Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille! – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Julkaistu: 14.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja ja Kokoo­muksen kunnallis- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­laisten kunnan­val­tuu­tet­tujen ympäri Suomen työsken­te­levän yhteisen päämäärän eteen tulevalla valtuus­to­kau­della.

?Me sanomme kyllä hyville ja laaduk­kaille lähipal­ve­luille. Kunnan­rajat voivat sijaita nykyistä kauempana, mutta palve­luiden on jatkos­sakin oltava ihmistä lähellä?, Orpo sanoo.

?Kaupun­ki­seu­duilla parin­kym­menen kilometrin säteellä saattaa sijaita kymmen­kunta kaupun­gin­taloa virka­mie­hineen ja satoine luotta­mus­hen­ki­löineen. Vai olisiko fiksumpaa työntää kunta­rajat kauem­maksi ja käydä oikeiden ongelmien kimppuun?, Orpo kysyy.

Asumisen, liikenteen ja maankäytön ongelmat pitää ratkaista seudun asukkaiden kannalta parhaalla tavalla. Palve­luiden tuotta­mista voidaan tehostaa toiminta järkeis­tä­mällä ja tulokantaa voimistaa elinkei­no­po­li­tii­kalla.

Orpo muistuttaa, ettei nykyti­lanne ole alueen asukkaille ongel­maton tai vailla kustan­nuksia.

?Asukkaat maksavat kunnan­ra­joista mm. kohon­neina asumis­kus­tan­nuksina tai puuttuvien päivä­hoi­to­paik­kojen muodossa?, Orpo jatkaa.

Haja-asutusa­lu­eella ongelmat ovat erilaiset, kyse on palve­luiden pelas­ta­mi­sesta.

?Yhteiset rahat on käytettävä nykyistä paremmin, jotta palvelut voidaan jatkos­sakin tuoda sinne, missä niiden käyttäjät ovat. Hallinnon säilyt­tä­minen palve­lujen kustan­nuk­sella ei sovi Kokoo­muk­selle?, Orpo sanoo.


Kokoomus.fi