Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

Julkaistu: 07.12.2019

Kokoo­muk­sen vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

1. Olet­teko valmiita hyväk­sy­mään päämi­nis­teri Antti Rinteen halli­tuk­selle 6.6.2019 hyväk­sy­tyn ohjel­man sellai­se­naan muodos­tet­ta­van halli­tuk­sen ohjel­maksi?

Kokoo­mus ei ole valmis hyväk­sy­mään Rinteen halli­tuk­sen ohjel­maa sellai­se­naan. Rinteen halli­tuk­sen ohjel­massa on useita hyviä tavoit­teita, mutta valittu keino­va­li­koima estää niiden toteut­ta­mi­sen.

Ohjel­man ongel­mana on se, että konkreet­ti­set keinot tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi puut­tu­vat. Kokoo­mus on valmis sitou­tu­maan Rinteen halli­tuk­sen ohjel­man keskei­siin tavoit­tei­siin siinä tapauk­sessa, että ohjel­masta tehdään aidosti talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestävä. Erityi­sesti talou­del­li­nen kestä­vyys vaatii vaka­vaa uudel­lee­nar­vioin­tia. Kestävä talou­den­pito on ainoa tapa suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Tärkeim­pänä täyden­nyk­senä ohjel­maan on lisät­tävä työl­li­syys­toi­met, jotka tuovat vähin­tään halli­tuk­sen tavoit­te­le­mat 60 000 työpaik­kaa. Kokoo­mus esit­teli omat keinonsa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan. Olemme valmiita neuvot­te­le­maan keinoista, mutta emme jousta koko­nais­ta­voit­teesta. Tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta voimme turvata jokai­selle suoma­lai­selle toimeen­tu­lon, laaduk­kaan koulu­tuk­sen, turval­li­sen arjen sekä laaduk­kaan hoidon ja hoivan. Rinteen halli­tus­oh­jel­man­kin mukaan työl­li­syy­den kasvu on edel­ly­tys palve­lui­den paran­ta­mi­selle ja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­selle.

Halli­tus­oh­jel­man niin sano­tut tule­vai­suusin­ves­toin­nit tulee myös arvioida uudel­leen. Rinteen halli­tuk­sen ohjel­massa valtion omai­suus­myyn­ti­tu­lot jaetaan kerta­luon­tei­sesti yli sataan eri kohtee­seen. Osa halli­tuk­sen valit­se­mista kohteista on aidosti kerta­luon­tei­sia hank­keita, mutta osa taas vaatisi kiis­tat­to­masti pitkä­jän­teistä ja pysy­vää rahoi­tusta. Ei ole kestä­vää koulu­tus- tai henki­lös­tö­po­li­tiik­kaa antaa kouluille ja päivä­ko­deille rahaa uusien opet­ta­jien palk­kauk­seen vain vuodeksi kerral­laan. Olemme valmiita prio­ri­soi­maan menoja niin, että varhais­kas­va­tuk­sen, perus­o­pe­tuk­sen ja toisen asteen lisä­ra­hoi­tuk­sesta voitai­siin tehdä pysy­vää. Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja sekä Suomen kilpai­lu­ky­vyn ja osaa­mi­sen kannalta olisi­vat valtion omai­suu­den käyttö korkea­kou­lu­jen pääomi­tuk­seen sekä nopei­den raideyh­teyk­sien toteu­tuk­seen.

Rinteen halli­tus­oh­jel­man mukaan vero­tuk­sen tulee tukea talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kalle asetet­tuja tavoit­teita, kansain­vä­listä kilpai­lu­ky­kyä ja koko Suomen elin­voi­mai­suutta. Kaikki halli­tus­oh­jel­man toimet, jotka ovat risti­rii­dassa tämän kanssa, tulee pois­taa. Emme hyväksy koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nystä. Emme myös­kään hyväksy polt­toai­ne­ve­ron koro­tusta ilman vastaa­vaa kompen­soin­tia ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sessa. Halli­tus­oh­jel­massa pitäisi sitou­tua siihen, ettei kenen­kään palkan­saa­jan tai eläke­läi­sen vero­tus kiristy.

2. Olet­teko valmiita osal­lis­tu­maan sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien johta­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen, ja onko teillä osal­lis­tu­mi­sel­lenne mahdol­li­sia kynnys­ky­sy­myk­siä?

Kokoo­mus on valmis kanta­maan vastuuta osal­lis­tu­malla toimin­ta­ky­kyi­sen enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen luomi­seen suurim­man puolu­een johdolla. Kokoo­mus osal­lis­tuu halli­tuk­seen, jos päämi­nis­teri sitou­tuu johta­maan halli­tusta tiiviissä yhteis­työssä muiden halli­tus­puo­luei­den kanssa ja on valmis keskit­ty­mään työs­sään Suomen vastuul­li­seen johta­mi­seen

Edellä esitet­ty­jen halli­tus­oh­jel­maa koske­vien huomioi­den ohelle kokoo­muk­sen kynnys­ky­sy­myk­set halli­tuk­seen osal­lis­tu­mi­selle ovat edel­leen samat kuin 30.4.2019 halli­tus­tun­nus­te­li­jalle jäte­tyt:

1. Halli­tuk­sen on sitou­dut­tava päätök­siin, joilla asian­tun­tija-arvioi­den mukaan varmis­te­taan vähin­tään 75 % työl­li­syy­saste 15-64-vuotiai­den ikäryh­mässä. Työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mista tarkas­tel­laan vuosit­tain ja tarvit­taessa sovi­taan lisä­toi­mista.

2. Halli­tuk­sen tulee jatkaa julkis­ta­lou­den vahvis­ta­mista ja pienen­tää kestä­vyys­va­jetta. Julki­seen talou­teen on kerry­tet­tävä pusku­reita tule­vien haas­tei­den varalle.

3. Kokoo­mus pitää vält­tä­mät­tö­mänä inves­toin­teja koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme uudis­ta­mista on jatket­tava.

4. Halli­tuk­sen pitää huoleh­tia kestä­västä kasvusta niin ympä­ris­tön, ilmas­ton kuin talou­den­kin osalta.

5. Työ- ja eläke­tu­lon vero­tusta on keven­net­tävä kaikissa tulo­luo­kissa keski­tu­loi­sia painot­taen. Yrit­tä­mi­sen vero­tusta ei tule kiris­tää.

6. Sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­nen ja saata­vuu­den paran­ta­mi­nen aloi­te­taan heti nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta mm. hoito­ta­kuuta kiris­tä­mällä ja palve­luse­te­lei­den käyt­töä lisää­mällä. Ei luoda tarpeet­to­mia hallin­to­ra­ken­teita.

7. Kokoo­mus edel­lyt­tää, että halli­tus toteut­taa työelä­män tasa-arvoa ja työl­li­syyttä edis­tä­vän perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen.

8. Kokoo­mus ei hyväksy perus­tu­loa tai muuten vastik­keet­to­muu­teen perus­tu­vaa työt­tö­myys­tur­va­mal­lia. Vastik­kee­ton perus­tulo ei tue tavoi­tetta korkeasta työl­li­syy­sas­teesta ja lisäisi heikossa työmark­kina-asemassa olevien syrjäy­ty­mistä.

9. Halli­tuk­sen on edis­tet­tävä työpe­räistä maahan­muut­toa Suomen kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­valla tavalla.

10. Halli­tus yllä­pi­tää ja vahvis­taa sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota. Turva­paik­ka­po­li­tii­kan tiukasta linjasta pide­tään kiinni. Kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneet on palau­tet­tava.

11. Suomen on oltava aktii­vi­nen kansain­vä­li­sen sään­tö­pe­rus­tei­sen järjes­tel­män puoles­ta­pu­huja ja kannet­tava globaali vastuunsa kehi­ty­syh­teis­työ­ky­sy­myk­sistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloit­teel­li­sesti yhtei­siä ratkai­suja hakien. Yhte­näi­nen, oikeus­val­tiota ja libe­raa­lia demo­kra­tiaa puolus­tava toimin­ta­ky­kyi­nen EU tuot­taa turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia enem­män kuin kukin jäsen­maa yksin.

13. Halli­tuk­sen tulee sitou­tua huoleh­ti­maan puolus­tus­se­lon­teon (2017) mukai­sesta resur­soin­nista. Suomen tulee pitää yllä mahdol­li­suutta hakea jäse­nyyttä Natossa.