Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Julkaistu:

Orpo: “Päämi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole ilmoi­tus­asia, eikä siitä voida päät­tää vain SDP:n kabi­ne­teissa.”

“On käyn­nis­tet­tävä perus­tus­lain järjes­tyk­sessä tapah­tuva prosessi, jossa edus­kunta keskus­te­lee avoi­mesti halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken”, sanoo Petteri Orpo.

“Tässä tilan­teessa ei ole enää kysy­mys vain päämi­nis­teri Rinteestä. Kysy­mys on suoma­lai­sen demo­kra­tian uskot­ta­vuu­desta. Kysy­mys on suoma­lais­ten uskosta halli­tuk­sen kykyyn hoitaa asioita. Kysy­mys on siitä, voiko poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon luot­taa”, sanoo Orpo.

Orpo muis­tut­taa, että perus­tus­lain mukaan edus­kun­ta­ryh­mät on kutsut­tava koolle keskus­te­le­maan uuden halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta.

Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä

“Kokoo­mus haluaa aidot, avoi­met ja demo­kra­tiaa kunnioit­ta­vat tunnus­te­lut halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken. Proses­sin pitää olla sellai­nen, että se vahvis­taa demo­kra­tiaa ja luot­ta­musta asioi­den vastuul­li­seen hoita­mi­seen”, sanoo Orpo.

“Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content