Toivakka: Työelämään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Työelämään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Toivakka: Työelämään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Julkaistu: 13.11.2012 Uncategorized

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, kansan­edustaja Lenita Toivakan mukaan päämi­nisteri Jyrki Kataisen esitys naisten työelämän tasa-arvon lisää­mi­sestä on erinomainen. Kaikki keinot on selvi­tettävä, millä tasa-arvoa työelä­mässä voidaan lisätä. Toivakka uskoo, että nykyistä jousta­vampi työelämä edistäisi ennen kaikkea nuorten naisten asemaa työmark­ki­noilla. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua lasten ja perheiden kustan­nuk­sella.

Toivakan mukaan on tärkeää turvata perheiden mahdol­li­simman laaja valin­nan­vapaus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä. Pienten lasten vanhempien mahdol­lisuus osa-aikatyöhön mahdol­listaa paremmin työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­misen niin halutessaan.

?Perheet ovat oman elämän­ti­lan­teensa parhaita asian­tun­ti­joita. Jatkos­sakin tulee turvata isien ja äitien mahdol­lisuus hoitaa pieniä lapsia kotona, mutta myös perheen ja työelämän nykyistä saumat­to­mampaa yhdis­tä­mistä on edistettävä,? Toivakka sanoo.

Toivakka uskoo, että työelämän jousta­vuu­della mahdol­lis­tetaan myös paremmin isien jääminen kotiin, kun samalla avautuu mahdol­lisuus osa-aikaiseen työsken­telyyn. Toivakka muistuttaa, että perheet ovat erilaisia ja hyvä yhteis­kunta mahdol­listaa perheiden vapauden järjestää oma hyvä arkensa halua­mallaan tavalla.


Kokoomus.fi