Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Halli­tus tekee nyt esityk­sensä siitä, miten yhtei­siä raho­jamme käyte­tään ensi vuonna. Me toivomme, että halli­tuk­sella riit­tää rohkeutta uudis­tuk­siin. Tässä ehdo­tuk­siamme.

Olemme jo aiem­min kirit­tä­neet halli­tusta julkai­se­malla konkreet­ti­sia keinoja halli­tuk­sen lupaa­miin työpaik­ko­jen lisää­mi­seen ja inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen.

Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Kokoo­mus­lai­sia vaih­toeh­toja:

Nopeat junayh­tey­det nyt

Kannus­tamme halli­tusta aloit­ta­maan nopei­den junayh­teyk­sien suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen pian. Jotta Suomessa olisi tule­vai­suu­des­sa­kin töitä ja palve­luita ihmi­sille, pitää täällä olla myös yrityk­siä. Yksi konkreet­ti­nen keino tukea työpaik­ko­jen synty­mistä on antaa valtion omai­suu­den myyn­nistä synty­vistä tuloista kaksi miljar­dia nopei­siin junayh­teyk­siin.

Katso kaikki keinot tästä

Rahaa korkea­kou­luille

Anta­malla valtion omis­ta­mia osak­keita miljar­din euron edestä korkea­kou­luille, eli pääomit­ta­malla niitä, luodaan niille aito mahdol­li­suus suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja se tukisi opetusta ja tutki­musta pitkällä aika­vä­lillä, toisin kuin halli­tuk­sen kaavai­lema kerta­luon­toi­nen avus­tus.

Lue korkea­kou­lu­jen rahoit­ta­mi­sesta lisää tästä

Lisää työtä Suomeen

Halli­tuk­sella on oikea tavoite työl­li­syy­destä, mutta keinot puut­tu­vat tai ne ovat vääriä. Olemme listan­neet keinoja, joilla Suomeen saataisi jopa 60 000 uutta työpaik­kaa.

Katso keinot tästä

Nyt odotamme, mitä budjet­ti­riihi tuo tulles­saan. Toteut­taako halli­tus lupauk­sensa ja miltä koko­nai­suus näyt­tää esimer­kiksi koulu­lai­sen, opis­ke­li­jan, ikäih­mi­sen, työs­sä­käy­vän tai yrit­tä­jän näkö­kul­masta? Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content