Kokoo­muk­sen todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista, lisää liiken­nettä raiteille

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­mus esit­tää vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan keinot, joilla Suomeen saadaan halli­tuk­sen­kin tavoit­te­le­mat vähin­tään 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille, hyvää hoivaa vanhuk­sille ja turval­li­suutta.

Kerta­luon­teis­ten panos­tus­ten sijaan kokoo­mus tekee osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen pysy­viä panos­tuk­sia, varhais­kas­va­tuk­sesta korkea­kou­lui­hin ja tutki­muk­seen. Kokoo­mus esit­tää vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen yli 300 miljoo­naa euroa enem­män pysy­vää rahoi­tusta kuin halli­tus.

Ilmas­ton­muu­tosta kokoo­mus torjuu kaven­ta­matta suoma­lais­ten liik­ku­mi­sen vapautta. Kokoo­mus lisää liiken­nettä raiteille. Vaih­toeh­dosta löyty­vät konkreet­ti­set keinot, joilla päära­dan paran­nus ja Turun tunnin junan ykkös­vaihe, eli Espoon kaupun­ki­ra­dan paran­nus, voidaan käyn­nis­tää. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa myös leika­taan ympä­ris­tölle haital­li­sia yritys­tu­kia ja kiris­te­tään fossii­lis­ten lämmi­tys­polt­toai­nei­den vero­tusta.

Palkasta ja eläk­keestä pitäisi jäädä sen verran käteen, että euroja riit­tää muuhun­kin kuin aivan vält­tä­mät­tö­mään. Siksi kokoo­mus esit­tää työn ja eläk­kei­den vero­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.

Vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme on laskettu esimerkki Virta­sen perheelle, johon kuulu­vat vanhem­mat ja kaksi päivä­hoi­toi­käistä lasta. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa perheellä olisi ensi vuonna käytet­tä­vissä 1909 euroa enem­män kuin halli­tuk­sen vaih­toeh­dossa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­nuk­sen lisäksi kokoo­mus esit­tää ikäih­mis­ten hoivan pysy­viin paran­nuk­siin 150 miljoo­nan euron koko­nai­suutta, jolla voidaan kehit­tää ikäih­mis­ten palve­luita ja mm. palkata 1000 hoita­jaa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan sekä 1000 hoita­jaa koti­hoi­toon.

Nuor­ten syrjäy­ty­mis­ke­hi­tystä ehkäis­tään vahvis­ta­malla koulu­tusta kaikilla tasoilla. Täsmä­toi­mina suun­taamme rahaa myös nuor­ten työl­li­syys­pal­ve­lui­hin, toteu­tamme mielen­ter­veys­jär­jes­tö­jen esit­tämä tera­pia­ta­kuun ja teemme harras­tus­ta­kuusta pysy­vän.

”Kokoo­muk­sen vaih­toehto on todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista ja lisää liiken­nettä raiteille. Inves­toimme tule­vai­suu­teen syömättä suoma­lai­silta huomi­sen eväitä kasva­valla vela­no­tolla tai leik­kaa­malla kasvua työn vero­tusta kiris­tä­mällä. Yli 60 000 työl­listä enem­män, 1,5 miljar­dia euroa velkaa vähem­män ja isoja panos­tuk­sia koulu­tuk­seen sekä liiken­tee­seen”, Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­ti­työ­ryh­män puheen­joh­taja Timo Heino­nen sanoo.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa tehdään miljar­di­luo­kan tule­vai­suusin­ves­toin­nit korkea­kou­lu­jen pääomi­tuk­seen ja nopei­siin raideyh­teyk­siin, vastuul­li­sesti. Teemme päin­vas­toin kuin halli­tus, joka käyt­tää omai­suu­den myyn­ti­tu­lot pysy­viksi tarkoi­tet­tui­hin menoi­hin. Syömä­velka ja opet­ta­jien kolmen vuoden määrä­aika ei ole tule­vai­suusin­ves­tointi. Omassa vaih­toeh­dos­samme esitämme enem­män pysy­viä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen kuin halli­tus”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa toteaa.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa on myös koro­tus pienim­piin eläk­kei­siin, eläke­läis­ten vero­tuk­sen keven­nys ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­nus yli 75-vuotiaille. Eläk­keellä on voitava tulla toimeen ja kotiin on saatava apua, kun sitä tarvit­see”, Sarko­maa päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa, 050 511 3033

Timo Heino­nen, 050 512 2760

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti löytyy liit­teestä.

Liit­teenä myös edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun vaih­toeh­to­bud­je­tista teke­mät laskel­mat sekä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­lyt kalvot.

Haas­tat­telu- ja mate­ri­aa­li­pyyn­nöt ym. lisä­tie­dot: Suvi Aherto, suvi.aherto@eduskunta.fi, 050 349 6121