• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta
  Twiittaa

  Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

  Julkaistu: 13.11.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä, millä tasa-arvoa työelä­mässä voidaan lisätä. Toivakka uskoo, että nykyistä jous­ta­vampi työelämä edis­täisi ennen kaik­kea nuor­ten nais­ten asemaa työmark­ki­noilla. Tämä ei saa kuiten­kaan tapah­tua lasten ja perhei­den kustan­nuk­sella.

  Toiva­kan mukaan on tärkeää turvata perhei­den mahdol­li­sim­man laaja valin­nan­va­paus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä. Pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suus osa-aika­työ­hön mahdol­lis­taa parem­min työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen niin halu­tes­saan.

  ?Perheet ovat oman elämän­ti­lan­teensa parhaita asian­tun­ti­joita. Jatkos­sa­kin tulee turvata isien ja äitien mahdol­li­suus hoitaa pieniä lapsia kotona, mutta myös perheen ja työelä­män nykyistä saumat­to­mam­paa yhdis­tä­mistä on edis­tet­tävä,? Toivakka sanoo.

  Toivakka uskoo, että työelä­män jous­ta­vuu­della mahdol­lis­te­taan myös parem­min isien jäämi­nen kotiin, kun samalla avau­tuu mahdol­li­suus osa-aikai­seen työs­ken­te­lyyn. Toivakka muis­tut­taa, että perheet ovat erilai­sia ja hyvä yhteis­kunta mahdol­lis­taa perhei­den vapau­den järjes­tää oma hyvä arkensa halua­mal­laan tavalla.