Elina Lepo­mäki: Keinot ovat tiedossa, mutta halli­tuk­selta puut­tuu rohkeus

Julkaistu: 26.11.2019

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan talous­kasvu hidas­tuu ensi vuonna yhteen prosent­tiin ja edel­leen sen alle vaali­kau­den loppuun mennessä. Tämä on asian­tun­ti­joi­den mukaan Suomen osalta lähinnä kasvun norma­li­soi­tu­mista, ei taan­tu­maa. Maail­man­ta­lou­dessa on silti poik­keuk­sel­li­sia riski­te­ki­jöitä, jotka saat­ta­vat romah­dut­taa kasvun koko­naan. Myös­kään nyt alka­nut lakko­talvi ei vielä näy käsillä olevissa ennus­teissa. Halli­tuk­sen omis­ta­jaoh­jaus on akuu­tissa krii­sissä.

Halli­tus on sitou­tu­nut julki­sen talou­den tasa­pai­noon vuonna 2023. Riit­tääkö sille toiveuni? Nyt käsillä olevan suun­ni­tel­man mukaan julki­nen talous on kauden lopussa 3,6 miljar­dia euroa alijää­mäi­nen. Jos luvusta siivo­taan pois työelä­ke­jär­jes­telmä, alijäämä on jopa 5,3 miljar­dia euroa. Näin siis ihan normaa­lissa talous­ke­hi­tyk­sessä, ilman taan­tu­maa tai varsin­kaan kansain­vä­listä talous­krii­siä. Tästä on tasa­paino kaukana!

Julki­nen tase heik­ke­nee arvioi­den mukaan yli 20 miljar­dilla eurolla Rinteen neli­vuo­tis­kau­den aikana, kun mukaan laske­taan myös omai­suus­myyn­nit. Se vaimen­taa mahdol­li­suuk­sia vastata tule­vai­suu­den epävar­muus­te­ki­jöi­hin. Hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suus, lasten koulu­tus ja vanhus­ten hoiva, ovat täysin kestä­vän talous­po­li­tii­kan varassa.

Rinteen halli­tuk­sen keskei­sin tavoite on työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen 75 prosent­tiin, ja työl­lis­ten määrän vahvis­ta­mi­nen vähin­tään 60 000 henki­löllä. Julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta puut­tu­vat silti täysin varsi­nai­set työl­li­syys­toi­met. Halli­tus on luvan­nut palata asiaan vasta ensi kesänä.

Viime­ai­kais­ten tieto­jen valossa on suoras­taan alka­nut pelot­taa minkä­lai­sia toimia halli­tuk­selta mahtaa olla tulossa. Tois­tai­seksi halli­tus on toimil­laan nimit­täin vähen­tä­nyt, ei lisän­nyt työl­li­syyttä! Viime viikolla edus­kun­nan tieto­pal­velu laski Rinteen halli­tuk­sen vähen­tä­vän työl­li­syyttä 5000 työpai­kalla.

Kokoo­mus on vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt keinot, joilla Suomeen saatai­siin asian­tun­ti­joi­den laskel­miin pohjau­tuen yli 60 000 työl­listä lisää.

Samalla säilyisi nykyi­nen tulon­jako, mutta köyhyys vähen­tyisi. Kokoo­muk­sen toimen­pi­de­lista osoit­taa, ettei Suomessa ole pulaa tepsi­vistä työl­li­syys­kei­noista, vaan rohkeu­desta ja kyvystä toteut­taa niitä.

Arvoisa puhe­mies,

Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tos kirjoit­taa: “Julki­sen talou­den kokoa kasva­te­taan päätös­pe­räi­sesti merkit­tä­vällä tavalla ensim­mäistä kertaa vuosi­kym­me­niin”.

“Budje­tin linja on reip­paasti keven­tävä, sopii huonosti suhdan­ne­ti­lan­tee­seen ja rikkoo mahdol­li­sesti budjet­ti­sään­töjä”, toteaa profes­sori Roope Uusi­talo.

“On ongel­mal­lista, että halli­tuk­sella ei ole uskot­ta­vaa suun­ni­tel­maa julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi”, lausuu Talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto.

Suomi sai viime viikolla myös EU:n komis­siolta sapis­kaa julki­sen talou­den kestä­vyy­destä. Olemme samassa nuhte­lu­jou­kossa Etelä-Euroo­pan maiden kanssa, jotka ovat vaarassa rikkoa kasvu- ja vakaus­so­pi­musta.

Vaikka halli­tus ei kuun­te­lisi kokoo­musta, sen pitäisi kuun­nella koti­mai­sia ja ulko­mai­sia asian­tun­ti­joita. He ovat yksi­mie­li­sen huoles­tu­neita halli­tuk­sen finans­si­po­li­tii­kasta. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tuoreen talous­kat­sauk­sen mukaan menot kasva­vat tuloja nopeam­min ensi kertaa vuoden 2014 jälkeen.

Arvoisa puhe­mies!

Suomen noin 10 miljar­din euron kestä­vyys­vaje tarkoit­taa ikäsi­don­nai­sista menoista ja työi­käi­sen väes­tön piene­ne­mi­sestä synty­vää katta­ma­tonta vastuuta. On ennen­kuu­lu­ma­tonta, että nykyi­nen halli­tus päätös­pe­räi­sesti kasvat­taa Suomen kestä­vyys­va­jetta. Rinteen bussi on nyt tehnyt täys­kään­nök­sen viime halli­tuk­sen kestä­vän talous­po­li­tii­kan linjaan ja suun­taa pako­putki tupru­tel­len kohti kielek­keen reunaa. Kokoo­muk­sella on täysin eri suunta!

Elina Lepo­mäki
Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2020–2023. Lepo­mäki välitti puhees­saan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män osan­o­ton kansan­edus­taja Antti Ranta­kan­kaan pois­me­non johdosta.