Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / tasa-arvo

tasa-arvo

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

6.5.2016

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen sekä ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä. Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen

12.4.2015

Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa-  ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka perää puoluei­den puheen­joh­ta­jilta sitou­tu­mista tasa-arvon edis­tä­mi­seen. ?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on äärim­mäi­sen tärkeä päämäärä

11.2.2015

Toivakka: Suomi tarvit­see tasa-arvo­lii­kettä

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka vaatii toimia ja sitou­tu­mista kaikilta puolueilta tasa-arvon edis­tä­mi­seen. Toiva­kan mukaan Suomi on vaarassa

4.2.2015

Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on huolis­saan nais­ten pienistä eläk­keistä. Minis­te­rin mukaan ero mies­ten ja nais­ten eläk­kei­den suuruu­dessa on merkit­tävä

8.12.2014

Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­­sim­­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen.

13.11.2012

Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä,

24.10.2012

Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa pörs­siyh­tiöi­den halli­tus­ten suku­puo­li­kiin­tiöt kansal­li­sen päätök­sen­teon päätet­tä­väksi. Toiva­kan mukaan nais­ten etene­mi­seksi työelä­mässä ei

Skip to content