Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Paula Risikko, Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

Julkaistu:

”Palve­lui­den sähköis­tyessä tarvi­taan digi­tai­toja. Digi­tai­toja tarvi­taan myös yksi­näi­syy­den estä­mi­seksi. Digi­tai­dot on varmis­tet­tava ikään­ty­neil­le­kin kansa­lai­sille, viimeis­tään eläk­keelle siir­ty­mi­sen jälkeen esimer­kiksi vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta. Tähän tarvi­taan selkeä, yhteis­kun­nan taholta varmis­tettu ja tuettu koulu­tus­jär­jes­telmä”, linjasi kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko SuomiA­ree­nassa keski­viik­kona.

“Monet palve­lut löyty­vät verkosta, erilai­sia kodin lait­teita ja apuvä­li­neitä halli­taan digi­taa­li­sesti. Niin ikään vuoro­vai­ku­tus­suh­tei­den yllä­pi­tä­mi­seksi tarvi­taan usein myös älylait­teita. Ilman riit­tä­viä digi­tai­toja riski jäädä syrjään yhteis­kun­nasta kasvaa. Erityi­sesti ikään­ty­nei­den kansa­lais­ten pärjää­mi­nen sähköis­ty­vässä maail­massa on vakava huole­naihe. Digi­taa­lis­ten taito­jen hallinta tulee varmis­taa viimeis­tään eläk­keelle siir­ryt­täessä”, painotti Risikko.

Risikko puhui Porissa ikään­ty­nei­den yksi­näi­syyttä käsit­te­le­vässä tilai­suu­dessa.

Suomi ikään­tyy nopei­ten Euroo­pan maista ja arviolta kolman­nes yli 65-vuotiaista kokee itsensä ajoit­tain yksi­näi­seksi. Jatku­vaa yksi­näi­syyttä kokee noin 4-5 prosent­tia ikäih­mi­sistä. Yksi­näi­syy­den koke­muk­sen tiede­tään vaikut­ta­van heiken­tä­västi ihmi­sen tervey­teen ja hyvin­voin­tiin.

“Vaikka sähköi­set apuvä­li­neet eivät täysin korvaa kasvok­kai­sia ihmis­kon­tak­teja, voidaan digi­taa­li­silla ratkai­suilla lisätä ikäih­mis­ten turval­li­suu­den tunnetta ja lievit­tää yksi­näi­syy­den koke­musta. Siksi on tärkeää, että ikäih­mi­sillä on riit­tä­vät tiedot ja taidot lait­tei­den hyödyn­tä­mi­seksi”, Risikko lisää.

“Järjes­töt ovat ansiok­kaasti toteut­ta­neet hank­keita ikäih­mis­ten digi­tai­to­jen paran­ta­mi­seksi, mutta se ei riitä. Digi­tai­to­jen puute on uhka kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den toteu­tu­mi­selle ja hyvin­voin­nille. Siksi tarvi­taan johdon­mu­kai­sia toimia yhteis­kun­nan taholta. Tarvi­taan syste­maat­ti­nen digi­tai­to­jen koulu­tus­oh­jelma ikään­ty­neille kansa­lai­sille”, totesi Risikko.

Digi­tai­toja voidaan varmis­taa ikään­ty­neille kansa­lai­sille mm. vapaan sivis­tys­työn orga­ni­saa­tioi­den kautta, valtion tuke­mana. Vapaa sivis­tys­työn koulu­tusta tarjoa­vat kansan­opis­tot, kansa­lais­opis­tot, opin­to­kes­kuk­set ja kesäy­li­opis­tot.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content