Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

Julkaistu: 17.07.2019

”Palve­lui­den sähköis­tyessä tarvi­taan digi­tai­toja. Digi­tai­toja tarvi­taan myös yksi­näi­syy­den estä­mi­seksi. Digi­tai­dot on varmis­tet­tava ikään­ty­neil­le­kin kansa­lai­sille, viimeis­tään eläk­keelle siir­ty­mi­sen jälkeen esimer­kiksi vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta. Tähän tarvi­taan selkeä, yhteis­kun­nan taholta varmis­tettu ja tuettu koulu­tus­jär­jes­telmä”, linjasi kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko SuomiA­ree­nassa keski­viik­kona.

“Monet palve­lut löyty­vät verkosta, erilai­sia kodin lait­teita ja apuvä­li­neitä halli­taan digi­taa­li­sesti. Niin ikään vuoro­vai­ku­tus­suh­tei­den yllä­pi­tä­mi­seksi tarvi­taan usein myös älylait­teita. Ilman riit­tä­viä digi­tai­toja riski jäädä syrjään yhteis­kun­nasta kasvaa. Erityi­sesti ikään­ty­nei­den kansa­lais­ten pärjää­mi­nen sähköis­ty­vässä maail­massa on vakava huole­naihe. Digi­taa­lis­ten taito­jen hallinta tulee varmis­taa viimeis­tään eläk­keelle siir­ryt­täessä”, painotti Risikko.

Risikko puhui Porissa ikään­ty­nei­den yksi­näi­syyttä käsit­te­le­vässä tilai­suu­dessa.

Suomi ikään­tyy nopei­ten Euroo­pan maista ja arviolta kolman­nes yli 65-vuotiaista kokee itsensä ajoit­tain yksi­näi­seksi. Jatku­vaa yksi­näi­syyttä kokee noin 4-5 prosent­tia ikäih­mi­sistä. Yksi­näi­syy­den koke­muk­sen tiede­tään vaikut­ta­van heiken­tä­västi ihmi­sen tervey­teen ja hyvin­voin­tiin.

“Vaikka sähköi­set apuvä­li­neet eivät täysin korvaa kasvok­kai­sia ihmis­kon­tak­teja, voidaan digi­taa­li­silla ratkai­suilla lisätä ikäih­mis­ten turval­li­suu­den tunnetta ja lievit­tää yksi­näi­syy­den koke­musta. Siksi on tärkeää, että ikäih­mi­sillä on riit­tä­vät tiedot ja taidot lait­tei­den hyödyn­tä­mi­seksi”, Risikko lisää.

“Järjes­töt ovat ansiok­kaasti toteut­ta­neet hank­keita ikäih­mis­ten digi­tai­to­jen paran­ta­mi­seksi, mutta se ei riitä. Digi­tai­to­jen puute on uhka kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den toteu­tu­mi­selle ja hyvin­voin­nille. Siksi tarvi­taan johdon­mu­kai­sia toimia yhteis­kun­nan taholta. Tarvi­taan syste­maat­ti­nen digi­tai­to­jen koulu­tus­oh­jelma ikään­ty­neille kansa­lai­sille”, totesi Risikko.

Digi­tai­toja voidaan varmis­taa ikään­ty­neille kansa­lai­sille mm. vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta, valtion tuke­mana. Vapaa sivis­tys­työn koulu­tusta tarjoa­vat kansan­opis­tot, kansa­lais­opis­tot, opin­to­kes­kuk­set ja kesäy­li­opis­tot.