Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­lais­ten kunnan­val­tuu­tet­tu­jen ympäri Suomen työs­ken­te­le­vän yhtei­sen päämää­rän eteen tule­valla valtuus­to­kau­della.

?Me sanomme kyllä hyville ja laaduk­kaille lähi­pal­ve­luille. Kunnan­ra­jat voivat sijaita nykyistä kauem­pana, mutta palve­lui­den on jatkos­sa­kin oltava ihmistä lähellä?, Orpo sanoo.

?Kaupun­ki­seu­duilla parin­kym­me­nen kilo­met­rin säteellä saat­taa sijaita kymmen­kunta kaupun­gin­ta­loa virka­mie­hi­neen ja satoine luot­ta­mus­hen­ki­löi­neen. Vai olisiko fiksum­paa työn­tää kunta­ra­jat kauem­maksi ja käydä oikei­den ongel­mien kimp­puun?, Orpo kysyy.

Asumi­sen, liiken­teen ja maan­käy­tön ongel­mat pitää ratkaista seudun asuk­kai­den kannalta parhaalla tavalla. Palve­lui­den tuot­ta­mista voidaan tehos­taa toiminta järkeis­tä­mällä ja tulo­kan­taa voimis­taa elin­kei­no­po­li­tii­kalla.

Orpo muis­tut­taa, ettei nyky­ti­lanne ole alueen asuk­kaille ongel­ma­ton tai vailla kustan­nuk­sia.

?Asuk­kaat maksa­vat kunnan­ra­joista mm. kohon­neina asumis­kus­tan­nuk­sina tai puut­tu­vien päivä­hoi­to­paik­ko­jen muodossa?, Orpo jatkaa.

Haja-asutusa­lu­eella ongel­mat ovat erilai­set, kyse on palve­lui­den pelas­ta­mi­sesta.

?Yhtei­set rahat on käytet­tävä nykyistä parem­min, jotta palve­lut voidaan jatkos­sa­kin tuoda sinne, missä niiden käyt­tä­jät ovat. Hallin­non säilyt­tä­mi­nen palve­lu­jen kustan­nuk­sella ei sovi Kokoo­muk­selle?, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content