Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista, lisää liiken­nettä raiteille

Kokoo­muk­sen todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista, lisää liiken­nettä raiteille

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­tää vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan keinot, joilla Suomeen saadaan halli­tuk­sen­kin tavoit­te­le­mat vähin­tään 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille, hyvää hoivaa vanhuk­sille ja turval­li­suutta.

Kerta­luon­teis­ten panos­tus­ten sijaan kokoo­mus tekee osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen pysy­viä panos­tuk­sia, varhais­kas­va­tuk­sesta korkea­kou­lui­hin ja tutki­muk­seen. Kokoo­mus esit­tää vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen yli 300 miljoo­naa euroa enem­män pysy­vää rahoi­tusta kuin halli­tus.

Ilmas­ton­muu­tosta kokoo­mus torjuu kaven­ta­matta suoma­lais­ten liik­ku­mi­sen vapautta. Kokoo­mus lisää liiken­nettä raiteille. Vaih­toeh­dosta löyty­vät konkreet­ti­set keinot, joilla päära­dan paran­nus ja Turun tunnin junan ykkös­vaihe, eli Espoon kaupun­ki­ra­dan paran­nus, voidaan käyn­nis­tää. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa myös leika­taan ympä­ris­tölle haital­li­sia yritys­tu­kia ja kiris­te­tään fossii­lis­ten lämmi­tys­polt­toai­nei­den vero­tusta.

Palkasta ja eläk­keestä pitäisi jäädä sen verran käteen, että euroja riit­tää muuhun­kin kuin aivan vält­tä­mät­tö­mään. Siksi kokoo­mus esit­tää työn ja eläk­kei­den vero­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.

Vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme on laskettu esimerkki Virta­sen perheelle, johon kuulu­vat vanhem­mat ja kaksi päivä­hoi­toi­käistä lasta. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa perheellä olisi ensi vuonna käytet­tä­vissä 1909 euroa enem­män kuin halli­tuk­sen vaih­toeh­dossa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­nuk­sen lisäksi kokoo­mus esit­tää ikäih­mis­ten hoivan pysy­viin paran­nuk­siin 150 miljoo­nan euron koko­nai­suutta, jolla voidaan kehit­tää ikäih­mis­ten palve­luita ja mm. palkata 1000 hoita­jaa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan sekä 1000 hoita­jaa koti­hoi­toon.

Nuor­ten syrjäy­ty­mis­ke­hi­tystä ehkäis­tään vahvis­ta­malla koulu­tusta kaikilla tasoilla. Täsmä­toi­mina suun­taamme rahaa myös nuor­ten työl­li­syys­pal­ve­lui­hin, toteu­tamme mielen­ter­veys­jär­jes­tö­jen esit­tämä tera­pia­ta­kuun ja teemme harras­tus­ta­kuusta pysy­vän.

”Kokoo­muk­sen vaih­toehto on todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista ja lisää liiken­nettä raiteille. Inves­toimme tule­vai­suu­teen syömättä suoma­lai­silta huomi­sen eväitä kasva­valla vela­no­tolla tai leik­kaa­malla kasvua työn vero­tusta kiris­tä­mällä. Yli 60 000 työl­listä enem­män, 1,5 miljar­dia euroa velkaa vähem­män ja isoja panos­tuk­sia koulu­tuk­seen sekä liiken­tee­seen”, Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­ti­työ­ryh­män puheen­joh­taja Timo Heino­nen sanoo.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa tehdään miljar­di­luo­kan tule­vai­suusin­ves­toin­nit korkea­kou­lu­jen pääomi­tuk­seen ja nopei­siin raideyh­teyk­siin, vastuul­li­sesti. Teemme päin­vas­toin kuin halli­tus, joka käyt­tää omai­suu­den myyn­ti­tu­lot pysy­viksi tarkoi­tet­tui­hin menoi­hin. Syömä­velka ja opet­ta­jien kolmen vuoden määrä­aika ei ole tule­vai­suusin­ves­tointi. Omassa vaih­toeh­dos­samme esitämme enem­män pysy­viä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen kuin halli­tus”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa toteaa.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa on myös koro­tus pienim­piin eläk­kei­siin, eläke­läis­ten vero­tuk­sen keven­nys ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­nus yli 75-vuotiaille. Eläk­keellä on voitava tulla toimeen ja kotiin on saatava apua, kun sitä tarvit­see”, Sarko­maa päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa, 050 511 3033

Timo Heino­nen, 050 512 2760

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti löytyy liit­teestä.

Liit­teenä myös edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun vaih­toeh­to­bud­je­tista teke­mät laskel­mat sekä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­lyt kalvot.

Haas­tat­telu- ja mate­ri­aa­li­pyyn­nöt ym. lisä­tie­dot: Suvi Aherto, suvi.aherto@eduskunta.fi, 050 349 6121

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content