Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi tiis­taina Sanna Hämä­läi­sen, 39, kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Hämä­läi­nen on Suomen Ratsas­ta­jain­lii­ton vies­tin­tä­pääl­likkö.

Hämä­läi­sellä on vahva koke­mus kokoo­musyh­tei­söstä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. kampan­ja­pääl­lik­könä ja poliit­ti­sena sihtee­rinä Helsin­gin kokoo­muk­sessa ja koulu­tus­suun­nit­te­li­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

”Olen iloi­nen ja tyyty­väi­nen, että saamme Sannan mukaan raken­ta­maan kokoo­muk­sen menes­tystä Helsin­gissä. Sanna tuntee toimin­tamme ja ihmi­set. Hän tekee töitä suurella sydä­mellä”, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen sanoo.

Sanna Hämä­läi­nen on opis­kel­lut Itä-Suomen yliopis­tossa kasva­tus­tie­teitä. Hän on Suomen YK-liiton vara­pu­heen­joh­taja.

Lisä­tie­dot: 

Maarit Vieru­nen, p. 046 877 3296

Sanna Hämä­läi­nen, p. 040 512 3953

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.6.2021

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa.

1.6.2021

Anna-Kaisa Ikosen vastaus­pu­heen­vuoro /​ Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen sote-uudis­­tus ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Se ei nopeuta ihmis­ten hoitoon pääsyä eikä se hillitse sote-kustan­­nus­­ten

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on