Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

Julkaistu: 04.11.2019

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo aset­tuu ehdolle Euroo­pan kansan­puo­lue EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Yhdek­sän EPP:n jäsen­puo­luetta Suomesta, Ruot­sista, Virosta, Tans­kasta, Liet­tuasta, Latviasta ja Norjasta ilmoit­ti­vat tuke­vansa Orpon ehdok­kuutta puoluei­den yhteis­ko­kouk­sessa Vilnassa. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Aura Salla edusti kokoo­musta kokouk­sessa.

”EPP on vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima Euroo­passa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. On tärkeää, että pohjoi­silla Euroo­pan mailla on siellä edus­tus. Petteri on koke­muk­sensa puolesta erin­omai­nen ehdo­kas tehtä­vään”, Aura Salla sanoo.

EPP:lle vali­taan uusi puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat EPP:n kongres­sissa Kroa­tian Zagre­bissa 21. marras­kuuta. Valin­nan teke­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n mepit.

”On tärkeää olla mukana EPP:n puheen­joh­ta­jis­ton kokoon­pa­nossa muodos­ta­massa EU-yhteis­työn poliit­ti­sia suun­ta­vii­voja. Petteri pystyy koke­muk­sel­laan ja sitou­tu­nei­suu­del­laan tuomaan selkeästi esiin yhtei­set tavoit­teemme”, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­taja Ulf Kris­ters­son sanoo.

EPP:n kongres­si­asioi­den lisäksi puoluei­den edus­ta­jat keskus­te­li­vat Vilnan kokouk­sessa esimer­kiksi EU:n moni­vuo­ti­sen rahoi­tus­ke­hyk­sen neuvot­te­lui­den etene­mi­sestä.

”Suomen halli­tuk­sen tapa hoitaa EU-budjet­ti­neu­vot­te­luita on saanut laajaa kritiik­kiä muilta jäsen­mailta. Kokoo­mus on erityi­sesti huolis­saan Suomen esityk­sestä, jolla leikat­tai­siin kipeästi tarvit­ta­via tule­vai­suusin­ves­toin­teja digi­taa­li­seen Euroop­paan. Euroo­pan talous on jäänyt autta­mat­to­masti jälkeen muiden mante­rei­den panos­tuk­sista uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­seen ja mark­ki­noi­den avaa­mi­seen. Digi­taa­li­nen Eurooppa -ohjel­malla panos­te­taan myös turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­seen unio­nissa. Lyhyt­nä­köi­nen ja mennei­syy­teen nojaava ajat­telu EU:n budjet­ti­neu­vot­te­luissa on erityi­sen huoles­tut­ta­vaa ja vahin­gol­lista unio­nin kehi­tyk­selle”, Salla toteaa.

Kokouk­sessa edus­ta­jat keskus­te­li­vat myös yhtei­sistä turval­li­suus­haas­teista.

”Ympäri maail­maa nousee jatku­vasti esiin uusia ja uudel­leen muotou­tu­via turval­li­suus­haas­teita, joiden vuoksi Euroo­pan unio­nin on vahvis­tet­tava toimia hybri­diuh­kien torju­mi­seksi, olipa kyse sitten kybe­ruh­kista, disin­for­maa­tiosta tai viha­mie­li­sestä tiedus­te­lu­toi­min­nasta. Tiedon­vaih­don ja erilais­ten yhteis­toi­min­ta­mal­lien toimi­vuu­den varmis­ta­mi­nen on ensi­si­jai­sen tärkeää niin EU:n kuin Naton toimin­nan puit­teissa”, Salla jatkaa.

Lisä­tie­dot:
Aura Salla, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, +358 40 088 6803
Matilda af Häll­ström, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, 0400 363132