Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Julkaistu:

Orpo: “Päämi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole ilmoi­tus­asia, eikä siitä voida päät­tää vain SDP:n kabi­ne­teissa.”

“On käyn­nis­tet­tävä perus­tus­lain järjes­tyk­sessä tapah­tuva prosessi, jossa edus­kunta keskus­te­lee avoi­mesti halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken”, sanoo Petteri Orpo.

“Tässä tilan­teessa ei ole enää kysy­mys vain päämi­nis­teri Rinteestä. Kysy­mys on suoma­lai­sen demo­kra­tian uskot­ta­vuu­desta. Kysy­mys on suoma­lais­ten uskosta halli­tuk­sen kykyyn hoitaa asioita. Kysy­mys on siitä, voiko poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon luot­taa”, sanoo Orpo.

Orpo muis­tut­taa, että perus­tus­lain mukaan edus­kun­ta­ryh­mät on kutsut­tava koolle keskus­te­le­maan uuden halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta.

Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä

“Kokoo­mus haluaa aidot, avoi­met ja demo­kra­tiaa kunnioit­ta­vat tunnus­te­lut halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken. Proses­sin pitää olla sellai­nen, että se vahvis­taa demo­kra­tiaa ja luot­ta­musta asioi­den vastuul­li­seen hoita­mi­seen”, sanoo Orpo.

“Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content