Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sinuhe Wallinheimo kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Wallin­heimo: Alko­ho­li­la­kiin korjaus­sarja, näillä muutok­silla alkuun

Julkaistu:

Helsin­gissä käyn­nissä oleva tapah­tuma ”Suuret Oluet, Pienet Pani­mot” on jo vakiin­tu­neen aseman saavut­ta­nut tapah­tu­ma­kon­septi. Se tarjoaa mahdol­li­suu­den tutus­tua eten­kin viime vuosina hurjaan nousuun lähte­neen suoma­lai­sen olut­kult­tuu­rin moni­nai­siin saavu­tuk­siin. Esillä ovat pien­ten ja vähän suurem­pien valmis­ta­jien erikoi­suu­det perin­tei­sestä sahdista viimei­sim­piin kansain­vä­lis­ten olutt­ren­dien koti­mai­siin tulkin­toi­hin.

Viime kaudella uudis­tettu alko­ho­li­laki on ollut voimassa runsaat puoli­toista vuotta. Vaikka sen muka­naan tuomat muutok­set olivat suurim­maksi osaksi hyvin maltil­li­sia, ne ovat näky­neet monella tavalla ihmis­ten arjessa ja juhlassa. Ruoka­kaup­po­jen vali­koi­mat ovat moni­puo­lis­tu­neet, tapah­tu­ma­toi­minta on helpot­tu­nut, ravin­to­lat saaneet lisää vapauk­sia, ja pani­moi­den toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat laajen­tu­neet.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo pitää alko­ho­li­uu­dis­tusta pääosin onnis­tu­neena mutta kiin­nit­tää samalla huomiota muuta­miin korjausta kaipaa­viin yksi­tyis­koh­tiin.

- Jos luos­tari haluaa käyt­tää ehtool­li­sella itse teke­määnsä viiniä, se ei voi ottaa sitä omasta varas­tos­taan, vaan pullot on kier­rä­tet­tävä Alkon keskus­va­ras­ton kautta. Olui­siin erikois­tu­nutta kaup­paa ei voi pitää, ellei myymä­lässä ole joko baari­tis­kiä annis­ke­lu­lu­pi­neen tai sitten vähin­tään puolet myyn­nistä elin­tar­vik­keita. Viini­pul­loa ei edel­leen­kään saa ostaa ravin­to­lasta mukaan, ja mark­ki­noin­nin rajoi­tuk­set ovat aivan absur­dilla tasolla, Wallin­heimo luet­te­lee esimerk­kejä.

- Myös alko­ho­li­juo­mien etämyyn­tiä koskeva sään­tely jäi viime kaudella selkeyt­tä­mättä. Se on jättä­nyt viran­omai­sille liikaa mahdol­li­suuk­sia mieli­val­tai­siin tulkin­toi­hin. On aika lakata venkoi­le­masta sisä­mark­ki­noi­den perus­va­pauk­sia vastaan. Suomen pitää ottaa käyt­töön joko Ruot­sin malli suorilla koti­toi­mi­tuk­silla tai sitten komis­sion keväällä suosit­tama toimi­tus­pis­te­malli, Wallin­heimo linjaa.

- Isom­piin peri­aat­teel­li­siin uudis­tuk­siin kuten Alkon mono­po­lin purkuun halli­tuk­sella tuskin riit­tää rohkeutta, mutta aina­kin selvim­mät pikku­viat pitäisi pystyä korjaa­maan. Suurin osa näistä korjauk­sista olisi todella pienillä muutok­silla tehtä­vissä, Wallin­heimo huomaut­taa.

Lisä­tie­dot:

Sinuhe Wallin­heimo, p. 050-5120 873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content