Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / TET-harjoit­te­luni kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla

TET-harjoit­te­luni kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla

Julkaistu:

Matti Paiho Haagan perus­kou­lusta suoritti TET-harjoit­te­lun kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla loka­kuun lopulla. Hän kertoo koke­muk­sen olleen mukava kurkis­tus poli­tii­kan kulis­sei­hin.

“TET-jakso alkoi maanan­tai­aa­muna 21.10.2019 hieman ennen kello yhdek­sää, kun painoin kansal­li­sen kokoo­muk­sen summe­ria. Ennen tet-jaksoa minua jännitti hieman aloit­taa, mutta se ei poiken­nut normaa­lista, sillä jänni­tän muuten­kin helposti. Sisälle mennessä jänni­tys kummin­kin hälveni nopeasti, sillä minut otet­tiin vastaan lämpi­mästi heti ovelta saakka.

Heti alkuun kävimme vastuu­hen­ki­löni kanssa hake­massa kahvia, josta tuli­kin sitten joka aamui­nen rutiini. Kahvi­kup­pien kanssa siir­ryimme työpis­teelle, jossa aloin teke­mään some-kana­vien kartoi­tusta. Työteh­tä­väni muuten­kin keskit­tyi­vät vahvasti someen, sillä vastuu­hen­ki­löni sattui olemaan some­stra­tegi.

Kuulin muuta­maan ottee­seen kysy­myk­sen siitä, miksi olen halun­nut tulla juuri puolue­toi­mis­toon. Olen kiin­nos­tu­nut poli­tii­kasta, joten ensim­mäi­senä vaih­toeh­tona halusin mennä edus­kun­taan jolle­kin kansan­edus­ta­jalle TET-harjoit­te­luun, mutta vali­tet­ta­vasti heille ei käynyt tai aika oli jo sen verran lopussa, että olin keren­nyt sopia jo tänne puolue­toi­mis­toon.

Olen tämän viikon aikana huoman­nut, että puolue­toi­mis­tossa hyvänä puolena oli nime­no­maan se, että pääsee näke­mään, miten poliit­ti­nen työ tapah­tuu edus­kun­nan ja valo­kei­lan ulko­puo­lella. Hyvänä puolena oli myös se, että pääsi myös kokoo­mus­nuo­rien puolelle, jossa oli muka­vaa keskus­tella poli­tii­kasta ja muuten­kin elämästä.

Olin jo ensim­mäi­sen päivän jälkeen todella tyyty­väi­nen, että pääsin juuri tähän tet-paik­kaan. Kotiin pääs­tyäni kerroin kuinka hyvä paikka puolue­toi­misto on, näytin myös kuvan, jossa olin Petteri Orpon kanssa.

Keski­viik­kona olin aika pitkään kokoo­mus­nuo­rien puolella avus­ta­vissa tehtä­vissä. Olin jo etukä­teen kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään heihin, mutta he varmis­ti­vat vielä liit­ty­mis­pää­töstä. Käväi­sin tors­tai­aa­muna viemässä liit­ty­mis­la­pun kokoo­mus­nuo­riin ja odotan heidän seuraa­vaa tapah­tu­maa.”

Matti Paiho

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content