TET-harjoit­te­luni kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla

Julkaistu: 25.10.2019

Matti Paiho Haagan perus­kou­lusta suoritti TET-harjoit­te­lun kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla loka­kuun lopulla. Hän kertoo koke­muk­sen olleen mukava kurkis­tus poli­tii­kan kulis­sei­hin.

“TET-jakso alkoi maanan­tai­aa­muna 21.10.2019 hieman ennen kello yhdek­sää, kun painoin kansal­li­sen kokoo­muk­sen summe­ria. Ennen tet-jaksoa minua jännitti hieman aloit­taa, mutta se ei poiken­nut normaa­lista, sillä jänni­tän muuten­kin helposti. Sisälle mennessä jänni­tys kummin­kin hälveni nopeasti, sillä minut otet­tiin vastaan lämpi­mästi heti ovelta saakka.

Heti alkuun kävimme vastuu­hen­ki­löni kanssa hake­massa kahvia, josta tuli­kin sitten joka aamui­nen rutiini. Kahvi­kup­pien kanssa siir­ryimme työpis­teelle, jossa aloin teke­mään some-kana­vien kartoi­tusta. Työteh­tä­väni muuten­kin keskit­tyi­vät vahvasti someen, sillä vastuu­hen­ki­löni sattui olemaan some­stra­tegi.

Kuulin muuta­maan ottee­seen kysy­myk­sen siitä, miksi olen halun­nut tulla juuri puolue­toi­mis­toon. Olen kiin­nos­tu­nut poli­tii­kasta, joten ensim­mäi­senä vaih­toeh­tona halusin mennä edus­kun­taan jolle­kin kansan­edus­ta­jalle TET-harjoit­te­luun, mutta vali­tet­ta­vasti heille ei käynyt tai aika oli jo sen verran lopussa, että olin keren­nyt sopia jo tänne puolue­toi­mis­toon.

Olen tämän viikon aikana huoman­nut, että puolue­toi­mis­tossa hyvänä puolena oli nime­no­maan se, että pääsee näke­mään, miten poliit­ti­nen työ tapah­tuu edus­kun­nan ja valo­kei­lan ulko­puo­lella. Hyvänä puolena oli myös se, että pääsi myös kokoo­mus­nuo­rien puolelle, jossa oli muka­vaa keskus­tella poli­tii­kasta ja muuten­kin elämästä.

Olin jo ensim­mäi­sen päivän jälkeen todella tyyty­väi­nen, että pääsin juuri tähän tet-paik­kaan. Kotiin pääs­tyäni kerroin kuinka hyvä paikka puolue­toi­misto on, näytin myös kuvan, jossa olin Petteri Orpon kanssa.

Keski­viik­kona olin aika pitkään kokoo­mus­nuo­rien puolella avus­ta­vissa tehtä­vissä. Olin jo etukä­teen kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään heihin, mutta he varmis­ti­vat vielä liit­ty­mis­pää­töstä. Käväi­sin tors­tai­aa­muna viemässä liit­ty­mis­la­pun kokoo­mus­nuo­riin ja odotan heidän seuraa­vaa tapah­tu­maa.”

Matti Paiho