Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­lais­ten kunnan­val­tuu­tet­tu­jen ympäri Suomen työs­ken­te­le­vän yhtei­sen päämää­rän eteen tule­valla valtuus­to­kau­della.

?Me sanomme kyllä hyville ja laaduk­kaille lähi­pal­ve­luille. Kunnan­ra­jat voivat sijaita nykyistä kauem­pana, mutta palve­lui­den on jatkos­sa­kin oltava ihmistä lähellä?, Orpo sanoo.

?Kaupun­ki­seu­duilla parin­kym­me­nen kilo­met­rin säteellä saat­taa sijaita kymmen­kunta kaupun­gin­ta­loa virka­mie­hi­neen ja satoine luot­ta­mus­hen­ki­löi­neen. Vai olisiko fiksum­paa työn­tää kunta­ra­jat kauem­maksi ja käydä oikei­den ongel­mien kimp­puun?, Orpo kysyy.

Asumi­sen, liiken­teen ja maan­käy­tön ongel­mat pitää ratkaista seudun asuk­kai­den kannalta parhaalla tavalla. Palve­lui­den tuot­ta­mista voidaan tehos­taa toiminta järkeis­tä­mällä ja tulo­kan­taa voimis­taa elin­kei­no­po­li­tii­kalla.

Orpo muis­tut­taa, ettei nyky­ti­lanne ole alueen asuk­kaille ongel­ma­ton tai vailla kustan­nuk­sia.

?Asuk­kaat maksa­vat kunnan­ra­joista mm. kohon­neina asumis­kus­tan­nuk­sina tai puut­tu­vien päivä­hoi­to­paik­ko­jen muodossa?, Orpo jatkaa.

Haja-asutusa­lu­eella ongel­mat ovat erilai­set, kyse on palve­lui­den pelas­ta­mi­sesta.

?Yhtei­set rahat on käytet­tävä nykyistä parem­min, jotta palve­lut voidaan jatkos­sa­kin tuoda sinne, missä niiden käyt­tä­jät ovat. Hallin­non säilyt­tä­mi­nen palve­lu­jen kustan­nuk­sella ei sovi Kokoo­muk­selle?, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content