Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Koko­simme SuomiA­ree­nan 2019 kiin­nos­ta­vim­mat kokoo­mus­lai­set tärpit yhteen. Ohjelma päivit­tyy.

Piiri­jär­jes­tön ohjelma:

Kokoo­mus­nais­ten kuoha­rit

Milloin: maanan­taina 15.7. klo 15 alkaen
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto


Mesta­rit Aree­nalla: Onko maailma rikki? Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 14.00–15.00
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla kokoo­mus­kon­ka­rit Ilkka Kanerva, Kimmo Sasi ja Pertti Salo­lai­nen. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jes­tön kokoo­musil­ta­päivä

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 15.00–16.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön jäsen­ti­lai­suus

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori.

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­mus­lai­set gril­li­juh­lat

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 18.30–22.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Puhu­jana pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Meri-Porin Kokoo­muk­sen Jazz-risteily

Milloin: tors­taina 18.7. klo 17.00–20.00
Missä: Etelä­ranta

Tilai­suus alkaa ruokai­lulla Etelä­ran­nassa kello 17.00 ja jatkuu joen laineilla, Kirju­rin edus­talla joki­laiva Char­lot­tan kyydissä Koke­mäen­joen parhaissa maise­missa. Paikalla maail­man­luo­kan kitara-artisti Önder Focan sekä kansan­edus­ta­jat Matias Mart­ti­nen, Kai Mykkä­nen ja Elina Lepo­mäki. Mukaan tulee myös yllä­tys­vie­raita.

Ristei­lyn hinta 25 € ennak­koon ja paikan päältä 29 €. Ristei­ly­lippu sisäl­tää ruuan, yhden juoman, maail­man­luo­kan musiik­kia, ristei­lyn sekä hyvää seuraa. Lipun voit lunas­taa etukä­teen suorit­ta­malla maksun Osuus­pan­kin tilille FI91 5700 8120 2306 31 (vies­ti­kent­tään osal­lis­tu­jan nimi ja jazz­ris­teily) tai paikan päällä.

Järjes­täjä: Meri-Porin Kokoo­mus, Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön tuella

SuomiA­ree­nan ohjelma:

Maanan­tain ohjelma

Tiis­tain ohjelma

Keski­vii­kon ohjelma

Tors­tain ohjelma

Perjan­tain ohjelma


Maanan­tai 15.7.

Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat lauteilla

Milloin: 15.7. klo 10.00–11.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Sata­kun­ta­lii­ton järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa Ylen toimit­taja Antti Laakso.

Tilai­suu­den kuvaus: Sata­kun­nan vasta­va­li­tut kansan­edus­ta­jat keskus­te­le­vat tärkeistä ja ajan­koh­tai­sista teemoista Ylen toimit­ta­jan johdolla. Terve­tu­loa kuule­maan jo perin­tei­seksi muodos­tu­nee­seen keskus­te­luun, mitä mieltä Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat ovat!


Suomen suuri digi­haaste: Saadaanko osaa­mi­nen kuntoon 2030 mennessä vai jäädäänkö junasta?

Milloin: 15.7. klo 10.00–11.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, lääke­tie­teen tohtori Mia Laiho. Tilai­suu­den juon­taa MTV:n uuti­sank­kuri Keijo Leppä­nen.

Keskus­te­lussa noste­taan esiin seuraa­via aiheita: Miten osaa­mi­sen on muutut­tava digi­ta­li­soi­tu­vassa maail­massa, jotta Suomi säilyt­tää kilpai­lu­ky­kynsä? Mitkä ammat­ti­kun­nat katoa­vat lähi­vuo­sina? Miten torjumme pitkä­ai­kais­työt­tö­myyttä, kun vanhoja työpaik­koja häviää? Miten varmis­tamme työvoi­man saata­vuu­den? Minkä­laista osaa­mista tarvit­semme vuonna 2030? Miten oppi­mi­sen on muutut­tava tule­vai­suu­dessa? Miten turvaamme kaikille yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det oppia ja koulut­tau­tua uudel­leen?


Kokoo­muk­sen puolue­päivä: Halli­tus­oh­jelma – hitti vai huti?

Milloin: 15.7. klo 11.30–12.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Mukana kokoo­mus­nuor­ten vt. puheen­joh­taja Reza Abdali, kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie. Tilai­suu­den juon­taa Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten päätoi­mit­taja, Alberto Clara­munt.

Miltä tuleva halli­tus­kausi ja Suomen tule­vai­suus näyt­tä­vät nuor­ten silmin? Kokoo­mus­nuo­ret ja Kokoo­mus­opis­ke­li­jat pureu­tu­vat kysy­myk­seen ja haas­ta­vat tuoretta halli­tus­oh­jel­maa. Tilai­suu­den juon­taa päätoi­mit­taja Alberto Clara­munt.


#Huomi­sen­Ter­veys: Insi­nööri – lääkä­rin paras kaveri?

Milloin: 15.7. klo 12.15–13.10
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, lääke­tie­teen tohtori Mia Laiho. Tilai­suu­den juon­taa Lääkä­ri­lii­ton koulu­tus­pääl­likkö Sami Heis­taro.

Tapah­tu­man kuvaus: Kehit­tyvä tekno­lo­gia, tiedon määrän valtava kasvu ja mm. geno­min salo­jen avau­tu­mi­nen muut­ta­vat tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten työtä. Auttaako teko­äly? Miten tähän kaik­keen pitää varau­tua? Millaista osaa­mista lääkä­reiltä ja muilta sote-ammat­ti­lai­silta tarvi­taan tänään ja huomenna? Pitääkö kaik­kien kohta olla digi­na­tii­veja vai onko perim­mil­tään tärkeintä ihmi­sen kohtaa­mi­nen?

Päivän järjes­tä­vät Lääke­teol­li­suus ry, Lääkä­ri­liitto ry ja Sailab ry. Tilai­suu­dessa mukana AstraZe­neca Oy, Novar­tis Finland Oy, Medt­ro­nic Oy, John­son & John­son.


Miljo­nääri-Antin Eurooppa-visa

Milloin: 15.7. klo 13.00 -13.15
Missä: MTV-lava

Suomi on EU:n puheen­joh­ta­ja­maa, mutta mitä vaikut­ta­jat tietä­vät Euroo­pasta?

Visai­le­massa vara­kan­san­edus­taja Sampsa Kataja (KOK) ja kansan­edus­ta­jat Heidi Vilja­nen (SDP), Tom Packalén (PS) ja Eeva Kalli (KESK). Visai­lun vetää Antti Ahonen.


Pure­taan byro­kra­tiaa, raken­ne­taan ihmi­sen kokoista sosi­aa­li­tur­vaa

Milloin: 15.7. klo 14.30–15.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on oulu­lai­nen kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie. Kelan ja valtio­neu­vos­ton kans­lian järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Tiina Meri­kanto.

Tapah­tu­man kuvaus: Byro­kra­tia­louk­ku­jen on aika taipua nyky­ajan edessä. Sosi­aa­li­tur­vaan liit­ty­vää moni­mut­kaista hake­mi­sen, selvi­tys­ten ja laskel­mien vyyh­tiä voidaan purkaa suoris­ta­malla sään­te­lyä ja kehit­tä­mällä tekno­lo­giaa. Kuinka byro­kra­tia taipuu toimeen­tu­lo­tuen asiak­kaan arkeen tai nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ja mitä asian eteen olisi tehtä­vissä? Millai­sia mahdol­li­suuk­sia ja uhkia digi­ta­li­saa­tio ja teko­äly tarjoa­vat – kato­aako ihmi­nen tekno­lo­gian syöve­rei­hin vai onko nyt kerran­kin aikaa kuun­nella asia­kasta?


Kokoo­mus­nais­ten kuoha­rit

Milloin: 15.7. klo 15 alkaen
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto


#Huomi­sen­Ter­veys: Tule­vai­suu­den terveys raken­ne­taan tänään. Oletko valmis, päät­täjä?

Milloin: 15.7. klo 15.45–16.30
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Kokoo­muk­sesta mukana keskus­te­le­massa on pohja­lai­nen kansan­edus­taja, Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­ta­vat Astra Zeneca Oy:n toimi­tus­joh­taja Nina Ekholm-Wenberg ja Tamron toimi­tus­joh­taja Kai Kaasa­lai­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Mikä oikeas­taan muut­taa tervey­den­huol­toamme eniten? Miten onnis­tumme, kun väestö ikään­tyy ja tavoit­teena on tarjota vaikut­tava hoito­kai­kille suoma­lai­sille? Mikä on päät­tä­jän rooli?

Päivän järjes­tä­vät Lääke­teol­li­suus ry, Lääkä­ri­liitto ry ja Sailab ry. Tilai­suu­dessa mukana AstraZe­neca Oy, Novar­tis Finland Oy, Medt­ro­nic Oy, John­son & John­son.


Pathosta lavalle! Poliit­tis­ten puhei­den kilpailu

Milloin: 15.7. klo 17.30–18.30
Missä: Purje, Raati­huo­neen­puisto

Kokoo­muk­sesta mukana ovat pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja Arto Sato­nen sekä kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo. Ajatus­paja Toivon ja Kalevi Sorsa -säätiön järjes­tä­män tilai­suu­den juon­ta­vat näyt­te­lijä, käsi­kir­joit­taja Joonas Nord­man, Ilta­leh­den poli­tii­kan toimit­taja Tommi Park­ko­nen ja Helsin­gin yliopis­ton profes­sori Hanna Wass.

Tilai­suu­den kuvaus: Poliit­tis­ten puhei­den kilpai­lussa reto­ri­set taidot ratkai­se­vat. Tuoma­risto antaa arvionsa ja lopul­li­sen voit­ta­jan äänes­tää livey­leisö.


Kapak­ka­väit­tely: Johta­mi­nen krii­sissä – mitä on uusi johta­juus?

Milloin: 15.7. klo 20.00–21.00
Missä: Ravin­tola Kirja­kauppa, Antin­katu 10

Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kaiku Helsin­gin tilai­suu­den juon­taa valtio­tie­tei­den tohtori Jouko Mart­tila. Tilai­suu­den kuvaus: Sano­taan, ettei maata voi johtaa kuin toimi­tus­joh­taja eikä yritystä kuin polii­tikko – vai voiko? Gart­ner ennus­taa, että tekno­lo­gia­mur­ros kaataa 60 prosent­tia yrityk­sistä, ellei suun­nan­muu­tos onnistu. Sama kohtalo uhkaa hyvin­voin­ti­val­tiota, jos uudis­tuk­sia ei johdeta oikein. Mitä opit­ta­vaa polii­ti­koilla olisi yritys­ten johta­mi­sesta ja johta­mis­vies­tin­nästä? Voisiko yritys­joh­ta­jilla olla opit­ta­vaa poliit­ti­sesta johta­mi­sesta?


Tiis­tai 16.7.

Demo­kra­tia tien­haa­rassa: onko puoluei­den aika ohi?

Milloin: 16.7. klo 10.00–11.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­musta edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Demo ry:n järjes­tä­mässä panee­lissa haas­te­taan edus­kun­ta­puo­luei­den johtoa puolus­ta­maan puoluei­den paik­kaa poli­tii­kan ja päätök­sen­teon ytimessä. Onko edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian aika ohi, pitäi­sikö äänes­ty­si­kä­ra­jat heit­tää romu­kop­paan? Syrjäyt­tä­vätkö poliit­ti­set inno­vaa­tiot kuten suora demo­kra­tia tai virtu­aa­li­set vaiku­tus­ka­na­vat perin­tei­set puolu­eet? Pitäi­sikö niiden? Miten vasta­taan haas­tei­siin, kuten puoluei­den ja niiden tarpeel­li­suu­den kritiik­kiin, äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den laskuun ja puoluei­den jäsen­mää­rän katoon.


Isän­maan toivot – osaa­ja­pu­lan ratkai­si­jat meiltä ja muualta

Milloin: 16.7. klo 10.00–11.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­musta edus­taa pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen.

VTT:n ja Teknii­kan akatee­mi­set TEK järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa puhu­taan osaa­ja­pu­lasta. Tilai­suu­den juon­taa Busi­ness Finlan­din vies­tin­tä­joh­taja Tomi Korho­nen. Kolme debat­tia Suomen kansain­vä­li­syy­destä. Miten osaa­ja­pula ratkais­taan? Miten kansain­vä­li­syys voisi muut­tua juhla­pu­heista todeksi? Miten Suomi voisi olla erityi­nen koti­maa heille, jotka voivat valita minkä maan tahansa? Olemme globaa­lissa kilpai­lussa osaa­jista. Miten pystymme houkut­ta­maan Suomeen kansain­vä­li­siä osaa­jia luomaan maail­man­luo­kan inno­vaa­tioita? Keskus­te­li­jat edus­ta­vat kansain­vä­li­syyttä eri tavoin oman tari­nansa, osaa­mi­sensa tai yritys­tensä kautta.


Edus­kun­ta­vaa­lien läpi­va­laisu – polii­tik­ko­jen ja tutki­joi­den vuoro­pu­helu

Milloin: 16.7. klo 11.30–12.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Vaali­tut­ki­mus­kon­sor­tion ja oikeus­mi­nis­te­riön järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Tilai­suu­den juon­taa Helsin­gin yliopis­ton profes­sori Hanna Wass.

Tilai­suu­den kuvaus: Vuoden 2019 edus­kun­ta­vaa­li­tu­los oli poik­keuk­sel­li­sen tasai­nen – yllät­tä­vä­kin. Polii­ti­kot ja tutki­jat pohti­vat vaali­tu­lok­sen syitä ja seurauk­sia. Käytössä on myös uuni­tuo­retta tietoa laajasta käyn­ti­haas­tat­te­luai­neis­tosta, joka on koottu Oikeus­mi­nis­te­riön rahoi­tuk­sella ja Vaali­tut­ki­mus­kon­sor­tion ohjauk­sessa.


Tori­vartti: Viisautta vaka­vi­sasta

Milloin: 16.7. klo 12.40–13.00
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.


Halli­tus vastaan oppo­si­tio – ensim­mäi­nen taisto

Milloin: 16.7. klo 14.30–15.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Kokoo­musta edus­taa pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen.

Tule äänes­tä­mään luot­ta­muk­sesta halli­tuk­seen ja oppo­si­tioon! Uusi halli­tus vastaan uusi oppo­si­tio. Kansa kysyy, gallu­pit kerto­vat, polii­ti­kot inttä­vät. Toisis­taan mittaa otta­vat edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat ja keskus­te­lua ryydit­tä­vät KAKS – Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön teet­tä­mät gallu­pit ja asia­mies Antti Mykkä­nen. Tilai­suu­den järjes­tää KAKS – kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiö ja juon­ta­jana toimii säätiön asia­mies Antti Mykkä­nen.


Puolu­eet yhdessä: uudet kansan­edus­ta­jat lavalla

Milloin: 16.7. klo 15.00–16.00
Missä: MTV-lava

Kokoo­musta edus­taa tuore sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.

Uudet kansan­edus­ta­jat lavalla keskus­te­le­massa ajan­koh­tai­sista aiheista puolu­eet yhdessä -teeman alla. Tilai­suu­den juon­taa Sata­kun­nan Viikon päätoi­mit­taja Kim Huovin­lahti.


Ilman päära­taa Suomi pysäh­tyy

Milloin: 16.7. klo 16.00–17.00
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­musta edus­ta­vat tuore pirkan­maa­lai­nen kansan­edus­taja, Tampe­reen kaupun­gin­val­tuus­ton pj. Anna-Kaisa Ikonen sekä kansan­edus­taja Paula Risikko.

Tilai­suu­den kuvaus:
Yhteis­kun­nal­li­set vaikut­ta­jat keskus­te­le­vat Suomen päära­dasta jatko­yh­teyk­si­neen. Raide­lii­ken­teen rooli on keskei­nen ilmas­to­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­sessa. Päära­taan kohdis­tet­ta­vat satsauk­set teke­vät ihmis­ten ja tava­roi­den liik­keistä suju­vam­pia ja inves­toin­nit mahdol­lis­ta­vat parem­mat yhtey­det koko Suomeen. Suun­nit­telu tulee aloit­taa nyt ja EU-rahoi­tus hyödyn­net­tävä. Tule mukaan ja vaikuta. Päärata+ kutsuu sinua. Tilai­suu­den järjes­tää Päärätä+ -hanke ja juon­ta­jana toimii MTV Uutis­ten uuti­sank­kuri Keijo Leppä­nen.


Puolus­taako EU Suomea?

Milloin: 16.7. klo 16.00–17.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa puhu­taan EU:sta ja turval­li­suu­desta. Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva. Tilai­suu­den juon­taa Nyky­päi­vän ja Verk­ko­uu­tis­ten päätoi­mit­taja Alberto Clara­munt. Saako Suomi turva­ta­kuut EU:sta ja puolus­taako Suomi toista jäsen­maata? Suomella vaikut­ta­mi­sen paikka EU:n puheen­joh­ta­jana.


Puheen­joh­ta­ja­tentti

Milloin: 16.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Edus­kun­ta­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat kohtaa­vat kesän kuumim­massa tentissä. Kokoo­musta edus­taa vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen. Puheen­joh­ta­ja­tentti näyte­tään tiis­taina 16.7. klo 21.00-22.00 MTV3-kana­valla.


Keski­viikko 17.7.

“Valtio­valta Suomessa kuuluu kansalle” – Suomen sata vuotta tasa­val­tana

Milloin: 17.7. klo 10.00–10.20
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kokoo­musta edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Valtio­neu­vos­ton kans­lian järjes­tä­män tilai­suu­den vetää Ylen toimit­taja Olli Seuri. Päiväl­leen sata vuotta sitten, 17.7.1919, vahvis­tet­tiin Suomen tasa­val­tai­nen halli­tus­muoto. Miten tehty päätös vaikut­taa ja näkyy tämän päivän yhteis­kun­nassa ja päätök­sen­teossa? Sata­vuo­ti­aan tasa­val­tai­sen halli­tus­muo­don merki­tyk­sestä keskus­te­le­vat histo­rian profes­sori Henrik Meinan­der ja Ilkka Kanerva, yksi edus­kun­nan pitkä­ai­kai­sim­mista kansan­edus­ta­jista.


Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kun rahat loppu­vat, ei ole varaa jättää inves­toi­matta! Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set ruotii sote-Suomen haas­teita ja ratkai­suja. Huomion kohteena ovat erityi­sesti valin­nan­va­paus, tekno­lo­giain­ves­toin­tien kehi­tys­ve­lat ja yhteis­työn vält­tä­mät­tö­myys. Tilai­suu­den järjes­tää: HUS, Pihla­ja­linna, Yksi elämä -verkosto, CGI Suomi Oy ja tilai­suu­den juon­taa vies­tin­täy­rit­täjä Eeva Lehti­mäki.


Työl­lis­ty­mi­sen ytimessä – jääkö Suomi jälkeen osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sessa?

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12

Kokoo­musta edus­taa sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.


Kuka viereesi jää? Ikään­ty­nei­den yksi­näi­syy­teen on puutut­tava nyt!

Milloin: 17.7. klo 11.30–12.30
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­ton­katu 14

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­jot­haja Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Peter Nyman.

Tilai­suu­den kuvaus: Joka kolmas iäkäs ihmi­nen kokee itsensä yksi­näi­seksi. Yksi­näi­syys heiken­tää hyvin­voin­tia ja elämän­laa­tua. Se on terveys­riski, joka on otet­tava vaka­vasti. Miten voimme ennal­taeh­käistä ja lievit­tää yksi­näi­syyttä? Löytyykö ratkaisu uusista asumi­sen muodoista, palve­luista, kansa­lais­jär­jes­töistä vai kenties tekno­lo­giasta? Kuka viereesi jää -keskus­te­lussa pureu­du­taan iäkkäi­den ihmis­ten yksi­näi­syy­teen ja pohdi­taan konkreet­ti­sia toimia asian ratkai­se­mi­seksi. Mukana myös Vihreä teat­teri.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Kansal­li­nen senio­ri­liitto ry, Miina Sillan­pään Säätiö sr, Vanhus­työn keskus­liitto ja Synocus Oy.


Ainako mun pitää oppia?

Milloin: 17.7. klo 13.00–14.00
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­ton­katu 14

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­jot­haja Paula Risikko. Tilai­suu­den juon­taa Turun yliopis­ton halli­tuk­sen jäsen, asian­tun­tija Tuuli Kaski­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Millai­nen on tule­vai­suu­den työelämä, millai­sia tietoja ja taitoja se meiltä vaatii ja miten koulu­tus uudis­tuu. Ratkaisu ei ole yhden toimi­jan käsissä, ja haas­teita on uskal­let­tava katsoa yllät­tä­vin­kin kokoon­pa­noin. Tässä keskus­te­lussa asiaa lähes­ty­tään varhais­kas­va­tuk­sen, yliopis­to­kou­lu­tuk­sen, kansa­lais­opis­to­jen kuin työelä­män näkö­kul­masta. Tule­vai­suu­dessa vaadit­ta­vien tieto- ja taito­vaa­ti­mus­ten rinnalla pohdimme, miten suhteemme ja asen­teemme työn­te­koon muut­tuu.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Kansa­lais­opis­to­jen liitto KoL, Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (Karvi) ja Turun yliopisto.


Mesta­rit Aree­nalla: Onko maailma rikki? Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Milloin: keski­viik­kona 17.7. klo 14.00–15.00
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla kokoo­mus­kon­ka­rit Ilkka Kanerva, Kimmo Sasi ja Pertti Salo­lai­nen. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­mus


Moni­työ ja uusi työelämä – oletko valmis?

Milloin: 17.7. klo 14.30–15.30
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Uusi työ ry:n ja Digi­MaMa ry:n järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa Kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tilai­suu­den juon­taa Prori­gin Oy:n arvo­stra­tegi Jaana Villa­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Työelä­män raamit eivät ole enti­sel­lään, ja moni­työ on jo kiin­teä osa sitä. Mitä tapah­tuu, kun palk­ka­työ ei ole enää itsei­sarvo? Perin­tei­nen käsite työelä­mästä ei sovellu enää tähän päivään, ja yhä useam­malla suoma­lai­sella on sivu­työ tai useita saman­ai­kai­sia tulon­läh­teitä. Tutki­mus­ten mukaan joka kolmas työl­li­nen ei tee kokoai­kaista jatku­vaa palk­ka­työtä ja työn merki­tyk­sel­li­syys ja oman työn tuunaa­mi­sen tarve lisään­tyy. Millai­sia uusia valmiuk­sia tuleva työelämä vaatii järjes­töiltä ja liitoilta?


Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jes­tön kokoo­musil­ta­päivä

Milloin: 17.7. klo 15.00–16.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Tilai­suus on kaikille avoin. Lavalla sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Euran Kunnal­lis­jär­jestö


Vain polii­ti­kon elämää

Milloin: 17.7. klo 16.00–17.00
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja Paula Risikko. Tilai­suu­den järjes­tää Helsin­gin Sano­mat /​ Sanoma Media Finland ja sen juon­ta­vat Helsin­gin Sano­mien toimit­ta­jat Marko Junk­kari ja Jaakko Lyyti­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Vain polii­ti­kon elämää. Eturi­vin kansan­edus­ta­jat puhu­vat työnsä arki­sista puolista, jotka eivät näy julki­suu­dessa. Millai­sia ovat työn raskaim­mat hetket? Entä upeim­mat? Miten poli­tii­kan maine pelas­te­taan? Tunnelma on avoin ja intiimi kuin Vain elämää -ohjel­man illal­li­sella. Mukana parhaita puheita ja tois­ten kehu­mista. Omat nessut mukaan!


Suomi­Areena: uudet kansan­edus­ta­jat

Milloin: 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava

Kokoo­musta edus­taa tuore oulu­lai­nen kansan­edus­taja Janne Heik­ki­nen.

Tapah­tu­man kuvaus: Keväällä edus­kun­taan nousi peräti 83 uutta kansan­edus­ta­jaa? Minkä­laista poli­tii­kan arki­päivä on uuden edus­ta­jan silmin? Keskus­te­lua ajat­to­mista ja ajan­koh­tai­sista teemoista vetä­vät MTV Uutis­ten Anu Korho­nen ja Jussi Kärki.


Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön jäsen­ti­lai­suus

Milloin: 17.7. klo 17.30–18.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Järjes­täjä: Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö


Kokoo­mus­nuor­ten Suomi­Areena-ilta

Milloin: 17.7. klo 18.00 alkaen
Missä: Antin­katu 8

Kokoo­musta edus­taa pohja­lai­nen kansan­edus­taja Paula Risikko. Tilai­suu­den järjes­tää Helsin­gin Sano­mat /​ Sanoma Media Finland ja sen juon­ta­vat Helsin­gin Sano­mien toimit­ta­jat Marko Junk­kari ja Jaakko Lyyti­nen.

Terve­tu­loa Sata­kun­nan Kokoo­mus­nuor­ten ja Porin Nuor­ko­koo­muk­sen järjes­tä­mään legen­daa­ri­seen illan­viet­toon Jacuzzi- allas ja sauna­ti­laan Poriin, keskelle kesän kuuminta poliit­tista ja yhteis­kun­nal­lista tapah­tu­maa, SuomiA­ree­naa! Tätä et taatusti halua jättää välistä.

Tarjolla pientä napos­tel­ta­vaa ja juota­vaa sekä sauno­mis­mah­dol­li­suus. Muista ilmoit­tau­tua tapah­tu­maan.

MITÄ? Vuoden siis­tein saunailta. MISSÄ? Porin Jacuzzilla. MILLOIN? SuomiA­ree­nan keski­viik­kona

Lisä­tie­dot:
Aaro Ali-Hokka, PNK pj. 040 733 0851
Olli Lund, SKN pj. 040 751 2733
Keimo Hakan­pää, alue­koor­di­naat­tori, 0400 696 158, keimo.hakanpaa@kokoomusnuoret.fi


Kokoo­mus­lai­set gril­li­juh­lat

Milloin: 17.7. klo 18.30–22.30
Missä: Kokoo­mus­kulma, Teat­te­ri­katu 5, Pori

Jäsen­ti­lai­suus kokoo­mus­lai­sille. Puhu­jana pohja­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko. Järjes­täjä: Sata­kun­nan Kokoo­mus & Kansal­li­nen Kokoo­musTors­tai 18.7.

Suomen menes­tys nojaa koulu­tuk­seen – Pitääkö olla huolis­saan arvo­sa­no­jen oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja siitä, miten koulu­tuk­sen kävi uudessa halli­tus­oh­jel­massa?

Milloin: 18.7. klo 10.00–11.20
Missä: Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ:n järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Multala. Tapah­tu­man juon­ta­vat Milt­to­nin johtaja Ville Blåfield, RSB:n yrit­täjä, toimit­taja Reetta Räty ja OAJ:n kehit­tä­mis­pääl­likkö Jaakko Salo.

Tilai­suu­den kuvaus: 10.00 Avaus. 10.10 Voiko toisen koulun kuto­nen olla toisen ysi? Miten oppi­lasta arvioi­daan? Mistä opet­taja arvioin­nin nykäi­see? Murs­kaamme arvos­te­lun myyt­tejä, pohdimme sen haas­teita ja ratkai­suja. 10.40 – 11.20 Miten koulu­tuk­sen kävi uudessa halli­tus­oh­jel­massa? Uuden halli­tus­oh­jel­man kasva­tus-, koulu­tus- ja tiede­si­säl­löistä väit­te­le­mässä halli­tus- ja oppo­si­tio­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat. Keskus­te­lun lomassa kansan­edus­ta­jat osal­lis­tu­vat heitä varten suun­ni­tel­tuun Taitaja-kisaan. Kuka voit­taa?


Onko suoma­lai­silla malt­tia vauras­tua? Vero­po­li­tiikka 2020–luvulla

Milloin: 18.7. klo 13.00–14.00
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Veron­mak­sa­jain keskus­lii­ton järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­taa Veron­mak­sa­jien vies­tin­tä­joh­taja Antti Oksa­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Suomi on perin­tei­sesti kasva­nut teol­li­suu­den ja vien­nin voimalla. Nyky­päi­vän palve­lu­ve­toi­sen talou­den moot­to­rina ovat kuiten­kin osto­voi­mai­set kulut­ta­jat. Millai­nen vero­po­li­tiikka nostaisi suoma­lais­ten intoa sääs­tää ja sijoit­taa? Onko koti­ta­louk­silla riit­tä­västi kannus­teita vauras­tua ensi vuosi­kym­me­nellä?


Ilmasto muut­taa kaiken – mistä yhtei­nen sävel ilmas­to­po­li­tiik­kaan?

Milloin: 18.7. klo 14.30–15.30
Missä: Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto

Kokoo­muk­sesta mukana on sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Hyvän sään aikana -verk­ko­me­dian järjes­tä­män tilai­suu­den juon­taa toimit­taja Silja Annila.

Tilai­suu­den kuvaus: Suomen täytyy olla edel­lä­kä­vijä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa, vaikka se toisi kustan­nuk­sia. Tätä mieltä oli enem­mistö kevään edus­kun­ta­vaa­leissa vali­tuista kansan­edus­ta­jista Ylen vaali­ko­neessa. Poik­keuk­sel­li­sen tasai­nen vaali­tu­los tuo kuiten­kin hanka­luu­tensa istu­van edus­kun­nan työhön. Miten edus­kunta löytää yhtei­sen säve­len ilmas­to­toi­missa? Millaista ilmas­to­po­li­tiik­kaa Suomen pitäisi nyt tehdä? Keskus­te­lussa punni­taan halli­tuk­sen ilmas­to­ta­voit­teita ja Suomen mahdol­li­suuk­sia suun­nan­näyt­tä­jänä.


Puolu­eet yhdessä: nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla

Milloin: 18.7. klo 15.00–16.00
Missä: MTV-lava

Mukana kokoo­mus­nuor­ten vt. puheen­joh­taja Reza Abdali.

Nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla keskus­te­le­massa ajan­koh­tai­sista aiheista puolu­eet yhdessä teeman alla. Tilai­suu­den juon­taa Allianssi ry:n vara­pu­heen­joh­taja Henna Pursiai­nen.


Matka talou­del­li­seen mielen­rau­haan – näin se käy!

Milloin: 18.7. klo 16.00–17.00
Missä: Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

Danske Bankin järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa kokoo­musta edus­ta­vat uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki ja sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen.

Tilai­suu­den kuvaus: Talou­del­li­nen mielen­rauha kuuluu kaikille, mutta onko kaikilla suoma­lai­silla tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det raken­taa sitä? Sitä pohdimme kolmesta eri näkö­kul­masta omien alojensa asian­tun­ti­joi­den kanssa: Millai­set eväät suoma­lai­nen saa raha-asioi­hin kotoa? Miten koulu tukee nuoren kykyä ottaa oma talous haltuun? Mitä keinoja lain­sää­tä­jällä on edis­tää suoma­lais­ten talou­del­lista mielen­rau­haa? Kuulemme myös kolmen taval­li­sen suoma­lai­sen matkasta kohti talou­del­lista mielen­rau­haa.


Meri-Porin Kokoo­muk­sen Jazz-risteily

Milloin: 18.7. klo 17.00–20.00
Missä: Etelä­ranta

Tilai­suus alkaa ruokai­lulla Etelä­ran­nassa kello 17.00 ja jatkuu joen laineilla, Kirju­rin edus­talla joki­laiva Char­lot­tan kyydissä Koke­mäen­joen parhaissa maise­missa. Paikalla maail­man­luo­kan kitara-artisti Önder Focan sekä kansan­edus­ta­jat Matias Mart­ti­nen, Kai Mykkä­nen ja Elina Lepo­mäki. Mukaan tulee myös yllä­tys­vie­raita.

Ristei­lyn hinta 25 € ennak­koon ja paikan päältä 29 €. Ristei­ly­lippu sisäl­tää ruuan, yhden juoman, maail­man­luo­kan musiik­kia, ristei­lyn sekä hyvää seuraa. Lipun voit lunas­taa etukä­teen suorit­ta­malla maksun Osuus­pan­kin tilille FI91 5700 8120 2306 31 (vies­ti­kent­tään osal­lis­tu­jan nimi ja jazz­ris­teily) tai paikan päällä.

Järjes­täjä: Meri-Porin Kokoo­mus, Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jes­tön tuella


Tekni­nen työ ajettu alas – mistä tule­vai­suu­den teki­jät?

Milloin: 18.7. klo 17.30–18.30
Missä: Antin­katu 5

Kokoo­musta tilai­suu­dessa edus­taa varsi­nais­suo­ma­lai­nen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Tilai­suu­den kuvaus:
Suomessa on pula kansan­ta­lout­tamme kannat­te­le­vien teknis­ten alojen osaa­jista. Kehit­tä­mällä teknistä työtä järke­västi voidaan vastata tule­vai­suu­den haas­tei­siin. Oppiaine voi olla Suomen ainut­laa­tui­nen vahvuus, joka luo innos­tusta teknii­kan aloja kohtaan. Tekni­nen työ vahvis­taa myös suku­puol­ten tasa-arvoa ja ehkäi­see syrjäy­ty­mistä. Oppiai­neen kehit­tä­mi­sessä ei ole kuiten­kaan huomioitu sen keskei­siä merki­tyk­siä, vaan se on ajettu alas perus­o­pe­tuk­sessa ja opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sessa.


Suuri vero­kes­kus­telu

Milloin: 18.7. klo 17.30–18.30
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Kaup­pa­leh­den ja Media­hub Helsin­gin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­ta­vat Kaup­pa­leh­den vastaava päätoi­mit­taja Arno Ahos­niemi ja MTV Uutis­ten poli­tii­kan toimi­tuk­sen pääl­likkö Jussi Kärki.

Tilai­suu­den kuvaus: Kannat­taako Suomessa omis­taa, yrit­tää ja tehdä töitä, vai tappaako vero­tus moti­vaa­tion? Jääkö palkasta vero­jen jälkeen riit­tä­västi käteen? Kenen pitäisi maksaa enem­män veroja? Ketä verot­taja kurit­taa liian raskaasti? Millai­nen on uuden halli­tuk­sen vero-ohjelma? Kaup­pa­leh­den suuressa vero­kes­kus­te­lussa aihetta ruodi­taan poliit­ti­sen kentän oikealta ja vasem­malta lohkolta, unoh­ta­matta omis­ta­mi­sen ja työn­te­ki­jöi­den näkö­kul­maa.


Suomi­Areena: Arvo­pu­heet – Mykkä­nen & Harkimo

Milloin: 18.7. klo 20.00–20.35
Missä: MTV-lava, Kaup­pa­tori

Media­hub Helsin­gin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa kokoo­musta edus­taa uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen. Tilai­suu­den juon­taa käsi­kir­joit­taja, näyt­te­lijä Joonas Nord­man.

Tapah­tu­man kuvaus: polii­ti­kot Mykkä­nen ja Harkimo riisu­vat päivän­po­li­tii­kan naamion ja näyt­tä­vät todel­li­set arvot, joiden varassa poli­tiik­kaa tehdään. Puhei­den jälkeen arvo­kes­kus­te­lussa mukana käsi­kir­joit­taja, näyt­te­lijä, ohaaja Joonas Nord­man. Arvo­pu­heet näyte­tään suorana MTV3-kana­valla.


Perjan­tai 19.7.

Suoma­lai­nen rikas­tuu – onko maksu­mie­henä maapallo?

Milloin: 19.7. klo 10.00–11.00
Missä: Antin­katu 5

Nordean ja Nasdaqin järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen uusi­maa­lai­nen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki. Tapah­tu­man juon­taa Liike Nyt:in kansan­edus­taja Hjal­lis Harkimo.


Arvot, kave­rit ja bisnes – yhteis­yrit­tä­jyy­destä työelä­män uusi suunta?

Milloin: 19.7. klo 11.30–12.30
Missä: BEPOP, Yrjön­katu 22

Osuus­toi­min­ta­kes­kus Pellervo ry:n ja Valta­kun­nal­li­nen YES ry:n järjes­tä­mässä tapah­tu­massa on mukana kokoo­muk­sen sata­kun­ta­lai­nen kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Tapah­tu­man juon­taa YES Sata­kun­nan alue­pääl­likkö Jenni Raja­halme.


Katso koko ohjelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content