Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

Julkaistu:

Orpo: “Päämi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole ilmoi­tus­asia, eikä siitä voida päät­tää vain SDP:n kabi­ne­teissa.”

“On käyn­nis­tet­tävä perus­tus­lain järjes­tyk­sessä tapah­tuva prosessi, jossa edus­kunta keskus­te­lee avoi­mesti halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken”, sanoo Petteri Orpo.

“Tässä tilan­teessa ei ole enää kysy­mys vain päämi­nis­teri Rinteestä. Kysy­mys on suoma­lai­sen demo­kra­tian uskot­ta­vuu­desta. Kysy­mys on suoma­lais­ten uskosta halli­tuk­sen kykyyn hoitaa asioita. Kysy­mys on siitä, voiko poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon luot­taa”, sanoo Orpo.

Orpo muis­tut­taa, että perus­tus­lain mukaan edus­kun­ta­ryh­mät on kutsut­tava koolle keskus­te­le­maan uuden halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta.

Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä

“Kokoo­mus haluaa aidot, avoi­met ja demo­kra­tiaa kunnioit­ta­vat tunnus­te­lut halli­tuk­sen muodos­ta­mi­sesta kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kesken. Proses­sin pitää olla sellai­nen, että se vahvis­taa demo­kra­tiaa ja luot­ta­musta asioi­den vastuul­li­seen hoita­mi­seen”, sanoo Orpo.

“Keskus­tan on valit­tava, jatkaako se vasem­mis­to­lai­sen poli­tii­kan tuki­pi­la­rina vai katsooko se vaih­toeh­toja avoi­melta pöydältä”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

10.9.2020

Avaako uusi liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma ovet liik­ku­mi­sen onnen kulta­maa­han?

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton pj Alvar Euro Jokai­sen ihmi­sen oma liik­ku­mi­nen on yksi eniten into­hi­moja ja herk­kyyk­siä