Onko halli­tuk­sella rohkeutta uudis­tuk­siin?

Julkaistu: 16.09.2019

Halli­tus tekee nyt esityk­sensä siitä, miten yhtei­siä raho­jamme käyte­tään ensi vuonna. Me toivomme, että halli­tuk­sella riit­tää rohkeutta uudis­tuk­siin. Tässä ehdo­tuk­siamme.

Olemme jo aiem­min kirit­tä­neet halli­tusta julkai­se­malla konkreet­ti­sia keinoja halli­tuk­sen lupaa­miin työpaik­ko­jen lisää­mi­seen ja inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen.

Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Kokoo­mus­lai­sia vaih­toeh­toja:

Nopeat junayh­tey­det nyt

Kannus­tamme halli­tusta aloit­ta­maan nopei­den junayh­teyk­sien suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen pian. Jotta Suomessa olisi tule­vai­suu­des­sa­kin töitä ja palve­luita ihmi­sille, pitää täällä olla myös yrityk­siä. Yksi konkreet­ti­nen keino tukea työpaik­ko­jen synty­mistä on antaa valtion omai­suu­den myyn­nistä synty­vistä tuloista kaksi miljar­dia nopei­siin junayh­teyk­siin.

Katso kaikki keinot tästä

Rahaa korkea­kou­luille

Anta­malla valtion omis­ta­mia osak­keita miljar­din euron edestä korkea­kou­luille, eli pääomit­ta­malla niitä, luodaan niille aito mahdol­li­suus suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja se tukisi opetusta ja tutki­musta pitkällä aika­vä­lillä, toisin kuin halli­tuk­sen kaavai­lema kerta­luon­toi­nen avus­tus.

Lue korkea­kou­lu­jen rahoit­ta­mi­sesta lisää tästä

Lisää työtä Suomeen

Halli­tuk­sella on oikea tavoite työl­li­syy­destä, mutta keinot puut­tu­vat tai ne ovat vääriä. Olemme listan­neet keinoja, joilla Suomeen saataisi jopa 60 000 uutta työpaik­kaa.

Katso keinot tästä

Nyt odotamme, mitä budjet­ti­riihi tuo tulles­saan. Toteut­taako halli­tus lupauk­sensa ja miltä koko­nai­suus näyt­tää esimer­kiksi koulu­lai­sen, opis­ke­li­jan, ikäih­mi­sen, työs­sä­käy­vän tai yrit­tä­jän näkö­kul­masta? Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.