Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Paula Risikko, Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

Julkaistu:

”Palve­lui­den sähköis­tyessä tarvi­taan digi­tai­toja. Digi­tai­toja tarvi­taan myös yksi­näi­syy­den estä­mi­seksi. Digi­tai­dot on varmis­tet­tava ikään­ty­neil­le­kin kansa­lai­sille, viimeis­tään eläk­keelle siir­ty­mi­sen jälkeen esimer­kiksi vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta. Tähän tarvi­taan selkeä, yhteis­kun­nan taholta varmis­tettu ja tuettu koulu­tus­jär­jes­telmä”, linjasi kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko SuomiA­ree­nassa keski­viik­kona.

“Monet palve­lut löyty­vät verkosta, erilai­sia kodin lait­teita ja apuvä­li­neitä halli­taan digi­taa­li­sesti. Niin ikään vuoro­vai­ku­tus­suh­tei­den yllä­pi­tä­mi­seksi tarvi­taan usein myös älylait­teita. Ilman riit­tä­viä digi­tai­toja riski jäädä syrjään yhteis­kun­nasta kasvaa. Erityi­sesti ikään­ty­nei­den kansa­lais­ten pärjää­mi­nen sähköis­ty­vässä maail­massa on vakava huole­naihe. Digi­taa­lis­ten taito­jen hallinta tulee varmis­taa viimeis­tään eläk­keelle siir­ryt­täessä”, painotti Risikko.

Risikko puhui Porissa ikään­ty­nei­den yksi­näi­syyttä käsit­te­le­vässä tilai­suu­dessa.

Suomi ikään­tyy nopei­ten Euroo­pan maista ja arviolta kolman­nes yli 65-vuotiaista kokee itsensä ajoit­tain yksi­näi­seksi. Jatku­vaa yksi­näi­syyttä kokee noin 4-5 prosent­tia ikäih­mi­sistä. Yksi­näi­syy­den koke­muk­sen tiede­tään vaikut­ta­van heiken­tä­västi ihmi­sen tervey­teen ja hyvin­voin­tiin.

“Vaikka sähköi­set apuvä­li­neet eivät täysin korvaa kasvok­kai­sia ihmis­kon­tak­teja, voidaan digi­taa­li­silla ratkai­suilla lisätä ikäih­mis­ten turval­li­suu­den tunnetta ja lievit­tää yksi­näi­syy­den koke­musta. Siksi on tärkeää, että ikäih­mi­sillä on riit­tä­vät tiedot ja taidot lait­tei­den hyödyn­tä­mi­seksi”, Risikko lisää.

“Järjes­töt ovat ansiok­kaasti toteut­ta­neet hank­keita ikäih­mis­ten digi­tai­to­jen paran­ta­mi­seksi, mutta se ei riitä. Digi­tai­to­jen puute on uhka kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den toteu­tu­mi­selle ja hyvin­voin­nille. Siksi tarvi­taan johdon­mu­kai­sia toimia yhteis­kun­nan taholta. Tarvi­taan syste­maat­ti­nen digi­tai­to­jen koulu­tus­oh­jelma ikään­ty­neille kansa­lai­sille”, totesi Risikko.

Digi­tai­toja voidaan varmis­taa ikään­ty­neille kansa­lai­sille mm. vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta, valtion tuke­mana. Vapaa sivis­tys­työn koulu­tusta tarjoa­vat kansan­opis­tot, kansa­lais­opis­tot, opin­to­kes­kuk­set ja kesäy­li­opis­tot.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content