Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Eurovaaliblogit

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Pekka Toveri: ”Tarvit­semme vahvem­paa euroop­pa­laista puolus­tus­teol­li­suutta”

Venä­jän laiton hyök­käys Ukrai­naan 2022 on aset­ta­nut Euroo­pan valtiot aivan uuden puolus­tus­haas­teen eteen. Euroo­passa käydään nyt kolmatta vuotta suur­so­taa, joka

10.4.2024

Henriina Rantala: ”Vihreä siir­tymä – valt­ti­kortti, jota ei ole varaa olla käyt­tä­mättä”

Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa ekolo­gi­nen kestä­vyys ja talous­kasvu asete­taan vastak­kain, ei ole enää tätä päivää. Näki asian sitten stra­te­gi­sena mahdol­li­suu­tena, ideo­lo­gi­sena

8.4.2024

Janne Sankelo: ”Päätös­valta omai­suu­des­taan kuuluu metsä­no­mis­ta­jalle”

Kun puhumme metsistä, puhumme koko Suomen menes­tyk­sestä. Suomi ei olisi hyvin­voin­ti­val­tio ilman niitä. Joka­mies­te­noi­keuk­sien kautta metsät tarjoa­vat virkis­tystä ja luon­to­ko­ke­muk­sia

4.4.2024

Aura Salla: ”EU:n omava­rai­suus on Suomen etu”

Euroo­pan unio­nin talous­ar­vio rahoi­te­taan tällä hetkellä lähes koko­naan jäsen­mailta kerä­tyillä varoilla, joiden suuruus perus­tuu brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Jäsen­mak­su­käy­täntö on hier­tä­nyt EU:ssa vuosi­kym­me­niä,

27.3.2024

Jocka Träskbäck: ”Yrit­tä­jien ääni kuulu­viin EU-parla­men­tissa”

Suomessa on 280 000 yrit­tä­jää, joista 200 000 yksi­ny­rit­tä­jiä. Nämä ovat yhteis­kun­tamme selkä­ranka, jota ilman ei olisi työpaik­koja, hyvin­voin­tia ja

22.3.2024

Sirpa Pieti­käi­nen: ”Turval­li­suus on tärkeintä EU:n tule­vai­suu­dessa”

Yhtei­sen yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­män tärkein tehtävä on taata ihmis­ten turval­li­suus ja varjella sitä sekä paran­taa kansa­lais­ten elino­loja. Euroo­pan unioni on nyt ja

20.3.2024

Mika Kaso­nen: “Suoma­lai­nen viran­omai­syh­teis­työ maail­man kärkeä – tätä mallia tulee viedä Euroop­paan”

Suomessa on useita sisäi­sen turval­li­suu­den toimi­joita. Tunne­tuim­pia ovat poliisi, Raja­var­tio­lai­tos, Puolus­tus­voi­mat, pelas­tus­toimi ja Tulli. Viran­omai­syh­teis­työ on päivit­täistä perus­työtä, joka ei

Skip to content