Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Julkaistu:

Kokoo­mus pitää tärkeänä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus on pienen Suomen menes­tyk­sen stra­te­gia, sillä korkea osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den kasvun ja siitä koitu­van hyvin­voin­nin kulma­ki­viä.

Rinteen halli­tuk­sessa istu­vat puolu­eet ovat luvan­neet koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen miljar­di­luo­kan panos­tuk­sia. Kuiten­kin halli­tus ottaa nyt aske­leita taak­se­päin aset­ta­mis­taan tavoit­teista. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön Mika Linti­län budjet­tie­si­tyk­sessä korkea­kou­luille osoi­tet­tiin vain neljän­nes halli­tus­oh­jel­massa luva­tusta.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen on annet­tava korkea­kou­luille lupaa­mansa perus­ra­hoi­tuk­sen taso­ko­ro­tus täysi­mää­räi­senä käyt­töön heti ensi vuoden alusta. Myös halli­tus­oh­jel­massa luva­tun, korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen määrän lisää­mi­sen on näyt­tävä korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa.

Kokoo­mus pääomit­taisi korkea­kou­luja miljar­dilla. Rinteen halli­tus on kohden­ta­massa omai­suus­myyn­neistä saata­vat tulot yli sataan eri kohtee­seen. Selkeät tule­vai­suus­kär­jet puut­tu­vat, eikä suun­ni­tel­luilla kerta­me­noilla ole pitkä­ai­kai­sia vaiku­tuk­sia. Kokoo­mus osoit­taisi valtion omai­suu­den myyn­nistä saata­vista tuloista miljar­din yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Se olisi oikea tule­vai­suus­teko, joka vahvis­taisi suoma­laista osaa­mista pitkälle tule­vai­suu­teen.

Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­sella vahvis­te­taan korkea­kou­lu­jen omaa rahoi­tus­a­se­maa. Hyvin hoidet­tuna, pääomasta saadut tuotot vapau­tu­vat korkea­kou­lu­jen itsensä päätet­tä­viin kohtei­siin. Pääomit­ta­mi­nen vahvis­taa korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa ja tukee korkea­kou­lu­jen omia uusia tutki­muk­sel­li­sia avauk­sia.

Haluamme tehdä suun­ni­tel­mal­li­sesti työtä myös tutki­mus, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen nosta­mi­seksi 4%:iin brut­to­kan­san­tuot­teesta. Kulu­valla vaali­kau­della tämä tarkoit­taa 300 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tuk­sia. Lisäksi on luotava uusia osaa­mis­kes­kit­ty­miä myös yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien kasvat­ta­mi­seksi.

Tule­vai­suu­den kasvu ja kilpai­lu­kyky synty­vät osaa­mi­sesta. Haaste osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta on ratkais­tava panos­ta­malla jatku­vaan oppi­mi­seen. Kokoo­mus on esit­tä­nyt osaa­mi­sen tule­vai­suus­so­pi­muk­sen laati­mista yhteis­työssä valtion, työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen ja koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kesken. Jatku­van oppi­mi­sen refor­min tavoit­teena on luoda uusia osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia kaikille aloille. Erityi­sesti jatku­van oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä aloilla, joissa paine raken­ne­muu­tok­selle on kova ja aloilla, joissa koulu­tus­taso on matala.

Kokoo­mus on sitou­tu­nut edis­tä­mään korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visiossa asetet­tua tavoi­tetta suoma­lais­ten koulu­tus­ta­son nostosta. Tavoit­teena on, että vuoteen 2030 mennessä jokai­nen nuori suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkin­non ja puolet myös korkea­kou­lu­tut­kin­non. Tavoit­tee­seen on mahdol­lista päästä vain vahvis­ta­malla perus­tai­toja, yksi­löl­listä ohjausta ja tukea läpi koulu­tien sekä suju­voit­ta­malla pääsyä korkea­kou­luo­pin­toi­hin. Yliopis­toille ja ammat­ti­kor­kea­kou­luille on varmis­tet­tava työrauha ja vakaat olosuh­teet.

Halli­tuk­sen tulisi nyt määrä­tie­toi­sesti osoit­taa millai­silla eväillä suoma­laista korkeaa osaa­mista aiotaan raken­taa ja osoi­tet­tava todel­li­nen tahto­ti­lansa korkea­kou­lu­ken­tän tuke­mi­sessa. Kokoo­mus on valmis kirit­tä­mään halli­tusta otta­maan määrä­tie­toi­sia aske­leita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seksi ja jatku­van oppi­mi­sen varmis­ta­mi­seksi.

Yhtey­de­no­tot: Suvi Aherto, 050 349 6121

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content