Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Julkaistu: 03.12.2019

Orpo: “Päämi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole ilmoi­tus­asia, eikä siitä voida päät­tää vain SDP:n kabi­ne­teissa.”

“On käyn­nis­tet­tävä perus­tus­lain järjes­tyk­sessä tapah­tuva prosessi, jossa edus­kunta keskus­te­lee avoi­mesti halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken”, sanoo Petteri Orpo.

“Tässä tilan­teessa ei ole enää kysy­mys vain päämi­nis­teri Rinteestä. Kysy­mys on suoma­lai­sen demo­kra­tian uskot­ta­vuu­desta. Kysy­mys on suoma­lais­ten uskosta halli­tuk­sen kykyyn hoitaa asioita. Kysy­mys on siitä, voiko poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon luot­taa”, sanoo Orpo.

Orpo muis­tut­taa, että perus­tus­lain mukaan edus­kun­ta­ryh­mät on kutsut­tava koolle keskus­te­le­maan uuden halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta.

Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä

“Kokoo­mus haluaa aidot, avoi­met ja demo­kra­tiaa kunnioit­ta­vat tunnus­te­lut halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken. Proses­sin pitää olla sellai­nen, että se vahvis­taa demo­kra­tiaa ja luot­ta­musta asioi­den vastuul­li­seen hoita­mi­seen”, sanoo Orpo.

“Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä”, sanoo Orpo.