Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Halli­tus tekee nyt esityk­sensä siitä, miten yhtei­siä raho­jamme käyte­tään ensi vuonna. Me toivomme, että halli­tuk­sella riit­tää rohkeutta uudis­tuk­siin. Tässä ehdo­tuk­siamme.

Olemme jo aiem­min kirit­tä­neet halli­tusta julkai­se­malla konkreet­ti­sia keinoja halli­tuk­sen lupaa­miin työpaik­ko­jen lisää­mi­seen ja inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen.

Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Kokoo­mus­lai­sia vaih­toeh­toja:

Nopeat junayh­tey­det nyt

Kannus­tamme halli­tusta aloit­ta­maan nopei­den junayh­teyk­sien suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen pian. Jotta Suomessa olisi tule­vai­suu­des­sa­kin töitä ja palve­luita ihmi­sille, pitää täällä olla myös yrityk­siä. Yksi konkreet­ti­nen keino tukea työpaik­ko­jen synty­mistä on antaa valtion omai­suu­den myyn­nistä synty­vistä tuloista kaksi miljar­dia nopei­siin junayh­teyk­siin.

Katso kaikki keinot tästä

Rahaa korkea­kou­luille

Anta­malla valtion omis­ta­mia osak­keita miljar­din euron edestä korkea­kou­luille, eli pääomit­ta­malla niitä, luodaan niille aito mahdol­li­suus suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja se tukisi opetusta ja tutki­musta pitkällä aika­vä­lillä, toisin kuin halli­tuk­sen kaavai­lema kerta­luon­toi­nen avus­tus.

Lue korkea­kou­lu­jen rahoit­ta­mi­sesta lisää tästä

Lisää työtä Suomeen

Halli­tuk­sella on oikea tavoite työl­li­syy­destä, mutta keinot puut­tu­vat tai ne ovat vääriä. Olemme listan­neet keinoja, joilla Suomeen saataisi jopa 60 000 uutta työpaik­kaa.

Katso keinot tästä

Nyt odotamme, mitä budjet­ti­riihi tuo tulles­saan. Toteut­taako halli­tus lupauk­sensa ja miltä koko­nai­suus näyt­tää esimer­kiksi koulu­lai­sen, opis­ke­li­jan, ikäih­mi­sen, työs­sä­käy­vän tai yrit­tä­jän näkö­kul­masta? Keinoja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi löytyy – niitä on vain rohjet­tava käyt­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content