Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Nöyrä kiitos

Nöyrä kiitos

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen näissä vaaleissa saavut­tama kanna­tuso­suus on puolu­eemme tois­tai­seksi paras Suomen histo­riassa käydyissä kunnal­lis- ja edus­kun­ta­vaa­leissa. Se ei anna kuiten­kaan aihetta henk­se­lin­pau­kut­te­luun. Se tarkoit­taa suurta vastuun­kan­toa suoma­lais­ten palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Suoma­lai­sissa kunnissa joudu­taan teke­mään vaikei­ta­kin päätök­siä, joilla uudis­tu­taan tätä päivää ja tule­vai­suutta varten. Palve­lu­jär­jes­tel­mistä voidaan tehdä ja pitää tehdä parem­pia. Nyt suoma­lai­set eivät saa vero­ra­hoil­leen vasti­netta tarpeeksi hyvinä palve­luina.

Kokoo­mus myös murtau­tui näissä vaaleissa lopul­li­sesti ulos sille vuosi­kym­me­nien saatossa tois­tu­villa vääris­te­le­villä väit­teillä maala­tusta laati­kosta. Kokoo­mus on taval­li­sen suoma­lai­sen puolue. Kokoo­mus on arvo­puo­lue, ei kenen­kään etupuo­lue. Kokoo­mus on ihmi­sen puolue, joka luot­taa ihmi­seen.

Kiitos suoma­lai­sille miehille ja naisille siitä tuesta, jonka upeille ehdok­kail­lemme näissä vaaleissa an-noitte. Työ ja talkoot parem­man Suomen puolesta jatku­vat tästä eteen­päin entistä voimak­kaam­min. Terve­tu­loa mukaan näihin talkoi­siin lait­ta­maan itsensä likoon!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content