Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä, millä tasa-arvoa työelä­mässä voidaan lisätä. Toivakka uskoo, että nykyistä jous­ta­vampi työelämä edis­täisi ennen kaik­kea nuor­ten nais­ten asemaa työmark­ki­noilla. Tämä ei saa kuiten­kaan tapah­tua lasten ja perhei­den kustan­nuk­sella.

Toiva­kan mukaan on tärkeää turvata perhei­den mahdol­li­sim­man laaja valin­nan­va­paus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä. Pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suus osa-aika­työ­hön mahdol­lis­taa parem­min työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen niin halu­tes­saan.

?Perheet ovat oman elämän­ti­lan­teensa parhaita asian­tun­ti­joita. Jatkos­sa­kin tulee turvata isien ja äitien mahdol­li­suus hoitaa pieniä lapsia kotona, mutta myös perheen ja työelä­män nykyistä saumat­to­mam­paa yhdis­tä­mistä on edis­tet­tävä,? Toivakka sanoo.

Toivakka uskoo, että työelä­män jous­ta­vuu­della mahdol­lis­te­taan myös parem­min isien jäämi­nen kotiin, kun samalla avau­tuu mahdol­li­suus osa-aikai­seen työs­ken­te­lyyn. Toivakka muis­tut­taa, että perheet ovat erilai­sia ja hyvä yhteis­kunta mahdol­lis­taa perhei­den vapau­den järjes­tää oma hyvä arkensa halua­mal­laan tavalla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content