Koko­simme SuomiA­ree­nan 2019 kiin­nos­ta­vim­mat kokoo­mus­lai­set tärpit yhteen. Ohjelma päivit­tyy.

Piiri­jär­jes­tön ohjelma:

Kokoo­mus­nais­ten kuoha­rit

Milloin: maanan­taina 15.7. klo 15 alkaen
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto


Mesta­rit Aree­nalla: Onko maailma rikki? Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 14.00–15.00
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla kokoo­mus­kon­ka­rit Ilkka Kanerva, Kimmo Sasi ja Pertti Salo­lai­nen. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jes­tön kokoo­musil­ta­päivä

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 15.00–16.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön jäsen­ti­lai­suus

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori.

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­mus­lai­set gril­li­juh­lat

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 18.30–22.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Puhu­jana pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Meri-Porin Kokoo­muk­sen Jazz-risteily

Milloin: tors­taina 18.7. klo 17.00–20.00
Missä: Etelä­ranta

Tilai­suus alkaa ruokai­lulla Etelä­ran­nassa kello 17.00 ja jatkuu joen laineilla, Kirju­rin edus­talla joki­laiva Char­lot­tan kyydissä Koke­mäen­joen parhaissa maise­missa. Paikalla maail­man­luo­kan kitara-artisti Önder Focan sekä kansan­edus­ta­jat Matias Mart­ti­nen, Kai Mykkä­nen ja Elina Lepo­mäki. Mukaan tulee myös yllä­tys­vie­raita.

Ristei­lyn hinta 25 € ennak­koon ja paikan päältä 29 €. Ristei­ly­lippu sisäl­tää ruuan, yhden juoman, maail­man­luo­kan musiik­kia, ristei­lyn sekä hyvää seuraa. Lipun voit lunas­taa etukä­teen suorit­ta­malla maksun Osuus­pan­kin tilille FI91 5700 8120 2306 31 (vies­ti­kent­tään osal­lis­tu­jan nimi ja jazz­ris­teily) tai paikan päällä.

Järjes­täjä: Meri-Porin Kokoo­mus, Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön tuella

SuomiA­ree­nan ohjelma:

Maanan­tain ohjelma

Tiis­tain ohjelma

Keski­vii­kon ohjelma

Tors­tain ohjelma

Perjan­tain ohjelma


Maanan­tai 15.7.

Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat lauteilla

Milloin: 15.7. klo 10.00–11.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Sata­kun­ta­lii­ton järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa Ylen toimit­taja Antti Laakso.

Tilai­suu­den kuvaus: Sata­kun­nan vasta­va­li­tut kansan­edus­ta­jat keskus­te­le­vat tärkeistä ja ajan­koh­tai­sista teemoista Ylen toimit­ta­jan johdolla. Terve­tu­loa kuule­maan jo perin­tei­seksi muodos­tu­nee­seen keskus­te­luun, mitä mieltä Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat ovat!


Suomen suuri digi­haaste: Saadaanko osaa­mi­nen kuntoon 2030 mennessä vai jäädäänkö junasta?

Milloin: 15.7. klo 10.00–11.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, lääke­tie­teen tohtori Mia Laiho. Tilai­suu­den juon­taa MTV:n uuti­sank­kuri Keijo Leppä­nen.

Keskus­te­lussa noste­taan esiin seuraa­via aiheita: Miten osaa­mi­sen on muutut­tava digi­ta­li­soi­tu­vassa maail­massa, jotta Suomi säilyt­tää kilpai­lu­ky­kynsä? Mitkä ammat­ti­kun­nat katoa­vat lähi­vuo­sina? Miten torjumme pitkä­ai­kais­työt­tö­myyttä, kun vanhoja työpaik­koja häviää? Miten varmis­tamme työvoi­man saata­vuu­den? Minkä­laista osaa­mista tarvit­semme vuonna 2030? Miten oppi­mi­sen on muutut­tava tule­vai­suu­dessa? Miten turvaamme kaikille yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det oppia ja koulut­tau­tua uudel­leen?


Kokoo­muk­sen puolue­päivä: Halli­tus­oh­jelma – hitti vai huti?

Milloin: 15.7. klo 11.30–12.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Mukana kokoo­mus­nuor­ten vt. puheen­joh­taja Reza Abdali, kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie. Tilai­suu­den juon­taa Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten päätoi­mit­taja, Alberto Clara­munt.

Miltä tuleva halli­tus­kausi ja Suomen tule­vai­suus näyt­tä­vät nuor­ten silmin? Kokoo­mus­nuo­ret ja Kokoo­mus­opis­ke­li­jat pureu­tu­vat kysy­myk­seen ja haas­ta­vat tuoretta halli­tus­oh­jel­maa. Tilai­suu­den juon­taa päätoi­mit­taja Alberto Clara­munt.


#Huomi­sen­Ter­veys: Insi­nööri – lääkä­rin paras kaveri?

Milloin: 15.7. klo 12.15–13.10
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, lääke­tie­teen tohtori Mia Laiho. Tilai­suu­den juon­taa Lääkä­ri­lii­ton koulu­tus­pääl­likkö Sami Heis­taro.

Tapah­tu­man kuvaus: Kehit­tyvä tekno­lo­gia, tiedon määrän valtava kasvu ja mm. geno­min salo­jen avau­tu­mi­nen muut­ta­vat tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten työtä. Auttaako teko­äly? Miten tähän kaik­keen pitää varau­tua? Millaista osaa­mista lääkä­reiltä ja muilta sote-ammat­ti­lai­silta tarvi­taan tänään ja huomenna? Pitääkö kaik­kien kohta olla digi­na­tii­veja vai onko perim­mil­tään tärkeintä ihmi­sen kohtaa­mi­nen?

Päivän järjes­tä­vät Lääke­teol­li­suus ry, Lääkä­ri­liitto ry ja Sailab ry. Tilai­suu­dessa mukana AstraZe­neca Oy, Novar­tis Finland Oy, Medt­ro­nic Oy, John­son & John­son.


Miljo­nääri-Antin Eurooppa-visa

Milloin: 15.7. klo 13.00 -13.15
Missä: MTV-lava

Suomi on EU:n puheen­joh­ta­ja­maa, mutta mitä vaikut­ta­jat tietä­vät Euroo­pasta?

Visai­le­massa vara­kan­san­edus­taja Sampsa Kataja (KOK) ja kansan­edus­ta­jat Heidi Vilja­nen (SDP), Tom Packalén (PS) ja Eeva Kalli (KESK). Visai­lun vetää Antti Ahonen.


Pure­taan byro­kra­tiaa, raken­ne­taan ihmi­sen kokoista sosi­aa­li­tur­vaa

Milloin: 15.7. klo 14.30–15.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on oulu­lai­nen kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie. Kelan ja valtio­neu­vos­ton kans­lian järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Tiina Meri­kanto.

Tapah­tu­man kuvaus: Byro­kra­tia­louk­ku­jen on aika taipua nyky­ajan edessä. Sosi­aa­li­tur­vaan liit­ty­vää moni­mut­kaista hake­mi­sen, selvi­tys­ten ja laskel­mien vyyh­tiä voidaan purkaa suoris­ta­malla sään­te­lyä ja kehit­tä­mällä tekno­lo­giaa. Kuinka byro­kra­tia taipuu toimeen­tu­lo­tuen asiak­kaan arkeen tai nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ja mitä asian eteen olisi tehtä­vissä? Millai­sia mahdol­li­suuk­sia ja uhkia digi­ta­li­saa­tio ja teko­äly tarjoa­vat – kato­aako ihmi­nen tekno­lo­gian syöve­rei­hin vai onko nyt kerran­kin aikaa kuun­nella asia­kasta?


Kokoo­mus­nais­ten kuoha­rit

Milloin: 15.7. klo 15 alkaen
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto


#Huomi­sen­Ter­veys: Tule­vai­suu­den terveys raken­ne­taan tänään. Oletko valmis, päät­täjä?

Milloin: 15.7. klo 15.45–16.30
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on pohja­lai­nen kansan­edus­taja, Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­ta­vat Astra Zeneca Oy:n toimi­tus­joh­taja Nina Ekholm-Wenberg ja Tamron toimi­tus­joh­taja Kai Kaasa­lai­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Mikä oikeas­taan muut­taa tervey­den­huol­toamme eniten? Miten onnis­tumme, kun väestö ikään­tyy ja tavoit­teena on tarjota vaikut­tava hoito­kai­kille suoma­lai­sille? Mikä on päät­tä­jän rooli?

Päivän järjes­tä­vät Lääke­teol­li­suus ry, Lääkä­ri­liitto ry ja Sailab ry. Tilai­suu­dessa mukana AstraZe­neca Oy, Novar­tis Finland Oy, Medt­ro­nic Oy, John­son & John­son.


Pathosta lavalle! Poliit­tis­ten puhei­den kilpailu

Milloin: 15.7. klo 17.30–18.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Kokoo­muk­sesta mukana ovat pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja Arto Sato­nen sekä kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo. Ajatus­paja Toivon ja Kalevi Sorsa -säätiön järjes­tä­män tilai­suu­den juon­ta­vat näyt­te­lijä, käsi­kir­joit­taja Joonas Nord­man, Ilta­leh­den poli­tii­kan toimit­taja Tommi Park­ko­nen ja Helsin­gin yliopis­ton profes­sori Hanna Wass.

Tilai­suu­den kuvaus: Poliit­tis­ten puhei­den kilpai­lussa reto­ri­set taidot ratkai­se­vat. Tuoma­risto antaa arvionsa ja lopul­li­sen voit­ta­jan äänes­tää livey­leisö.


Kapak­ka­väit­tely: Johta­mi­nen krii­sissä – mitä on uusi johta­juus?

Milloin: 15.7. klo 20.00–21.00
Missä: Ravin­tola Kirja­kauppa, Antin­katu 10

Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kaiku Helsin­gin tilai­suu­den juon­taa valtio­tie­tei­den tohtori Jouko Mart­tila. Tilai­suu­den kuvaus: Sano­taan, ettei maata voi johtaa kuin toimi­tus­joh­taja eikä yritystä kuin polii­tikko – vai voiko? Gart­ner ennus­taa, että tekno­lo­gia­mur­ros kaataa 60 prosent­tia yrityk­sistä, ellei suun­nan­muu­tos onnistu. Sama kohtalo uhkaa hyvin­voin­ti­val­tiota, jos uudis­tuk­sia ei johdeta oikein. Mitä opit­ta­vaa polii­ti­koilla olisi yritys­ten johta­mi­sesta ja johta­mis­vies­tin­nästä? Voisiko yritys­joh­ta­jilla olla opit­ta­vaa poliit­ti­sesta johta­mi­sesta?


Tiis­tai 16.7.

Demo­kra­tia tien­haa­rassa: onko puoluei­den aika ohi?

Milloin: 16.7. klo 10.00–11.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­musta edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Demo ry:n järjes­tä­mässä panee­lissa haas­te­taan edus­kun­ta­puo­luei­den johtoa puolus­ta­maan puoluei­den paik­kaa poli­tii­kan ja päätök­sen­teon ytimessä. Onko edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian aika ohi, pitäi­sikö äänes­ty­si­kä­ra­jat heit­tää romu­kop­paan? Syrjäyt­tä­vätkö poliit­ti­set inno­vaa­tiot kuten suora demo­kra­tia tai virtu­aa­li­set vaiku­tus­ka­na­vat perin­tei­set puolu­eet? Pitäi­sikö niiden? Miten vasta­taan haas­tei­siin, kuten puoluei­den ja niiden tarpeel­li­suu­den kritiik­kiin, äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den laskuun ja puoluei­den jäsen­mää­rän katoon.


Isän­maan toivot – osaa­ja­pu­lan ratkai­si­jat meiltä ja muualta

Milloin: 16.7. klo 10.00–11.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­musta edus­taa pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen.

VTT:n ja Teknii­kan akatee­mi­set TEK järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa puhu­taan osaa­ja­pu­lasta. Tilai­suu­den juon­taa Busi­ness Finlan­din vies­tin­tä­joh­taja Tomi Korho­nen. Kolme debat­tia Suomen kansain­vä­li­syy­destä. Miten osaa­ja­pula ratkais­taan? Miten kansain­vä­li­syys voisi muut­tua juhla­pu­heista todeksi? Miten Suomi voisi olla erityi­nen koti­maa heille, jotka voivat valita minkä maan tahansa? Olemme globaa­lissa kilpai­lussa osaa­jista. Miten pystymme houkut­ta­maan Suomeen kansain­vä­li­siä osaa­jia luomaan maail­man­luo­kan inno­vaa­tioita? Keskus­te­li­jat edus­ta­vat kansain­vä­li­syyttä eri tavoin oman tari­nansa, osaa­mi­sensa tai yritys­tensä kautta.


Edus­kun­ta­vaa­lien läpi­va­laisu – polii­tik­ko­jen ja tutki­joi­den vuoro­pu­helu

Milloin: 16.7. klo 11.30–12.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Vaali­tut­ki­mus­kon­sor­tion ja oikeus­mi­nis­te­riön järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Tilai­suu­den juon­taa Helsin­gin yliopis­ton profes­sori Hanna Wass.

Tilai­suu­den kuvaus: Vuoden 2019 edus­kun­ta­vaa­li­tu­los oli poik­keuk­sel­li­sen tasai­nen – yllät­tä­vä­kin. Polii­ti­kot ja tutki­jat pohti­vat vaali­tu­lok­sen syitä ja seurauk­sia. Käytössä on myös uuni­tuo­retta tietoa laajasta käyn­ti­haas­tat­te­luai­neis­tosta, joka on koottu Oikeus­mi­nis­te­riön rahoi­tuk­sella ja Vaali­tut­ki­mus­kon­sor­tion ohjauk­sessa.


Tori­vartti: Viisautta vaka­vi­sasta

Milloin: 16.7. klo 12.40–13.00
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.


Halli­tus vastaan oppo­si­tio – ensim­mäi­nen taisto

Milloin: 16.7. klo 14.30–15.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­musta edus­taa pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen.

Tule äänes­tä­mään luot­ta­muk­sesta halli­tuk­seen ja oppo­si­tioon! Uusi halli­tus vastaan uusi oppo­si­tio. Kansa kysyy, gallu­pit kerto­vat, polii­ti­kot inttä­vät. Toisis­taan mittaa otta­vat edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat ja keskus­te­lua ryydit­tä­vät KAKS – Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön teet­tä­mät gallu­pit ja asia­mies Antti Mykkä­nen. Tilai­suu­den järjes­tää KAKS – kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiö ja juon­ta­jana toimii säätiön asia­mies Antti Mykkä­nen.


Puolu­eet yhdessä: uudet kansan­edus­ta­jat lavalla

Milloin: 16.7. klo 15.00–16.00
Missä: MTV-lava

Kokoo­musta edus­taa tuore sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.

Uudet kansan­edus­ta­jat lavalla keskus­te­le­massa ajan­koh­tai­sista aiheista puolu­eet yhdessä -teeman alla. Tilai­suu­den juon­taa Sata­kun­nan Viikon päätoi­mit­taja Kim Huovin­lahti.


Ilman päära­taa Suomi pysäh­tyy

Milloin: 16.7. klo 16.00–17.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­musta edus­ta­vat tuore pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja, Tampe­reen kaupun­gin­val­tuus­ton pj. Anna-Kaisa Ikonen sekä kansan­edus­taja Paula Risikko.

Tilai­suu­den kuvaus:
Yhteis­kun­nal­li­set vaikut­ta­jat keskus­te­le­vat Suomen päära­dasta jatko­yh­teyk­si­neen. Raide­lii­ken­teen rooli on keskei­nen ilmas­to­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­sessa. Päära­taan kohdis­tet­ta­vat satsauk­set teke­vät ihmis­ten ja tava­roi­den liik­keistä suju­vam­pia ja inves­toin­nit mahdol­lis­ta­vat parem­mat yhtey­det koko Suomeen. Suun­nit­telu tulee aloit­taa nyt ja EU-rahoi­tus hyödyn­net­tävä. Tule mukaan ja vaikuta. Päärata+ kutsuu sinua. Tilai­suu­den järjes­tää Päärätä+ -hanke ja juon­ta­jana toimii MTV Uutis­ten uuti­sank­kuri Keijo Leppä­nen.


Puolus­taako EU Suomea?

Milloin: 16.7. klo 16.00–17.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa puhu­taan EU:sta ja turval­li­suu­desta. Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva. Tilai­suu­den juon­taa Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten päätoi­mit­taja Alberto Clara­munt. Saako Suomi turva­ta­kuut EU:sta ja puolus­taako Suomi toista jäsen­maata? Suomella vaikut­ta­mi­sen paikka EU:n puheen­joh­ta­jana.


Puheen­joh­ta­ja­tentti

Milloin: 16.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Edus­kun­ta­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat kohtaa­vat kesän kuumim­massa tentissä. Kokoo­musta edus­taa vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen. Puheen­joh­ta­ja­tentti näyte­tään tiis­taina 16.7. klo 21.00-22.00 MTV3-kana­valla.


Keski­viikko 17.7.

“Valtio­valta Suomessa kuuluu kansalle” – Suomen sata vuotta tasa­val­tana

Milloin: 17.7. klo 10.00–10.20
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kokoo­musta edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Valtio­neu­vos­ton kans­lian järjes­tä­män tilai­suu­den vetää Ylen toimit­taja Olli Seuri. Päiväl­leen sata vuotta sitten, 17.7.1919, vahvis­tet­tiin Suomen tasa­val­tai­nen halli­tus­muoto. Miten tehty päätös vaikut­taa ja näkyy tämän päivän yhteis­kun­nassa ja päätök­sen­teossa? Sata­vuo­ti­aan tasa­val­tai­sen halli­tus­muo­don merki­tyk­sestä keskus­te­le­vat histo­rian profes­sori Henrik Meinan­der ja Ilkka Kanerva, yksi edus­kun­nan pitkä­ai­kai­sim­mista kansan­edus­ta­jista.


Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kun rahat loppu­vat, ei ole varaa jättää inves­toi­matta! Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set ruotii sote-Suomen haas­teita ja ratkai­suja. Huomion kohteena ovat erityi­sesti valin­nan­va­paus, tekno­lo­giain­ves­toin­tien kehi­tys­ve­lat ja yhteis­työn vält­tä­mät­tö­myys. Tilai­suu­den järjes­tää: HUS, Pihla­ja­linna, Yksi elämä -verkosto, CGI Suomi Oy ja tilai­suu­den juon­taa vies­tin­täy­rit­täjä Eeva Lehti­mäki.


Työl­lis­ty­mi­sen ytimessä – jääkö Suomi jälkeen osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sessa?

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12

Kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.


Kuka viereesi jää? Ikään­ty­nei­den yksi­näi­syy­teen on puutut­tava nyt!

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­ton­katu 14

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­jot­haja Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Peter Nyman.

Tilai­suu­den kuvaus: Joka kolmas iäkäs ihmi­nen kokee itsensä yksi­näi­seksi. Yksi­näi­syys heiken­tää hyvin­voin­tia ja elämän­laa­tua. Se on terveys­riski, joka on otet­tava vaka­vasti. Miten voimme ennal­taeh­käistä ja lievit­tää yksi­näi­syyttä? Löytyykö ratkaisu uusista asumi­sen muodoista, palve­luista, kansa­lais­jär­jes­töistä vai kenties tekno­lo­giasta? Kuka viereesi jää -keskus­te­lussa pureu­du­taan iäkkäi­den ihmis­ten yksi­näi­syy­teen ja pohdi­taan konkreet­ti­sia toimia asian ratkai­se­mi­seksi. Mukana myös Vihreä teat­teri.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Kansal­li­nen senio­ri­liitto ry, Miina Sillan­pään Säätiö sr, Vanhus­työn keskus­liitto ja Synocus Oy.


Ainako mun pitää oppia?

Milloin: 17.7. klo 13.00–14.00
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­ton­katu 14

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­jot­haja Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­taa Turun yliopis­ton halli­tuk­sen jäsen, asian­tun­tija Tuuli Kaski­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Millai­nen on tule­vai­suu­den työelämä, millai­sia tietoja ja taitoja se meiltä vaatii ja miten koulu­tus uudis­tuu. Ratkaisu ei ole yhden toimi­jan käsissä, ja haas­teita on uskal­let­tava katsoa yllät­tä­vin­kin kokoon­pa­noin. Tässä keskus­te­lussa asiaa lähes­ty­tään varhais­kas­va­tuk­sen, yliopis­to­kou­lu­tuk­sen, kansa­lais­opis­to­jen kuin työelä­män näkö­kul­masta. Tule­vai­suu­dessa vaadit­ta­vien tieto- ja taito­vaa­ti­mus­ten rinnalla pohdimme, miten suhteemme ja asen­teemme työn­te­koon muut­tuu.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Kansa­lais­opis­to­jen liitto KoL, Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (Karvi) ja Turun yliopisto.


Mesta­rit Aree­nalla: Onko maailma rikki? Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 14.00–15.00
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla kokoo­mus­kon­ka­rit Ilkka Kanerva, Kimmo Sasi ja Pertti Salo­lai­nen. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Moni­työ ja uusi työelämä – oletko valmis?

Milloin: 17.7. klo 14.30–15.30
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Uusi työ ry:n ja Digi­MaMa ry:n järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa Kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tilai­suu­den juon­taa Prori­gin Oy:n arvo­stra­tegi Jaana Villa­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Työelä­män raamit eivät ole enti­sel­lään, ja moni­työ on jo kiin­teä osa sitä. Mitä tapah­tuu, kun palk­ka­työ ei ole enää itsei­sarvo? Perin­tei­nen käsite työelä­mästä ei sovellu enää tähän päivään, ja yhä useam­malla suoma­lai­sella on sivu­työ tai useita saman­ai­kai­sia tulon­läh­teitä. Tutki­mus­ten mukaan joka kolmas työl­li­nen ei tee kokoai­kaista jatku­vaa palk­ka­työtä ja työn merki­tyk­sel­li­syys ja oman työn tuunaa­mi­sen tarve lisään­tyy. Millai­sia uusia valmiuk­sia tuleva työelämä vaatii järjes­töiltä ja liitoilta?


Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jes­tön kokoo­musil­ta­päivä

Milloin: 17.7. klo 15.00–16.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jestö


Vain polii­ti­kon elämää

Milloin: 17.7. klo 16.00–17.00
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja Paula Risikko. Tilai­suu­den järjes­tää Helsin­gin Sano­mat /​ Sanoma Media Finland ja sen juon­ta­vat Helsin­gin Sano­mien toimit­ta­jat Marko Junk­kari ja Jaakko Lyyti­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Vain polii­ti­kon elämää. Eturi­vin kansan­edus­ta­jat puhu­vat työnsä arki­sista puolista, jotka eivät näy julki­suu­dessa. Millai­sia ovat työn raskaim­mat hetket? Entä upeim­mat? Miten poli­tii­kan maine pelas­te­taan? Tunnelma on avoin ja intiimi kuin Vain elämää -ohjel­man illal­li­sella. Mukana parhaita puheita ja tois­ten kehu­mista. Omat nessut mukaan!


Suomi­Areena: uudet kansan­edus­ta­jat

Milloin: 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava

Kokoo­musta edus­taa tuore oulu­lai­nen kansan­edus­taja Janne Heik­ki­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Keväällä edus­kun­taan nousi peräti 83 uutta kansan­edus­ta­jaa? Minkä­laista poli­tii­kan arki­päivä on uuden edus­ta­jan silmin? Keskus­te­lua ajat­to­mista ja ajan­koh­tai­sista teemoista vetä­vät MTV Uutis­ten Anu Korho­nen ja Jussi Kärki.


Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön jäsen­ti­lai­suus

Milloin: 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­mus­nuor­ten Suomi­Areena-ilta

Milloin: 17.7. klo 18.00 alkaen
Missä: Antin­katu 8

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja Paula Risikko. Tilai­suu­den järjes­tää Helsin­gin Sano­mat /​ Sanoma Media Finland ja sen juon­ta­vat Helsin­gin Sano­mien toimit­ta­jat Marko Junk­kari ja Jaakko Lyyti­nen.

Terve­tu­loa Sata­kun­nan Kokoo­mus­nuor­ten ja Porin Nuor­ko­koo­muk­sen järjes­tä­mään legen­daa­ri­seen illan­viet­toon Jacuzzi- allas ja sauna­ti­laan Poriin, keskelle kesän kuuminta poliit­tista ja yhteis­kun­nal­lista tapah­tu­maa, SuomiA­ree­naa! Tätä et taatusti halua jättää välistä.

Tarjolla pientä napos­tel­ta­vaa ja juota­vaa sekä sauno­mis­mah­dol­li­suus. Muista ilmoit­tau­tua tapah­tu­maan.

MITÄ? Vuoden siis­tein saunailta. MISSÄ? Porin Jacuzzilla. MILLOIN? SuomiA­ree­nan keski­viik­kona

Lisä­tie­dot:
Aaro Ali-Hokka, PNK pj. 040 733 0851
Olli Lund, SKN pj. 040 751 2733
Keimo Hakan­pää, alue­koor­di­naat­tori, 0400 696 158, keimo.hakanpaa@kokoomusnuoret.fi


Kokoo­mus­lai­set gril­li­juh­lat

Milloin: 17.7. klo 18.30–22.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Puhu­jana pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­musTors­tai 18.7.

Suomen menes­tys nojaa koulu­tuk­seen – Pitääkö olla huolis­saan arvo­sa­no­jen oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja siitä, miten koulu­tuk­sen kävi uudessa halli­tus­oh­jel­massa?

Milloin: 18.7. klo 10.00–11.20
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ:n järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Multala. Tapah­tu­man juon­ta­vat Milt­to­nin johtaja Ville Blåfield, RSB:n yrit­täjä, toimit­taja Reetta Räty ja OAJ:n kehit­tä­mis­pääl­likkö Jaakko Salo.

Tilai­suu­den kuvaus: 10.00 Avaus. 10.10 Voiko toisen koulun kuto­nen olla toisen ysi? Miten oppi­lasta arvioi­daan? Mistä opet­taja arvioin­nin nykäi­see? Murs­kaamme arvos­te­lun myyt­tejä, pohdimme sen haas­teita ja ratkai­suja. 10.40 – 11.20 Miten koulu­tuk­sen kävi uudessa halli­tus­oh­jel­massa? Uuden halli­tus­oh­jel­man kasva­tus-, koulu­tus- ja tiede­si­säl­löistä väit­te­le­mässä halli­tus- ja oppo­si­tio­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat. Keskus­te­lun lomassa kansan­edus­ta­jat osal­lis­tu­vat heitä varten suun­ni­tel­tuun Taitaja-kisaan. Kuka voit­taa?


Onko suoma­lai­silla malt­tia vauras­tua? Vero­po­li­tiikka 2020–luvulla

Milloin: 18.7. klo 13.00–14.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Veron­mak­sa­jain keskus­lii­ton järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­taa Veron­mak­sa­jien vies­tin­tä­joh­taja Antti Oksa­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Suomi on perin­tei­sesti kasva­nut teol­li­suu­den ja vien­nin voimalla. Nyky­päi­vän palve­lu­ve­toi­sen talou­den moot­to­rina ovat kuiten­kin osto­voi­mai­set kulut­ta­jat. Millai­nen vero­po­li­tiikka nostaisi suoma­lais­ten intoa sääs­tää ja sijoit­taa? Onko koti­ta­louk­silla riit­tä­västi kannus­teita vauras­tua ensi vuosi­kym­me­nellä?


Ilmasto muut­taa kaiken – mistä yhtei­nen sävel ilmas­to­po­li­tiik­kaan?

Milloin: 18.7. klo 14.30–15.30
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­muk­sesta mukana on sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Hyvän sään aikana -verk­ko­me­dian järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Silja Annila.

Tilai­suu­den kuvaus: Suomen täytyy olla edel­lä­kä­vijä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa, vaikka se toisi kustan­nuk­sia. Tätä mieltä oli enem­mistö kevään edus­kun­ta­vaa­leissa vali­tuista kansan­edus­ta­jista Ylen vaali­ko­neessa. Poik­keuk­sel­li­sen tasai­nen vaali­tu­los tuo kuiten­kin hanka­luu­tensa istu­van edus­kun­nan työhön. Miten edus­kunta löytää yhtei­sen säve­len ilmas­to­toi­missa? Millaista ilmas­to­po­li­tiik­kaa Suomen pitäisi nyt tehdä? Keskus­te­lussa punni­taan halli­tuk­sen ilmas­to­ta­voit­teita ja Suomen mahdol­li­suuk­sia suun­nan­näyt­tä­jänä.


Puolu­eet yhdessä: nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla

Milloin: 18.7. klo 15.00–16.00
Missä: MTV-lava

Mukana kokoo­mus­nuor­ten vt. puheen­joh­taja Reza Abdali.

Nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla keskus­te­le­massa ajan­koh­tai­sista aiheista puolu­eet yhdessä teeman alla. Tilai­suu­den juon­taa Allianssi ry:n vara­pu­heen­joh­taja Henna Pursiai­nen.


Matka talou­del­li­seen mielen­rau­haan – näin se käy!

Milloin: 18.7. klo 16.00–17.00
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

Danske Bankin järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa kokoo­musta edus­ta­vat uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki ja sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Talou­del­li­nen mielen­rauha kuuluu kaikille, mutta onko kaikilla suoma­lai­silla tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det raken­taa sitä? Sitä pohdimme kolmesta eri näkö­kul­masta omien alojensa asian­tun­ti­joi­den kanssa: Millai­set eväät suoma­lai­nen saa raha-asioi­hin kotoa? Miten koulu tukee nuoren kykyä ottaa oma talous haltuun? Mitä keinoja lain­sää­tä­jällä on edis­tää suoma­lais­ten talou­del­lista mielen­rau­haa? Kuulemme myös kolmen taval­li­sen suoma­lai­sen matkasta kohti talou­del­lista mielen­rau­haa.


Meri-Porin Kokoo­muk­sen Jazz-risteily

Milloin: 18.7. klo 17.00–20.00
Missä: Etelä­ranta

Tilai­suus alkaa ruokai­lulla Etelä­ran­nassa kello 17.00 ja jatkuu joen laineilla, Kirju­rin edus­talla joki­laiva Char­lot­tan kyydissä Koke­mäen­joen parhaissa maise­missa. Paikalla maail­man­luo­kan kitara-artisti Önder Focan sekä kansan­edus­ta­jat Matias Mart­ti­nen, Kai Mykkä­nen ja Elina Lepo­mäki. Mukaan tulee myös yllä­tys­vie­raita.

Ristei­lyn hinta 25 € ennak­koon ja paikan päältä 29 €. Ristei­ly­lippu sisäl­tää ruuan, yhden juoman, maail­man­luo­kan musiik­kia, ristei­lyn sekä hyvää seuraa. Lipun voit lunas­taa etukä­teen suorit­ta­malla maksun Osuus­pan­kin tilille FI91 5700 8120 2306 31 (vies­ti­kent­tään osal­lis­tu­jan nimi ja jazz­ris­teily) tai paikan päällä.

Järjes­täjä: Meri-Porin Kokoo­mus, Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön tuella


Tekni­nen työ ajettu alas – mistä tule­vai­suu­den teki­jät?

Milloin: 18.7. klo 17.30–18.30
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Tilai­suu­den kuvaus:
Suomessa on pula kansan­ta­lout­tamme kannat­te­le­vien teknis­ten alojen osaa­jista. Kehit­tä­mällä teknistä työtä järke­västi voidaan vastata tule­vai­suu­den haas­tei­siin. Oppiaine voi olla Suomen ainut­laa­tui­nen vahvuus, joka luo innos­tusta teknii­kan aloja kohtaan. Tekni­nen työ vahvis­taa myös suku­puol­ten tasa-arvoa ja ehkäi­see syrjäy­ty­mistä. Oppiai­neen kehit­tä­mi­sessä ei ole kuiten­kaan huomioitu sen keskei­siä merki­tyk­siä, vaan se on ajettu alas perus­o­pe­tuk­sessa ja opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sessa.


Suuri vero­kes­kus­telu

Milloin: 18.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kaup­pa­leh­den ja Media­hub Helsin­gin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­ta­vat Kaup­pa­leh­den vastaava päätoi­mit­taja Arno Ahos­niemi ja MTV Uutis­ten poli­tii­kan toimi­tuk­sen pääl­likkö Jussi Kärki.

Tilai­suu­den kuvaus: Kannat­taako Suomessa omis­taa, yrit­tää ja tehdä töitä, vai tappaako vero­tus moti­vaa­tion? Jääkö palkasta vero­jen jälkeen riit­tä­västi käteen? Kenen pitäisi maksaa enem­män veroja? Ketä verot­taja kurit­taa liian raskaasti? Millai­nen on uuden halli­tuk­sen vero-ohjelma? Kaup­pa­leh­den suuressa vero­kes­kus­te­lussa aihetta ruodi­taan poliit­ti­sen kentän oikealta ja vasem­malta lohkolta, unoh­ta­matta omis­ta­mi­sen ja työn­te­ki­jöi­den näkö­kul­maa.


Suomi­Areena: Arvo­pu­heet – Mykkä­nen & Harkimo

Milloin: 18.7. klo 20.00–20.35
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Media­hub Helsin­gin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen. Tilai­suu­den juon­taa käsi­kir­joit­taja, näyt­te­lijä Joonas Nord­man.

Tapah­tu­man kuvaus: polii­ti­kot Mykkä­nen ja Harkimo riisu­vat päivän­po­li­tii­kan naamion ja näyt­tä­vät todel­li­set arvot, joiden varassa poli­tiik­kaa tehdään. Puhei­den jälkeen arvo­kes­kus­te­lussa mukana käsi­kir­joit­taja, näyt­te­lijä, ohaaja Joonas Nord­man. Arvo­pu­heet näyte­tään suorana MTV3-kana­valla.


Perjan­tai 19.7.

Suoma­lai­nen rikas­tuu – onko maksu­mie­henä maapallo?

Milloin: 19.7. klo 10.00–11.00
Missä: Antin­katu 5

Nordean ja Nasdaqin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­taa Liike Nyt:in kansan­edus­taja Hjal­lis Harkimo.


Arvot, kave­rit ja bisnes – yhteis­yrit­tä­jyy­destä työelä­män uusi suunta?

Milloin: 19.7. klo 11.30–12.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Osuus­toi­min­ta­kes­kus Pellervo ry:n ja Valta­kun­nal­li­nen YES ry:n järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Tapah­tu­man juon­taa YES Sata­kun­nan alue­pääl­likkö Jenni Raja­halme.


Katso koko ohjelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

10.9.2020

Avaako uusi liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma ovet liik­ku­mi­sen onnen kulta­maa­han?

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton pj Alvar Euro Jokai­sen ihmi­sen oma liik­ku­mi­nen on yksi eniten into­hi­moja ja herk­kyyk­siä