Kokoomus.fi / Politiikka / Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Julkaistu:

EU:n pitää huoleh­tia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­te­taan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komis­sion tehtävä, sanoo Petri Sarva­maa.
“Myös­kään vaaleilla valittu päät­täjä ei voi kävellä oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen yli”, sanoo Sarva­maa Timo Soinille, joka arvos­teli komis­siota “mesta­roin­nista” ja sanoi, ettei “Vaaleilla valit­se­ma­ton EU- byro­kraatti ei voi kävellä itse­näi­sen vaaleilla vali­tun päät­tä­jän yli.”
Euroo­passa kuplii monessa jäsen­val­tiossa, muis­tut­taa Sarva­maa. Hän toteaa esimerk­kinä, että jos jossain jäsen­val­tiossa sääde­tään esimer­kiksi perus­tus­lain vastai­sia lakeja tai rajoi­te­taan median toimin­taa, niin kyllä komis­sion täytyy katsoa mistä on kysy­mys.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content