Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Julkaistu:

EU:n pitää huoleh­tia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­te­taan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komis­sion tehtävä, sanoo Petri Sarva­maa.
“Myös­kään vaaleilla valittu päät­täjä ei voi kävellä oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen yli”, sanoo Sarva­maa Timo Soinille, joka arvos­teli komis­siota “mesta­roin­nista” ja sanoi, ettei “Vaaleilla valit­se­ma­ton EU- byro­kraatti ei voi kävellä itse­näi­sen vaaleilla vali­tun päät­tä­jän yli.”
Euroo­passa kuplii monessa jäsen­val­tiossa, muis­tut­taa Sarva­maa. Hän toteaa esimerk­kinä, että jos jossain jäsen­val­tiossa sääde­tään esimer­kiksi perus­tus­lain vastai­sia lakeja tai rajoi­te­taan median toimin­taa, niin kyllä komis­sion täytyy katsoa mistä on kysy­mys.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content