Kokoomus asetti lähes 7 000 ehdokasta kunnal­lis­vaa­leihin – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus asetti lähes 7 000 ehdokasta kunnal­lis­vaa­leihin

Kokoomus asetti lähes 7 000 ehdokasta kunnal­lis­vaa­leihin

Julkaistu: 18.09.2012 Uncategorized

Kansal­lisen Kokoo­muksen listoilta lähtee kunnal­lis­vaa­li­paikkaa tavoit­te­lemaan 6 900 ehdokasta. Kokoomus on edelleenkin kaupun­geissa erittäin vahva. Kokoomus jätti täydet ehdokas­listat 20 suurim­masta kaupun­gista 16 kaupun­gissa. Uusia kaupunkeja, joissa ehdok­kaita on täysi määrä, ovat muun muassa Mikkeli ja Lappeen­ranta.

Kokoomus eteni eniten Uudenmaan, Oulun, Kymen, Etelä-Savon ja Lapin vaali­pii­reissä. Näissä vaali­pii­reissä Kokoomus asetti suhteel­li­sesti enemmän ehdok­kaita kuin vuonna 2008. Esimer­kiksi Uudel­la­maalla Kokoo­muksen ehdokas­määrä on nyt 65 prosenttia vaali­piirin täysistä listoista. Neljä vuotta sitten vastaava luku oli 60 prosenttia.

Absoluut­ti­sesti ehdokas­määrä kasvoi Lapissa. Jos tapah­tuneet kunta­lii­tokset huomioidaan, kasvoi Kokoo­muksen absoluut­tinen ehdokas­määrä myös Etelä-Savossa.

Erityisen menes­tyk­sek­käästi Kokoomus kasvatti ehdokas­mää­riään muun muassa Hyvin­käällä, jossa ehdokas­määrä kasvoi neljän vuoden takai­sesta 60 ehdok­kaasta 72:een. Raase­po­rissa kasvua oli kolmesta 16 ehdok­kaaseen, Inkoossa 10:stä 23:een, Karvialla kahdek­sasta 14:ään, Asikka­lassa 12:sta 24:een, Imatralla 40:stä 45:een, Heinä­ve­dellä kolmesta kahdeksaan, Kiuru­ve­dellä 23:sta 33:een, Piela­ve­dellä kahdesta kymmeneen, Laihialla 16:sta 21:een, Lappa­jär­vellä neljästä kahdeksaan, Teuvassa 15:sta 25:een, Luhan­galla viidestä kymmeneen, Sallassa neljästä kymmeneen ja Sodan­ky­lässä kymme­nestä 16:een.

Näissä kunnal­lis­vaa­leissa Kokoomus asettaa ehdok­kaita myös Kärsä­mäelle, Posiolle ja Utajär­velle, joissa ei neljä vuotta sitten ollut kokoo­mus­laista ehdokasta.

Alustavien tietojen mukaan näissä kunnal­lis­vaa­leissa Kokoo­muksen ehdok­kaista 40 prosenttia on naisia, 60 prosenttia miehiä. Maahan­muut­ta­ja­taus­taisia ehdok­kaita on alustavien tietojen mukaan 62.

?Kokoo­muksen ehdokas­määrä on pysynyt koko 2000-luvun ajan noin 7 000 ehdokkaan ympärillä. Meidän trendi on siis erilainen kuin kilpai­li­joil­lamme ja olemme siihen luonnol­li­ses­tikin tyyty­väisiä?, sanoo Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Taru Tujunen.

Lisätiedot: Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, 050-357 9418


Kokoomus.fi