Kokoomus.fi
MENU
Risikko: Kunta­laisen valin­nan­va­pautta palve­luissa laajen­nettava

Risikko: Kunta­laisen valin­nan­va­pautta palve­luissa laajen­nettava

Julkaistu: 11.10.2014 Uutiset

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko haluaa lisää kunta­lai­sille valin­nan­va­pautta palve­luissa.

Ministeri nosti asian esille puhuessaan Reuma­viikon avajai­sissa lauan­taina 11. lokakuuta Etelä-Pohjan­maalla.  Ministeri Risikko nosti esimerkkinä reuma­sai­rauksia sairas­tavat henkilöt, jotka tarvit­sevat monia eri palve­luita.  

“Valin­nan­vapaus toteutuu aidosti, kun palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt. Kun kunta­laiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuotta­jista riippu­matta, kilpailu lisäisi palve­lujen laatua ja pitäisi kustan­nukset kurissa. Tätä kustannus- ja laadun paran­nus­mah­dol­li­suutta meidän ei kannata tässä talous­ti­lan­teessa ohittaa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille  kuin laajemmin koko yhteis­kun­nalle?, Risikko arvioi puhuessaan.

Tervey­den­huol­tolain tuoma potilaan mahdol­lisuus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan.  Potilas voi nyt valita minkä tahansa suoma­laisen terveys­kes­kuksen tai sairaalan terveys­pal­ve­luita tarvi­tessaan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös potilas­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pauden koko Eurooppaan.

Ministeri Risikon mukaan valin­nan­va­pauden lisään­ty­minen ei saa jäädä vain tervey­den­huoltoon tai toisen asteen koulu­tukseen, vaan kunta­lai­sella pitää olla mahdol­lisuus valita palve­lun­tuottaja myös muissa kunta­laisen tarvit­se­missa palve­luissa.

“Raha seuraa asukasta ? malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pauden laajen­ta­misen kaikille aloille?, totesi Risikko. 

Ruotsissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla.

“Myös Suomeen tarvitaan valin­nan­va­pautta edistävää yleis­lain­sää­däntöä. Voimme ottaa oppia Ruotsista sekä hyvässä että pahassa.”

Risikko toivoo, että valin­nan­va­pau­desta käytäisiin aitoa keskus­telua eikä heti lähdet­täisi tyrmäämään asiaa. “Valin­nan­vapaus ei ole joko-tai asia vaan edellyttää asian selvit­tä­mistä monelta kantilta. Valin­nan­va­pauden laajen­ta­mista ja sen tukemista lainsää­dän­nöllä selvi­tetään kuntao­sas­tolla. Asiaa on selvi­tettävä mm. kunta­pal­ve­lujen järjes­tä­misen, keskit­tä­mistä vaativien palve­lujen sekä kunnal­lisen itsehal­linnon näkökul­masta”, Risikko sanoi.

 


Kokoomus.fi