Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Halli­tus tekee nyt esityk­sensä siitä, miten yhtei­siä raho­jamme käyte­tään ensi vuonna. Me toivomme, että halli­tuk­sella riit­tää rohkeutta uudis­tuk­siin. Tässä ehdo­tuk­siamme.

Olemme jo aiem­min kirit­tä­neet halli­tusta julkai­se­malla konkreet­ti­sia keinoja halli­tuk­sen lupaa­miin työpaik­ko­jen lisää­mi­seen ja inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen.

Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Kokoo­mus­lai­sia vaih­toeh­toja:

Nopeat junayh­tey­det nyt

Kannus­tamme halli­tusta aloit­ta­maan nopei­den junayh­teyk­sien suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen pian. Jotta Suomessa olisi tule­vai­suu­des­sa­kin töitä ja palve­luita ihmi­sille, pitää täällä olla myös yrityk­siä. Yksi konkreet­ti­nen keino tukea työpaik­ko­jen synty­mistä on antaa valtion omai­suu­den myyn­nistä synty­vistä tuloista kaksi miljar­dia nopei­siin junayh­teyk­siin.

Katso kaikki keinot tästä

Rahaa korkea­kou­luille

Anta­malla valtion omis­ta­mia osak­keita miljar­din euron edestä korkea­kou­luille, eli pääomit­ta­malla niitä, luodaan niille aito mahdol­li­suus suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja se tukisi opetusta ja tutki­musta pitkällä aika­vä­lillä, toisin kuin halli­tuk­sen kaavai­lema kerta­luon­toi­nen avus­tus.

Lue korkea­kou­lu­jen rahoit­ta­mi­sesta lisää tästä

Lisää työtä Suomeen

Halli­tuk­sella on oikea tavoite työl­li­syy­destä, mutta keinot puut­tu­vat tai ne ovat vääriä. Olemme listan­neet keinoja, joilla Suomeen saataisi jopa 60 000 uutta työpaik­kaa.

Katso keinot tästä

Nyt odotamme, mitä budjet­ti­riihi tuo tulles­saan. Toteut­taako halli­tus lupauk­sensa ja miltä koko­nai­suus näyt­tää esimer­kiksi koulu­lai­sen, opis­ke­li­jan, ikäih­mi­sen, työs­sä­käy­vän tai yrit­tä­jän näkö­kul­masta? Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content