiin mahdol­li­sim­man lähellä lähtö­maita ja mahdol­li­sim­man suurelta osin kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta. Kokoo­mus haluaa tehos­taa Suomen turva­pai­kan­ha­ku­jär­jes­tel­mää ja turvata sen laadun. Kenen­kään etu ei ole se, että turva­paik­kaa odote­taan vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa vuosi­kausia. Kiel­tei­sen päätök­sen saaneet on palau­tet­tava lähtö­mai­hin mahdol­li­sim­man nopeasti.

Kokoo­mus kunnioit­taa ja edis­tää perus- ja ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista maail­man­laa­jui­sesti. Jokai­sella on oikeus hakea ja saada kansain­vä­listä suoje­lua kohda­tes­saan vainoa alku­pe­ränsä, uskon­tonsa, kansal­li­suu­tensa, yhteis­kun­nal­li­sen ryhmänsä tai poliit­tis­ten mieli­pi­tei­densä johdosta. Nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä on kuiten­kin altis erilai­sille väärin­käy­tök­sille ja lieveil­miöille. Suomen turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa on jämä­köi­tet­tävä siten, että järjes­tel­män kautta tarjot­tava apu kohden­tuu kaikista hädä­na­lai­sim­mille.

Kokoo­muk­sen 12 ehdo­tusta hädä­na­lai­siin keskit­ty­vään ja hallit­tuun turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan:

1. Turva­pai­kat on ohjat­tava haavoit­tu­vim­massa ja hädä­na­lai­sim­massa asemassa oleville apua todella tarvit­se­ville. Nais­ten, lasten ja perhei­den on oltava turva­paik­ka­po­li­tii­kan painopisteinä.Vuosina 2016-2018 alle puolet Suomesta turva­paik­kaa hake­neista ulko­maa­lai­sista sai myön­tei­sen päätök­sen. Tämä tarkoit­taa, että enem­mistö turva­pai­kan­ha­ki­joista ei ollut kansain­vä­li­sen suoje­lun tarpeessa. Turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä ei tule hyväk­syä. On varmis­tet­tava, että turva­pai­kat ohjau­tu­vat kaik­kein hädä­na­lai­sim­massa asemassa oleville naisille, lapsille ja perheille.

2. Rajo­jen ylit­tä­mi­seen ja turva­pai­kan hake­mi­seen kohde­maan sisällä perus­tuva meka­nismi on mini­moi­tava ja siir­ryt­tävä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien vali­koin­tiin mahdol­li­sim­man läheltä lähtömaita.EU:n on siir­ryt­tävä järjes­tel­mään, jossa kansain­vä­li­sen suoje­lun tarjoa­mi­nen tapah­tuu ensi­si­jai­sesti nouta­malla suoraan krii­sia­lueilta rajat ylit­tä­vän turva­pai­kan­haun sijaan. Näin turva­paik­ka­jär­jes­telmä lähe­nee luon­teel­taan tarkoi­tus­taan hyvin toteut­ta­vaa kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mää. EU:n ulko­ra­joille itse hakeu­tu­vat turva­pai­kan­ha­ki­jat on käsi­tel­tävä ja pidet­tävä hakua­jan ulko­ra­ja­kes­kuk­sissa, jotka on resur­soi­tava riit­tä­vän nopeasti kulloi­sen­kin tilan­teen vaati­malla tavalla.

3. Suomessa on otet­tava käyt­töön kansal­li­nen raja­me­net­tely, jossa kansain­vä­listä suoje­lua koskeva hake­mus voidaan tarpeen mukaan käsi­tellä ja ratkaista raja­vyö­hyk­keellä tai sen lähei­syy­dessä pääs­tä­mättä henki­löä menet­te­lyn aikana maahan.Rajanmenettelyn käyt­töön­otto perus­tuu voimassa olevaan turva­paik­ka­me­net­te­ly­di­rek­tii­vin. Muutos vaikeut­taa turva­paik­ka­jär­jes­tel­män käyt­tä­mistä henki­löi­den terro­ris­ti­sessa tarkoi­tuk­sessa maahan solut­ta­mi­sen väylänä.

4. Suomeen on luotava valmius rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perusteella.On realis­ti­sesti tunnus­tet­tava, ettei turva­pai­kan­haku ole aina spon­taa­nia. Suomella ei ole kaikissa kuvi­tel­ta­vissa olevissa tilan­teissa mahdol­li­suutta käsi­tellä suurta määrää yhtä­ai­kai­sia maahan­tu­li­joita ilman, että kansal­li­nen turval­li­suus vaaran­tuu. Valmius­lain­sää­dän­töön on lisät­tävä mahdol­li­suus rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella.

5. Säilöön­o­ton mahdol­li­suutta perus­tel­lusta syystä on laajen­net­tava ja sään­nöl­li­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen velvol­li­suus on otet­tava käyt­töön palau­tus­pää­tös­ten alai­sille henkilöille.Henkilön säilöön­otto ylei­sen järjes­tyk­sen ja turval­li­suu­den perus­teella ja säilöön­o­ton jatka­mi­nen 12 kuukau­den ajan nykyi­sen 6 kuukau­den sijaan on mahdol­lis­tet­tava. Lain­voi­mai­sen kään­ny­tys­pää­tök­sen saaneita, vastaan­ot­to­pal­ve­lu­jen piiristä pois­tet­tuja henki­löitä koskeva ilmoi­tus­vel­vol­li­suus on otet­tava käyt­töön. Muutok­silla vaikeu­te­taan laitonta maahan jäämistä ja lain­voi­mai­sen palau­tuk­sen vält­tä­mistä.

6. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ai­koja on lyhen­net­tävä ja uusin­ta­ha­ke­mus­ten käyttö viivy­tys­tar­koi­tuk­sessa minimoitava.Käsittelyaikoja on lyhen­net­tävä lisää­mällä maahan­muut­to­vi­ras­ton, hallinto-oikeuk­sien ja korkeim­man hallinto-oikeu­den resurs­seja ja suju­voit­ta­malla proses­seja. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten uusi­mis­kierre pitkit­tää ulko­maa­lai­sen maas­sao­loa ja epävar­muutta tule­vai­suu­den suhteen sekä rasit­taa turva­paik­ka­jär­jes­tel­mää.

7. Kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneet on palau­tet­tava lähtö­mai­hin nopeasti.Ein täytyy tarkoit­taa ei. Mikäli lain­voi­mai­sen kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saanei­den salli­taan tosia­sial­li­sesti jäädä maahan, vie se pohjaa pois turva­paik­ka­jär­jes­tel­män toimi­vuu­delta ja uskot­ta­vuu­delta. Luvat­to­man ulko­mai­sen työvoi­man käytön rangais­tusas­teik­koa on kiris­tet­tävä siten, että luvat­to­man ulko­mai­sen työvoi­man käyttö tehdään työnan­ta­jalle kannat­ta­mat­to­maksi.

8. Suomen talou­del­li­nen tuki merkit­tä­vien haki­ja­mää­rien lähtö­maille on ehdol­lis­tet­tava siihen, että ne vastaa­not­ta­vat kiel­tei­sen päätök­sen saaneet kansa­lai­sensa kansain­vä­li­sen oikeu­den mukaisesti.On kestä­mä­töntä, että Euroo­pan maat tuke­vat esimer­kiksi Irakin jälleen­ra­ken­nusta ja turval­li­suus­ra­ken­teita miljar­deilla euroilla vuodessa, mutta samalla Irak on enene­västi vaikeut­ta­nut sitou­mus­tensa mukaista omien kansa­lais­tensa vastaan­ot­toa.

9. Kansain­vä­li­sen suoje­lun on oltava luon­teel­taan väliai­kaista siten, että suoje­lua­sema lakkau­te­taan suoje­lun tarpeen lakat­tua olemasta tai, jos henkilö syyl­lis­tyy Suomessa törke­ään rikok­seen. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö on ollut perus­tel­lusti huoles­tu­nut siitä, mahdol­lis­taako järjes­tel­mämme tilan­teet, joissa turvaa Suomesta hakeva muodos­tuu­kin turvat­to­muu­den aiheut­ta­jaksi eikä järjes­tel­mämme pysty vastaa­maan tilan­tee­seen tehok­kaasti.

10. Pysy­vän oles­ke­lu­lu­van ja kansa­lai­suu­den on perus­tut­tava työhön ja opis­ke­luun Suomessa.Työikäisiltä on vaadit­tava usean vuoden opis­kelu- tai työhis­to­riaa Suomessa oles­ke­lun ajalta. Kansain­vä­li­sen suoje­lun perus­teella Suomessa oles­ke­le­valta on edel­ly­tet­tävä ennen oles­ke­lu­lu­van pysy­väksi muut­ta­mista myös kohtuul­lista suomen tai ruot­sin taitoa sekä sitä, että hän ei ole syyl­lis­ty­nyt törkei­siin rikok­siin. Kansa­lai­suu­den saami­sen edel­ly­tyk­siä on kiris­tet­tävä otta­malla käyt­töön ihmis­ten koske­mat­to­muutta ja yhden­ver­tai­suu­den kunnioit­ta­mista käsit­te­le­vän suoma­lai­sen yhteis­kun­nan perus­kurs­sin ja kurs­si­ko­keen hyväk­sytty suorit­ta­mi­nen sekä piden­tä­mällä asumi­sai­ka­vaa­ti­musta. Kansa­lai­suu­den edel­ly­tys­ten arvioin­nissa on asumi­sa­jaksi hyväk­syt­tävä vain oles­ke­lu­lu­valla tapah­tu­nut oles­kelu.

11. Suomen on kotou­tet­tava töihin, ei työttömäksi.Työ on parasta kotou­tu­mista. Työn­ha­kua ja työn vastaa­not­ta­mista koske­vien velvoit­tei­den on astut­tava voimaan heti oles­ke­lu­lu­van saami­sen jälkeen, eivätkä ne saa katketa kotou­tu­mis­jak­solla tarjot­ta­vien palve­lui­den ajaksi. Kotou­tu­mis­kou­lu­tus on uudis­tet­tava siten, että lähtö­koh­tana on kielen oppi­mi­sen integroi­mi­nen työhön eikä päin­vas­toin. Työmark­ki­na­tu­keen on sisäl­ly­tet­tävä kielen opis­ke­luun kannus­tava kieli­lisä, jolla kieli­tai­tonsa osoit­ta­malla voi nostaa työmark­ki­na­tu­kensa nykyi­sen perus­päi­vä­ra­han tasolle.

12. Huma­ni­taa­ri­sen avun kautta on lievi­tet­tävä ihmis­ten hätää krii­si­ti­lan­teissa paikan päällä. Lisäksi pitkä­jän­tei­sen kehi­ty­syh­teis­työn keinoin on vaiku­tet­tava pako­lai­suu­den juurisyihin.Humanitaarisen avun tarve maail­massa on nyt ennä­tys­suuri. Pako­lais­ten määrä maail­massa on nous­sut korkeim­malle tasolle koskaan. Heistä vain pieni osa on turva­pai­kan­ha­ki­joita. Globaa­liin pako­lais­ti­lan­tee­seen on löydet­tävä kansain­vä­li­set ratkai­sut. Pitkä­jän­tei­sen kehi­ty­syh­teis­työn kautta voidaan vaikut­taa kasva­van pako­lai­suu­den juuri­syi­hin. Kehi­ty­syh­teis­työssä on vahvis­tet­tava nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien pain­opis­tettä. Kump­pa­nuuk­sien kautta voidaan edis­tää koulu­tusta ja puhtaan veden saata­vuutta ja yksi­tyi­sen sekto­rin vahvis­tu­mista. Meillä on velvol­li­suus auttaa hädä­na­lai­sia.

Tämä on tiivis­telmä 6.3.2020 julkais­tusta Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, väärin­käyttö mini­miin -asia­kir­jasta, joka on luet­ta­vissa täällä.

Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, väärin­käyttö mini­miin -asia­kir­jan taus­talla ovat Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­mässä hyväk­sytty Kokoo­muk­sen visio parem­masta turva­paik­ka­po­li­tii­kasta (19.2.2019) ja sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen johdolla valmis­teltu Seksu­aa­li­ri­kol­li­suu­den ennal­taeh­käisy ja torjunta -ohjelma (20.2.2019).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen