Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kunnallisvaalit

kunnallisvaalit

14.10.2012

Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen kunnal­­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­lais­ten kunnan­val­tuu­tet­tu­jen ympäri Suomen työs­ken­te­le­vän yhtei­sen päämää­rän

13.10.2012

Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seuran­nut loan­hei­ton ja muiden epäter­vei­den piir­tei­den lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on

3.10.2012

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­sin tavoite on se, että siinä­kin Suomessa, jota kukaan meistä ei ole koskaan aiem­min nähnyt, jossa on enem­män ikäih­mi­siä

18.9.2012

Kokoo­mus asetti lähes 7 000 ehdo­kasta kunnal­lis­vaa­lei­hin

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen listoilta lähtee kunnal­lis­vaa­li­paik­kaa tavoit­te­le­maan 6 900 ehdo­kasta. Kokoo­mus on edel­leen­kin kaupun­geissa erit­täin vahva. Kokoo­mus jätti täydet ehdo­kas­lis­tat 20

7.9.2012

Katai­sen video­blogi: Haetaan hyvinvointi­yhteiskunnan uudis­ta­jia

Väes­tön vanhe­ne­mi­nen on haaste hyvin­voin­nille, mutta ratkai­sut kyllä löyty­vät, kunhan etsi­jöitä riit­tää. Terve­tu­loa Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaaksi!

4.9.2012

Katai­nen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea

Loka­kuun kunnal­lis­vaa­lit ovat tärkeim­mät kunnal­lis­vaa­lit vuosi­kym­me­niin. Vaaleissa ratkais­taan, kestääkö suoma­lai­nen hyvin­voin­ti­malli Suomea koet­te­le­van talou­den raken­ne­muu­tok­sen sekä ikään­ty­mi­sen aset­ta­mat haas­teet.

8.3.2012

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set haluaa Kansain­vä­li­sen Nais­ten­päi­vän kunniaksi muis­tut­taa, että kunnal­lis­vaa­li­vuonna tulee kiin­nit­tää huomiota nais­ten määrään kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla. Kokoo­mus­nai­set toivoo, että puolu­eet sitou­tu­vat vaalien jälkeen valit­se­maan nykyistä tasa­puo­li­sem­min naisia ja miehiä kunnal­li­siin johto­teh­tä­viin.

26.10.2009

Kokoo­mus voitti Lovii­san kunnal­lis­vaa­leissa

Kokoo­muk­sen kanna­tus nousi selvästi verrat­tuna aiem­piin kunnal­lis- ja edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

4.9.2009

Katai­nen mukana kunta­vaa­li­ta­pah­tu­missa 5.9.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen osal­lis­tuu lauan­taina 5.9. Kokoo­muk­sen kunta­vaa­li­ta­pah­tu­miin Kark­ki­lassa, Vihdissä ja Kauniai­sissa.

29.10.2008

Nöyrä kiitos

Sunnun­tain vaali­tu­los vetää hiljai­seksi. Nyt on tullut muutama päivää mietit­tyä tätä tulosta ja pääl­lim­mäi­senä mieleen nousee nöyrä kiitos. Suoma­lai­set ovat osoit­ta­neet, että Kokoo­muk­sen avoi­muu­teen ja rehel­li­seen puhee­seen luote­taan. Suurim­mat kiitok­set vaali­tu­lok­sesta kuulu­vat äänes­tä­jille sekä Kokoo­muk­sen Suomen parhaalle kent­tä­väelle, joka on jaksa­nut puskea kohti vaali­voit­toa väsy­mättä. Edel­li­sistä vaaleista kasva­nut ehdo­kas­jouk­komme pisti itsensä likoon ja välitti vies­tiämme ympäri maata. Vaikeina aikoina on syytä lopet­taa parvek­keelta huutelu. Me olemme halun­neet kääriä hihat ja ryhtyä hommiin parem­man Suomen puolesta.

Skip to content