Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / TET-harjoit­te­luni kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla

TET-harjoit­te­luni kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla

Julkaistu:

Matti Paiho Haagan perus­kou­lusta suoritti TET-harjoit­te­lun kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla loka­kuun lopulla. Hän kertoo koke­muk­sen olleen mukava kurkis­tus poli­tii­kan kulis­sei­hin.

“TET-jakso alkoi maanan­tai­aa­muna 21.10.2019 hieman ennen kello yhdek­sää, kun painoin kansal­li­sen kokoo­muk­sen summe­ria. Ennen tet-jaksoa minua jännitti hieman aloit­taa, mutta se ei poiken­nut normaa­lista, sillä jänni­tän muuten­kin helposti. Sisälle mennessä jänni­tys kummin­kin hälveni nopeasti, sillä minut otet­tiin vastaan lämpi­mästi heti ovelta saakka.

Heti alkuun kävimme vastuu­hen­ki­löni kanssa hake­massa kahvia, josta tuli­kin sitten joka aamui­nen rutiini. Kahvi­kup­pien kanssa siir­ryimme työpis­teelle, jossa aloin teke­mään some-kana­vien kartoi­tusta. Työteh­tä­väni muuten­kin keskit­tyi­vät vahvasti someen, sillä vastuu­hen­ki­löni sattui olemaan some­stra­tegi.

Kuulin muuta­maan ottee­seen kysy­myk­sen siitä, miksi olen halun­nut tulla juuri puolue­toi­mis­toon. Olen kiin­nos­tu­nut poli­tii­kasta, joten ensim­mäi­senä vaih­toeh­tona halusin mennä edus­kun­taan jolle­kin kansan­edus­ta­jalle TET-harjoit­te­luun, mutta vali­tet­ta­vasti heille ei käynyt tai aika oli jo sen verran lopussa, että olin keren­nyt sopia jo tänne puolue­toi­mis­toon.

Olen tämän viikon aikana huoman­nut, että puolue­toi­mis­tossa hyvänä puolena oli nime­no­maan se, että pääsee näke­mään, miten poliit­ti­nen työ tapah­tuu edus­kun­nan ja valo­kei­lan ulko­puo­lella. Hyvänä puolena oli myös se, että pääsi myös kokoo­mus­nuo­rien puolelle, jossa oli muka­vaa keskus­tella poli­tii­kasta ja muuten­kin elämästä.

Olin jo ensim­mäi­sen päivän jälkeen todella tyyty­väi­nen, että pääsin juuri tähän tet-paik­kaan. Kotiin pääs­tyäni kerroin kuinka hyvä paikka puolue­toi­misto on, näytin myös kuvan, jossa olin Petteri Orpon kanssa.

Keski­viik­kona olin aika pitkään kokoo­mus­nuo­rien puolella avus­ta­vissa tehtä­vissä. Olin jo etukä­teen kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään heihin, mutta he varmis­ti­vat vielä liit­ty­mis­pää­töstä. Käväi­sin tors­tai­aa­muna viemässä liit­ty­mis­la­pun kokoo­mus­nuo­riin ja odotan heidän seuraa­vaa tapah­tu­maa.”

Matti Paiho

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content