Äänes­tä­mällä poliit­tista tiedät mitä saat – edus­ta­jis­to­vaa­lit 2019

Julkaistu: 18.10.2019

Valit­se­malla poliit­ti­sen ehdo­kas­lis­tan tiedät varmasti mitä saat.

Kaikki listamme ehdok­kaat jaka­vat yhtei­set arvomme. Äänes­tä­mällä poliit­tista listaa vältyt ikäviltä yllä­tyk­siltä.

Kokoo­muk­sen ehdo­kasta äänes­tä­mällä annat äänesi opis­ke­li­joi­den mielen­ter­vey­den ja ahke­ruu­den puolus­ta­mi­selle sekä yliop­pi­las- tai opis­ke­li­ja­kun­tasi vastuul­li­selle talou­den­pi­dolle.

Kokoo­muk­sen ehdo­kasta äänes­tä­mällä varmis­tat, että etujasi ajetaan osaa­vasti ja vaikut­ta­vasti. Olemme tottu­neet viemään asioita eteen­päin sekä paikal­li­seen että valta­kun­nal­li­seen päätök­sen­te­koon. Tiedämme, miten asioi­hin vaiku­te­taan. Tunnemme päätök­sen­te­ki­jät.

Katso kaikki ehdok­kaat tästä

Kokoo­mus­nuor­ten ja -opis­ke­li­joi­den vaali­kär­jet edus­ta­jis­to­vaa­leissa 2019

Tavoite 1

Mielen­ter­veys on pääasia – palve­lut parem­min saata­ville!

Haluamme, että jokai­nen opis­ke­lija on valmis­tut­tu­aan hyvin­voiva ja työky­kyi­nen. Mielen­ter­vey­son­gel­milla on vaka­vat seurauk­set ja niiden vaiku­tuk­set näky­vät myös yhteis­kun­nal­li­sella tasolla. Opin­not saat­ta­vat viiväs­tyä merkit­tä­västi tai pahim­massa tapauk­sessa jäädä koko­naan kesken, eikä opis­ke­lija pääse saavut­ta­maan täyttä poten­ti­aa­li­aan.

Ongel­maan on ratkai­suja: YTHS:llä tulee olla riit­tävä määrä lääkä­reitä ja hoita­jia, joille turva­taan tarvit­ta­vat resurs­sit nopean hoitoon pääsyn mahdol­lis­ta­mi­seksi. AMK-opis­ke­li­joi­den mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen saata­vuus turva­taan myös ennen YTHS:n piiriin siir­ty­mistä. Yksi­kin mielen­ter­vey­son­gel­mien ja avun­saan­nin hitau­den syrjäyt­tämä opis­ke­lija on valtava mene­tys yksi­lön itsensä lisäksi myös yhteis­kun­nalle.

”Haluamme, että jokai­nen opis­ke­lija on valmis­tut­tu­aan työky­kyi­nen.”

Myös liikun­nalla ja kult­tuu­rilla on todettu olevan posi­tii­vi­nen vaiku­tus opis­ke­luissa jaksa­mi­seen. Lisä­tään opis­ke­li­joi­den mahdol­li­suuk­sia liikun­nan ja kult­tuu­rin harras­ta­mi­seen.


Tavoite 2

Ei rangaista työn­teosta – noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­joja!

Haluamme nostaa opis­ke­li­joi­den elin­ta­soa nosta­malla merkit­tä­västi opin­to­tuen tulo­ra­joja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työn­teosta halu­taan palkita - ei rangaista. Opis­ke­li­joilla on oltava mahdol­li­suus vaikut­taa tulo­ta­soonsa teke­mällä töitä opin­to­jen ohella.

Haluamme yksi­löl­li­sem­piä mahdol­li­suuk­sia opis­ke­luun, sillä jokai­nen opis­ke­lija on erilai­nen. Ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­man opis­ke­lun on oltava aito vaih­toehto. Opis­ke­li­joi­den on voitava yhdis­tää opis­ke­luun vaivat­to­masti työ, perhe ja harras­tuk­set. Opin­toja on voitava suun­ni­tella ja toteut­taa jous­ta­vasti kunkin henki­lö­koh­tai­sen elämän­ti­lan­teen mukaan.

”Haluamme yksi­löl­li­siä mahdol­li­suuk­sia opis­ke­luun, sillä jokai­nen opis­ke­lija on erilai­nen.”


Tavoite 3

Vastuul­lista talou­den­pi­toa – ei jäsen­mak­sun koro­tuk­sille!

Perään­kuu­lu­tamme yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­nilta vastuul­lista talou­den­pi­toa. Tarpeet­to­mia menoja on voitava karsia, jotta jatku­vat jäsen­mak­su­jen koro­tuk­set voidaan vält­tää. Yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­tien on syytä keskit­tyä ydin­teh­tä­väänsä, eli opis­ke­li­joi­den edun­val­von­taan.

Mieles­tämme yliop­pi­las­kun­tien jäse­nyy­den pakol­li­suus aset­taa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yliopis­to­jen opis­ke­li­jat eriar­voi­seen asemaan. Myös yliopisto-opis­ke­li­joille on annet­tava vapaus äänes­tää jaloil­laan, jos yliop­pi­las­kun­nan edun­val­vonta ja palve­lut eivät ole jäsen­mak­sun arvoi­sia.


Katso ehdok­kaasi tästä:

Yliopis­tot:

AYY

ISYY

JYY

LTKY

LYY

OYY

TYY

VYY

ÅAS

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut:

HELGA

KOE

JAMKO

TAMKO

Äänes­ty­sa­jat:

AYY ennak­ko­ää­nes­tys 28.–31.10. ja vaali­päivä 1.–5.11.

ISYY ennak­ko­ää­nes­tys 29.10.–1.11. ja vaali­päivä 6.11.

JYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja vaali­päivä 4.–6.11.

LYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaali­päivä 6.11.

LTKY ennak­ko­ää­nes­tys alkaa 22.10. ja vaali­päivä on 1.–6.11.

OYY äänes­ty­saika 1.–6.11.

ÅAS äänes­ty­saika 29.10.–6.11.

HELGA äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

JAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 28.10.–6.11. ja vaali­päivä 6.11.

KOE äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

TAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 23.10.–6.11. ja vaali­päivä on 6.11. (äänes­ty­saika vaali­päi­vänä klo 9–15).


Kysyt­tä­vää? Ole yhtey­dessä:

kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den Juuso Manko­seen:
juuso.mankonen@kokoomusopiskelijat.fi
+358 40 143 6330‬

tai

kokoo­mus­nuor­ten Niilo Heino­seen:
niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi
+358 44 030 0851