Nöyrä kiitos – kokoomus.fi
MENU
Nöyrä kiitos

Nöyrä kiitos

Julkaistu: 29.10.2008 Uncategorized

Kokoo­muksen näissä vaaleissa saavuttama kanna­tusosuus on puolu­eemme toistai­seksi paras Suomen histo­riassa käydyissä kunnallis- ja eduskun­ta­vaa­leissa. Se ei anna kuitenkaan aihetta henkse­lin­pau­kut­teluun. Se tarkoittaa suurta vastuun­kantoa suoma­laisten palve­luiden tulevai­suu­desta. Suoma­lai­sissa kunnissa joudutaan tekemään vaikei­takin päätöksiä, joilla uudis­tutaan tätä päivää ja tulevai­suutta varten. Palve­lu­jär­jes­tel­mistä voidaan tehdä ja pitää tehdä parempia. Nyt suoma­laiset eivät saa verora­hoilleen vasti­netta tarpeeksi hyvinä palve­luina.

Kokoomus myös murtautui näissä vaaleissa lopul­li­sesti ulos sille vuosi­kym­menien saatossa toistu­villa vääris­te­le­villä väitteillä maala­tusta laati­kosta. Kokoomus on taval­lisen suoma­laisen puolue. Kokoomus on arvopuolue, ei kenenkään etupuolue. Kokoomus on ihmisen puolue, joka luottaa ihmiseen.

Kiitos suoma­lai­sille miehille ja naisille siitä tuesta, jonka upeille ehdok­kail­lemme näissä vaaleissa an-noitte. Työ ja talkoot paremman Suomen puolesta jatkuvat tästä eteenpäin entistä voimak­kaammin. Terve­tuloa mukaan näihin talkoisiin laittamaan itsensä likoon!


Kokoomus.fi