Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi tiis­taina Sanna Hämä­läi­sen, 39, kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Hämä­läi­nen on Suomen Ratsas­ta­jain­lii­ton vies­tin­tä­pääl­likkö.

Hämä­läi­sellä on vahva koke­mus kokoo­musyh­tei­söstä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. kampan­ja­pääl­lik­könä ja poliit­ti­sena sihtee­rinä Helsin­gin kokoo­muk­sessa ja koulu­tus­suun­nit­te­li­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

”Olen iloi­nen ja tyyty­väi­nen, että saamme Sannan mukaan raken­ta­maan kokoo­muk­sen menes­tystä Helsin­gissä. Sanna tuntee toimin­tamme ja ihmi­set. Hän tekee töitä suurella sydä­mellä”, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen sanoo.

Sanna Hämä­läi­nen on opis­kel­lut Itä-Suomen yliopis­tossa kasva­tus­tie­teitä. Hän on Suomen YK-liiton vara­pu­heen­joh­taja.

Lisä­tie­dot: 

Maarit Vieru­nen, p. 046 877 3296

Sanna Hämä­läi­nen, p. 040 512 3953

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content