Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sinuhe Wallinheimo kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Julkaistu:

Helsin­gissä käyn­nissä oleva tapah­tuma ”Suuret Oluet, Pienet Pani­mot” on jo vakiin­tu­neen aseman saavut­ta­nut tapah­tu­ma­kon­septi. Se tarjoaa mahdol­li­suu­den tutus­tua eten­kin viime vuosina hurjaan nousuun lähte­neen suoma­lai­sen olut­kult­tuu­rin moni­nai­siin saavu­tuk­siin. Esillä ovat pien­ten ja vähän suurem­pien valmis­ta­jien erikoi­suu­det perin­tei­sestä sahdista viimei­sim­piin kansain­vä­lis­ten olutt­ren­dien koti­mai­siin tulkin­toi­hin.

Viime kaudella uudis­tettu alko­ho­li­laki on ollut voimassa runsaat puoli­toista vuotta. Vaikka sen muka­naan tuomat muutok­set olivat suurim­maksi osaksi hyvin maltil­li­sia, ne ovat näky­neet monella tavalla ihmis­ten arjessa ja juhlassa. Ruoka­kaup­po­jen vali­koi­mat ovat moni­puo­lis­tu­neet, tapah­tu­ma­toi­minta on helpot­tu­nut, ravin­to­lat saaneet lisää vapauk­sia, ja pani­moi­den toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat laajen­tu­neet.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo pitää alko­ho­li­uu­dis­tusta pääosin onnis­tu­neena mutta kiin­nit­tää samalla huomiota muuta­miin korjausta kaipaa­viin yksi­tyis­koh­tiin.

- Jos luos­tari haluaa käyt­tää ehtool­li­sella itse teke­määnsä viiniä, se ei voi ottaa sitä omasta varas­tos­taan, vaan pullot on kier­rä­tet­tävä Alkon keskus­va­ras­ton kautta. Olui­siin erikois­tu­nutta kaup­paa ei voi pitää, ellei myymä­lässä ole joko baari­tis­kiä annis­ke­lu­lu­pi­neen tai sitten vähin­tään puolet myyn­nistä elin­tar­vik­keita. Viini­pul­loa ei edel­leen­kään saa ostaa ravin­to­lasta mukaan, ja mark­ki­noin­nin rajoi­tuk­set ovat aivan absur­dilla tasolla, Wallin­heimo luet­te­lee esimerk­kejä.

- Myös alko­ho­li­juo­mien etämyyn­tiä koskeva sään­tely jäi viime kaudella selkeyt­tä­mättä. Se on jättä­nyt viran­omai­sille liikaa mahdol­li­suuk­sia mieli­val­tai­siin tulkin­toi­hin. On aika lakata venkoi­le­masta sisä­mark­ki­noi­den perus­va­pauk­sia vastaan. Suomen pitää ottaa käyt­töön joko Ruot­sin malli suorilla koti­toi­mi­tuk­silla tai sitten komis­sion keväällä suosit­tama toimi­tus­pis­te­malli, Wallin­heimo linjaa.

- Isom­piin peri­aat­teel­li­siin uudis­tuk­siin kuten Alkon mono­po­lin purkuun halli­tuk­sella tuskin riit­tää rohkeutta, mutta aina­kin selvim­mät pikku­viat pitäisi pystyä korjaa­maan. Suurin osa näistä korjauk­sista olisi todella pienillä muutok­silla tehtä­vissä, Wallin­heimo huomaut­taa.

Lisä­tie­dot:

Sinuhe Wallin­heimo, p. 050-5120 873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content