Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

1. Olet­teko valmiita hyväk­sy­mään päämi­nis­teri Antti Rinteen halli­tuk­selle 6.6.2019 hyväk­sy­tyn ohjel­man sellai­se­naan muodos­tet­ta­van halli­tuk­sen ohjel­maksi?

Kokoo­mus ei ole valmis hyväk­sy­mään Rinteen halli­tuk­sen ohjel­maa sellai­se­naan. Rinteen halli­tuk­sen ohjel­massa on useita hyviä tavoit­teita, mutta valittu keino­va­li­koima estää niiden toteut­ta­mi­sen.

Ohjel­man ongel­mana on se, että konkreet­ti­set keinot tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi puut­tu­vat. Kokoo­mus on valmis sitou­tu­maan Rinteen halli­tuk­sen ohjel­man keskei­siin tavoit­tei­siin siinä tapauk­sessa, että ohjel­masta tehdään aidosti talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestävä. Erityi­sesti talou­del­li­nen kestä­vyys vaatii vaka­vaa uudel­lee­nar­vioin­tia. Kestävä talou­den­pito on ainoa tapa suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Tärkeim­pänä täyden­nyk­senä ohjel­maan on lisät­tävä työl­li­syys­toi­met, jotka tuovat vähin­tään halli­tuk­sen tavoit­te­le­mat 60 000 työpaik­kaa. Kokoo­mus esit­teli omat keinonsa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan. Olemme valmiita neuvot­te­le­maan keinoista, mutta emme jousta koko­nais­ta­voit­teesta. Tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta voimme turvata jokai­selle suoma­lai­selle toimeen­tu­lon, laaduk­kaan koulu­tuk­sen, turval­li­sen arjen sekä laaduk­kaan hoidon ja hoivan. Rinteen halli­tus­oh­jel­man­kin mukaan työl­li­syy­den kasvu on edel­ly­tys palve­lui­den paran­ta­mi­selle ja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­selle.

Halli­tus­oh­jel­man niin sano­tut tule­vai­suusin­ves­toin­nit tulee myös arvioida uudel­leen. Rinteen halli­tuk­sen ohjel­massa valtion omai­suus­myyn­ti­tu­lot jaetaan kerta­luon­tei­sesti yli sataan eri kohtee­seen. Osa halli­tuk­sen valit­se­mista kohteista on aidosti kerta­luon­tei­sia hank­keita, mutta osa taas vaatisi kiis­tat­to­masti pitkä­jän­teistä ja pysy­vää rahoi­tusta. Ei ole kestä­vää koulu­tus- tai henki­lös­tö­po­li­tiik­kaa antaa kouluille ja päivä­ko­deille rahaa uusien opet­ta­jien palk­kauk­seen vain vuodeksi kerral­laan. Olemme valmiita prio­ri­soi­maan menoja niin, että varhais­kas­va­tuk­sen, perus­o­pe­tuk­sen ja toisen asteen lisä­ra­hoi­tuk­sesta voitai­siin tehdä pysy­vää. Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja sekä Suomen kilpai­lu­ky­vyn ja osaa­mi­sen kannalta olisi­vat valtion omai­suu­den käyttö korkea­kou­lu­jen pääomi­tuk­seen sekä nopei­den raideyh­teyk­sien toteu­tuk­seen.

Rinteen halli­tus­oh­jel­man mukaan vero­tuk­sen tulee tukea talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kalle asetet­tuja tavoit­teita, kansain­vä­listä kilpai­lu­ky­kyä ja koko Suomen elin­voi­mai­suutta. Kaikki halli­tus­oh­jel­man toimet, jotka ovat risti­rii­dassa tämän kanssa, tulee pois­taa. Emme hyväksy koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nystä. Emme myös­kään hyväksy polt­toai­ne­ve­ron koro­tusta ilman vastaa­vaa kompen­soin­tia ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sessa. Halli­tus­oh­jel­massa pitäisi sitou­tua siihen, ettei kenen­kään palkan­saa­jan tai eläke­läi­sen vero­tus kiristy.

2. Olet­teko valmiita osal­lis­tu­maan sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien johta­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen, ja onko teillä osal­lis­tu­mi­sel­lenne mahdol­li­sia kynnys­ky­sy­myk­siä?

Kokoo­mus on valmis kanta­maan vastuuta osal­lis­tu­malla toimin­ta­ky­kyi­sen enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen luomi­seen suurim­man puolu­een johdolla. Kokoo­mus osal­lis­tuu halli­tuk­seen, jos päämi­nis­teri sitou­tuu johta­maan halli­tusta tiiviissä yhteis­työssä muiden halli­tus­puo­luei­den kanssa ja on valmis keskit­ty­mään työs­sään Suomen vastuul­li­seen johta­mi­seen

Edellä esitet­ty­jen halli­tus­oh­jel­maa koske­vien huomioi­den ohelle kokoo­muk­sen kynnys­ky­sy­myk­set halli­tuk­seen osal­lis­tu­mi­selle ovat edel­leen samat kuin 30.4.2019 halli­tus­tun­nus­te­li­jalle jäte­tyt:

1. Halli­tuk­sen on sitou­dut­tava päätök­siin, joilla asian­tun­tija-arvioi­den mukaan varmis­te­taan vähin­tään 75 % työl­li­syy­saste 15-64-vuotiai­den ikäryh­mässä. Työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mista tarkas­tel­laan vuosit­tain ja tarvit­taessa sovi­taan lisä­toi­mista.

2. Halli­tuk­sen tulee jatkaa julkis­ta­lou­den vahvis­ta­mista ja pienen­tää kestä­vyys­va­jetta. Julki­seen talou­teen on kerry­tet­tävä pusku­reita tule­vien haas­tei­den varalle.

3. Kokoo­mus pitää vält­tä­mät­tö­mänä inves­toin­teja koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme uudis­ta­mista on jatket­tava.

4. Halli­tuk­sen pitää huoleh­tia kestä­västä kasvusta niin ympä­ris­tön, ilmas­ton kuin talou­den­kin osalta.

5. Työ- ja eläke­tu­lon vero­tusta on keven­net­tävä kaikissa tulo­luo­kissa keski­tu­loi­sia painot­taen. Yrit­tä­mi­sen vero­tusta ei tule kiris­tää.

6. Sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­nen ja saata­vuu­den paran­ta­mi­nen aloi­te­taan heti nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta mm. hoito­ta­kuuta kiris­tä­mällä ja palve­luse­te­lei­den käyt­töä lisää­mällä. Ei luoda tarpeet­to­mia hallin­to­ra­ken­teita.

7. Kokoo­mus edel­lyt­tää, että halli­tus toteut­taa työelä­män tasa-arvoa ja työl­li­syyttä edis­tä­vän perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen.

8. Kokoo­mus ei hyväksy perus­tu­loa tai muuten vastik­keet­to­muu­teen perus­tu­vaa työt­tö­myys­tur­va­mal­lia. Vastik­kee­ton perus­tulo ei tue tavoi­tetta korkeasta työl­li­syy­sas­teesta ja lisäisi heikossa työmark­kina-asemassa olevien syrjäy­ty­mistä.

9. Halli­tuk­sen on edis­tet­tävä työpe­räistä maahan­muut­toa Suomen kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­valla tavalla.

10. Halli­tus yllä­pi­tää ja vahvis­taa sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota. Turva­paik­ka­po­li­tii­kan tiukasta linjasta pide­tään kiinni. Kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneet on palau­tet­tava.

11. Suomen on oltava aktii­vi­nen kansain­vä­li­sen sään­tö­pe­rus­tei­sen järjes­tel­män puoles­ta­pu­huja ja kannet­tava globaali vastuunsa kehi­ty­syh­teis­työ­ky­sy­myk­sistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloit­teel­li­sesti yhtei­siä ratkai­suja hakien. Yhte­näi­nen, oikeus­val­tiota ja libe­raa­lia demo­kra­tiaa puolus­tava toimin­ta­ky­kyi­nen EU tuot­taa turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia enem­män kuin kukin jäsen­maa yksin.

13. Halli­tuk­sen tulee sitou­tua huoleh­ti­maan puolus­tus­se­lon­teon (2017) mukai­sesta resur­soin­nista. Suomen tulee pitää yllä mahdol­li­suutta hakea jäse­nyyttä Natossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content