• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

  Julkaistu: 14.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­lais­ten kunnan­val­tuu­tet­tu­jen ympäri Suomen työs­ken­te­le­vän yhtei­sen päämää­rän eteen tule­valla valtuus­to­kau­della.

  ?Me sanomme kyllä hyville ja laaduk­kaille lähi­pal­ve­luille. Kunnan­ra­jat voivat sijaita nykyistä kauem­pana, mutta palve­lui­den on jatkos­sa­kin oltava ihmistä lähellä?, Orpo sanoo.

  ?Kaupun­ki­seu­duilla parin­kym­me­nen kilo­met­rin säteellä saat­taa sijaita kymmen­kunta kaupun­gin­ta­loa virka­mie­hi­neen ja satoine luot­ta­mus­hen­ki­löi­neen. Vai olisiko fiksum­paa työn­tää kunta­ra­jat kauem­maksi ja käydä oikei­den ongel­mien kimp­puun?, Orpo kysyy.

  Asumi­sen, liiken­teen ja maan­käy­tön ongel­mat pitää ratkaista seudun asuk­kai­den kannalta parhaalla tavalla. Palve­lui­den tuot­ta­mista voidaan tehos­taa toiminta järkeis­tä­mällä ja tulo­kan­taa voimis­taa elin­kei­no­po­li­tii­kalla.

  Orpo muis­tut­taa, ettei nyky­ti­lanne ole alueen asuk­kaille ongel­ma­ton tai vailla kustan­nuk­sia.

  ?Asuk­kaat maksa­vat kunnan­ra­joista mm. kohon­neina asumis­kus­tan­nuk­sina tai puut­tu­vien päivä­hoi­to­paik­ko­jen muodossa?, Orpo jatkaa.

  Haja-asutusa­lu­eella ongel­mat ovat erilai­set, kyse on palve­lui­den pelas­ta­mi­sesta.

  ?Yhtei­set rahat on käytet­tävä nykyistä parem­min, jotta palve­lut voidaan jatkos­sa­kin tuoda sinne, missä niiden käyt­tä­jät ovat. Hallin­non säilyt­tä­mi­nen palve­lu­jen kustan­nuk­sella ei sovi Kokoo­muk­selle?, Orpo sanoo.