Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä, millä tasa-arvoa työelä­mässä voidaan lisätä. Toivakka uskoo, että nykyistä jous­ta­vampi työelämä edis­täisi ennen kaik­kea nuor­ten nais­ten asemaa työmark­ki­noilla. Tämä ei saa kuiten­kaan tapah­tua lasten ja perhei­den kustan­nuk­sella.

Toiva­kan mukaan on tärkeää turvata perhei­den mahdol­li­sim­man laaja valin­nan­va­paus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä. Pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suus osa-aika­työ­hön mahdol­lis­taa parem­min työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen niin halu­tes­saan.

?Perheet ovat oman elämän­ti­lan­teensa parhaita asian­tun­ti­joita. Jatkos­sa­kin tulee turvata isien ja äitien mahdol­li­suus hoitaa pieniä lapsia kotona, mutta myös perheen ja työelä­män nykyistä saumat­to­mam­paa yhdis­tä­mistä on edis­tet­tävä,? Toivakka sanoo.

Toivakka uskoo, että työelä­män jous­ta­vuu­della mahdol­lis­te­taan myös parem­min isien jäämi­nen kotiin, kun samalla avau­tuu mahdol­li­suus osa-aikai­seen työs­ken­te­lyyn. Toivakka muis­tut­taa, että perheet ovat erilai­sia ja hyvä yhteis­kunta mahdol­lis­taa perhei­den vapau­den järjes­tää oma hyvä arkensa halua­mal­laan tavalla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content