• FI
 • SV
 • MENU
  Nöyrä kiitos
  Twiittaa

  Nöyrä kiitos

  Julkaistu: 29.10.2008 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen näissä vaaleissa saavut­tama kanna­tuso­suus on puolu­eemme tois­tai­seksi paras Suomen histo­riassa käydyissä kunnal­lis- ja edus­kun­ta­vaa­leissa. Se ei anna kuiten­kaan aihetta henk­se­lin­pau­kut­te­luun. Se tarkoit­taa suurta vastuun­kan­toa suoma­lais­ten palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Suoma­lai­sissa kunnissa joudu­taan teke­mään vaikei­ta­kin päätök­siä, joilla uudis­tu­taan tätä päivää ja tule­vai­suutta varten. Palve­lu­jär­jes­tel­mistä voidaan tehdä ja pitää tehdä parem­pia. Nyt suoma­lai­set eivät saa vero­ra­hoil­leen vasti­netta tarpeeksi hyvinä palve­luina.

  Kokoo­mus myös murtau­tui näissä vaaleissa lopul­li­sesti ulos sille vuosi­kym­me­nien saatossa tois­tu­villa vääris­te­le­villä väit­teillä maala­tusta laati­kosta. Kokoo­mus on taval­li­sen suoma­lai­sen puolue. Kokoo­mus on arvo­puo­lue, ei kenen­kään etupuo­lue. Kokoo­mus on ihmi­sen puolue, joka luot­taa ihmi­seen.

  Kiitos suoma­lai­sille miehille ja naisille siitä tuesta, jonka upeille ehdok­kail­lemme näissä vaaleissa an-noitte. Työ ja talkoot parem­man Suomen puolesta jatku­vat tästä eteen­päin entistä voimak­kaam­min. Terve­tu­loa mukaan näihin talkoi­siin lait­ta­maan itsensä likoon!