Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies, saan valta­van määrän vies­tejä huoles­tu­neilta suoma­lai­silta. He ovat huolis­saan maail­man menosta, ilmas­ton­muu­tok­sesta ja kiris­ty­neistä suur­val­ta­suh­teista.  Heitä huolet­ta­vat monet arjen asiat ja se pärjää­vätkö he ja heidän lapsensa myös tule­vai­suu­dessa.

Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että edessä on vaikeuk­sia, jos niihin ei varau­duta. Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan.

Luin huolella päämi­nis­teri Rinteen halli­tuk­sen ohjel­man. Löysin paljon hyvää.

Osaa­mi­nen ja koulu­tus, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä, luon­non ja vesien suojelu, polii­sien määrän lisää­mi­nen, kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­nin jatka­mi­nen, ALV-alara­jan nosta­mi­nen. Ilmas­to­huip­pu­ko­kous Suomen EU-puheen­joh­ta­juus­kau­den päät­teeksi.

Ohjel­massa on paljon hyviä asioita, joita kokoo­mus­kin olisi ollut valmis kirjaa­maan halli­tus­oh­jel­maan, vielä paljon vahvem­min­kin.

Ongelma on se, että ohjel­massa on 200 sivua hyviä asioita, mutta stra­te­gi­nen ote puut­tuu. Halli­tus tekee pieniä panos­tuk­sia sekä tulon­siir­toi­hin että palve­lui­hin. Monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimel­li­siä, että todel­lista muutosta ei tapahdu.

 

“Kaik­kea kivaa kaikille” ei ole kestä­vän poli­tii­kan lähtö­kohta.

Valta­valla rahan­jaolla olisi mahdol­lista saada aikaan suuri muutos, mutta mitä tekee halli­tus? Ripot­te­lee rahat yli sataan eri kohtee­seen. Halli­tus ei ole tehnyt valin­toja.

Valta­vasta rahan­jaosta huoli­matta luvat­tua koulu­tus­mil­jar­dia tai hoita­ja­mi­toi­tusta ei tule.

Halli­tus lisää pysy­viä menoja 1,2 miljar­din käytän­nössä velka­ra­halla. Sen lisäksi halli­tus yksi­tyis­tää valtion omai­suutta 3 miljar­dilla eurolla.

Sen sijaan, että inves­toi­sitte nämä rahat täysi­mää­räi­sesti osaa­mi­seen kuten korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen tai uuteen liiken­nein­fraan kuten nopei­siin raideyh­teyk­siin pääkau­pun­gista itään, pohjoi­seen ja länteen, laitatte rahat kulu­tuk­seen.

Sitä paitsi, valtion­va­rain­mi­nis­te­rin mukaan halli­tus leik­kaa nämä panos­tuk­set kolmen vuoden päästä saavut­taak­seen valtion­ta­lou­den tasa­pai­non.

Tämä ei ole kestä­vää talou­den­pi­toa eikä työnan­ta­juutta esimer­kiksi niiden tuhan­nen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opet­ta­jan kannalta, joiden työt loppu­vat, kun myyn­ti­tu­lot on käytetty.

 

Arvoisa puhe­mies,

Johto­pää­tös on selvä. Rinne on hank­ki­nut halli­tus­so­vun ja päämi­nis­te­rin tehtä­vän rahalla, jota ei ole. Valtaan on pitä­nyt päästä hinnalla millä hyvänsä. Raha pitää tätä poruk­kaa kasassa.

Kun käy ilmi, ettei rahoja olekaan, halli­tusyh­teis­työ­kin vaikeu­tuu. Kokoo­mus ei tähän sakkiin sopi­nut, koska emme suos­tu­neet suureen bluf­fiin.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus­oh­jel­man suurin riski liit­tyy työl­li­syy­den lisää­mi­seen. Suomessa pitää päästä kohti 80 prosen­tin työl­li­syys­ta­voi­tetta. Jos Rinteen halli­tus ei onnistu tavoit­tees­saan, se on kata­strofi.

Mitä tekee Rinteen halli­tus? Vaikut­ta­vat työl­li­syys­toi­met lois­ta­vat pois­sao­lol­laan. Halli­tus ulkois­taa työl­li­syys­toi­mien keksi­mi­sen työmark­ki­na­jär­jes­töille, pois demo­kraat­ti­sesti valit­tu­jen päät­tä­jien käsistä. Jos työl­li­syys­toi­miin ollaan valmiita, niin miksi niitä ei sovittu Sääty­ta­lolla?

Työl­li­syy­saste oli huhti­kuussa 72,4 prosent­tia, ja 2 520 000 suoma­laista oli töissä. Toivon toti­sesti, että halli­tus onnis­tuu tavoit­tees­saan saada tämän päälle vielä lähes 100 000 suoma­lai­selle töitä.

Me tulemme seuraa­maan tarkasti, miten työl­lis­ten määrä kehit­tyy.

Kokoo­mus on valmis tuke­maan halli­tusta, jos se esit­tää vaikut­ta­via työl­li­syys­toi­mia.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus lisää enti­ses­tään ahke­rien suoma­lais­ten vero­taak­kaa kiris­tä­mällä veroja yli 700 miljoo­nalla. Meille tämä ei käy.

Kokoo­mus ei vastusta ympä­ristö- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tusta, mutta niiden vasta­pai­noksi työn ja eläk­kei­den vero­tusta pitää keven­tää. Meidän tulisi verot­taa vähem­män sitä, mitä haluamme enem­män, eli työtä ja enem­män sitä mitä haluamme vähem­män, eli hait­toja ja pääs­töjä. Miksi siis työtä vero­te­taan kuin hait­taa? Miksi kiris­tätte taval­li­sen koti­ta­lou­den vero­taak­kaa?

Kokoo­muk­sen mielestä polii­sille, sairaan­hoi­ta­jalle, insi­nöö­rille tai tutki­jalle pitää jäädä palkas­taan, ja eläk­keen­saa­jalle eläk­kees­tään, nykyistä enem­män rahaa käteen. Siis heidän omista rahois­taan. Meidän päät­tä­jien pitäisi ottaa niistä mahdol­li­sim­man vähän.

 

Arvoisa puhe­mies,

ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa halli­tus jatkaa lähes samalla linjalla. Puolus­tusyh­teis­työn kehit­tä­mi­sessä halli­tus on kuiten­kin rajaa­massa Suomen liik­ku­ma­ti­laa. Aikooko halli­tus vähen­tää Suomen osal­lis­tu­mista kansain­vä­li­seen harjoi­tus­toi­min­taan?

Kaikki, mikä tiivis­tää yhteis­työ­tämme läntis­ten avoi­mien demo­kra­tioi­den kanssa on hyvästä. Kaikki, mikä vie meitä kauem­mas kump­pa­neis­tamme, on isän­maan edun vastaista. Harjoit­telu kehit­tää Suomen omaa puolus­tus­ky­kyä, eikä sitä pidä vähen­tää tai rajoit­taa.

Maahan­muutto erityi­sesti Afri­kasta Euroop­paan tulee jatku­maan. Halli­tuk­sen on ponnis­tel­tava EU:ssa, jotta vuoden 2015 maahan­muut­to­kriisi ei enää koskaan toistu. Siihen tarvi­taan euroop­pa­lai­nen järki­rat­kaisu: vahvat ulko­ra­jat, teho­kas turva­paikka- ja palau­tus­jär­jes­telmä sekä voima­kas pako­lai­suu­den juuri­syi­hin puut­tu­mi­nen. Hädässä olevia pitää auttaa kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta. Ne, jotka eivät ole suoje­lun tarpeessa, on palau­tet­tava lähtö­mai­hinsa.

 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen pitää kuun­nella kaik­kia suoma­lai­sia - ei vain omia äänes­tä­ji­ään. Siksi oppo­si­tion rooli yli miljoo­nan suoma­lai­sen äänenä on tärkeä. Suoma­lai­set odot­ta­vat polii­ti­koilta raken­ta­vaa ja järke­vää käytöstä, yhteis­ten asioi­den hoita­mista.

Oppo­si­tiossa ei voi vain sokeasti vastus­taa kaik­kea, mitä halli­tus tekee. Se ei ole vastuul­lista. Siksi olemme valmiita tuke­maan halli­tuk­sen esityk­siä silloin, kun ne ovat järke­viä.

Oppo­si­tion tärkein tehtävä on tarjota vaih­toeh­toja.

Vaih­toeh­toja niille opis­ke­li­joille, palkan­saa­jille, yrit­tä­jille ja eläke­läi­sille, joiden ääni ei halli­tus­rat­kai­sussa kuulu­nut. Vaih­toeh­toja Suomen kehit­tä­mi­seen.

Rinteen vasem­mis­to­hal­li­tus uskoo siihen, että kaikki suoma­lai­sen yhteis­kun­nan haas­teet ratkais­taan lisää­mällä veroja, tulon­siir­toja ja pakkoa.

Tämä on tyypil­listä vasem­mis­to­laista ajat­te­lua.

Kokoo­muk­sella on vaih­toehto halli­tus­oh­jel­malle ja tälle suun­nalle.

Me luotamme ihmi­siin. Kehi­te­tään Suomea yksi­lön, ei järjes­tel­män näkö­kul­masta. Tämä on suuri ero Kokoo­muk­sen ja halli­tuk­sen välillä.

Yhteis­kun­nan tärkeim­piä tehtä­viä on taata mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, anne­taan kaikille samat lähtö­koh­dat.

Varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen paran­taa merkit­tä­västi lapsen mahdol­li­suuk­sia pärjätä myöhem­min elämässä. Miksei halli­tus siis panosta varhai­siin vuosiin enem­män? Syrjäy­ty­mistä sen sijaan torju­taan pakolla ja oppi­vel­vol­li­suusiän nostolla.

Suomes­samme ahke­ruus on yhteis­kun­nan kantava voima. Ahke­rat opis­ke­li­jat, työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät ansait­se­vat palk­kion ponnis­te­luis­taan. Se tarkoit­taa kevyem­pää työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta - ei kireäm­pää.

Me haluemme vähen­tää turhia normeja ja byro­kra­tiaa. Me haluamme, että suoma­lai­set saavat itse valita palve­lunsa.

Me haluamme, että työpai­koilla voi mahdol­li­sim­man laajasti sopia työeh­doista. Me olemme petty­neitä siihen, ettei paikal­li­nen sopi­mi­nen laajene koske­maan kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä.

Näistä syistä ehdo­tan edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi seuraa­van epäluot­ta­mus­lause-ehdo­tuk­sen:

Edus­kunta toteaa, että halli­tuk­sen esit­tämä halli­tus­oh­jelma ei turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tusta 2020-luvulla eikä kannusta suoma­lai­sia ahke­ruu­teen ja itsensä kehit­tä­mi­seen, minkä vuoksi halli­tus ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

 

Edus­kun­ta­kes­kus­telu halli­tus­oh­jel­masta. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2020

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton puheen­joh­taja, profes­sori, TkT Veli-Pekka Nurmi Verkos­to­ra­ken­teen uudis­tuk­sessa syntyi uusi

9.10.2020

Mia Laiho: “Koro­na­krii­siä hoita­vaan minis­te­riin on voitava luot­taa – nyt näin ei ole”

Koro­nan toinen aalto on tuonut esiin merkit­tä­viä puut­teita korona-krii­­sin hoita­mi­sessa.  Halli­tus ei käyt­tä­nyt epide­mian suvan­to­vai­heen tuomaa mahdol­li­suutta orga­ni­soida epide­mian torjun­nan

7.10.2020

Sari Sarko­maa: “Korona ei ole syy tehdä vähem­män, vaan enem­män”

Arvoisa puhe­mies, Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen pääviesti on hyytävä. Jo ennen koro­nae­pi­de­miaa aloi­tettu vastuu­ton päätös­ten lykkäys­lin­jaa jatkuu. Halli­tus jatkaa maamme jaloil­leen pääse­mi­seen