Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kunta­lai­sen valin­nan­va­pautta palve­luissa laajen­net­tava

Risikko: Kunta­lai­sen valin­nan­va­pautta palve­luissa laajen­net­tava

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa lisää kunta­lai­sille valin­nan­va­pautta palve­luissa.

Minis­teri nosti asian esille puhues­saan Reuma­vii­kon avajai­sissa lauan­taina 11. loka­kuuta Etelä-Pohjan­maalla.  Minis­teri Risikko nosti esimerk­kinä reuma­sai­rauk­sia sairas­ta­vat henki­löt, jotka tarvit­se­vat monia eri palve­luita.  

“Valin­nan­va­paus toteu­tuu aidosti, kun palve­luja voivat tuot­taa kunta, yrityk­set ja järjes­töt. Kun kunta­lai­set voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jista riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Tätä kustan­nus- ja laadun paran­nus­mah­dol­li­suutta meidän ei kannata tässä talous­ti­lan­teessa ohit­taa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille  kuin laajem­min koko yhteis­kun­nalle?, Risikko arvioi puhues­saan.

Tervey­den­huol­to­lain tuoma poti­laan mahdol­li­suus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan.  Poti­las voi nyt valita minkä tahansa suoma­lai­sen terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan terveys­pal­ve­luita tarvi­tes­saan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös poti­las­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pau­den koko Euroop­paan.

Minis­teri Risi­kon mukaan valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen ei saa jäädä vain tervey­den­huol­toon tai toisen asteen koulu­tuk­seen, vaan kunta­lai­sella pitää olla mahdol­li­suus valita palve­lun­tuot­taja myös muissa kunta­lai­sen tarvit­se­missa palve­luissa.

“Raha seuraa asukasta ? malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen kaikille aloille?, totesi Risikko. 

Ruot­sissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla.

“Myös Suomeen tarvi­taan valin­nan­va­pautta edis­tä­vää yleis­lain­sää­dän­töä. Voimme ottaa oppia Ruot­sista sekä hyvässä että pahassa.”

Risikko toivoo, että valin­nan­va­pau­desta käytäi­siin aitoa keskus­te­lua eikä heti lähdet­täisi tyrmää­mään asiaa. “Valin­nan­va­paus ei ole joko-tai asia vaan edel­lyt­tää asian selvit­tä­mistä monelta kantilta. Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mista ja sen tuke­mista lain­sää­dän­nöllä selvi­te­tään kuntao­sas­tolla. Asiaa on selvi­tet­tävä mm. kunta­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sen, keskit­tä­mistä vaati­vien palve­lu­jen sekä kunnal­li­sen itse­hal­lin­non näkö­kul­masta”, Risikko sanoi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content