Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo aset­tuu ehdolle Euroo­pan kansan­puo­lue EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Yhdek­sän EPP:n jäsen­puo­luetta Suomesta, Ruot­sista, Virosta, Tans­kasta, Liet­tuasta, Latviasta ja Norjasta ilmoit­ti­vat tuke­vansa Orpon ehdok­kuutta puoluei­den yhteis­ko­kouk­sessa Vilnassa. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Aura Salla edusti kokoo­musta kokouk­sessa.

”EPP on vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima Euroo­passa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. On tärkeää, että pohjoi­silla Euroo­pan mailla on siellä edus­tus. Petteri on koke­muk­sensa puolesta erin­omai­nen ehdo­kas tehtä­vään”, Aura Salla sanoo.

EPP:lle vali­taan uusi puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat EPP:n kongres­sissa Kroa­tian Zagre­bissa 21. marras­kuuta. Valin­nan teke­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n mepit.

”On tärkeää olla mukana EPP:n puheen­joh­ta­jis­ton kokoon­pa­nossa muodos­ta­massa EU-yhteis­työn poliit­ti­sia suun­ta­vii­voja. Petteri pystyy koke­muk­sel­laan ja sitou­tu­nei­suu­del­laan tuomaan selkeästi esiin yhtei­set tavoit­teemme”, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­taja Ulf Kris­ters­son sanoo.

EPP:n kongres­si­asioi­den lisäksi puoluei­den edus­ta­jat keskus­te­li­vat Vilnan kokouk­sessa esimer­kiksi EU:n moni­vuo­ti­sen rahoi­tus­ke­hyk­sen neuvot­te­lui­den etene­mi­sestä.

”Suomen halli­tuk­sen tapa hoitaa EU-budjet­ti­neu­vot­te­luita on saanut laajaa kritiik­kiä muilta jäsen­mailta. Kokoo­mus on erityi­sesti huolis­saan Suomen esityk­sestä, jolla leikat­tai­siin kipeästi tarvit­ta­via tule­vai­suusin­ves­toin­teja digi­taa­li­seen Euroop­paan. Euroo­pan talous on jäänyt autta­mat­to­masti jälkeen muiden mante­rei­den panos­tuk­sista uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­seen ja mark­ki­noi­den avaa­mi­seen. Digi­taa­li­nen Eurooppa -ohjel­malla panos­te­taan myös turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­seen unio­nissa. Lyhyt­nä­köi­nen ja mennei­syy­teen nojaava ajat­telu EU:n budjet­ti­neu­vot­te­luissa on erityi­sen huoles­tut­ta­vaa ja vahin­gol­lista unio­nin kehi­tyk­selle”, Salla toteaa.

Kokouk­sessa edus­ta­jat keskus­te­li­vat myös yhtei­sistä turval­li­suus­haas­teista.

”Ympäri maail­maa nousee jatku­vasti esiin uusia ja uudel­leen muotou­tu­via turval­li­suus­haas­teita, joiden vuoksi Euroo­pan unio­nin on vahvis­tet­tava toimia hybri­diuh­kien torju­mi­seksi, olipa kyse sitten kybe­ruh­kista, disin­for­maa­tiosta tai viha­mie­li­sestä tiedus­te­lu­toi­min­nasta. Tiedon­vaih­don ja erilais­ten yhteis­toi­min­ta­mal­lien toimi­vuu­den varmis­ta­mi­nen on ensi­si­jai­sen tärkeää niin EU:n kuin Naton toimin­nan puit­teissa”, Salla jatkaa.

Lisä­tie­dot:
Aura Salla, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, +358 40 088 6803
Matilda af Häll­ström, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, 0400 363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content