Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Elina Lepo­mäki: Keinot ovat tiedossa, mutta halli­tuk­selta puut­tuu rohkeus

Elina Lepo­mäki: Keinot ovat tiedossa, mutta halli­tuk­selta puut­tuu rohkeus

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan talous­kasvu hidas­tuu ensi vuonna yhteen prosent­tiin ja edel­leen sen alle vaali­kau­den loppuun mennessä. Tämä on asian­tun­ti­joi­den mukaan Suomen osalta lähinnä kasvun norma­li­soi­tu­mista, ei taan­tu­maa. Maail­man­ta­lou­dessa on silti poik­keuk­sel­li­sia riski­te­ki­jöitä, jotka saat­ta­vat romah­dut­taa kasvun koko­naan. Myös­kään nyt alka­nut lakko­talvi ei vielä näy käsillä olevissa ennus­teissa. Halli­tuk­sen omis­ta­jaoh­jaus on akuu­tissa krii­sissä.

Halli­tus on sitou­tu­nut julki­sen talou­den tasa­pai­noon vuonna 2023. Riit­tääkö sille toiveuni? Nyt käsillä olevan suun­ni­tel­man mukaan julki­nen talous on kauden lopussa 3,6 miljar­dia euroa alijää­mäi­nen. Jos luvusta siivo­taan pois työelä­ke­jär­jes­telmä, alijäämä on jopa 5,3 miljar­dia euroa. Näin siis ihan normaa­lissa talous­ke­hi­tyk­sessä, ilman taan­tu­maa tai varsin­kaan kansain­vä­listä talous­krii­siä. Tästä on tasa­paino kaukana!

Julki­nen tase heik­ke­nee arvioi­den mukaan yli 20 miljar­dilla eurolla Rinteen neli­vuo­tis­kau­den aikana, kun mukaan laske­taan myös omai­suus­myyn­nit. Se vaimen­taa mahdol­li­suuk­sia vastata tule­vai­suu­den epävar­muus­te­ki­jöi­hin. Hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suus, lasten koulu­tus ja vanhus­ten hoiva, ovat täysin kestä­vän talous­po­li­tii­kan varassa.

Rinteen halli­tuk­sen keskei­sin tavoite on työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen 75 prosent­tiin, ja työl­lis­ten määrän vahvis­ta­mi­nen vähin­tään 60 000 henki­löllä. Julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta puut­tu­vat silti täysin varsi­nai­set työl­li­syys­toi­met. Halli­tus on luvan­nut palata asiaan vasta ensi kesänä.

Viime­ai­kais­ten tieto­jen valossa on suoras­taan alka­nut pelot­taa minkä­lai­sia toimia halli­tuk­selta mahtaa olla tulossa. Tois­tai­seksi halli­tus on toimil­laan nimit­täin vähen­tä­nyt, ei lisän­nyt työl­li­syyttä! Viime viikolla edus­kun­nan tieto­pal­velu laski Rinteen halli­tuk­sen vähen­tä­vän työl­li­syyttä 5000 työpai­kalla.

Kokoo­mus on vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt keinot, joilla Suomeen saatai­siin asian­tun­ti­joi­den laskel­miin pohjau­tuen yli 60 000 työl­listä lisää.

Samalla säilyisi nykyi­nen tulon­jako, mutta köyhyys vähen­tyisi. Kokoo­muk­sen toimen­pi­de­lista osoit­taa, ettei Suomessa ole pulaa tepsi­vistä työl­li­syys­kei­noista, vaan rohkeu­desta ja kyvystä toteut­taa niitä.

Arvoisa puhe­mies,

Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tos kirjoit­taa: “Julki­sen talou­den kokoa kasva­te­taan päätös­pe­räi­sesti merkit­tä­vällä tavalla ensim­mäistä kertaa vuosi­kym­me­niin”.

“Budje­tin linja on reip­paasti keven­tävä, sopii huonosti suhdan­ne­ti­lan­tee­seen ja rikkoo mahdol­li­sesti budjet­ti­sään­töjä”, toteaa profes­sori Roope Uusi­talo.

“On ongel­mal­lista, että halli­tuk­sella ei ole uskot­ta­vaa suun­ni­tel­maa julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi”, lausuu Talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto.

Suomi sai viime viikolla myös EU:n komis­siolta sapis­kaa julki­sen talou­den kestä­vyy­destä. Olemme samassa nuhte­lu­jou­kossa Etelä-Euroo­pan maiden kanssa, jotka ovat vaarassa rikkoa kasvu- ja vakaus­so­pi­musta.

Vaikka halli­tus ei kuun­te­lisi kokoo­musta, sen pitäisi kuun­nella koti­mai­sia ja ulko­mai­sia asian­tun­ti­joita. He ovat yksi­mie­li­sen huoles­tu­neita halli­tuk­sen finans­si­po­li­tii­kasta. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tuoreen talous­kat­sauk­sen mukaan menot kasva­vat tuloja nopeam­min ensi kertaa vuoden 2014 jälkeen.

Arvoisa puhe­mies!

Suomen noin 10 miljar­din euron kestä­vyys­vaje tarkoit­taa ikäsi­don­nai­sista menoista ja työi­käi­sen väes­tön piene­ne­mi­sestä synty­vää katta­ma­tonta vastuuta. On ennen­kuu­lu­ma­tonta, että nykyi­nen halli­tus päätös­pe­räi­sesti kasvat­taa Suomen kestä­vyys­va­jetta. Rinteen bussi on nyt tehnyt täys­kään­nök­sen viime halli­tuk­sen kestä­vän talous­po­li­tii­kan linjaan ja suun­taa pako­putki tupru­tel­len kohti kielek­keen reunaa. Kokoo­muk­sella on täysin eri suunta!

Elina Lepo­mäki
Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2020–2023. Lepo­mäki välitti puhees­saan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män osan­o­ton kansan­edus­taja Antti Ranta­kan­kaan pois­me­non johdosta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content