Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / MEP

MEP

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

30.6.2016

Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen toteaa, että britit menet­ti­vät vaiku­tus­val­tansa

Kokoo­mus­meppi Henna Virk­kusen mukaan Britan­nian vaiku­tus­valta EU:ssa on romah­ta­nut. 27 jäsen­maata piti nyt kokouk­sensa ensim­mäistä kertaa ilman Britan­niaa ja parla­men­tissa

3.6.2016

Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­nen muis­tut­taa, että inno­vaa­tiot tuke­vat kestä­vää maata­lous­tuo­tan­toa

Uudet inno­vaa­tiot ja uusi tekno­lo­gia tekee maata­lous­tuo­tan­nosta yhä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää. Sirpa Pieti­käi­nen muis­tut­taa, että sen avulla myös kulut­taja voi saada yhä

14.1.2016

Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

EU:n pitää huoleh­tia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­te­taan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komis­sion tehtävä, sanoo Petri Sarva­maa. “Myös­kään vaaleilla valittu päät­täjä

16.12.2015

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä ener­gi­au­nio­nin tavoit­teena on ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen

Ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen onnis­tuu mm. lisää­mällä uusiu­tu­van ener­gian osuutta ja ener­gia­te­hok­kuutta edis­tä­mällä.

13.11.2013

MEP Petri Sarva­maa EPP:n pääneu­vot­te­li­jana Suomen vien­ti­teol­li­suu­den selkä­ran­gan pelas­ta­mi­seksi

Petri Sarva­maa on EPP:n pääneu­vot­te­li­jana raskai­den kulje­tus­ajo­neu­vo­jen massoja ja mittoja uudis­ta­vassa direk­tii­vissä, johon parhail­laan valmis­tel­laan parla­men­tin kantaa. Sarva­maa yrit­tää torjua

25.10.2013

Sirpa Pieti­käi­nen: Euroo­pan unioni on järke­vän yhdessä teke­mi­sen projekti

EU on sellai­nen projekti, jossa pitäisi taata kasvue­del­ly­tyk­siä yrityk­sille - reilua kohte­lua, koska vain se takaa meille työtä ja vero­tu­loja,

5.9.2013

MEP Petri Sarva­maan video­blogi: Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka EU:n syynissä

Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka ovat EU:n yhä tiukem­massa syynissä. Suomi on samassa asemassa muiden maiden kanssa - meidän täytyy

6.6.2013

MEP Sirpa Pieti­käi­sen video­blogi Euroo­pan digi­taa­li­sista sisä­mark­ki­noista

Miten Euroo­pan digi­taa­li­sia sisä­mark­ki­noita voidaan tehdä turval­li­sem­miksi, parem­miksi ja miten niistä saadaan kilpai­lu­valtti? Me Euroo­passa pärjäämme vain sillä, että perus­tamme

17.5.2013

MEP Petri Sarva­maa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­li­suus”

Lento­kent­tä­pa­ketti tehos­taa lento­lii­ken­nettä, rauta­tie­pa­ketti avaa kilpai­lua henki­lö­lii­ken­teessä ja paran­taa matkus­ta­jan asemaa, katsas­tus­pa­ketti vähen­tää byro­kra­tiaa, rekis­te­röiti yhden­mu­kai­su­tuu ajan­mit­taan Euroo­passa, rekko­jen sula­vampi

Skip to content