Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi tiis­taina Sanna Hämä­läi­sen, 39, kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Hämä­läi­nen on Suomen Ratsas­ta­jain­lii­ton vies­tin­tä­pääl­likkö.

Hämä­läi­sellä on vahva koke­mus kokoo­musyh­tei­söstä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. kampan­ja­pääl­lik­könä ja poliit­ti­sena sihtee­rinä Helsin­gin kokoo­muk­sessa ja koulu­tus­suun­nit­te­li­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

”Olen iloi­nen ja tyyty­väi­nen, että saamme Sannan mukaan raken­ta­maan kokoo­muk­sen menes­tystä Helsin­gissä. Sanna tuntee toimin­tamme ja ihmi­set. Hän tekee töitä suurella sydä­mellä”, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen sanoo.

Sanna Hämä­läi­nen on opis­kel­lut Itä-Suomen yliopis­tossa kasva­tus­tie­teitä. Hän on Suomen YK-liiton vara­pu­heen­joh­taja.

Lisä­tie­dot: 

Maarit Vieru­nen, p. 046 877 3296

Sanna Hämä­läi­nen, p. 040 512 3953