Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo aset­tuu ehdolle Euroo­pan kansan­puo­lue EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Yhdek­sän EPP:n jäsen­puo­luetta Suomesta, Ruot­sista, Virosta, Tans­kasta, Liet­tuasta, Latviasta ja Norjasta ilmoit­ti­vat tuke­vansa Orpon ehdok­kuutta puoluei­den yhteis­ko­kouk­sessa Vilnassa. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Aura Salla edusti kokoo­musta kokouk­sessa.

”EPP on vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima Euroo­passa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. On tärkeää, että pohjoi­silla Euroo­pan mailla on siellä edus­tus. Petteri on koke­muk­sensa puolesta erin­omai­nen ehdo­kas tehtä­vään”, Aura Salla sanoo.

EPP:lle vali­taan uusi puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat EPP:n kongres­sissa Kroa­tian Zagre­bissa 21. marras­kuuta. Valin­nan teke­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n mepit.

”On tärkeää olla mukana EPP:n puheen­joh­ta­jis­ton kokoon­pa­nossa muodos­ta­massa EU-yhteis­työn poliit­ti­sia suun­ta­vii­voja. Petteri pystyy koke­muk­sel­laan ja sitou­tu­nei­suu­del­laan tuomaan selkeästi esiin yhtei­set tavoit­teemme”, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­taja Ulf Kris­ters­son sanoo.

EPP:n kongres­si­asioi­den lisäksi puoluei­den edus­ta­jat keskus­te­li­vat Vilnan kokouk­sessa esimer­kiksi EU:n moni­vuo­ti­sen rahoi­tus­ke­hyk­sen neuvot­te­lui­den etene­mi­sestä.

”Suomen halli­tuk­sen tapa hoitaa EU-budjet­ti­neu­vot­te­luita on saanut laajaa kritiik­kiä muilta jäsen­mailta. Kokoo­mus on erityi­sesti huolis­saan Suomen esityk­sestä, jolla leikat­tai­siin kipeästi tarvit­ta­via tule­vai­suusin­ves­toin­teja digi­taa­li­seen Euroop­paan. Euroo­pan talous on jäänyt autta­mat­to­masti jälkeen muiden mante­rei­den panos­tuk­sista uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­seen ja mark­ki­noi­den avaa­mi­seen. Digi­taa­li­nen Eurooppa -ohjel­malla panos­te­taan myös turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­seen unio­nissa. Lyhyt­nä­köi­nen ja mennei­syy­teen nojaava ajat­telu EU:n budjet­ti­neu­vot­te­luissa on erityi­sen huoles­tut­ta­vaa ja vahin­gol­lista unio­nin kehi­tyk­selle”, Salla toteaa.

Kokouk­sessa edus­ta­jat keskus­te­li­vat myös yhtei­sistä turval­li­suus­haas­teista.

”Ympäri maail­maa nousee jatku­vasti esiin uusia ja uudel­leen muotou­tu­via turval­li­suus­haas­teita, joiden vuoksi Euroo­pan unio­nin on vahvis­tet­tava toimia hybri­diuh­kien torju­mi­seksi, olipa kyse sitten kybe­ruh­kista, disin­for­maa­tiosta tai viha­mie­li­sestä tiedus­te­lu­toi­min­nasta. Tiedon­vaih­don ja erilais­ten yhteis­toi­min­ta­mal­lien toimi­vuu­den varmis­ta­mi­nen on ensi­si­jai­sen tärkeää niin EU:n kuin Naton toimin­nan puit­teissa”, Salla jatkaa.

Lisä­tie­dot:
Aura Salla, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, +358 40 088 6803
Matilda af Häll­ström, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, 0400 363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content