Politiikka

14.9.2017

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan. Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta

6.9.2017

Petteri Orpo: EU on Suomelle turval­li­suu­den tae

Petteri Orpon puhe Paasi­­kivi-seurassa Kiitos kutsusta tulla puhu­maan Paasi­­kivi-seuran jäse­nille: on erit­täin arvo­kasta päästä jaka­maan näke­myk­siä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta tällai­seen

15.8.2017

Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä haluaa nostaa tekno­lo­gi­sen murrok­sen ja työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen keskus­te­luun halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä. Kesä­ko­kouk­ses­saan Vaasassa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä hahmotti kuusi toimen­pi­dettä, joista

21.6.2017

Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

Arto Sato­nen esit­tää Ajatus­paja Toivon julkai­se­massa ”Työn linja – osal­li­suus kunni­aan” -pamfle­tissa ratkai­suja, joilla pohjois­mai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan malli voisi selviy­tyä globaa­lissa

17.6.2017

Petteri Orpo: Ikäsyr­jin­tää ei pidä hyväk­syä myös­kään työmark­ki­noilla

Puheen­joh­taja Orpon puhe Kansal­li­sen Senio­ri­lii­ton liit­to­ko­kouk­sessa Rova­nie­mellä Arvoisa puheen­joh­taja, hyvät kansal­li­set senio­rit, hyvä juhla­väki Olen kiitol­li­nen siitä, että saan olla

6.6.2017

Edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

Poliit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista sekä niihin liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti

12.5.2017

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Suomen on otet­tava aktii­vi­sempi EU-rooli

Kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa arvioi Rans­kan vaali­tuk­sesta, että EU-myön­­tei­­sen ehdok­kaan voitto vauh­dit­taa EU:n kehi­tystä. Yhdessä Saksassa odotet­ta­van kans­leri Angela Merke­lin voiton

5.5.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä

Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­li­sena neuvo­nan­ta­jana ja vastaa erik­seen sovi­tuista poli­tii­kan sekto­reista. Edel­ly­tämme valit­ta­valta lain­sää­dän­tö­sih­tee­riltä

27.4.2017

Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen on Kokoo­muk­sen ehdo­kas oikeus­mi­nis­te­riksi

Kokoo­mus esit­tää uudeksi oikeus­mi­nis­te­riksi kansan­edus­taja Antti Häkkästä. Häkkä­nen on 32-vuotias oikeus­tie­teen mais­teri Mänty­har­julta. Häkkä­nen on myös Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Minis­te­ri­ni­mi­tys vahvis­te­taan

25.4.2017

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see: Yli 400 miljoo­nan panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen

Varhais­kas­va­tus­mak­sut laske­vat, huip­pu­tut­ki­muk­seen lisä­tään rahoi­tusta, perus­kou­lu­jen tasa-arvo­­ra­­hoi­­tus kaksin­ker­tais­te­taan, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudis­tusta tuetaan. Halli­tus käyn­nis­tää lukio­uu­dis­tuk­sen, opin­to­tu­keen tulee huol­ta­ja­ko­ro­tus. Halli­tus teki