Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Nöyrä kiitos

Nöyrä kiitos

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen näissä vaaleissa saavut­tama kanna­tuso­suus on puolu­eemme tois­tai­seksi paras Suomen histo­riassa käydyissä kunnal­lis- ja edus­kun­ta­vaa­leissa. Se ei anna kuiten­kaan aihetta henk­se­lin­pau­kut­te­luun. Se tarkoit­taa suurta vastuun­kan­toa suoma­lais­ten palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Suoma­lai­sissa kunnissa joudu­taan teke­mään vaikei­ta­kin päätök­siä, joilla uudis­tu­taan tätä päivää ja tule­vai­suutta varten. Palve­lu­jär­jes­tel­mistä voidaan tehdä ja pitää tehdä parem­pia. Nyt suoma­lai­set eivät saa vero­ra­hoil­leen vasti­netta tarpeeksi hyvinä palve­luina.

Kokoo­mus myös murtau­tui näissä vaaleissa lopul­li­sesti ulos sille vuosi­kym­me­nien saatossa tois­tu­villa vääris­te­le­villä väit­teillä maala­tusta laati­kosta. Kokoo­mus on taval­li­sen suoma­lai­sen puolue. Kokoo­mus on arvo­puo­lue, ei kenen­kään etupuo­lue. Kokoo­mus on ihmi­sen puolue, joka luot­taa ihmi­seen.

Kiitos suoma­lai­sille miehille ja naisille siitä tuesta, jonka upeille ehdok­kail­lemme näissä vaaleissa an-noitte. Työ ja talkoot parem­man Suomen puolesta jatku­vat tästä eteen­päin entistä voimak­kaam­min. Terve­tu­loa mukaan näihin talkoi­siin lait­ta­maan itsensä likoon!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content