Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Julkaistu: 25.07.2019

Helsin­gissä käyn­nissä oleva tapah­tuma ”Suuret Oluet, Pienet Pani­mot” on jo vakiin­tu­neen aseman saavut­ta­nut tapah­tu­ma­kon­septi. Se tarjoaa mahdol­li­suu­den tutus­tua eten­kin viime vuosina hurjaan nousuun lähte­neen suoma­lai­sen olut­kult­tuu­rin moni­nai­siin saavu­tuk­siin. Esillä ovat pien­ten ja vähän suurem­pien valmis­ta­jien erikoi­suu­det perin­tei­sestä sahdista viimei­sim­piin kansain­vä­lis­ten olutt­ren­dien koti­mai­siin tulkin­toi­hin.

Viime kaudella uudis­tettu alko­ho­li­laki on ollut voimassa runsaat puoli­toista vuotta. Vaikka sen muka­naan tuomat muutok­set olivat suurim­maksi osaksi hyvin maltil­li­sia, ne ovat näky­neet monella tavalla ihmis­ten arjessa ja juhlassa. Ruoka­kaup­po­jen vali­koi­mat ovat moni­puo­lis­tu­neet, tapah­tu­ma­toi­minta on helpot­tu­nut, ravin­to­lat saaneet lisää vapauk­sia, ja pani­moi­den toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat laajen­tu­neet.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo pitää alko­ho­li­uu­dis­tusta pääosin onnis­tu­neena mutta kiin­nit­tää samalla huomiota muuta­miin korjausta kaipaa­viin yksi­tyis­koh­tiin.

- Jos luos­tari haluaa käyt­tää ehtool­li­sella itse teke­määnsä viiniä, se ei voi ottaa sitä omasta varas­tos­taan, vaan pullot on kier­rä­tet­tävä Alkon keskus­va­ras­ton kautta. Olui­siin erikois­tu­nutta kaup­paa ei voi pitää, ellei myymä­lässä ole joko baari­tis­kiä annis­ke­lu­lu­pi­neen tai sitten vähin­tään puolet myyn­nistä elin­tar­vik­keita. Viini­pul­loa ei edel­leen­kään saa ostaa ravin­to­lasta mukaan, ja mark­ki­noin­nin rajoi­tuk­set ovat aivan absur­dilla tasolla, Wallin­heimo luet­te­lee esimerk­kejä.

- Myös alko­ho­li­juo­mien etämyyn­tiä koskeva sään­tely jäi viime kaudella selkeyt­tä­mättä. Se on jättä­nyt viran­omai­sille liikaa mahdol­li­suuk­sia mieli­val­tai­siin tulkin­toi­hin. On aika lakata venkoi­le­masta sisä­mark­ki­noi­den perus­va­pauk­sia vastaan. Suomen pitää ottaa käyt­töön joko Ruot­sin malli suorilla koti­toi­mi­tuk­silla tai sitten komis­sion keväällä suosit­tama toimi­tus­pis­te­malli, Wallin­heimo linjaa.

- Isom­piin peri­aat­teel­li­siin uudis­tuk­siin kuten Alkon mono­po­lin purkuun halli­tuk­sella tuskin riit­tää rohkeutta, mutta aina­kin selvim­mät pikku­viat pitäisi pystyä korjaa­maan. Suurin osa näistä korjauk­sista olisi todella pienillä muutok­silla tehtä­vissä, Wallin­heimo huomaut­taa.

Lisä­tie­dot:

Sinuhe Wallin­heimo, p. 050-5120 873