Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies, saan valta­van määrän vies­tejä huoles­tu­neilta suoma­lai­silta. He ovat huolis­saan maail­man menosta, ilmas­ton­muu­tok­sesta ja kiris­ty­neistä suur­val­ta­suh­teista.  Heitä huolet­ta­vat monet arjen asiat ja se pärjää­vätkö he ja heidän lapsensa myös tule­vai­suu­dessa.

Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että edessä on vaikeuk­sia, jos niihin ei varau­duta. Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan.

Luin huolella päämi­nis­teri Rinteen halli­tuk­sen ohjel­man. Löysin paljon hyvää.

Osaa­mi­nen ja koulu­tus, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä, luon­non ja vesien suojelu, polii­sien määrän lisää­mi­nen, kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­nin jatka­mi­nen, ALV-alara­jan nosta­mi­nen. Ilmas­to­huip­pu­ko­kous Suomen EU-puheen­joh­ta­juus­kau­den päät­teeksi.

Ohjel­massa on paljon hyviä asioita, joita kokoo­mus­kin olisi ollut valmis kirjaa­maan halli­tus­oh­jel­maan, vielä paljon vahvem­min­kin.

Ongelma on se, että ohjel­massa on 200 sivua hyviä asioita, mutta stra­te­gi­nen ote puut­tuu. Halli­tus tekee pieniä panos­tuk­sia sekä tulon­siir­toi­hin että palve­lui­hin. Monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimel­li­siä, että todel­lista muutosta ei tapahdu.

 

“Kaik­kea kivaa kaikille” ei ole kestä­vän poli­tii­kan lähtö­kohta.

Valta­valla rahan­jaolla olisi mahdol­lista saada aikaan suuri muutos, mutta mitä tekee halli­tus? Ripot­te­lee rahat yli sataan eri kohtee­seen. Halli­tus ei ole tehnyt valin­toja.

Valta­vasta rahan­jaosta huoli­matta luvat­tua koulu­tus­mil­jar­dia tai hoita­ja­mi­toi­tusta ei tule.

Halli­tus lisää pysy­viä menoja 1,2 miljar­din käytän­nössä velka­ra­halla. Sen lisäksi halli­tus yksi­tyis­tää valtion omai­suutta 3 miljar­dilla eurolla.

Sen sijaan, että inves­toi­sitte nämä rahat täysi­mää­räi­sesti osaa­mi­seen kuten korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen tai uuteen liiken­nein­fraan kuten nopei­siin raideyh­teyk­siin pääkau­pun­gista itään, pohjoi­seen ja länteen, laitatte rahat kulu­tuk­seen.

Sitä paitsi, valtion­va­rain­mi­nis­te­rin mukaan halli­tus leik­kaa nämä panos­tuk­set kolmen vuoden päästä saavut­taak­seen valtion­ta­lou­den tasa­pai­non.

Tämä ei ole kestä­vää talou­den­pi­toa eikä työnan­ta­juutta esimer­kiksi niiden tuhan­nen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opet­ta­jan kannalta, joiden työt loppu­vat, kun myyn­ti­tu­lot on käytetty.

 

Arvoisa puhe­mies,

Johto­pää­tös on selvä. Rinne on hank­ki­nut halli­tus­so­vun ja päämi­nis­te­rin tehtä­vän rahalla, jota ei ole. Valtaan on pitä­nyt päästä hinnalla millä hyvänsä. Raha pitää tätä poruk­kaa kasassa.

Kun käy ilmi, ettei rahoja olekaan, halli­tusyh­teis­työ­kin vaikeu­tuu. Kokoo­mus ei tähän sakkiin sopi­nut, koska emme suos­tu­neet suureen bluf­fiin.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus­oh­jel­man suurin riski liit­tyy työl­li­syy­den lisää­mi­seen. Suomessa pitää päästä kohti 80 prosen­tin työl­li­syys­ta­voi­tetta. Jos Rinteen halli­tus ei onnistu tavoit­tees­saan, se on kata­strofi.

Mitä tekee Rinteen halli­tus? Vaikut­ta­vat työl­li­syys­toi­met lois­ta­vat pois­sao­lol­laan. Halli­tus ulkois­taa työl­li­syys­toi­mien keksi­mi­sen työmark­ki­na­jär­jes­töille, pois demo­kraat­ti­sesti valit­tu­jen päät­tä­jien käsistä. Jos työl­li­syys­toi­miin ollaan valmiita, niin miksi niitä ei sovittu Sääty­ta­lolla?

Työl­li­syy­saste oli huhti­kuussa 72,4 prosent­tia, ja 2 520 000 suoma­laista oli töissä. Toivon toti­sesti, että halli­tus onnis­tuu tavoit­tees­saan saada tämän päälle vielä lähes 100 000 suoma­lai­selle töitä.

Me tulemme seuraa­maan tarkasti, miten työl­lis­ten määrä kehit­tyy.

Kokoo­mus on valmis tuke­maan halli­tusta, jos se esit­tää vaikut­ta­via työl­li­syys­toi­mia.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus lisää enti­ses­tään ahke­rien suoma­lais­ten vero­taak­kaa kiris­tä­mällä veroja yli 700 miljoo­nalla. Meille tämä ei käy.

Kokoo­mus ei vastusta ympä­ristö- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tusta, mutta niiden vasta­pai­noksi työn ja eläk­kei­den vero­tusta pitää keven­tää. Meidän tulisi verot­taa vähem­män sitä, mitä haluamme enem­män, eli työtä ja enem­män sitä mitä haluamme vähem­män, eli hait­toja ja pääs­töjä. Miksi siis työtä vero­te­taan kuin hait­taa? Miksi kiris­tätte taval­li­sen koti­ta­lou­den vero­taak­kaa?

Kokoo­muk­sen mielestä polii­sille, sairaan­hoi­ta­jalle, insi­nöö­rille tai tutki­jalle pitää jäädä palkas­taan, ja eläk­keen­saa­jalle eläk­kees­tään, nykyistä enem­män rahaa käteen. Siis heidän omista rahois­taan. Meidän päät­tä­jien pitäisi ottaa niistä mahdol­li­sim­man vähän.

 

Arvoisa puhe­mies,

ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa halli­tus jatkaa lähes samalla linjalla. Puolus­tusyh­teis­työn kehit­tä­mi­sessä halli­tus on kuiten­kin rajaa­massa Suomen liik­ku­ma­ti­laa. Aikooko halli­tus vähen­tää Suomen osal­lis­tu­mista kansain­vä­li­seen harjoi­tus­toi­min­taan?

Kaikki, mikä tiivis­tää yhteis­työ­tämme läntis­ten avoi­mien demo­kra­tioi­den kanssa on hyvästä. Kaikki, mikä vie meitä kauem­mas kump­pa­neis­tamme, on isän­maan edun vastaista. Harjoit­telu kehit­tää Suomen omaa puolus­tus­ky­kyä, eikä sitä pidä vähen­tää tai rajoit­taa.

Maahan­muutto erityi­sesti Afri­kasta Euroop­paan tulee jatku­maan. Halli­tuk­sen on ponnis­tel­tava EU:ssa, jotta vuoden 2015 maahan­muut­to­kriisi ei enää koskaan toistu. Siihen tarvi­taan euroop­pa­lai­nen järki­rat­kaisu: vahvat ulko­ra­jat, teho­kas turva­paikka- ja palau­tus­jär­jes­telmä sekä voima­kas pako­lai­suu­den juuri­syi­hin puut­tu­mi­nen. Hädässä olevia pitää auttaa kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta. Ne, jotka eivät ole suoje­lun tarpeessa, on palau­tet­tava lähtö­mai­hinsa.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen pitää kuun­nella kaik­kia suoma­lai­sia - ei vain omia äänes­tä­ji­ään. Siksi oppo­si­tion rooli yli miljoo­nan suoma­lai­sen äänenä on tärkeä. Suoma­lai­set odot­ta­vat polii­ti­koilta raken­ta­vaa ja järke­vää käytöstä, yhteis­ten asioi­den hoita­mista.

Oppo­si­tiossa ei voi vain sokeasti vastus­taa kaik­kea, mitä halli­tus tekee. Se ei ole vastuul­lista. Siksi olemme valmiita tuke­maan halli­tuk­sen esityk­siä silloin, kun ne ovat järke­viä.

Oppo­si­tion tärkein tehtävä on tarjota vaih­toeh­toja.

Vaih­toeh­toja niille opis­ke­li­joille, palkan­saa­jille, yrit­tä­jille ja eläke­läi­sille, joiden ääni ei halli­tus­rat­kai­sussa kuulu­nut. Vaih­toeh­toja Suomen kehit­tä­mi­seen.

Rinteen vasem­mis­to­hal­li­tus uskoo siihen, että kaikki suoma­lai­sen yhteis­kun­nan haas­teet ratkais­taan lisää­mällä veroja, tulon­siir­toja ja pakkoa.

Tämä on tyypil­listä vasem­mis­to­laista ajat­te­lua.

Kokoo­muk­sella on vaih­toehto halli­tus­oh­jel­malle ja tälle suun­nalle.

Me luotamme ihmi­siin. Kehi­te­tään Suomea yksi­lön, ei järjes­tel­män näkö­kul­masta. Tämä on suuri ero Kokoo­muk­sen ja halli­tuk­sen välillä.

Yhteis­kun­nan tärkeim­piä tehtä­viä on taata mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, anne­taan kaikille samat lähtö­koh­dat.

Varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen paran­taa merkit­tä­västi lapsen mahdol­li­suuk­sia pärjätä myöhem­min elämässä. Miksei halli­tus siis panosta varhai­siin vuosiin enem­män? Syrjäy­ty­mistä sen sijaan torju­taan pakolla ja oppi­vel­vol­li­suusiän nostolla.

Suomes­samme ahke­ruus on yhteis­kun­nan kantava voima. Ahke­rat opis­ke­li­jat, työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät ansait­se­vat palk­kion ponnis­te­luis­taan. Se tarkoit­taa kevyem­pää työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta - ei kireäm­pää.

Me haluemme vähen­tää turhia normeja ja byro­kra­tiaa. Me haluamme, että suoma­lai­set saavat itse valita palve­lunsa.

Me haluamme, että työpai­koilla voi mahdol­li­sim­man laajasti sopia työeh­doista. Me olemme petty­neitä siihen, ettei paikal­li­nen sopi­mi­nen laajene koske­maan kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä.

Näistä syistä ehdo­tan edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi seuraa­van epäluot­ta­mus­lause-ehdo­tuk­sen:

Edus­kunta toteaa, että halli­tuk­sen esit­tämä halli­tus­oh­jelma ei turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tusta 2020-luvulla eikä kannusta suoma­lai­sia ahke­ruu­teen ja itsensä kehit­tä­mi­seen, minkä vuoksi halli­tus ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

 

Edus­kun­ta­kes­kus­telu halli­tus­oh­jel­masta. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content