Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / valinnanvapaus

valinnanvapaus

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi. Kokoo­mus haluaa keskit­tyä hoitoa ja hoivaa tarvit­se­viin ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Nyt

29.6.2016

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia. Uudis­tuk­sen pääta­voite

30.5.2016

Kokoo­mus julkaisi sote-valin­nan­va­pau­den teesit

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat minis­teri Lenita Toivakka, vara­pu­he­mies Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä sote-poli­­tii­­kasta vastaava Sari Sarko­maa listaa­vat Kokoo­muk­sen 29 teesiä valin­nan­va­pau­teen.

15.3.2016

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia. “Väli­ra­portti on profes­sori

13.3.2016

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus

14.4.2015

Minis­teri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksi­löl­li­syyttä

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit käyt­töön. Vanhus­työ 2015 -semi­naa­rissa Seinä­joella puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään nyt

11.10.2014

Risikko: Kunta­lai­sen valin­nan­va­pautta palve­luissa laajen­net­tava

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa lisää kunta­lai­sille valin­nan­va­pautta palve­luissa. Minis­teri nosti asian esille puhues­saan Reuma­vii­kon avajai­sissa lauan­taina 11. loka­kuuta

Skip to content