Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus asetti lähes 7 000 ehdo­kasta kunnal­lis­vaa­lei­hin

Kokoo­mus asetti lähes 7 000 ehdo­kasta kunnal­lis­vaa­lei­hin

Julkaistu:

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen listoilta lähtee kunnal­lis­vaa­li­paik­kaa tavoit­te­le­maan 6 900 ehdo­kasta. Kokoo­mus on edel­leen­kin kaupun­geissa erit­täin vahva. Kokoo­mus jätti täydet ehdo­kas­lis­tat 20 suurim­masta kaupun­gista 16 kaupun­gissa. Uusia kaupun­keja, joissa ehdok­kaita on täysi määrä, ovat muun muassa Mikkeli ja Lappeen­ranta.

Kokoo­mus eteni eniten Uuden­maan, Oulun, Kymen, Etelä-Savon ja Lapin vaali­pii­reissä. Näissä vaali­pii­reissä Kokoo­mus asetti suhteel­li­sesti enem­män ehdok­kaita kuin vuonna 2008. Esimer­kiksi Uudel­la­maalla Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä on nyt 65 prosent­tia vaali­pii­rin täysistä listoista. Neljä vuotta sitten vastaava luku oli 60 prosent­tia.

Abso­luut­ti­sesti ehdo­kas­määrä kasvoi Lapissa. Jos tapah­tu­neet kunta­lii­tok­set huomioi­daan, kasvoi Kokoo­muk­sen abso­luut­ti­nen ehdo­kas­määrä myös Etelä-Savossa.

Erityi­sen menes­tyk­sek­käästi Kokoo­mus kasvatti ehdo­kas­mää­ri­ään muun muassa Hyvin­käällä, jossa ehdo­kas­määrä kasvoi neljän vuoden takai­sesta 60 ehdok­kaasta 72:een. Raase­po­rissa kasvua oli kolmesta 16 ehdok­kaa­seen, Inkoossa 10:stä 23:een, Karvialla kahdek­sasta 14:ään, Asik­ka­lassa 12:sta 24:een, Imat­ralla 40:stä 45:een, Heinä­ve­dellä kolmesta kahdek­saan, Kiuru­ve­dellä 23:sta 33:een, Piela­ve­dellä kahdesta kymme­neen, Laihialla 16:sta 21:een, Lappa­jär­vellä neljästä kahdek­saan, Teuvassa 15:sta 25:een, Luhan­galla viidestä kymme­neen, Sallassa neljästä kymme­neen ja Sodan­ky­lässä kymme­nestä 16:een.

Näissä kunnal­lis­vaa­leissa Kokoo­mus aset­taa ehdok­kaita myös Kärsä­mäelle, Posiolle ja Utajär­velle, joissa ei neljä vuotta sitten ollut kokoo­mus­laista ehdo­kasta.

Alus­ta­vien tieto­jen mukaan näissä kunnal­lis­vaa­leissa Kokoo­muk­sen ehdok­kaista 40 prosent­tia on naisia, 60 prosent­tia miehiä. Maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sia ehdok­kaita on alus­ta­vien tieto­jen mukaan 62.

?Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä on pysy­nyt koko 2000-luvun ajan noin 7 000 ehdok­kaan ympä­rillä. Meidän trendi on siis erilai­nen kuin kilpai­li­joil­lamme ja olemme siihen luon­nol­li­ses­ti­kin tyyty­väi­siä?, sanoo Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Lisä­tie­dot: Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050-357 9418

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content