Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sinuhe Wallinheimo kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Julkaistu:

Helsin­gissä käyn­nissä oleva tapah­tuma ”Suuret Oluet, Pienet Pani­mot” on jo vakiin­tu­neen aseman saavut­ta­nut tapah­tu­ma­kon­septi. Se tarjoaa mahdol­li­suu­den tutus­tua eten­kin viime vuosina hurjaan nousuun lähte­neen suoma­lai­sen olut­kult­tuu­rin moni­nai­siin saavu­tuk­siin. Esillä ovat pien­ten ja vähän suurem­pien valmis­ta­jien erikoi­suu­det perin­tei­sestä sahdista viimei­sim­piin kansain­vä­lis­ten olutt­ren­dien koti­mai­siin tulkin­toi­hin.

Viime kaudella uudis­tettu alko­ho­li­laki on ollut voimassa runsaat puoli­toista vuotta. Vaikka sen muka­naan tuomat muutok­set olivat suurim­maksi osaksi hyvin maltil­li­sia, ne ovat näky­neet monella tavalla ihmis­ten arjessa ja juhlassa. Ruoka­kaup­po­jen vali­koi­mat ovat moni­puo­lis­tu­neet, tapah­tu­ma­toi­minta on helpot­tu­nut, ravin­to­lat saaneet lisää vapauk­sia, ja pani­moi­den toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat laajen­tu­neet.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo pitää alko­ho­li­uu­dis­tusta pääosin onnis­tu­neena mutta kiin­nit­tää samalla huomiota muuta­miin korjausta kaipaa­viin yksi­tyis­koh­tiin.

- Jos luos­tari haluaa käyt­tää ehtool­li­sella itse teke­määnsä viiniä, se ei voi ottaa sitä omasta varas­tos­taan, vaan pullot on kier­rä­tet­tävä Alkon keskus­va­ras­ton kautta. Olui­siin erikois­tu­nutta kaup­paa ei voi pitää, ellei myymä­lässä ole joko baari­tis­kiä annis­ke­lu­lu­pi­neen tai sitten vähin­tään puolet myyn­nistä elin­tar­vik­keita. Viini­pul­loa ei edel­leen­kään saa ostaa ravin­to­lasta mukaan, ja mark­ki­noin­nin rajoi­tuk­set ovat aivan absur­dilla tasolla, Wallin­heimo luet­te­lee esimerk­kejä.

- Myös alko­ho­li­juo­mien etämyyn­tiä koskeva sään­tely jäi viime kaudella selkeyt­tä­mättä. Se on jättä­nyt viran­omai­sille liikaa mahdol­li­suuk­sia mieli­val­tai­siin tulkin­toi­hin. On aika lakata venkoi­le­masta sisä­mark­ki­noi­den perus­va­pauk­sia vastaan. Suomen pitää ottaa käyt­töön joko Ruot­sin malli suorilla koti­toi­mi­tuk­silla tai sitten komis­sion keväällä suosit­tama toimi­tus­pis­te­malli, Wallin­heimo linjaa.

- Isom­piin peri­aat­teel­li­siin uudis­tuk­siin kuten Alkon mono­po­lin purkuun halli­tuk­sella tuskin riit­tää rohkeutta, mutta aina­kin selvim­mät pikku­viat pitäisi pystyä korjaa­maan. Suurin osa näistä korjauk­sista olisi todella pienillä muutok­silla tehtä­vissä, Wallin­heimo huomaut­taa.

Lisä­tie­dot:

Sinuhe Wallin­heimo, p. 050-5120 873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

Skip to content